388/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010 do 30.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 1. októbra 2009,
ktorou sa vydáva Mýtny poriadok
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o právach a povinnostiach
1.
prevádzkovateľa a vodiča vozidla podliehajúceho mýtu podľa § 2 ods. 2 zákona (ďalej len „vozidlo“),
2.
prevádzkovateľa a vodiča vozidla oslobodeného od mýta podľa § 4 ods. 1 zákona,
3.
správcu výberu mýta a ním poverenej osoby,
4.
osoby poverenej správcom výberu mýta podľa § 6 ods. 1 zákona,
b)
podrobnosti zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a o poskytnutí palubnej jednotky podľa zákona,
c)
podrobnosti o spôsobe a podmienkach úhrady mýta a preukazovaní úhrady mýta,
d)
podrobnosti o spôsobe a prostriedkoch zabezpečenia záväzkov prevádzkovateľa vozidla,
e)
podrobnosti o spôsobe nakladania s palubnou jednotkou, jej užívaní, umiestnení, inštalácii, pripojení, obsluhe, prevádzke, technických špecifikáciách a o postupoch riešenia osobitných prípadov a porúch palubnej jednotky,
f)
náležitosti reklamačného poriadku,
g)
podrobnosti o pravidlách výpočtu a výberu mýta v niektorých osobitných prípadoch užívania vymedzených úsekov ciest,
h)
podrobnosti o náhradnom výpočte mýta.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
celkovou hmotnosťou vozidla najväčšia prípustná celková hmotnosť motorového vozidla a v prípade jazdnej súpravy1) najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy,
b)
vodičom vozidla vodič, ktorý má oprávnenie viesť vozidlo prevádzkovateľa vozidla, ktoré preukazuje predložením osvedčenia o evidencii vozidla alebo technickým preukazom vozidla alebo iným obdobným dokladom,
c)
prevádzkovateľom elektronického mýtneho systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) Národná diaľničná spoločnosť, a. s., alebo osoba poverená Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., podľa § 6 ods. 1 zákona; tým nie sú dotknuté povinnosti správcu informačného systému podľa osobitného predpisu,2)
d)
režimom predplateného mýta režim, v ktorom možno užívať vymedzené úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta3) (ďalej len „vymedzené úseky ciest“) po zaplatení mýta,
e)
režimom následného platenia mýta režim, v ktorom možno užívať vymedzené úseky ciest pred zaplatením mýta,
f)
zmluvou o užívaní vymedzených úsekov ciest zmluva uzavretá medzi správcom výberu mýta podľa § 6 ods. 1 zákona a prevádzkovateľom vozidla, ktorou sa správca výberu mýta zaväzuje po uzavretí zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky umožniť prevádzkovateľovi vozidla užívanie vymedzených úsekov ciest a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje za užívanie vymedzených úsekov ciest platiť mýto,
g)
zmluvou o poskytnutí palubnej jednotky zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom systému a prevádzkovateľom vozidla, ktorou sa prevádzkovateľ systému zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi vozidla do užívania palubnú jednotku a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje zložiť zábezpeku za poskytnutú palubnú jednotku,
h)
mýtnou transakciou elektronický dátový záznam, ktorý vznikne na základe vyhodnotenia a spracovania jednej mýtnej udalosti alebo kombinácie viacerých mýtnych udalostí; mýtna transakcia obsahuje dátum a čas mýtnej udalosti, na základe ktorej mýtna transakcia vznikla, identifikáciu podúseku vymedzeného úseku cesty, identifikáciu vozidla a výšku mýta,
i)
mýtnou udalosťou udalosť, ktorá vznikne prejazdom vozidla po vymedzenom úseku cesty alebo jeho časti a je zaznamenaná elektronickým mýtnym systémom,
j)
tranzitným úsekom ciest viac za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých vymedzených úsekov ciest v jednom smere s vopred určeným miestom vstupu na územie Slovenskej republiky a vopred určeným miestom opustenia územia Slovenskej republiky, určených na tranzit cez územie Slovenskej republiky; tranzitné úseky ciest určuje správca výberu mýta a zverejňujú sa na internetovej stránke prevádzkovateľa systému.
§ 3
Návrh na uzavretie zmluvy
(1)
Návrh na uzavretie zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky je žiadosť o registráciu vozidla do elektronického mýtneho systému (ďalej len „žiadosť o registráciu“). Žiadosť o registráciu môže podať prevádzkovateľ vozidla osobne alebo splnomocnený zástupca prevádzkovateľa vozidla (ďalej len „splnomocnený zástupca“). Pri registrácii vozidla do elektronického mýtneho systému v režime predplateného mýta môže v mene prevádzkovateľa vozidla podať žiadosť o registráciu vozidla aj vodič vozidla.
