381/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2009 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. septembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Dotácia na investície v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka
(1)
Dotáciu na investície v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi do
a)
50 % oprávnených nákladov v oblastiach podľa osobitného predpisu,35)
b)
40 % oprávnených nákladov v oblastiach podľa osobitného predpisu,35a) alebo
c)
výšky ustanovenej v osobitnom predpise35b) na diverzifikáciu nepoľnohospodárskych činností.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi
a)
na účel vytvorenia nového pracovného miesta, alebo
b)
bez účelu vytvorenia nového pracovného miesta.
(3)
Dotáciu podľa odseku 2 písm. a) možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi do 6 640 eur na každé novovytvorené pracovné miesto.
(4)
Dotáciu podľa odseku 2 písm. a) možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi, ak
a)
zamestná na každé novovytvorené pracovné miesto do troch mesiacov od poskytnutia dotácie počas najmenej 24 mesiacov nepretržite osobu, ktorá bola evidovaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaná osoba viac ako tri mesiace,
b)
udrží najmenej 24 mesiacov obsadené pôvodné pracovné miesta a novovytvorené pracovné miesto v poľnohospodárskej prvovýrobe a rozvoji vidieka.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 400 000 eur za akékoľvek obdobie troch finančných rokov.
(6)
Oprávnenými nákladmi podľa odseku 1 písm. a) alebo b) sú náklady uvedené v osobitnom predpise35c) na
a)
obstaranie alebo technické zhodnotenie35d) dlhodobého hmotného majetku,
b)
obstaranie nových strojov a zariadení vrátane počítačového programového vybavenia do výšky trhovej hodnoty obstarávaného majetku,
c)
obstaranie sadbového materiálu viacročných poľnohospodárskych plodín a ich výsadbu,
d)
obstaranie zavlažovacieho zariadenia, ktorého technické parametre v porovnaní s pôvodným zariadením zabezpečia zníženie spotreby vody pri zavlažovaní poľnohospodárskych plodín najmenej o 25 %.
(7)
Oprávnenými nákladmi podľa odseku 1 písm. c) sú náklady na
a)
obstaranie alebo technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku,
b)
obstaranie nových strojov a zariadení vrátane počítačového programového vybavenia do výšky trhovej hodnoty obstarávaného majetku.
(8)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) možno poskytnúť, ak sa investíciou zabezpečí splnenie podmienok podľa osobitného predpisu35e) a zníženie spotreby vody, ak sa dotácia poskytne na účel uvedený v odseku 6 písm. d).
(9)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. c) možno poskytnúť, ak sa investíciou zabezpečí splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.35f)
(10)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak sa chovateľ alebo pestovateľ zaviaže užívať obstaranú investíciu najmenej päť rokov.
(11)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) okrem § 31 ods. 8 nemožno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi
a)
na úhradu nákladov uvedených v osobitnom predpise,35g)
b)
v prípade podľa osobitného predpisu.35h)
(12)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. c) okrem § 31 ods. 8 nemožno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi v prípade podľa osobitného predpisu.35i)
(13)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) na účel uvedený v odseku 6 písm. c) možno poskytnúť, ak pestovateľ
a)
vykoná výsadbu na ploche väčšej ako 0,3 ha okrem výsadby orecha kráľovského, ktorá sa vykoná na ploche väčšej ako 1 ha,
b)
dodrží najnižšiu hustotu výsadby,
c)
dodrží agrotechnické zásady obrábania pôdy a pestovania poľnohospodárskych plodín od orby až po zber úrody,
d)
nebude vykonávať výsadbu na pôde poškodenej rizikovými látkami,35j)
e)
dodrží podmienky krížového plnenia podľa osobitného predpisu,35k)
f)
predloží doklad o registrácii ovocných sadov, viníc a chmeľníc,35l) ak ide o reštrukturalizáciu už existujúcich ovocných sadov a rekonštrukciu už existujúcich vinohradov a chmeľníc.
