393/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júna 2008 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.
Dohoda nadobudne platnosť 13. októbra 2009 v súlade s článkom 15 ods. 1.
K oznámeniu č. 393/2009 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
riadiac sa želaním rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi,
vedené úmyslom, na základe reciprocity, spolupracovať pri riešení otázok readmisie osôb, ktoré sa neoprávnene zdržujú na území štátu druhej zmluvnej strany,
v snahe, aby sa týmto spôsobom prispelo k znemožneniu neoprávneného pohybu osôb v súlade so zásadami európskej spolupráce a v súlade s obojstrannými záujmami,
dohodli sa takto:
I
READMISIA ŠTÁTNYCH OBČANOV ŠTÁTOV ZMLUVNÝCH STRÁN
Článok 1
(1)
Každá zmluvná strana na žiadosť druhej zmluvnej strany prijme na svoje územie bez formalít akúkoľvek osobu, ktorá sa na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany zdržuje protiprávne, ak je dokázané alebo hodnoverne preukázané, že táto osoba je štátnym občanom požiadanej zmluvnej strany.
(2)
To isté platí pre osobu, ktorá vstúpila na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany a vzdala sa štátneho občianstva štátu požiadanej zmluvnej strany bez toho, aby jej bol udelený prísľub udelenia štátneho občianstva alebo povolenia na pobyt štátom žiadajúcej zmluvnej strany.
(3)
Žiadajúca zmluvná strana prijme späť readmitovanú osobu za rovnakých podmienok, ak sa ďalším prešetrovaním uskutočneným v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa jej prijatia požiadanou zmluvnou stranou dodatočne zistí, že táto osoba nebola štátnym občanom požiadanej zmluvnej strany.
(4)
Každá zmluvná strana, ktorá má v úmysle readmitovať osobu podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku, ktorá vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo špeciálne ochranné opatrenia vzhľadom na vek, zlý zdravotný stav alebo z akejkoľvek inej dôležitej príčiny, oznámi túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. Odpoveď druhej zmluvnej strany s uvedením miesta a termínu prevzatia tejto osoby musí byť zaslaná najneskôr do siedmich (7) dní od doručenia žiadosti o readmisiu takejto osoby.
Článok 2
(1)
Ak je štátne občianstvo dokázané alebo hodnoverne preukázané, diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu požiadanej zmluvnej strany na základe žiadosti žiadajúcej zmluvnej strany vydá bezodkladne náhradný cestovný doklad potrebný na návrat osoby, ktorá má byť readmitovaná podľa článku 1 ods. 1 alebo 2 tejto dohody.
(2)
V prípade pochybností o hodnovernosti preukázania štátneho občianstva diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu požiadanej zmluvnej strany pristúpi v lehote do troch (3) dní od podania žiadosti o prijatie osoby k jej vypočutiu. Na žiadosť diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu štátu požiadanej zmluvnej strany zabezpečí žiadajúca zmluvná strana vypočutie osoby v čo najkratšom čase. Ak sa po vypočutí zistí, že osoba je štátnym občanom požiadanej zmluvnej strany, diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu tejto zmluvnej strany bezodkladne vydá náhradný cestovný doklad.
II
READMISIA ŠTÁTNYCH OBČANOV TRETÍCH ŠTÁTOV A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI
Článok 3
(1)
Každá zmluvná strana prijme bez akýchkoľvek formalít na žiadosť druhej zmluvnej strany na svoje územie štátneho občana tretieho štátu alebo osobu bez štátnej príslušnosti, ktorá nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky na vstup alebo pobyt na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany, ak je dokázané alebo hodnoverne preukázané, že táto osoba
a)
je držiteľom platného víza, iného než tranzitného, udeleného požiadanou zmluvnou stranou; alebo
b)
je držiteľom platného povolenia na pobyt udeleného požiadanou zmluvnou stranou; alebo
c)
nezákonne vstúpila na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany potom, čo sa zdržiavala na území štátu požiadanej zmluvnej strany.
(2)
Ak udelili vízum alebo povolenie na pobyt obe zmluvné strany, povinnosť readmisie podľa odseku 1 tohto článku má tá zmluvná strana, ktorej platnosť dokumentu sa skončí neskôr.
