380/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. septembra 2009,
ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá vykonávania úradných kontrol krmív.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
krmivom látka alebo produkt živočíšneho alebo rastlinného pôvodu v jeho prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a produkt získaný jeho priemyselným spracovaním a organická alebo anorganická látka používaná jednotlivo alebo v zmesi bez ohľadu na to, či obsahuje alebo neobsahuje kŕmne doplnkové látky1) a kŕmne doplnkové látky určené na kŕmenie zvierat,
b)
šaržou krmiva alebo sériou krmiva identifikovateľné množstvo krmiva so spoločnými vlastnosťami, ako je napríklad pôvod, druh, typ balenia, balič, odosielateľ alebo označenie; vo výrobnom procese ide o jednotku vyrobenú v jednej prevádzke jednotnými výrobnými postupmi alebo niekoľko takýchto jednotiek vyrobených kontinuálne za sebou a skladovaných spolu,
c)
skúšaním a hodnotením krmiva činnosť vykonávaná na účely objektívneho zisťovania ukazovateľov výživovej hodnoty krmiva, jeho bezpečnosti, vplyvu na ukazovatele úžitkovosti zvierat alebo na kvalitu živočíšnych produktov alebo iných znakov kvality krmiva,
d)
úradnou metódou Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo“) záväzný postup odoberania vzoriek alebo skúšania a hodnotenia krmiva ustanovený osobitnými predpismi2) na účely úradnej kontroly,
e)
schválenou metódou kontrolným ústavom schválený záväzný postup odoberania vzoriek alebo skúšania a hodnotenia krmiva na účely úradnej kontroly podľa osobitného predpisu,3)
f)
vzorkovačmi pomôcky na vzorkovanie určené na úradný odber vzoriek krmiva ručným, mechanickým, poloautomatickým alebo automatickým spôsobom.
Úradná kontrola
§ 3
Krmivá vyrobené alebo umiestnené na trh v Slovenskej republike vrátane krmív dodaných z iného členského štátu Spoločenstva (ďalej len „členský štát“), krmivá z dovozu,4) krmivá určené na obchodovanie s členskými štátmi, ako aj krmivá určené na vývoz do tretej krajiny podliehajú úradnej kontrole. Úradnú kontrolu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) podľa osobitných predpisov5) a podľa tohto nariadenia vlády s cieľom overenia dodržiavania osobitných predpisov.6)
§ 4
(1)
Úradná kontrola sa vykonáva
a)
v pravidelných časových intervaloch podľa národného plánu kontroly,7)
b)
pri podozrení z porušovania ustanovení osobitných predpisov6) vrátane podnetov zo systému rýchlej výmeny informácií8) a podnetov z reklamačných postupov,
c)
na preverenie dodržiavania prijatých osobitných opatrení,9)
d)
pri zásielke krmív vrátenej z iného členského štátu alebo z tretej krajiny,
e)
ak Európska komisia nariadi vykonať mimoriadnu úradnú kontrolu alebo zvýšiť frekvenciu úradných kontrol,
f)
pred schválením10) krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia krmivárskeho podniku,
g)
v iných prípadoch.
(2)
Úradná kontrola sa vykonáva používaním metód a prostriedkov11) primeraných zamýšľanému cieľu, najmä z hľadiska rizika; kritériá pre analýzu rizika kontrolný ústav zapracúva do národného plánu kontroly.