(2)
Žiadosť o registráciu sa podáva na tlačive vydanom prevádzkovateľom systému. Vzor tlačiva zverejňuje prevádzkovateľ systému na svojej internetovej stránke. Žiadosť o registráciu možno podať na kontaktnom mieste alebo distribučnom mieste, poštou, faxom, elektronickou poštou alebo prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa systému.
(3)
Žiadosť o registráciu obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba-podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu bydliska vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu,
d)
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu a číslo vodičského preukazu vodiča vozidla,
e)
identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené, alebo obdobný údaj tomu zodpovedajúci v inej krajine,
f)
daňové identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené,
g)
údaje o zápise prevádzkovateľa vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je v takom registri zapísaný,
h)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované,
i)
kategóriu vozidla podľa osobitného predpisu,4)
j)
celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla,
k)
údaj o tom, či je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej funkcii palubnej jednotky,
l)
predpokladanú celkovú dĺžku vymedzených úsekov ciest, ktoré sa plánujú vozidlom prejazdiť pri jednorazovom použití vymedzených úsekov ciest, alebo predpokladanú celkovú dĺžku počas vymedzeného časového obdobia pri opakovanom užívaní vymedzených úsekov ciest,
m)
bankové spojenie prevádzkovateľa vozidla,
n)
kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla.
(4)
Pri úhrade mýta v režime následného platenia mýta poskytne prevádzkovateľ vozidla alebo splnomocnený zástupca prevádzkovateľovi systému okrem údajov podľa odseku 3 aj údaje o spôsobe zabezpečenia záväzku úhrady mýta.
(5)
Údaje o spôsobe zabezpečenia záväzku úhrady mýta sú údaje o
a)
druhu zábezpeky,
b)
poskytovateľovi zábezpeky,
c)
výške zábezpeky,
d)
dobe platnosti zábezpeky.
(6)
Pri užívaní vymedzených úsekov ciest viacerými vozidlami toho istého prevádzkovateľa poskytne prevádzkovateľ vozidiel alebo splnomocnený zástupca údaje podľa odseku 3 a v prípade režimu následného platenia mýta aj údaje podľa odseku 5 ku každému vozidlu, ak správca výberu mýta neurčí inak.
(7)
Údaje podľa odsekov 3 až 5 (ďalej len „registračné údaje“) sa poskytujú úplne a pravdivo. Ak je poskytnutý registračný údaj chybný, neúplný alebo ak dôjde k jeho zmene ešte pred uzavretím zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, prevádzkovateľ vozidla, jeho splnomocnený zástupca alebo v režime predplateného mýta vodič vozidla oznámi opravu, doplnenie alebo zmenu registračného údaja prevádzkovateľovi systému najneskôr pri uzavretí zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.
§ 4
Zmena údajov
(1)
Ak dôjde k zmene registračných údajov okrem údajov podľa § 3 ods. 3 písm. c) a d), prevádzkovateľ vozidla, splnomocnený zástupca alebo v režime predplateného mýta aj vodič vozidla oznámi tieto zmeny prevádzkovateľovi systému do piatich dní odo dňa, keď zmeny nastali alebo keď sa o nich dozvedel.
(2)
Zmenu celkovej hmotnosti, kategórie, počtu náprav a zmenu emisnej triedy registrovaného vozidla prevádzkovateľ vozidla, splnomocnený zástupca alebo vodič vozidla oznámi prevádzkovateľovi systému bezodkladne. Zmena počtu náprav vozidla sa považuje za oznámenú zmenu nastavenia palubnej jednotky.
(3)
Od vzniku zmeny údajov podľa odseku 2 až do obdržania potvrdenia o registrácii zmenených údajov v elektronickom mýtnom systéme prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla nemôže užívať vozidlom vymedzené úseky ciest; to neplatí, ak zmena údajov má za následok zníženie sadzby mýta alebo oslobodenie vozidla od mýta.
(4)
Prevádzkovateľ systému zaregistruje zmeny registračných údajov v elektronickom mýtnom systéme bez zbytočného odkladu.