(3)
Žiadajúca zmluvná strana prijme za rovnakých podmienok späť osobu uvedenú v odseku 1 tohto článku, ak sa na základe ďalších prešetrení uskutočnených v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa jej prijatia štátom požiadanej zmluvnej strany zistí, že táto osoba nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku.
(4)
Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby štátneho občana tretieho štátu prednostne vrátili do jeho krajiny pôvodu.
Článok 4
Každá zmluvná strana, ktorá má v úmysle readmitovať osobu podľa článku 3 ods. 1 tejto dohody, ktorá si vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo špeciálne ochranné opatrenia vzhľadom na vek, zlý zdravotný stav alebo z akejkoľvek inej dôležitej príčiny, oznámi túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. Odpoveď druhej zmluvnej strany s uvedením miesta a termínu prevzatia tejto osoby musí byť bezodkladne zaslaná najneskôr do siedmich (7) dní od doručenia žiadosti o readmisiu takejto osoby.
Článok 5
Povinnosť readmisie podľa článku 3 ods. 1 tejto dohody sa nevzťahuje na štátneho občana tretieho štátu alebo osobu bez štátnej príslušnosti,
a)
ktorá je štátnym občanom štátu, s ktorým má štát žiadajúcej zmluvnej strany spoločnú štátnu hranicu; alebo
b)
ktorá je držiteľom víza, iného než tranzitného, alebo povolenia na pobyt udeleného žiadajúcou zmluvnou stranou po vstupe na jej územie; alebo
c)
ktorá sa zdržiava na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany viac ako stoosemdesiat (180) dní odo dňa zistenia nelegálneho vstupu alebo pobytu; alebo
d)
ktorej žiadajúca zmluvná strana priznala štatút utečenca na základe Dohovoru o právnom postavení utečencov podpísaného v Ženeve 28. júla 1951 doplneného Protokolom o právnom postavení utečencov podpísaného v New Yorku 31. januára 1967 alebo štatút osoby bez štátnej príslušnosti podľa Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti podpísaného v New Yorku 28. septembra 1954; alebo
e)
ak sa preukáže, že táto osoba po opustení územia štátu požiadanej zmluvnej strany vstúpila na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany z územia inej tretej krajiny, do ktorej ju môže žiadajúca zmluvná strana vrátiť na základe readmisnej dohody; alebo
f)
ktorá má postavenie žiadateľa o azyl v štáte žiadajúcej zmluvnej strany až do okamihu vydania rozhodnutia v konaní o udelení azylu.
III
LEHOTY
Článok 6
(1)
Žiadosť o readmisiu štátneho občana tretieho štátu alebo osoby bez štátnej príslušnosti musí byť podaná príslušnému orgánu štátu požiadanej zmluvnej strany najneskôr v lehote do stoosemdesiatich (180) dní odo dňa, keď príslušné orgány štátu žiadajúcej zmluvnej strany zistili, že táto osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky na vstup alebo pobyt na jeho území. V prípade právnych alebo faktických prekážok môže byť táto lehota predĺžená na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu štátu žiadajúcej zmluvnej strany len na čas, kým tieto prekážky trvajú.
(2)
Odpoveď na žiadosť o readmisiu podľa odseku 1 tohto článku musí byť zaslaná najneskôr v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia takejto žiadosti. V prípade právnych alebo faktických prekážok môže byť táto lehota predĺžená na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu štátu požiadanej zmluvnej strany len na čas, kým tieto prekážky trvajú.
(3)
Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku sa readmisia považuje za odsúhlasenú.
(4)
Dotknutá osoba musí byť readmitovaná v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia kladnej odpovede na žiadosť o readmisiu. V prípade právnych alebo faktických prekážok môže byť táto lehota predĺžená na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu štátu požiadanej zmluvnej strany len na čas, kým tieto prekážky trvajú.
(5)
Dôvody zamietnutia žiadosti o readmisiu musia byť uvedené.
IV
TRANZIT
Článok 7
(1)
Každá zmluvná strana umožní tranzit štátneho občana tretieho štátu alebo osoby bez štátnej príslušnosti cez územie svojho štátu, ak o to druhá zmluvná strana písomne požiada. Žiadajúca zmluvná strana zabezpečí cestu cez ďalšie tranzitné štáty a prijatie dotknutej osoby v cieľovom štáte.