(3)
Úradná kontrola zahŕňa na všetkých stupňoch výroby, používania, skladovania, sprostredkovania, prepravy a iných foriem umiestňovania krmiva na trh kontrolu
a)
krmív a kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy a kategórie zvierat vrátane krmív pre zvieratá, ktoré nie sú určené na produkciu potravín, ako aj krmív pre divo žijúce zvieratá,
b)
zložiek krmív vrátane kŕmnych doplnkových látok a všetkých foriem úpravy krmív,
c)
použitia zakázaných látok,12) zakázaných krmív alebo krmív s obmedzenou použiteľnosťou v súvislosti s výživou zvierat,
d)
dodržiavania najvyšších prípustných množstiev nežiaducich látok13) v krmivách,
e)
pokusných krmív a zložiek krmív povolených podľa § 15 alebo podľa osobitného predpisu14) na pokusné a iné vedecké účely a dodržiavania podmienok určených v povolení,
f)
deklarovaných vlastností a charakteristík krmív vrátane ich produkčnej účinnosti,
g)
vplyvu krmiva na zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, na životné prostredie, na dobré životné podmienky zvierat a na kvalitu živočíšnych produktov,
h)
prevádzok a skladov krmivárskych podnikov vrátane prvovýroby15) a výroby krmív určených výlučne pre potreby vlastného chovu zvierat; zahŕňa aj kontrolu prepravných prostriedkov, budov a ich okolia,
i)
dodržiavania podmienok registrácie alebo schválenia krmivárskeho podniku vrátane krmivárskym podnikom deklarovaného rozsahu činnosti pred zápisom do registra,16) ako aj po zápise do registra,
j)
technologických postupov výroby, zariadení a technologických pomôcok určených na výrobu, spracúvanie, prepracovanie, prepravu, detoxikáciu, čistenie alebo inú formu úpravy alebo ošetrenia krmiva,
k)
systémov správnych výrobných a kŕmnych postupov17) a systému HACCP,18) ktoré prevádzkovateľ krmivárskeho podniku zaviedol pre bezpečnú výrobu, uvádzanie na trh alebo používanie krmiva,
l)
etikiet, obalov, upozornení, reklamných materiálov a informácií v písomnej alebo grafickej podobe alebo na elektronických médiách vrátane internetu, ktoré slúžia na označovanie krmiva alebo na poskytovanie informácií o vlastnostiach krmiva,
m)
osvedčení, povolení alebo výnimiek z povolenia vydaných kontrolným ústavom krmivárskym podnikom v súvislosti s výrobou alebo používaním krmív,
n)
dodacích listov, faktúr, sprievodných dokladov alebo iných dokladov, ktoré umožňujú doplnenie informácií o sledovateľnosti krmiva.
(4)
Na úradnú kontrolu sa vyberie taký stupeň alebo stupne výroby, používania, skladovania, sprostredkovania, prepravy a iných foriem umiestňovania krmiva na trh, ktoré sú najvhodnejšie pre zamýšľaný účel kontroly.
(5)
Úradná kontrola sa vykonáva bez predchádzajúceho upovedomenia kontrolovaného subjektu okrem
a)
kontroly vrátenej zásielky krmiva, ak sa kontrola vykonáva po oznámení vrátenej zásielky krmiva prevádzkovateľom krmivárskeho podniku,
b)
kontroly krmiva z dôvodu riešenia sporov medzi dodávateľom a odberateľom, ak sa kontrola vykonáva na základe požiadania dodávateľa alebo odberateľa krmiva.
(6)
Úradnú kontrolu možno vykonávať v mieste výroby alebo pestovania, v mieste predaja alebo v inom mieste určenia, skladovania alebo používania, v mieste skrmovania, ako aj počas prepravy krmiva, a to aj vtedy, ak krmivársky podnik alebo iná osoba, u ktorej sa krmivo nachádza, nie sú zapísané v registri.
(7)
Ak kontrolný ústav pri úradnej kontrole potvrdí nesúlad s ustanoveniami osobitných predpisov,6) prijme osobitné opatrenia.9)
(8)
Opatrenia podľa odseku 7 musia byť vykonané takým spôsobom, aby nepriaznivo neovplyvnili zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie.
(9)
Opatrenia podľa odseku 7 zamerané na likvidáciu krmiva alebo na zníženie najvyššieho prípustného množstva nežiaducich látok v krmive detoxikáciou možno vykonať len v takom krmivárskom podniku alebo výrobnom zariadení, ktorý má oprávnenie na takú činnosť v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte.
(10)
Ak sa úradnou kontrolou zistí, že kontrolované krmivo nemá predajnú kvalitu z dôvodu zníženej nutričnej hodnoty, ale nesúlad s ustanoveniami osobitných predpisov6) nevylučuje skrmovanie krmiva podľa pôvodného účelu, také krmivo sa označí za krmivo so zníženou produkčnou účinnosťou. Kritériá pre posudzovanie nutričnej hodnoty vychádzajú z noriem potreby živín pre daný druh, kategóriu, plemeno alebo hybrid hospodárskych zvierat.
(11)
Náklady opatrení podľa odseku 7 vrátane nákladov, ktoré vznikli kontrolnému ústavu, znáša prevádzkovateľ krmivárskeho podniku, ktorý je dodávateľom, príjemcom alebo prepravcom krmiva.
