365/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

365
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2009
o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Lieky, ktoré môže zdravotná poisťovňa obstarať u výrobcu liekov alebo u veľkodistribútora, sú registrované humánne lieky,1) okrem liekov s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky,2)
a)
uvedené v Zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam liekov“), 3)
b)
povolené ministerstvom, 4)
c)
ktoré nie sú uvedené v zozname liekov.
§ 2
Lieky podľa § 1 možno obstarať, ak
a)
maximálna konečná cena za jedno balenie lieku je rovná alebo väčšia ako 200 eur,
b)
maximálna konečná cena za jedno balenie lieku je menšia ako 200 eur a zároveň cena jedného terapeutického cyklu alebo liečby, určených v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku najviac na 12 mesiacov, presiahne 1 000 eur,
c)
ide o očkovacie látky určené na
1.
povinné
a. pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli ustanovený vek,
b. očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
2.
odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
3.
očkovanie pri mimoriadnych epidemiologických udalostiach, ak to nariadi Úrad verejného zdravotníctva.5)
§ 3
Zdravotnícke pomôcky, ktoré môže zdravotná poisťovňa obstarať u výrobcu zdravotníckych pomôcok alebo u veľkodistribútora zdravotníckych pomôcok, sú:
a)
zdravotnícke pomôcky uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam zdravotníckych pomôcok“),6)
b)
zdravotnícke pomôcky uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok uvedených na trh v Slovenskej republike, ktorý vedie Štátny ústav pre kontrolu liečiv,7) aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a individuálne vyhotovované zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok.
§ 4
Zdravotnícke pomôcky podľa § 3 možno obstarať, ak
a)
maximálna konečná cena za jeden kus zdravotníckej pomôcky je rovná alebo väčšia ako 200 eur,
b)
maximálna konečná cena za jeden kus zdravotníckej pomôcky je menšia ako 200 eur a zároveň cena jedného terapeutického cyklu alebo liečby najviac na 12 mesiacov presiahne 1 000 eur.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 445/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
Richard Raši v. r.
1)
§ 20 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
2)
§ 2 ods. 1 a 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.
3)
§ 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
5)
§ 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.