364/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

364
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2009,
ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú:
a)
vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,1)
b)
sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
c)
centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J. č. 2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.
(2)
Splnenie kritérií podľa odseku 1 musí byť potvrdené všeobecným lekárom.
(3)
Ak ide o študijný odbor masér pre hendikepovaných, kritériá podľa odseku 1 písm. c) sa neuplatnia.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Richard Raši v. r.
1)
§ 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.