Úradná kontrola krmiva z dovozu
§ 5
(1)
Každá šarža alebo séria krmiva podlieha systematickej úradnej kontrole dokladov pri dovoze na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny a náhodnej kontrole identity, aby sa preveril druh, pôvod a miesto určenia krmiva. Táto kontrola nevylučuje ďalšiu úradnú kontrolu podľa § 4 ods. 1 až 3.
(2)
Súlad krmív s ustanoveniami osobitných predpisov6) kontrolný ústav overuje prostredníctvom náhodných fyzických kontrol pred ich uvedením na trh. Fyzická kontrola zahŕňa kontrolu samotného krmiva, odber vzorky krmiva a laboratórne skúšanie a hodnotenie krmiva.
(3)
Fyzická kontrola sa vykonáva pri vstupe19) krmiva alebo v mieste určenia krmiva. V odôvodnených prípadoch možno fyzickú kontrolu vykonať aj počas prepravy krmiva.
(4)
Úradná kontrola kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu podľa odseku 1 sa vykonáva podľa osobitného predpisu.20)
§ 6
(1)
Krmivo, pri ktorom bolo úradnou kontrolou podľa § 5 ods. 1 alebo 2 preukázané, že nespĺňa požiadavky osobitných predpisov,6) nesmie byť uvedené na trh na území Slovenskej republiky a nesmie byť prepravované do iného členského štátu cez územie Slovenskej republiky. Kontrolný ústav bezodkladne informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o odmietnutí krmiva s uvedením zistených porušení systémom rýchlej výmeny informácií.8)
(2)
Ak kontrolný ústav zistí pri úradnej kontrole porušenie zákazu podľa odseku 1, prijme osobitné opatrenie podľa osobitného predpisu.21) Prevádzkovateľ krmivárskeho podniku je povinný nedostatky zistené úradnou kontrolou odstrániť vykonaním prijatého osobitného opatrenia.
(3)
Prevádzkovateľ krmivárskeho podniku pri vykonávaní osobitných opatrení postupuje podľa § 4 ods. 8 a 9.
(4)
Náklady opatrení podľa odseku 2 vrátane nákladov, ktoré vznikli kontrolnému ústavu, znáša krmivársky podnik, ktorý je dovozcom daného krmiva.
(5)
Ak nie je možné určiť dovozcu krmiva, náklady podľa odseku 4 znáša krmivársky podnik, ktorý v čase kontroly krmivo vlastní, skladuje alebo prepravuje.
§ 7
(1)
Ak je miestom určenia krmiva, pri ktorom bola vykonaná kontrola podľa § 5 ods. 1 alebo 2, iný členský štát, doklady o vykonanej kontrole a jej výsledku (ďalej len „dokument o kontrole“) sa pripoja k obchodným dokladom. Obchodné doklady musia obsahovať odkaz na dokument o kontrole.
(2)
Ak je dodávaná šarža alebo séria krmiva rozdelená na rôzne časti, dokument o kontrole je potrebné priložiť ku každej jej časti.
(3)
Dokument o kontrole musí byť vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 časti A v rozsahu jedného listu zostaveného podľa pravidiel uvedených v prílohe č. 1 časti B.
(4)
Dokument o kontrole musí byť vyhotovený v úradnom jazyku členského štátu miesta určenia krmiva.
(5)
Zmena alebo výmaz v dokumente o kontrole neoprávnenou osobou spôsobuje jeho neplatnosť.
(6)
Dokument o kontrole musí byť priložený k šarži alebo sérii krmiva, na ktorú sa vzťahuje, až do jej uvedenia na trh. Dovozca alebo odberateľ krmiva je povinný predložiť kontrolnému ústavu dokument o kontrole s kópiou výsledkov laboratórnych analýz, ak sú tieto dostupné.
(7)
Ak je Slovenská republika miestom určenia a dokument o kontrole nie je vyhotovený v štátnom jazyku,22) preklad dokumentu o kontrole do štátneho jazyka zabezpečuje príslušný prevádzkovateľ krmivárskeho podniku na požiadanie kontrolného ústavu. Údaje uvedené v preklade dokumentu o kontrole sa považujú za údaje, ktoré má obsahovať dokument o kontrole podľa odseku 3.