(5)
Ak dôjde k zmene prevádzkovateľa vozidla, ktoré je zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme, nový prevádzkovateľ vozidla, splnomocnený zástupca alebo vodič vozidla pred užívaním vymedzených úsekov ciest opätovne podá návrh na uzavretie zmluvy a poskytne prevádzkovateľovi systému registračné údaje.
§ 5
Vozidlo oslobodené od mýta
(1)
Vozidlo oslobodené od mýta podľa § 4 ods. 1 písm. c), e) až h) a l) zákona sa zaregistruje do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. Na účely registrácie vozidla oslobodeného od mýta do elektronického mýtneho systému môže prevádzkovateľ systému požadovať údaje podľa § 3 ods. 3 písm. a), b), h) a n). Pri registrácii predloží prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta a doklady preukazujúce dôvod oslobodenia vozidla. Ak je oslobodenie vozidla od mýta časovo alebo priestorovo obmedzené, prevádzkovateľ vozidla uvedie čas a miesto, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie vozidla od mýta.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 4 ods. 1 zákona nemusí počas doby oslobodenia vozidla platiť mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest a vybaviť vozidlo palubnou jednotkou.
§ 6
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
(1)
Na základe návrhu na uzavretie zmluvy a poskytnutých registračných údajov uzavrie správca výberu mýta s prevádzkovateľom vozidla zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest. Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest možno uzavrieť na distribučnom mieste alebo kontaktnom mieste alebo na inom mieste dohodnutom s prevádzkovateľom vozidla.
(2)
Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest môže uzavrieť prevádzkovateľ vozidla osobne alebo v mene prevádzkovateľa vozidla splnomocnený zástupca. Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta môže v mene prevádzkovateľa vozidla uzavrieť aj vodič vozidla. V pochybnosti sa predpokladá, že vodič mal oprávnenie viesť vozidlo, ibaže prevádzkovateľ vozidla hodnoverne preukáže, že došlo k neoprávnenému použitiu vozidla. Neoprávnené použitie vozidla nemá vplyv na povinnosť prevádzkovateľa vozidla uhradiť mýto.
(3)
Pred uzavretím zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest osoby oprávnené uzavrieť zmluvu podľa odseku 2 predložia prevádzkovateľovi systému na účely overenia registračných údajov a uzavretia zmluvy technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla alebo iný obdobný doklad, občiansky preukaz alebo cestovný pas, vodičský preukaz, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra alebo písomnú plnú moc na zastupovanie prevádzkovateľa vozidla s úradne osvedčeným podpisom a umožnia prevádzkovateľovi systému fyzickú kontrolu vozidla.
(4)
Podstatné náležitosti zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest sú
a)
identifikačné údaje zmluvných strán a meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu osoby uzatvárajúcej zmluvu v mene prevádzkovateľa vozidla,
b)
údaje o vozidle alebo vozidlách podľa § 3 ods. 3 písm. h) až l),
c)
údaj o režime platby mýta,
d)
údaj spôsobe uhrádzania mýta v rámci zvoleného režimu platby mýta.
(5)
Súčasťou zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest sú všeobecné obchodné podmienky správcu výberu mýta. Zmeny všeobecných obchodných podmienok zo strany správcu výberu mýta nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Prevádzkovateľ vozidla, ktorý nesúhlasí so zmenou všeobecných obchodných podmienok, môže v lehote do 30 dní odo dňa ich zverejnenia písomne odstúpiť od zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest. V takomto prípade zmluva o využívaní vymedzených úsekov ciest zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia.
(6)
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest zanikne uplynutím šiestich mesiacov odo dňa zaznamenania poslednej mýtnej transakcie palubnou jednotkou priradenou k vozidlu. Zánikom zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest zaniká aj zmluva o poskytnutí palubnej jednotky.
(7)
Ak na základe zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest môže prevádzkovateľ vozidla užívať vymedzené úseky ciest viacerými svojimi vozidlami, zaniká zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest uplynutím šiestich mesiacov odo dňa zaznamenania poslednej mýtnej transakcie palubnou jednotkou iba v časti týkajúcej sa vozidla, ku ktorému je v elektronickom mýtnom systéme priradená palubná jednotka, prostredníctvom ktorej nebola šesť mesiacov zaznamenaná žiadna mýtna transakcia. Zánikom zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest zaniká aj zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v tej časti, ktorá sa týka palubnej jednotky, na ktorej nebola počas šiestich mesiacov zaznamenaná žiadna mýtna transakcia.