(14)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 na účely uvedené v odseku 6 písm. a), b) alebo d) a na účel uvedený v odseku 7 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je projekt, ktorý obsahuje
a)
názov projektu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
plánovaný zámer projektu vrátane preukázania splnenia podmienky podľa odseku 10 a niektorej z podmienok uvedených v odsekoch 8 alebo 9,
d)
opis dlhodobého hmotného majetku, ktorý bude predmetom dotácie,
e)
opis dlhodobého nehmotného majetku, ktorý bude predmetom dotácie,
f)
dobu plánovanej návratnosti investície,
g)
počet zamestnancov zamestnaných v živočíšnej výrobe, rastlinnej výrobe alebo rozvoji vidieka pred realizáciou investície,
h)
plánovaný počet novovytvorených pracovných miest a časový harmonogram prijatia nových zamestnancov, ak sa dotácia poskytne podľa odseku 2 písm. a),
i)
plánovanú efektívnosť projektu,
j)
zoznam stavebných prác, ktoré súvisia s obstaraním alebo technickým zhodnotením dlhodobého hmotného majetku,
k)
podrobnú kalkuláciu predpokladaných celkových nákladov na investíciu,
l)
podrobnú kalkuláciu predpokladaných oprávnených nákladov,
m)
predpokladanú čiastku požadovanej dotácie,
n)
zdroje financovania projektu,
o)
právoplatné stavebné povolenie;35m) ak sa nevyžaduje stavebné povolenie, vyjadrenie príslušného stavebného úradu, ak je predmetom financovania výstavba alebo technické zhodnotenie stavby,
p)
vyhlásenie chovateľa alebo pestovateľa, že stavebné povolenie doručí platobnej agentúre do troch mesiacov od predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak chovateľ alebo pestovateľ nemá stavebné povolenie v čase predloženia žiadosti o dotáciu,
q)
vyhlásenie chovateľa alebo pestovateľa, že s obstaranou investíciou bude podnikať najmenej päť rokov.
(15)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 písm. a) alebo b) na účel uvedený v odseku 6 písm. c), okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4, je
a)
výpis z listu vlastníctva alebo kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad oprávňujúci užívať poľnohospodársku pôdu najmenej päť rokov, na ktorý bola poskytnutá dotácia,
b)
projekt, ktorý obsahuje
1.
názov projektu,
2.
identifikačné údaje žiadateľa,
3.
vymedzenie územia kraja, okresu, katastrálneho územia, v ktorom sa bude projekt vykonávať vrátane charakteristiky územia s uvedením prírodných, pôdnych a klimatických pomerov,
4.
celkovú výmeru pozemku v hektároch
4a.
pôdneho bloku,
4b.
dielu pôdneho bloku,
4c.
parcely,
4d.
štvorca,
5.
druh plodiny,
6.
plánovaný zámer projektu vrátane preukázania splnenia podmienok podľa odsekov 8, 10 a 13,
7.
počet zamestnancov zamestnaných v rastlinnej výrobe pred realizáciou investície,
8.
plánovaný počet novovytvorených pracovných miest a časový harmonogram prijatia nových zamestnancov, ak sa dotácia poskytne podľa odseku 2 písm. a),
9.
dobu plánovanej návratnosti investície,
10.
plánovanú efektívnosť projektu,
11.
podrobnú kalkuláciu predpokladaných celkových nákladov,
12.
podrobnú kalkuláciu predpokladaných oprávnených nákladov,
13.
predpokladanú čiastku požadovanej dotácie,
14.
zdroje financovania projektu,
15.
výpis z evidencie ovocných sadov, vinohradov a chmeľníc,
16.
vyhlásenie pestovateľa, že s obstaranou investíciou bude podnikať najmenej päť rokov.
(16)
Ak sa dotácia poskytne podľa odseku 1 písm. a) alebo b) na účel uvedený v odseku 6 písm. c) a žiadateľ nedodrží najmenšiu hustotu výsadby v období najmenej piatich rokov z dôvodu pôsobenia nepriaznivých poveternostných podmienok, prírodných katastrof alebo vyhlásených opatrení kontrolným ústavom, podmienky poskytnutia dotácie sa považujú za splnené.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35 až 35m znejú:
„35)
Čl. 4 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
35a)
Čl. 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
35b)
Čl. 13 nariadenia (ES) č. 800/2008 (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
35c)
Čl. 4 ods. 4 a 7 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
35d)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
35e)
Čl. 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
35f)
Nariadenie (ES) č. 800/2008 (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
35g)
Čl. 4 ods. 7 písm. a) až d) a ods. 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
35h)
Čl. 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
35i)
Čl. 1 ods. 6 písm. c) nariadenia (ES) č. 800/2008 (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
35j)
§ 8 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35k)
Čl. 4 až 6 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
35l)
§ 4a zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
35m)
§ 54 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Dotácia na investície v lesnom hospodárstve
(1)
Dotáciu na investície v lesnom hospodárstve možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa do 100 % oprávnených nákladov podľa osobitného predpisu36) na
a)
obstaranie alebo technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, alebo
b)
obstaranie nových strojov, zariadení a technológií vrátane počítačového programového vybavenia do výšky trhovej hodnoty obstarávaného majetku.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa
a)
na účel vytvorenia nového pracovného miesta, alebo
b)
bez účelu vytvorenia nového pracovného miesta.
(3)
Dotáciu podľa odseku 2 písm. a) možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa do 6 640 eur na každé novovytvorené pracovné miesto.