(8)
Dokument o kontrole a kópia výsledkov laboratórnej analýzy, ak sú tieto dostupné, sa uchovávajú na kontrolnom ústave najmenej 18 mesiacov.
§ 8
Ohlasovacia povinnosť pri cezhraničnom obchodovaní s krmivami
(1)
Na účely zabezpečenia výkonu úradných kontrol krmív umiestnených na trh z iného členského štátu alebo dovezených z tretej krajiny sú krmivárske podniky vrátane tých, ktoré s krmivom obchodujú výlučne na účely vlastného hospodárenia, povinné ohlásiť kontrolnému ústavu, že obchodujú s krmivami vyrobenými
a)
v inom členskom štáte cestou priamych dodávok alebo cestou sprostredkovateľa zaregistrovaného v inom členskom štáte,
b)
v tretej krajine s krmivárskym podnikom, ktorý má zástupcu zaregistrovaného v inom členskom štáte, cestou priamych dodávok alebo cestou sprostredkovateľa zaregistrovaného v inom členskom štáte,
c)
v tretej krajine s krmivárskym podnikom, ktorý má zástupcu zaregistrovaného v Slovenskej republike, ak dovozca a zaregistrovaný zástupca výrobcu z tretej krajiny nie sú totožnými osobami.
(2)
Krmivo dodané z iného členského štátu podľa odseku 1 sa ohlasuje kontrolnému ústavu, ak
a)
existuje podozrenie z nedodržiavania osobitných predpisov,6)
b)
Európska komisia nariadi zvýšenú frekvenciu kontrol alebo špecializovanú kontrolu,
c)
to odôvodňujú poznatky z rýchlej výmeny informácií.8)
(3)
Krmivo dodané z tretej krajiny podľa odseku 1 sa ohlasuje vždy23) najmenej 48 hodín pred príchodom krmiva. Ohlásenie sa vzťahuje aj na také krmivo dovezené z tretej krajiny, ktoré prechádza cez územie iného členského štátu.
(4)
Prevádzkovateľ krmivárskeho podniku je povinný ohlásiť vrátené zásielky krmív bez ohľadu na to, či boli vrátené z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, s uvedením dôvodu vrátenia.
(5)
Spôsob, čas, miesto a dôvody ohlásenia podľa odsekov 1 až 4 určí kontrolný ústav a tieto informácie uverejňuje a aktualizuje na svojej internetovej stránke.
Odoberanie vzoriek krmiva
§ 9
(1)
Úradnú vzorku krmiva na účely úradnej kontroly môžu odoberať len zamestnanci kontrolného ústavu alebo zamestnanci iného orgánu štátnej správy v oblasti krmív.24)
(2)
Úradná vzorka krmiva sa odoberie úradnou metódou Spoločenstva. Na odber a na úpravu vzoriek sa používajú vzorkovače.
(3)
Vzorky krmiva môže odoberať zamestnanec kontrolného ústavu alebo iná odborne spôsobilá osoba.25)
(4)
Záznam o odbere vzorky musí obsahovať
a)
presný a úplný názov krmiva,
b)
informácie o krmivárskom podniku, ktorého identifikačné údaje sú na označení krmiva alebo v sprievodných dokladoch krmiva, ak ide o krmivo voľne ložené,
c)
vzorkovanú hmotnosť v kg alebo vzorkovaný objem v l,
d)
dátum výroby a/alebo dátum spotreby krmiva,
e)
číslo šarže,
f)
dátum dodania,
g)
dátum a miesto vzorkovania,
h)
účel vzorkovania,
i)
mená a priezviská osôb, ktoré vykonali odber vzoriek,
j)
zmyslové posúdenie a zmeny vzorkovaného krmiva v porovnaní s obvyklým štandardom, znečistenie alebo iné zmeny vo vlastnostiach vzorkovaného krmiva, ktoré boli pri odbere zistené,
k)
iné informácie, ktoré sú významné z hľadiska účelu vzorkovania, ako je adresa odberateľa, číslo dodacieho listu, evidenčné číslo vozidla alebo číslo vagóna, číslo zmluvy, ak ide o krmivo z dovozu, technologický postup výroby.
(5)
Zodpovedný zamestnanec kontrolovaného krmivárskeho podniku môže uviesť svoje námietky proti postupu odberu vzorky do záznamu o odbere vzorky. Po podpise záznamu o odbere vzorky nemožno vzniesť dodatočné námietky.