§ 7
Režim predplateného mýta
(1)
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest s režimom predplateného mýta obsahuje okrem náležitosti podľa § 6 ods. 4 aj údaj o výške predplateného mýta a spôsobe jeho dopĺňania, ako aj údaj o spôsobe a podmienkach vrátenia nepoužitého predplateného mýta po splnení všetkých záväzkov prevádzkovateľa vozidla. Minimálnu výšku predplateného mýta na jedno vozidlo a minimálnu výšku zostatku predplateného mýta určí správca výberu mýta vo všeobecných obchodných podmienkach.
(2)
Ak má prevádzkovateľ vozidla v elektronickom mýtnom systéme zaregistrované vozidlo v režime predplateného mýta, ku ktorému je priradená palubná jednotka, a súčasne sú k vozidlu evidované splatné nedoplatky mýta alebo ak prevádzkovateľ vozidla nevrátil funkčnú a nepoškodenú palubnú jednotku alebo má nevysporiadané záväzky v súvislosti s povinnosťou vrátiť palubnú jednotku, môže správca výberu mýta odmietnuť návrh prevádzkovateľa vozidla na uzavretie novej zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest alebo návrh na zmenu uzavretej zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.
§ 8
Režim následného platenia mýta
(1)
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest s režimom následného platenia mýta obsahuje okrem náležitostí podľa § 6 ods. 4 aj
a)
lehotu splatnosti faktúry,
b)
údaj o predpokladanej celkovej dĺžke využívaných vymedzených úsekov ciest počas fakturačného obdobia pre každé z vozidiel, na ktoré sa režim následného platenia mýta vzťahuje,
c)
údaj o výške bankovej záruky na zabezpečenie záväzku úhrady mýta, vystavujúcej banke, dátume vystavenia, dobe platnosti bankovej záruky a o prípadnej prolongácii bankovej záruky,
d)
údaj o výške hotovostnej zábezpeky alebo o prípadnom inom zabezpečení záväzku úhrady mýta prevádzkovateľom vozidla akceptovanom správcom výberu mýta, ak nebola poskytnutá banková záruka,
e)
kontaktné údaje osoby zodpovednej za fakturáciu a platby prevádzkovateľa vozidla,
f)
povinnosť pevnej inštalácie palubnej jednotky vo vozidle.
(2)
Pevnou inštaláciou sa rozumie technické riešenie zabezpečujúce stále pripojenie palubnej jednotky na elektrický systém vozidla. Pevná inštalácia musí byť vykonaná osobou poverenou prevádzkovateľom systému.
(3)
Ak prevádzkovateľ vozidla má v elektronickom mýtnom systéme zaregistrované vozidlo, ku ktorému je priradená palubná jednotka, a súčasne sú k vozidlu evidované splatné nedoplatky mýta, môže správca výberu mýta odmietnuť návrh prevádzkovateľa vozidla na uzavretie novej zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest s režimom následného platenia mýta alebo návrh na zmenu uzavretej zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest s režimom následného platenia mýta.
§ 9
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky
(1)
Po uzavretí zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest uzavrie prevádzkovateľ systému s prevádzkovateľom vozidla zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky.
(2)
Na uzavretie zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky a na osoby oprávnené uzavrieť zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 druhej vety a § 6 ods. 2 a 3.
(3)
Podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky sú
a)
identifikačné údaje zmluvných strán a meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu osoby uzatvárajúcej zmluvu v mene prevádzkovateľa vozidla,
b)
identifikačné číslo palubnej jednotky a evidenčné číslo vozidla, ku ktorému je priradená,
c)
parametre počiatočného nastavenia palubnej jednotky,
d)
výška a forma zábezpeky na zabezpečenie záväzku vrátenia palubnej jednotky a jej príslušenstva,
e)
zmluvná pokuta.
(4)
Súčasťou zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky sú všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa systému. Zmeny všeobecných obchodných podmienok zo strany prevádzkovateľa systému nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Prevádzkovateľ vozidla, ktorý nesúhlasí so zmenou všeobecných obchodných podmienok, môže v lehote do 30 dní odo dňa ich zverejnenia písomne odstúpiť od zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky. V takomto prípade zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia.
(5)
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky zaniká vrátením funkčnej a nepoškodenej palubnej jednotky a jej príslušenstva prevádzkovateľovi systému. Za funkčnú a nepoškodenú palubnú jednotku sa považuje aj palubná jednotka, ku ktorej bola prevádzkovateľom systému uznaná reklamácia. V prípade zániku zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky zaniká aj právo užívať vymedzené úseky ciest na základe zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom, ku ktorému je vrátená palubná jednotka priradená v elektronickom mýtnom systéme.