(4)
Dotáciu podľa odseku 2 písm. a) možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ak
a)
zamestná na každé novovytvorené pracovné miesto do troch mesiacov od poskytnutia dotácie počas najmenej 24 mesiacov nepretržite osobu, ktorá bola evidovaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaná osoba viac ako tri mesiace,
b)
udrží najmenej 24 mesiacov obsadené pôvodné pracovné miesta a novovytvorené pracovné miesto v poľnohospodárskej prvovýrobe a rozvoji vidieka.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 400 000 eur za akékoľvek obdobie troch finančných rokov.
(6)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak sa obhospodarovateľ lesa zaviaže, že obstaranú investíciu bude užívať najmenej päť rokov.
(7)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je projekt, ktorý obsahuje
a)
názov projektu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
plánovaný zámer projektu vrátane preukázania splnenia podmienky podľa odseku 6,
d)
opis dlhodobého hmotného majetku, ktorý bude predmetom dotácie,
e)
opis dlhodobého nehmotného majetku, ktorý bude predmetom dotácie,
f)
dobu plánovanej návratnosti investície,
g)
počet zamestnancov zamestnaných v lesnej výrobe pred realizáciou investície,
h)
plánovaný počet novovytvorených pracovných miest a časový harmonogram prijatia nových zamestnancov, ak sa dotácia poskytuje podľa odseku 2 písm. a),
i)
plánovanú efektívnosť projektu,
j)
zoznam stavebných prác, ktoré súvisia s obstaraním alebo technickým zhodnotením dlhodobého hmotného majetku,
k)
podrobnú kalkuláciu predpokladaných celkových nákladov na investíciu,
l)
podrobnú kalkuláciu predpokladaných oprávnených nákladov,
m)
predpokladanú čiastku požadovanej dotácie,
n)
zdroje financovania projektu,
o)
právoplatné stavebné povolenie;35l) ak sa nevyžaduje stavebné povolenie, vyjadrenie príslušného stavebného úradu, ak je predmetom financovania výstavba alebo technické zhodnotenie stavby,
p)
vyhlásenie obhospodarovateľa lesa, že stavebné povolenie doručí platobnej agentúre do troch mesiacov od predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak obhospodarovateľ lesa nemá stavebné povolenie v čase predloženia žiadosti o dotáciu,
q)
vyhlásenie obhospodarovateľa lesa, že s obstaranou investíciou bude podnikať najmenej päť rokov.“.
3.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
(1)
Dotáciu na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka (ďalej len „dávkovacie zariadenie“) možno poskytnúť
a)
podniku podľa osobitného predpisu36) alebo
b)
chovateľovi podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 50 % nákupnej ceny dávkovacieho zariadenia a do 7 000 eur na jedno dávkovacie zariadenie.
(3)
Oprávnenými nákladmi na poskytnutie dotácie podľa odseku 1 sú náklady na nákup dávkovacieho zariadenia.
(4)
Dotáciu možno poskytnúť, ak sa žiadateľ zaviaže využívať dávkovacie zariadenie najmenej tri roky.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia technickej dokumentácie o nakupovanom dávkovacom zariadení,
b)
cenová ponuka na nákup dávkovacieho zariadenia,
c)
kópia rozhodnutia o pridelení individuálnej mliečnej kvóty70a) pre príslušného dodávateľa mlieka,
d)
vyhlásenie žiadateľa, že dávkovacie zariadenie bude využívané najmenej tri roky,
e)
kópia rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti dávkovacieho zariadenia,70b)
f)
kópia rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o vhodnosti umiestnenia dávkovacieho zariadenia,70b)
g)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch finančných rokov a v príslušnom finančnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 70a a 70b znejú:
„70a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2009 Z. z. o podmienkach prideľovania kvót mlieka.
70b)
§ 5 ods. 4 písm. m) a § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 31 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady, ktoré vznikli v príslušnom kalendárnom roku pred predložením žiadosti o dotáciu platobnej agentúre, ak sa dotácia poskytne podľa § 3, 4, 8, 9, 14, 15, 17, 18 ods. 3, § 20, 21 ods. 2, § 22 ods. 3, § 23, 24a, 26 ods. 3, § 27 ods. 4, § 29 a 30a alebo ak sa dotácia poskytne ako kompenzačná platba podľa § 7, 10, 11, 24 a 25.
(7)
Za oprávnené náklady sa podľa § 7, 10, 11 a 25 považujú aj náklady a straty, ktoré vznikli v predchádzajúcom kalendárnom roku, najneskôr do štyroch rokov od vzniku strát a nákladov.75)“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
Robert Fico v. r.