391/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
ZÁKON
z 11. septembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z., zákona č. 358/2004 Z. z. a zákona č. 210/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 9 znie:
„(9)
Ministerstvo aktualizuje a prostredníctvom svojej internetovej stránky sprístupňuje ostatným členským štátom a verejnosti zoznamy uznaných chovateľských organizácií a poverených plemenárskych organizácií, ktoré vedú plemenné knihy.“.
2.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ministerstvo vopred informuje ostatné členské štáty a verejnosť o dôvodoch konania podujatia podľa osobitného predpisu.12b) Ministerstvo oznamuje ostatným členským štátom a verejnosti kritériá na rozdelenie peňažných súm vyčlenených podľa osobitného predpisu12c) na ochranu, rozvoj a skvalitnenie šľachtenia koňovitých zvierat.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:
„12b)
§ 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2004 Z. z. o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch.
12c)
§ 4 ods. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2004 Z. z.“.
3.
V prílohe sa za ôsmy bod vkladá nový deviaty bod, ktorý znie:
„9.
Smernica Rady 90/428/EHS z 26. júna 1990 o obchode so zvieratami čeľade koňovitých equidae určených na pretekanie a stanovenie podmienok na účasť na pretekoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10; Ú. v. ES L 224, 18. 8. 1990).“.
Doterajší deviaty a desiaty bod sa označujú ako desiaty a jedenásty bod.
4.
Príloha sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
Čl. II
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z. a zákona č. 299/2009 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 9 prvom bode sa slová „súpisné č. 27004“ nahrádzajú slovami „súpisné č. 2704“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.