§ 10
Spôsob a podmienky úhrady mýta
(1)
Mýto je možné uhradiť v hotovosti na kontaktnom mieste alebo na distribučnom mieste, bankovým prevodom na účet správcu výberu mýta, inkasom z účtu platiteľa mýta, platobnou kartou alebo s použitím iných elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré akceptuje správca výberu mýta na základe dohody s vystaviteľmi elektronických platobných prostriedkov. Zoznam akceptovaných elektronických prostriedkov platobného styku zverejňuje prevádzkovateľ systému na svojej internetovej stránke.
(2)
Preplatok na uhradenom mýte vráti správca výberu mýta rovnakým spôsobom, akým bolo mýto uhradené. Ak bolo mýto uhradené kombináciou viacerých spôsobov, správca výberu mýta si môže vybrať spôsob vrátenia preplatku. Bankové poplatky spojené s vrátením preplatku znáša prevádzkovateľ vozidla. V hotovosti sa vracia preplatok len do 100 eur.
§ 11
Zabezpečenie záväzku úhrady mýta
(1)
Pred uzavretím zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest s režimom následného platenia mýta prevádzkovateľ vozidla alebo splnomocnený zástupca na účely zabezpečenia záväzku úhrady mýta poskytne správcovi výberu mýta bankovú záruku alebo hotovostnú zábezpeku alebo iný spôsob zabezpečenia akceptovaný správcom výberu mýta vo výške a na dobu požadovanú správcom výberu mýta.
(2)
Minimálnu výšku zábezpeky podľa odseku 1 na jedno vozidlo možno vypočítať na internetovej stránke prevádzkovateľa systému a na kontaktných miestach. Minimálna výška zábezpeky sa určuje podľa kategórie, celkovej hmotnosti, počtu náprav a emisnej triedy vozidla, sadzby mýta, predpokladaného počtu prejazdených kilometrov po vymedzených úsekoch ciest, dĺžky zúčtovacieho obdobia, lehoty splatnosti faktúry a počtu vozidiel krytých zábezpekou. Banková záruka sa vystavuje na tlačive vydanom prevádzkovateľom systému.
(3)
Prevádzkovateľ vozidla alebo splnomocnený zástupca poskytne dodatočné zabezpečenie jedným zo spôsobov zabezpečenia podľa odseku 1 alebo ich kombináciou, ak došlo k zmene údajov, na základe ktorých bola vypočítaná minimálna výška zabezpečenia záväzku. Zabezpečenie záväzku v dohodnutom rozsahu musí trvať po celú dobu platnosti zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.
§ 12
Zabezpečenie záväzku vrátenia palubnej jednotky
(1)
Prevádzkovateľ vozidla, splnomocnený zástupca alebo v režime predplateného mýta vodič vozidla zloží v prospech prevádzkovateľa systému za každú poskytnutú palubnú jednotku a jej príslušenstvo zábezpeku na zabezpečenie záväzku vrátenia palubnej jednotky a jej príslušenstva.
(2)
Na zabezpečenie záväzku vrátiť palubnú jednotku a jej príslušenstvo dojednajú prevádzkovateľ vozidla a prevádzkovateľ systému v zmluve o poskytnutí palubnej jednotky zmluvnú pokutu vo výške obstarávacej ceny palubnej jednotky a jej príslušenstva zníženej o výšku zloženej zábezpeky podľa odseku 1.
§ 13
Spôsob nakladania s palubnou jednotkou
(1)
Palubná jednotka vrátane jej príslušenstva pre inštaláciu do cigaretového zapaľovača vozidla sa poskytuje na kontaktnom mieste alebo distribučnom mieste alebo na inom dohodnutom mieste.
(2)
Vo vozidle možno používať iba palubnú jednotku a príslušenstvo palubnej jednotky, ktoré sú k vozidlu priradené prevádzkovateľom systému na základe zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky. Palubná jednotka je neprenosná.
(3)
S palubnou jednotkou možno nakladať a používať ju iba spôsobom ustanoveným zákonom, touto vyhláškou a všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa systému.
§ 14
Inštalácia a umiestnenie palubnej jednotky
(1)
Palubná jednotka vrátane jej príslušenstva sa inštaluje a umiestni vo vozidle v súlade s návodom na inštaláciu a umiestnenie.
(2)
Inštaláciou palubnej jednotky sa rozumie fyzické prepojenie palubnej jednotky s elektrickým systémom vozidla.
