38/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že v medzinárodných zmluvných dokumentoch v oblasti cestnej premávky, ktorými je Slovenská republika viazaná (oznámenie č. 53/1994 Z. z. a oznámenie č. 4/2009 Z. z.), došlo k nasledujúcim zmenám a doplneniam:
1. Zmeny a doplnenia Dohovoru o cestnej premávke otvoreného na podpis vo Viedni 8. novembra 1968, prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu na jeho 53. zasadnutí pod č. ECE/TRANS/89 2. septembra 1991, nadobudli platnosť 3. septembra 1993,
2. Zmeny a doplnenia Dohovoru o cestnej premávke otvoreného na podpis vo Viedni 8. novembra 1968, prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu, Pracovnou skupinou pre bezpečnosť cestnej premávky na jej 43. zasadnutí pod č. TRANS/WP.1/2003/1/Rev.4 23. apríla 2004, nadobudli platnosť podľa depozitárskeho oznámenia č. C. N. 998.2005.TREATIES-3 28. marca 2006,
3. Zmeny a doplnenia Európskej dohody, ktorou sa dopĺňa Dohovor o cestnej premávke otvorený na podpis vo Viedni 8. novembra 1968, otvorenej na podpis v Ženeve 1. mája 1971, prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu pod č. E/ECE/813 a E/ECE/TRANS/567 Amend.1, nadobudli platnosť 28. augusta 1993,
4. Zmeny a doplnenia Európskej dohody, ktorou sa dopĺňa Dohovor o cestnej premávke otvorený na podpis vo Viedni 8. novembra 1968, otvorenej na podpis v Ženeve 1. mája 1971, prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu pod č. E/ECE/813 a E/ECE/TRANS/567 Amend.2, nadobudli platnosť 27. januára 2001,
5. Zmeny a doplnenia Európskej dohody, ktorou sa dopĺňa Dohovor o cestnej premávke otvorený na podpis vo Viedni 8. novembra 1968, otvorenej na podpis v Ženeve 1. mája 1971, prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu, Pracovnou skupinou pre bezpečnosť cestnej premávky na jej 43. zasadnutí pod č. TRANS/WP.1/2003/2/Rev.4 23. apríla 2004, nadobudli platnosť podľa depozitárskeho oznámenia č. C. N. 999.2005.TREATIES-2 28. marca 2006,
6. Zmeny a doplnenia Dohovoru o cestných značkách a signáloch otvoreného na podpis vo Viedni 8. novembra 1968, prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu na jeho 55. zasadnutí pod č. ECE/TRANS/90/Rev.2 31. marca 1993, nadobudli platnosť 30. novembra 1995,
7. Zmeny a doplnenia Dohovoru o cestných značkách a signáloch otvoreného na podpis vo Viedni 8. novembra 1968, prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu, Pracovnou skupinou pre bezpečnosť cestnej premávky na jej 43. zasadnutí pod č. TRANS/WP.1/2003/3/Rev.4 23. apríla 2004, nadobudli platnosť podľa depozitárskeho oznámenia č. C.N.1000.2005.TREATIES-2 28. marca 2006, ako aj ich Korigendum prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu, Pracovnou skupinou pre bezpečnosť cestnej premávky pod č. TRANS/WP.1/2003/3/Rev.4/Corr.1 3. októbra 2007,
8. Zmeny a doplnenia Európskej dohody, ktorou sa dopĺňa Dohovor o cestných značkách a signáloch otvorený na podpis vo Viedni 8. novembra 1968, otvorenej na podpis v Ženeve 1. mája 1971, prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu pod č. E/ECE/812 a E/ECE/TRANS/566 Amend.1, nadobudli platnosť 27. novembra 1995,
9. Zmeny a doplnenia Európskej dohody, ktorou sa dopĺňa Dohovor o cestných značkách a signáloch otvorený na podpis vo Viedni 8. novembra 1968, otvorenej na podpis v Ženeve 1. mája 1971, prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu, Pracovnou skupinou pre bezpečnosť cestnej premávky na jej 43. zasadnutí pod č. TRANS/WP.1/2003/3/Rev.4 23. apríla 2004, nadobudli platnosť podľa depozitárskeho oznámenia č. C. N. 1001.2005.TREATIES-3 28. marca 2006,
10. Zmeny a doplnenia Protokolu o cestných označeniach k Európskej dohode doplňujúcej Dohovor o cestných značkách a signáloch otvorený na podpis vo Viedni 8. novembra 1968 (s prílohou a diagramami), otvoreného na podpis v Ženeve 1. marca 1973, prijaté Európskou hospodárskou komisiou, Výborom pre vnútrozemskú dopravu, Pracovnou skupinou pre bezpečnosť cestnej premávky na jej 43. zasadnutí pod č. TRANS/WP.1/2003/5/Rev.4 23. apríla 2004, nadobudli platnosť podľa oznámenia depozitára č. C.N.1002.2005.TREATIES-3 28. marca 2006.
Do uvedených dokumentov možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.