37/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
ZÁKON
z 3. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
V súlade s právom detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na vzdelanie v ich materinskom jazyku ustanoveným v § 12 ods. 3 sa v učebniciach, ako aj v učebných textoch a pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny uvádzajú geografické názvy nasledovným spôsobom:
a)
geografické názvy, ktoré sú vžité a zaužívané v jazyku národnostnej menšiny, sa uvádzajú dvojjazyčne, a to najprv v jazyku príslušnej národnostnej menšiny a následne v zátvorke alebo za lomkou v štátnom jazyku, a to spôsobom, ktorý bol používaný v učebniciach schválených v rokoch 2002 až 2006,
b)
kartografické diela sa uvádzajú v štátnom jazyku,
c)
na konci učebnice sa uvedie súhrnný prehľad geografických názvov vo forme slovníka v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
2.
V § 13 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
3.
V § 110 ods. 5 sa slová „§ 13 ods. 3 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 4 až 9“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.