370/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 27. augusta 2009 č. 07045-29/2009 – OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
V prílohe č. 1 k opatreniu sa určuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva. Súčasťou prílohy č. 1 sú aj veľkodistribučné maximálne ceny obchodného výkonu a lekárenské maximálne ceny obchodného výkonu.
V prílohe č. 2 sa určujú maximálne ceny od výrobcu alebo dovozcu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Určujú sa maximálne sadzby za odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov v lekárňach (taxa laborum), pevné ceny za transfúzne lieky pripravené podľa § 29a zákona č. 140/1998 Z. z. a za dietetické potraviny podľa zákona č. 577/2004 Z. z., ktoré sa pripravujú v bankách ženského materského mlieka zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ceny za špeciálne optické výkony (len na lekársky predpis) a za aplikáciu kontaktných šošoviek a očnej protézy (len na lekársky predpis) a ceny za tkanivá a bunky na účely transplantácie podľa § 35 zákona č. 576/2004 Z. z.
V prílohe č. 3 sa určujú podmienky regulácie cien liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a výkonov v zdravotníctve.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.