(3)
Umiestnením palubnej jednotky sa rozumie priestorové určenie pozície palubnej jednotky na čelnom skle vozidla.
(4)
Ak je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnemu fungovaniu palubnej jednotky, zabezpečí sa inštalácia externej antény dodávanej prevádzkovateľom systému a zapojenie antény do palubnej jednotky podľa návodu.
§ 15
Nastavenie palubnej jednotky
(1)
Nastavením palubnej jednotky sa rozumie zadanie správnych a úplných technických údajov o vozidle podľa odseku 2 potrebných na výpočet mýta a jeho odúčtovanie do palubnej jednotky.
(2)
Pri poskytnutí palubnej jednotky podľa § 13 ods. 1 nastaví osoba poverená prevádzkovateľom systému v palubnej jednotke na základe údajov podľa § 3 ods. 3 správnu kategóriu vozidla, celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla. Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla skontroluje správnosť nastavených údajov pri prevzatí palubnej jednotky. Ak v osvedčení o evidencii vozidla, v technickom preukaze vozidla, certifikáte vozidla, v potvrdení výrobcu alebo v potvrdení zástupcu výrobcu nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0. Ak pred užívaním alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest dôjde k zmene počtu náprav vozidla, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zmení v palubnej jednotke údaj o počte náprav tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla.
(3)
Ak zmena údajov podľa § 3 ods. 3 vyžaduje zmenu nastavenia palubnej jednotky zo strany prevádzkovateľa systému, poskytne sa palubná jednotka prevádzkovateľovi systému na vykonanie zmeny nastavenia.
(4)
Ak v dôsledku nesprávneho nastavenia palubnej jednotky elektronický mýtny systém uplatňuje vyššiu sadzbu mýta, ako je sadzba mýta, ktorá zodpovedá skutočnej kategórii vozidla, zaplatí sa mýto vypočítané na základe vyššej sadzby. To neplatí v prípade uznanej reklamácie nesprávneho nastavenia palubnej jednotky podľa reklamačného poriadku.
(5)
Ak prevádzkovateľ vozidla platí mýto v režime predplateného mýta a nesprávnym nastavením palubnej jednotky mu vznikne nedoplatok mýta, prevádzkovateľ vozidla uhradí nedoplatok bezodkladne.
§ 16
Používanie palubnej jednotky
(1)
Vodič vozidla kontroluje funkčnosť a správne nastavenie palubnej jednotky pred jazdou, počas jazdy a po ukončení jazdy. Pri kontrole funkčnosti palubnej jednotky pred jazdou sa skontroluje správnosť nastavenia počtu náprav vozidla.
(2)
Vodič vozidla môže počas jazdy vypnúť zvukovú signalizáciu palubnej jednotky, ktorá ho informuje o správnom fungovaní palubnej jednotky. Vodič vozidla po vypnutí zvukovej signalizácie palubnej jednotky počas jazdy naďalej kontroluje funkčnosť a správne nastavenie palubnej jednotky.
(3)
Ak prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zistí po skončení jazdy chybu v nastavení palubnej jednotky, bezodkladne oznámi prevádzkovateľovi systému údaje potrebné na správny výpočet mýta.
§ 17
Poruchy a preprava palubnej jednotky
(1)
Ak počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest dôjde k poruche palubnej jednotky, vodič vozidla odstaví vozidlo na najbližšom mieste umožňujúcom bezpečné odstavenie vozidla a oznámi poruchu alebo poškodenie palubnej jednotky prevádzkovateľovi systému na zákazníckej telefónnej linke prevádzkovateľa systému. Vodič vozidla oznámi prevádzkovateľovi systému na účely identifikácie svoje meno a priezvisko, meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa vozidla, evidenčné číslo vozidla a približnú polohu, kde sa vozidlo nachádza. Prevádzkovateľ systému oznámi vodičovi vozidla kód udalosti a vodič môže pokračovať v jazde na najbližšie kontaktné miesto alebo distribučné miesto.
(2)
Ak počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest je vo vozidle prepravovaná palubná jednotka, ktorá nemá byť v čase prepravy použitá na zaznamenanie mýtnych transakcií, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je prepravovaná palubná jednotka priradená, zabezpečí správnu prepravu palubnej jednotky podľa pokynov prevádzkovateľa systému v návode na používanie palubnej jednotky. Ak sa nezabezpečí preprava palubnej jednotky podľa pokynov prevádzkovateľa systému, prevádzkovateľ vozidla uhradí mýto vypočítané podľa údajov zaznamenaných elektronickým mýtnym systémom. To neplatí, ak prevádzkovateľ vozidla preukáže, že nedošlo k použitiu vymedzených úsekov ciest vozidlom, ku ktorému je palubná jednotka priradená.