§ 10
(1)
Ak pri odbere úradnej vzorky nie je možné postupovať podľa § 9 ods. 2 pre nerovnomernosť vzorkovaného celku, pre nevybavenosť vhodnými vzorkovačmi, pre vysokú prácnosť pri odbere alebo pre nemožnosť bezpečného prístupu ku vzorkovanej partii, možno použiť pri odbere vzorky iný postup.
(2)
Použitý postup a dôvody tohto postupu sa uvedú v zázname o odbere vzorky.
(3)
Pri úradnom odbere vzorky z dôvodu riešenia sporov medzi dodávateľom a odberateľom sa obe zúčastnené strany musia vopred dohodnúť na postupe pri odbere vzorky. Proti dohodnutému postupu nemožno vzniesť dodatočné námietky.
Skúšanie a hodnotenie krmiva
§ 11
(1)
Skúšanie a hodnotenie krmiva na účely úradnej kontroly zahŕňa najmä
a)
laboratórne analytické postupy na overenie výživovej hodnoty krmiva, zloženia krmiva, obsahu kŕmnych doplnkových látok, obsahu zakázaných látok a zakázaných krmív, nežiaducich látok a iných kontaminantov v krmive a na overenie vplyvu krmiva na kvalitu živočíšnych produktov určením kvalitatívnych ukazovateľov živočíšnych produktov alebo rezíduí určitých látok, ktoré mohli byť prítomné v skrmovanom krmive,
b)
biologické metódy skúšania krmiva na overovanie bezpečnosti krmiva, produkčnej účinnosti krmiva, vplyvu krmiva na zdravotný stav zvierat, ako aj vplyvu krmiva na životné prostredie,
c)
senzorické metódy skúšania krmiva na overenie zmyslových ukazovateľov kvality krmiva, vplyvu krmiva na zmyslové znaky kvality živočíšnych produktov vrátane metód na overenie senzorickej spôsobilosti posudzovateľa krmiva.
(2)
Pri skúšaní a hodnotení krmiva sa postupuje podľa úradných metód Spoločenstva.
(3)
Ak nie je ustanovená úradná metóda Spoločenstva na skúšanie a hodnotenie krmiva, používa sa schválená metóda. Zoznam schválených metód skúšania a hodnotenia krmiva sa uverejňuje a aktualizuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(4)
Skúšanie a hodnotenie krmiva sa vykonáva v úradných laboratóriách a skúšobných zariadeniach kontrolného ústavu alebo v úradných laboratóriách určených podľa osobitného predpisu.26)
(5)
Laboratórne analytické postupy skúšania krmiva možno doplniť alebo nahradiť biologickými metódami skúšania, ak ide o nové krmivo alebo ak overované vlastnosti krmiva nie je možné odhaliť laboratórnymi analytickými postupmi, za predpokladu, že je zabezpečená dostatočne veľká vzorka overovaného krmiva. O túto formu overovania môže kontrolný ústav požiadať aj dodávateľ alebo odberateľ krmiva.
§ 12
(1)
Do úradného laboratória sa doručí najmenej jedna konečná vzorka27) z každého odberu vzoriek. Ostatné odobraté vzorky, ale najmenej ďalšie dve konečné vzorky možno umiestniť vo vhodnom sklade vzoriek u kontrolovaného subjektu.
(2)
Z konečnej vzorky sa oddeľuje laboratórna vzorka, ktorá sa podrobuje analýze. Zvyšok konečnej vzorky sa uskladňuje na referenčné účely.
§ 13
Osoby vykonávajúce úradnú kontrolu
(1)
Úradnú kontrolu v krmivárskom podniku spravidla vykonávajú špecializovaní zamestnanci kontrolného ústavu (ďalej len „inšpektor“) s vysokoškolským vzdelaním.
(2)
Úradnú kontrolu v krmivárskom podniku môžu vykonávať alebo sa na nej zúčastniť aj iní zamestnanci kontrolného ústavu, ktorí sú oprávnení štatutárnym zástupcom kontrolného ústavu.
(3)
Oprávnenie na výkon úradnej kontroly zamestnanec kontrolného ústavu preukazuje služobným preukazom alebo písomným poverením na výkon úradnej kontroly.
(4)
Zamestnanci kontrolného ústavu vykonávajúci úradnú kontrolu sú viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone úradnej kontroly; to neplatí, ak ide o poskytnutie informácií potrebných na zamedzenie vážneho rizika pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie.
