379/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

379
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. septembra 2009,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na fyzickú zdatnosť občana žiadajúceho o prijatie do štátnej služby colníkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 14a ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 305/2009 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Požiadavky na fyzickú zdatnosť štátneho občana Slovenskej republiky žiadajúceho o prijatie do štátnej služby colníkov (ďalej len „občan“) sú:
a)
absolvovanie previerky a splnenie limitov fyzickej zdatnosti v týchto disciplínach:
1.
člnkový beh 4 krát 10 m,
2.
skok do diaľky z miesta,
3.
ľah a sed v priebehu 60 sekúnd,
4.
zhyby na hrazde; ak ide o ženu, výdrž v zhybe,
5.
beh v trvaní 12 minút,
b)
absolvovanie disciplín v jednom dni a s prestávkami medzi jednotlivými disciplínami najmenej 10 minút.
§ 2
(1)
Hodnotenie fyzickej zdatnosti občana sa získava súčtom bodov z disciplín uvedených v § 1 ods. 1 takto:
a) pre mužov
1. vyhovujúci 20 a viac bodov,
2. nevyhovujúci 19 a menej bodov,
b) pre ženy
1. vyhovujúca 18 a viac bodov,
2. nevyhovujúca 17 a menej bodov.
(2)
Ak občan nedosiahne v niektorej z disciplín uvedených v § 1 ods. 1 ani jeden bod, jeho celkové hodnotenie fyzickej zdatnosti je „nevyhovujúci“.
(3)
Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti pre mužov v členení podľa vekovej kategórie sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti pre ženy v členení podľa vekovej kategórie sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 379/2009 Z. z.
Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti pre mužov v členení podľa vekovej kategórie
1. veková kategória: do 30 rokov
Body Člnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Zhyby
na hrazde
(opakovania)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
1 11,9 165 24 3 1 950
2 11,6 175 28 4 2 100
3 11,3 185 32 5 2 200
4 11,0 196 36 6 2 300
5 10,8 207 40 7 2 400
6 10,6 218 44 8 2 500
7 10,4 228 48 9 2 600
8 10,2 240 52 10 2 700
9 10,0 250 56 11 2 800
10   9,8 260 60 12 2 900
2. veková kategória: nad 30 do 35 rokov
Body Člnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Zhyby
na hrazde
(opakovania)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
1 12,4 160 22 2 1 900
2 12,1 170 26 3 2 050
3 11,8 180 29 4 2 150
4 11,6 190 33 5 2 250
5 11,4 200 37 6 2 350
6 11,2 210 40 7 2 450
7 11,0 220 44 8 2 550
8 10,8 230 48 9 2 650
9 10,6 240 52 10 2 750
10 10,4 250 55 11 2 850
3. veková kategória: nad 35 do 40 rokov
Body Člnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Zhyby
na hrazde
(opakovania)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
1 12,8 155 20 1 1 850
2 12,6 165 23 2 2 000
3 12,4 175 26 3 2 100
4 12,2 185 29 4 2 200
5 12,0 195 32 5 2 300
6 11,8 205 35 6 2 400
7 11,6 215 39 7 2 500
8 11,4 225 43 8 2 600
9 11,2 235 46 9 2 700
10 11,0 245 50 10 2 800
4. veková kategória: nad 40 do 45 rokov
Body Člnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Zhyby
na hrazde
(opakovania)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
1 13,4 150 18 0 1 700
2 13,2 160 20 1 1 800
3 13,0 170 23 2 1 900
4 12,8 180 26 3 2 000
5 12,6 190 29 4 2 100
6 12,4 200 33 5 2 200
7 12,2 210 36 6 2 300
8 12,0 220 39 7 2 420
9 11,8 230 42 8 2 550
10 11,6 240 45 9 2 700
5. veková kategória: nad 45 do 50 rokov
Body Člnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Zhyby
na hrazde
(opakovania)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
1 13,9 145 16 0 1 700
2 13,6 155 18 1 1 800
3 13,4 165 20 2 1 900
4 13,2 175 22 3 2 000
5 12,9 185 25 4 2 100
6 12,6 195 28 5 2 200
7 12,4 205 31 6 2 300
8 12,2 215 34 7 2 420
9 12,0 225 37 8 2 550
10 11,8 235 40 9 2 700
Poznámka: Rozhodujúcim dňom na zaradenie do príslušnej vekovej kategórie je deň, keď občan dosiahol príslušný vek.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 379/2009 Z. z.
Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti pre ženy v členení podľa vekovej kategórie
1. veková kategória: do 26 rokov
Body Člnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
z miesta (centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Výdrž v zhybe
(sekundy)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
1 13,3 145 22 5 1 540
2 13,1 150 24 7 1 640
3 12,8 155 27 9 1 720
4 12,5 160 30 12 1 800
5 12,2 168 33 15 1 890
6 11,9 175 36 18 1 980
7 11,7 180 40 21 2 070
8 11,5 186 43 26 2 170
9 11,3 195 46 32 2 260
10 11,1 205 50 38 2 350
2. veková kategória: nad 26 do 34 rokov
Body Člnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
z miesta
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Výdrž v zhybe
(sekundy)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
1 14,3 135 20 4 1 520
2 14,0 140 22 5 1 590
3 13,7 145 25 7 1 620
4 13,4 150 27 9 1 750
5 13,2 158 30 11 1 840
6 13,0 165 33 15 1 940
7 12,8 170 36 20 2 040
8 12,6 176 39 25 2 130
9 12,4 185 42 30 2 210
10 12,2 195 45 35 2 290
3. veková kategória: nad 34 do 40 rokov
Body Člnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
z miesta
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Výdrž v zhybe
(sekundy)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
1 15,2 125 18 2 1 490
2 14,9 130 20 3 1 550
3 14,7 135 22 5 1 620
4 14,4 140 24 7 1 690
5 14,2 148 26 9 1 790
6 14,0 155 28 11 1 890
7 13,8 160 32 15 1 980
8 13,6 166 35 20 2 070
9 13,4 175 38 26 2 150
10 13,2 185 40 32 2 230
Poznámka: Rozhodujúcim dňom na zaradenie do príslušnej vekovej kategórie je deň, keď občan dosiahol príslušný vek.