§ 18
Krádež, strata, zničenie alebo poškodenie palubnej jednotky
(1)
Na postup vodiča vozidla a prevádzkovateľa systému pri krádeži, strate, zničení alebo poškodení palubnej jednotky, ktoré má vplyv na jej správne fungovanie počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest, sa vzťahuje ustanovenie § 17 ods. 1.
(2)
Ak bola palubná jednotka po krádeži alebo strate použitá neoprávnenou osobou, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je palubná jednotka priradená, uhradí mýto v plnej výške vypočítanej podľa záznamov v elektronickom mýtnom systéme za obdobie od okamihu krádeže alebo straty až po vloženie oznámenia o krádeži alebo strate do elektronického mýtneho systému prevádzkovateľom systému. Prevádzkovateľ systému vloží oznámenie o krádeži alebo strate palubnej jednotky do elektronického mýtneho systému a zablokuje palubnú jednotku bezodkladne po prijatí oznámenia.
(3)
Ak dôjde ku krádeži, strate alebo zničeniu palubnej jednotky, môže sa súčasne so zablokovaním palubnej jednotky uplatniť nárok na zabezpečenie podľa § 12.
(4)
Ak je ukradnutá alebo stratená palubná jednotka vrátená prevádzkovateľovi systému, prevádzkovateľ systému vráti uplatnenú zábezpeku podľa § 12 ods. 1 zákona prevádzkovateľovi vozidla až po potvrdení úplnej funkčnosti palubnej jednotky osobou poverenou prevádzkovateľom systému, alebo ak je vrátená palubná jednotka poškodená, po potvrdení osoby poverenej prevádzkovateľom systému, že poškodenie nespôsobil prevádzkovateľ vozidla.
(5)
Ak prevádzkovateľ vozidla požiada o poskytnutie novej palubnej jednotky namiesto ukradnutej, stratenej zničenej alebo poškodenej palubnej jednotky, prevádzkovateľ systému s ním uzavrie novú zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky alebo sa s ním dohodne na zmene pôvodnej zmluvy o pokytnutí palubnej jednotky. Za novú palubnú jednotku sa poskytne prevádzkovateľovi systému zábezpeka podľa § 12 ods. 1.
§ 19
Vrátenie palubnej jednotky
(1)
Ak zanikne právo užívať palubnú jednotku, musí sa palubná jednotka vrátane jej príslušenstva vrátiť prevádzkovateľovi systému vo funkčnom a nepoškodenom stave bez zbytočného odkladu v súlade so zmluvou o poskytnutí palubnej jednotky. Palubná jednotka vrátane jej príslušenstva sa vráti bez zbytočného odkladu aj po výzve prevádzkovateľa systému z technických alebo prevádzkových dôvodov uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach.
(2)
Ak dôjde k zmene prevádzkovateľa vozidla, ku ktorému bola vydaná palubná jednotka, pôvodný prevádzkovateľ vozidla oznámi túto zmenu prevádzkovateľovi systému do piatich dní odo dňa, keď zmena nastala, a vráti palubnú jenotku vrátane jej príslušenstva.
(3)
Palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva je možné vrátiť prevádzkovateľovi systému kedykoľvek v rámci jej životného cyklu.
(4)
Palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva je možné vrátiť na kontaktnom mieste alebo na distribučnom mieste. Ak je vrátená palubná jednotka vrátane jej príslušenstva funkčná a nepoškodená, vráti sa zábezpeka podľa § 12 ods. 1 prevádzkovateľovi vozidla.
(5)
Zábezpeka podľa § 12 ods. 1 sa vráti prevádzkovateľovi vozidla v hotovosti do výšky určenej prevádzkovateľom systému. Ak je suma, ktorá sa vracia, vyššia ako určená maximálna výška pre vrátenie v hotovosti, uskutoční sa vrátenie výlučne bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa vozidla. Náklady spojené s vrátením zabezpeky znáša prevádzkovateľ vozidla.
(6)
Vrátením funkčnej a nepoškodenej palubnej jednotky vrátane jej príslušenstva zaniká zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest ako celok alebo v časti týkajúcej sa vozidla, ku ktorému bola palubná jednotka priradená, ako aj zmluva o poskytnutí palubnej jednotky ako celok alebo v časti týkajúcej sa vrátenej palubnej jednotky.