(5)
Zmyslové hodnotenie krmiva môže vykonávať len osoba, ktorej spôsobilosť bola overená preskúšaním najmenej raz za päť rokov.
(6)
Inšpektori a ostatní zamestnanci oprávnení vykonávať úradnú kontrolu sú vybavení
a)
vzorkovačmi a inými pomôckami na odber vzoriek a inými potrebnými pomôckami,
b)
nevyhnutnou informačnou technikou s prístupom na internet.
(7)
Vzdelávacie aktivity pre inšpektorov zahŕňajú
a)
pravidelné odborné školenie najmenej dvakrát ročne,
b)
školenie pri každej zmene všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorá ovplyvňuje kontrolné postupy alebo kontrolné metódy.
(8)
Odborného školenia podľa odseku 7 písm. a) sú povinní zúčastniť sa aspoň raz ročne aj ostatní zamestnanci, ktorí vykonávajú úradnú kontrolu, najmä zamestnanci, ktorí vedú register,16) a špecialisti na posudzovanie vzoriek krmiva.
(9)
Odborné školenie môžu iniciovať aj zamestnanci, ktorí vykonávajú úradnú kontrolu.
§ 14
Poplatky
(1)
Prevádzkovateľ krmivárskeho podniku uhrádza poplatky28) na pokrytie nákladov podľa § 4 ods. 11 a § 6 ods. 4 a 5 a nákladov na
a)
schvaľovanie krmivárskych podnikov,29)
b)
úradné kontroly podľa § 4 ods. 1 písm. b) až f),
c)
dodatočné úradné kontroly.30)
(2)
Poplatky sa vypočítajú ako násobok paušálnej hodinovej sadzby a počtu úradných hodín, ktoré boli na úradnú kontrolu alebo na posudzovanie dokumentácie vynaložené.
(3)
Paušálna hodinová sadzba sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2 podľa kritérií ustanovených osobitným predpisom,31) pričom na výpočet sa v príslušnom kalendárnom roku použijú údaje z predchádzajúceho kalendárneho roka. Takto vypočítaná paušálna hodinová sadzba sa uplatňuje od 1. marca príslušného kalendárneho roka do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka. Paušálna hodinová sadzba sa uverejňuje na internete v cenníku kontrolného ústavu.
(4)
Ak sa úradné kontroly podľa odseku 1 vykonávajú v deň pracovného voľna alebo v deň pracovného pokoja, k poplatku podľa odseku 2 sa pripočítajú zákonné príplatky, na ktoré má zamestnanec kontrolného ústavu vykonávajúci úradnú kontrolu nárok.
(5)
Ak je súčasťou úradnej kontroly podľa odseku 1 aj odber vzoriek, k poplatku podľa odseku 2 sa pripočítajú náklady spojené s analýzou týchto vzoriek.
§ 15
Výnimky
(1)
Výnimku z použitia povolených doplnkových látok alebo kŕmnych surovín alebo použitie nepovolených doplnkových látok alebo nepovolených kŕmnych surovín samostatne alebo po zapracovaní do kŕmnych zmesí (ďalej len „pokusné krmivo“) povoľuje kontrolný ústav len na pokusné alebo iné vedecké účely a s podmienkou, že
a)
pokusy sa vykonávajú podľa schválenej metodiky, ktorá je súčasťou žiadosti o povolenie,
b)
ak ide o doplnkové látky, pokusy sa vykonávajú na účely spracovania dokumentácie pre schvaľovanie doplnkových látok podľa osobitného prepisu,32)
c)
je umožnená úradná kontrola pokusov,
d)
pokusné krmivo sa vyrobí alebo spracúva v schválenom krmivárskom podniku alebo priamo v experimentálnom zariadení a výrobca zabezpečí, aby nedošlo ku kontaminácii iných krmív pokusným krmivom ani počas jeho výroby, ani pri následnej výrobe krmív,
e)
pokusné krmivo a pokusné zvieratá sú označené alebo umiestnené tak, aby boli bezpečne identifikovateľné a nezameniteľné,
f)
živočíšne produkty z pokusov sa nepoužívajú na komerčné účely,
g)
pokusy sa vykonávajú v experimentálnom zariadení.
