392/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

392
ZÁKON
zo 16. septembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 275/2002 Z. z. a zákona č. 100/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 ods. 2 sa za slovo „výtlačok“ vkladajú slová „alebo na žiadosť obce elektronická podoba“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.