376/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 328/2007 Z. z.
výnos z 25. septembra 2009 č. 20627/2009-II/1 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 31. januára 2008 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR a jej Dodatok č. 1 zo 6. augusta 2008 a Dodatok č. 2 z 15. mája 2009 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.