(2)
Žiadajúca zmluvná strana zaručí požiadanej zmluvnej strane, že tranzitovaná osoba má platný cestovný lístok a platný cestovný doklad až do cieľového štátu. V tomto prípade sa nevyžaduje tranzitné vízum.
(3)
Žiadajúca zmluvná strana je zodpovedná za tranzit osoby po celej trase až do cieľového štátu.
(4)
Žiadosť o tranzit musí obsahovať osobné údaje tranzitovanej osoby, údaje o jej odovzdaní v cieľovom štáte alebo v ďalších tranzitných štátoch, miesto a čas tranzitu. Žiadosť o tranzit musí byť zaslaná príslušným orgánom pre readmisiu.
(5)
Ak sa tranzit osoby uskutočňuje letecky s policajnou eskortou, túto zabezpečí žiadajúca zmluvná strana až na letisko štátu požiadanej zmluvnej strany za podmienky, že policajná eskorta neopustí medzinárodnú zónu letiska. Ak tranzit s policajnou eskortou pokračuje cez územie štátu požiadanej zmluvnej strany, táto zabezpečí policajnú eskortu.
Článok 8
(1)
Požiadaná zmluvná strana môže tranzit zamietnuť,
a)
ak dotknutej osobe hrozí v cieľovom štáte alebo v inom tranzitnom štáte mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo potrestanie alebo trest smrti, alebo prenasledovanie z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre jej politické presvedčenie; alebo
b)
ak dotknutej osobe hrozí trestné stíhanie alebo výkon trestu v cieľovom štáte alebo v ďalšom tranzitnom štáte okrem prípadov nelegálneho prekročenia štátnej hranice; alebo
c)
z dôvodov ochrany verejného zdravia, vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku alebo iných národných záujmov štátu požiadanej zmluvnej strany.
(2)
Každá zmluvná strana môže odvolať vydané povolenie na tranzit, ak následne vzniknú alebo vyjdú najavo okolnosti uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré bránia uskutočneniu tranzitu, alebo ak ďalšia cesta cez možné štáty tranzitu alebo prijatie v cieľovom štáte už nie je viac zaručené. V tomto prípade žiadajúca zmluvná strana prijme tranzitovanú osobu bezodkladne späť.
V
ÚHRADA NÁKLADOV
Článok 9
(1)
Všetky náklady spojené s readmisiou osôb podľa článku 1 ods. 1 a 2 a článku 3 ods. 1 tejto dohody hradí žiadajúca zmluvná strana až do okamihu prevzatia odovzdávanej osoby príslušným orgánom požiadanej zmluvnej strany. Všetky náklady spojené s možným vrátením readmitovanej osoby hradí tiež žiadajúca zmluvná strana.
(2)
Všetky náklady na tranzit štátneho občana tretieho štátu podľa článku 7 tejto dohody až po štátnu hranicu cieľového štátu vrátane nákladov spojených s tranzitom cez územie štátu požiadanej zmluvnej strany, ako aj náklady spojené s prípadným vrátením dotknutej osoby hradí žiadajúca zmluvná strana.
VI
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Článok 10
(1)
Potrebné osobné údaje odovzdávané na účel vykonávania tejto dohody sú chránené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.
(2)
Ak je medzi zmluvnými stranami pri vykonávaní tejto dohody potrebná výmena osobných údajov, môžu sa tieto týkať iba
a)
osobných údajov readmitovanej alebo tranzitovanej osoby, jej blízkych príbuzných (meno, priezvisko, predchádzajúce priezviská, prezývky, falošné mená, dátum a miesto narodenia, pohlavie, štátne občianstvo);
b)
cestovného dokladu, preukazu totožnosti, iných dokladov totožnosti alebo cestovných dokladov a priepustiek (číslo, čas platnosti, dátum vydania, orgán, ktorý ho vydal, miesto vydania);
c)
iných údajov potrebných na identifikáciu readmitovanej alebo tranzitovanej osoby;
d)
trasy cesty a miest pobytu;
e)
iných dostupných materiálov, ktoré slúžia na identifikáciu readmitovaných alebo tranzitovaných osôb a ktoré majú význam pre overenie podmienok prijímania osôb, v súlade s touto dohodou.