(7)
Ak sa palubná jednotka vrátane jej príslušenstva nevráti alebo sa vráti nefunkčná alebo poškodená, je môžné uplatniť nárok na zabezpečenie podľa § 12.
(8)
Ak je potrebná oprava vrátenej palubnej jednotky, uskutoční sa na náklady prevádzkovateľa vozidla. To neplatí v prípade uznanej reklamácie palubnej jednotky podľa reklamačného poriadku.
§ 20
Náležitosti reklamačného poriadku
Reklamačný poriadok obsahuje tieto náležitosti:
a)
predmet reklamácie,
b)
spôsob uplatnenia reklamácie a jej vybavenia,
c)
lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie,
d)
základné náležitosti podania reklamácie,
e)
dôvody zamietnutia reklamácie,
f)
spôsob úhrady nákladov spojených s riešením reklamácie.
§ 21
Pravidlá výpočtu a výberu mýta v niektorých osobitných prípadoch užívania vymedzených úsekov ciest
(1)
Vymedzený úsek cesty možno užívať v oboch smeroch jazdy, ktoré sú spoplatňované samostatne na základe záznamu o jeho použití v elektronickom mýtnom systéme. Vymedzený úsek cesty môže byť rozdelený na viac častí, na ktorých je možné na vymedzený úsek cesty vstúpiť alebo ho opustiť (ďalej len „podúsek“).
(2)
Mýto sa platí na základe príslušnej sadzby mýta po prejdení všetkých podúsekov v rovnakom smere jazdy v rámci jedného vymedzeného úseku bez jeho opustenia.
(3)
Pri výpočte mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty sa postupuje podľa zákona a osobitných predpisov,5) pričom platí, že
a)
vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov v rovnakom smere jazdy, nepodlieha spoplatneniu za tento vymedzený úsek,
b)
vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov a následne znova vstúpi na ten istý vymedzený úsek cesty v rovnakom smere jazdy do 46 hodín nasledujúcich od vstupu tohto vozidla na vymedzený úsek cesty a využije všetky zvyšné podúseky vymedzeného úseku cesty, podlieha spoplatneniu za celý vymedzený úsek.
§ 22a
(1)
Správca výberu mýta môže na základe požiadavky prevádzkovateľa vozidla, splnomocneného zástupcu alebo vodiča vozidla vypočítať a vybrať mýto na základe údajov zistených z technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla, a to za vzdialenosť, ktorá zodpovedá tranzitnému úseku ciest s použitím príslušnej sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla, pričom vodič vozidla je v takom prípade oprávnený len na jeden tranzit cez územie Slovenskej republiky po príslušnom tranzitnom úseku ciest počas časovo obmedzeného obdobia určeného správcom výberu mýta (ďalej len „užívanie tranzitného úseku ciest“).
(2)
Mýto za užívanie tranzitného úseku ciest sa vyberá vopred. Mýto za užívanie tranzitného úseku ciest je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo použitím iných elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré akceptuje správca výberu mýta na základe dohody s vystaviteľmi elektronických platobných prostriedkov. Zoznam akceptovaných elektronických prostriedkov platobného styku zverejňuje prevádzkovateľ systému na svojej internetovej stránke.
(3)
Správca výberu mýta určí, aké údaje je prevádzkovateľ vozidla, splnomocnený zástupca alebo vodič vozidla povinný poskytnúť v prípade, ak žiada o užívanie tranzitného úseku ciest podľa odseku 1.
(4)
Ak v osvedčení o evidencii vozidla, v technickom preukaze vozidla, certifikáte vozidla, v potvrdení výrobcu alebo v potvrdení zástupcu výrobcu nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0.
(5)
Správca výberu mýta vystaví potvrdenie o úhrade mýta za užívanie tranzitného úseku ciest, ktoré sa viaže k vozidlu identifikovanému evidenčným číslom vozidla.
(6)
Na užívanie tranzitného úseku ciest podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú ustanovenia § 3, 4, 7 až 19 a 21. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v prípade užívania tranzitného úseku ciest vzniká vydaním potvrdenia podľa odseku 5 a zaniká vykonaním tranzitu, najneskôr však uplynutím časovo obmedzeného obdobia podľa odseku 1. Na zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest v prípade užívania tranzitného úseku ciest sa primerane použijú ustanovenia § 6.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2009.
Ľubomír Vážny v. r.
1)
§ 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z.