(2)
Podmienka podľa odseku 1 písm. f) alebo g) nemusí byť splnená, ak žiadateľ o povolenie výnimky alebo o použitie doplnkových látok alebo kŕmnych surovín podľa odseku 1 priloží k žiadosti verejne dostupné vedecké dôkazy o tom, že pokusné krmivo neovplyvňuje ani priamo, ani prostredníctvom živočíšnych produktov zdravotný stav zvierat a ľudí, alebo vtedy, ak pokusné krmivo je už povolené na používanie pre iný druh alebo kategóriu zvierat.
(3)
Žiadosť o povolenie výnimky alebo o použitie doplnkových látok alebo kŕmnych surovín podľa odseku 1 podáva kontrolnému ústavu prevádzkovateľ krmivárskeho podniku, ktorý plánuje vyrábať, dovážať z tretej krajiny alebo z iného členského štátu, skladovať, prepravovať alebo používať pokusné krmivo, alebo osoba, ktorá využíva služby takého krmivárskeho podniku a zodpovedá za vykonávanie a vedenie pokusu.
Záverečné ustanovenia
§ 16
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 167/2004 Z. z. o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 285/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore,
3.
výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív (oznámenie č. 118/1998 Z. z.) v znení výnosu z 12. februára 2003 č. 149/2/2003-100 (oznámenie č. 78/2003 Z. z.), výnosu z 23. augusta 2004 č. 2145/2004-100 (oznámenie č. 503/2004 Z. z.) a výnosu z 9. júna 2005 č. 2548/2005-100 (oznámenie č. 284/2005 Z. z.)
§ 18
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 380/2009 Z. z.
Časť A
DOKUMENT O KONTROLE KRMÍV DOVÁŽANÝCH DO SPOLOČENSTVA Z TRETÍCH KRAJÍN
Časť B
Podrobné pravidlá na vyhotovenie dokumentu v časti A
A. Informácie o dodávanej šarži krmiva
1 Odosielateľ/vývozca
Uveďte úplný názov a adresu príslušného krmivárskeho podniku.
2 Šarža/Séria č.
Uveďte postupné číslo dokumentu o kontrole pridelené príslušným orgánom.
3 Príjemca
Uveďte úplný názov a adresu odberateľa krmiva.
4 Colný dokument
Uveďte číslo colného dokumentu.
5 Sprievodný dokument
Uveďte odkaz na dokument, ktorý je priložený k dodávanej šarži krmiva.
5.1. Uveďte krížik do vhodného okienka. Uveďte krížik do 1. [..] áno, ak k dodávanej šarži je pripojený dokument o výsledku analytickej skúšky, a do 2. [..] nie, ak takýto dokument nie je dostupný.
6 Deklarant/zástupca
Uveďte úplné meno, priezvisko a adresu deklaranta. Ak je deklarant a vývozca/odosielateľ tovaru tá istá osoba, uveďte slovo „odosielateľ“ alebo „vývozca“.
7 Pôvod
7.1 Uveďte názov a adresu krmivárskeho podniku alebo miesta pôvodu.
7.2 Uveďte schvaľovacie alebo registračné číslo podniku, ak je to vhodné.
8 Opis tovaru
Uveďte krížik do vhodného okienka:
[..] 8.1 – pre doplnkové látky/premixy
[..] 8.2 – pre kŕmne suroviny
[..] 8.3 – pre kŕmne zmesi
[..] 8.4 – pre bioproteíny
[..] 8.5 – pre diétne krmivá
[..] 8.6 – iné krmivá, ktoré špecifikujte.
9 CN kód
Uveďte kód colnej kombinovanej nomenklatúry.
10 Počet obalov
Uveďte množstvo obalov alebo, ak ide o nebalený tovar, slová „voľne ložené“.
11 Brutto hmotnosť (kg)
Uveďte brutto hmotnosť v kilogramoch.
12 Netto hmotnosť (kg)
Uveďte netto hmotnosť v kilogramoch.
B. Vykonané kontroly
13. Kontrola podľa § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 380/2009 Z. z.
13.1 Uveďte krížik.
13.2 Uveďte krížik do vhodného okienka.
14. Kontrola podľa § 5 ods. 2 nariadenia vlády č. 380/2009 Z. z.
14.1. Uveďte krížik do vhodného okienka.
14.2. Uveďte krížik do vhodného okienka. Uveďte krížik do 1. [..] áno, ak bola vykonaná laboratórna skúška a výsledky sú dostupné. V takom prípade pripojte overenú kópiu výsledkov laboratórnej skúšky a špecifikujte druh analýzy s odkazom na príslušný právny predpis, ktorý ustanovuje metódy analýzy krmív na účely úradnej kontroly, alebo presným uvedením druhu analýzy.