(3)
Prenos osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu tej zmluvnej strany, ktorá tieto údaje odovzdáva za týchto podmienok:
a)
osobné údaje možno použiť len na účel readmisie a tranzitu a za podmienok určených orgánom, ktorý údaje preniesol;
b)
na návrh orgánu, ktorý údaje preniesol, ho prijímajúci orgán upovedomí o spôsobe využitia prenesených osobných údajov a o získaných výsledkoch;
c)
osobné údaje sa môžu prenášať len príslušným orgánom, ktoré plnia úlohy ustanovené touto dohodou; prenos údajov iným orgánom je možný len na základe predchádzajúceho súhlasu orgánu, ktorý údaje preniesol;
d)
orgán, ktorý údaje preniesol, a prijímajúci orgán sú povinné chrániť osobné údaje pred neoprávnenými osobami, neoprávnenými zmenami a ich neoprávneným zverejnením.
VII
VYKONÁVANIE DOHODY
Článok 11
Zmluvné strany sa zaväzujú plniť podmienky readmisie osôb v súlade so zvyklosťami a medzinárodným právom a pri zachovaní ľudských práv a dôstojnosti týchto osôb.
Článok 12
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky uzavrú vykonávací protokol k tejto dohode, v ktorom určia
a)
druh dokladov dokazujúcich a hodnoverne preukazujúcich štátne občianstvo;
b)
prostriedky, na základe ktorých sa dokazuje alebo hodnoverne preukazuje vstup alebo pobyt na území štátu zmluvnej strany;
c)
obsah žiadostí o readmisiu a tranzit osôb, postup pri ich zasielaní a spracúvaní;
d)
spôsob a zásady úhrady nákladov podľa článku 9;
e)
orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody;
f)
hraničné priechody, na ktorých sa uskutočňuje vykonávanie tejto dohody;
g)
spôsob hodnotenia vykonávania tejto dohody.
VIII
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 13
(1)
Príslušné orgány štátov zmluvných strán oprávnené vykonávať túto dohodu spolupracujú a konzultujú priamo.
(2)
V prípade ťažkostí spojených s vykonávaním tejto dohody sa žiadosť o konzultáciu predkladá diplomatickou cestou.
Článok 14
(1)
Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú záväzkov prijímania alebo odovzdávania štátnych občanov tretích štátov alebo osôb bez štátnej príslušnosti, vyplývajúcich pre zmluvné strany z iných medzinárodných dohôd.
(2)
Ustanovenia tejto dohody nebránia vykonávaniu ustanovení Dohovoru o právnom postavení utečencov podpísaného v Ženeve 28. júla 1951 doplneného Protokolom o právnom postavení utečencov podpísaného v New Yorku 31. januára 1967 alebo Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti podpísaného v New Yorku 28. septembra 1954.
(3)
Ustanovenia tejto dohody nebránia vykonávaniu ustanovení medzinárodných zmlúv, ktoré zmluvné strany podpísali v oblasti ochrany ľudských práv.
(4)
Ustanovenia tejto dohody sa neuplatnia v prípade právnej pomoci pri extradícii a prevoze odsúdených osôb medzi štátmi zmluvných strán.
Článok 15
(1)
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Táto dohoda nadobúda platnosť šesťdesiaty (60) deň nasledujúci po dni prijatia neskoršej písomnej nóty, ktorou sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení všetkých podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
(2)
Každá zo zmluvných strán môže z dôvodu ochrany bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo verejného zdravia dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody úplne alebo čiastočne s výnimkou článku 1 tejto dohody písomným oznámením druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou. O prijatí alebo zrušení tohto opatrenia sa zmluvné strany bezodkladne informujú diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania dohody nadobudne platnosť dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
(3)
Každá zmluvná strana môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí deväťdesiatym (90) dňom od dátumu doručenia nóty o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Článok 16
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov podpísaná v Bratislave 29. apríla 1994.
Dané v Bratislave 23. júna 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, chorvátskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielností výkladu je rozhodujúci anglický text.
Za vládu Slovenskej republiky:
Robert Kaliňák v. r.
Za vládu Chorvátskej republiky:
Berislav Rončevič v. r.