14.3. Uveďte krížik do vhodného okienka. Uveďte krížik do 1. [..] áno, ak bola odobratá vzorka na účely laboratórnej analýzy a výsledky ešte nie sú k dispozícii. V takom prípade špecifikujte druh požadovanej analýzy s odkazom na príslušný právny predpis, ktorý ustanovuje metódy analýzy krmív na účely úradnej kontroly, alebo presným uvedením druhu analýzy.
C. Overenie platnosti
15. Úplná identifikácia príslušného úradu v mieste vstupu a úradná pečiatka
Uveďte názov príslušného úradu na mieste vstupu a úradnú pečiatku, ktorá musí mať odlišnú farbu, ako je farba použitá v dokumente.
16. Splnomocnený úradník
Uveďte dátum, podpis splnomocneného úradníka príslušného úradu a jeho úplné meno a priezvisko paličkovým písmom.
D. Doplňujúce poznámky (nie sú povinné)
17. Vyhradené pre príslušný orgán členského štátu miesta určenia
Táto časť je k dispozícii príslušnému orgánu členského štátu miesta určenia na poznámky.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 380/2009 Z. z.
Výpočet paušálnej hodinovej sadzby
Paušálna hodinová sadzba sa vypočíta podľa vzorca
PHS = NH + MH,
kde
PHS je paušálna hodinová sadzba,
NH sú priemerné náklady kontrolného ústavu na jednu hodinu služobného času vypočítané z celkových
ročných prevádzkových a kapitálových nákladov kontrolného ústavu,
MH je priemerná hodinová mzda zamestnancov zúčastnených na úradných kontrolách.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 380/2009 Z. z.
Zoznam preberaných a vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev
1.
Smernica Komisie 98/68/ES z 10. septembra 1998, ktorá ustanovuje vzorový dokument uvedený v článku 9(1) smernice Rady 95/53/ES a niektoré pravidlá kontroly pri dovoze krmív z tretích krajín do spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 776/2006 z 23. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006 (Ú v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 180/2008 z 28. februára 2008 (Ú v. EÚ L 56, 29. 2. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 301/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 737/2008 z 28. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 201, 30. 7. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1029/2008 z 20. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 278, 21. 10. 2008).
3.
Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 z 27. januára 2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2009).
1)
Čl. 2 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
2)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 z 27. januára 2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2009).
3)
Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
4)
Čl. 2 bod 15 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
5)
Nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
6)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32) v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1831/2003 v platnom znení, čl. 2 bod 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 035, 8. 2. 2005) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 291/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), zákon č. 271/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z. o kŕmnych surovinách, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení neskorších predpisov.
9)
§ 11 zákona č. 271/2005 Z. z.
Čl. 3 ods. 7 a čl. 54 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10)
§ 2 ods. 9 zákona č. 271/2005 Z. z.
Čl. 10 nariadenia (ES) č. 183/2005 v znení nariadenia (ES) č. 291/2009.
11)
Čl. 10 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12)
Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2004, ktorým sa prijíma zoznam materiálov, ktorých obeh alebo používanie na účely výživy zvierat je zakázaný (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2004).
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad § 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Čl. 3 písm. f) nariadenia (ES) č. 183/2005 v znení nariadenia (ES) č. 291/2009.
17)
Prílohy I až III nariadenia (ES) č. 183/2005 v znení nariadenia (ES) č. 291/2009.
18)
Čl. 6 a príloha II nariadenia (ES) č. 183/2005 v znení nariadenia (ES) č. 291/2009.
19)
Čl. 2 bod 16 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
21)
§ 11 zákona č. 271/2005 Z. z.
Čl. 19 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
26)
Čl. 12 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
27)
Príloha I nariadenia (ES) č. 152/2009.
28)
Čl. 26 až 28 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
29)
§ 2 ods. 10 zákona č. 271/2005 Z. z.
Čl. 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
30)
Čl. 28 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
31)
Príloha VI nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
32)
Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 133, 22. 5. 2008).