395/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

395
ZÁKON
zo 16. septembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 279/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenie písmena c) tým nie je dotknuté,“.
2.
V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine,“ a čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenie písmena d) tým nie je dotknuté,“.
3.
V § 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
označením pôvodu vína názov určitého miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, ktorého kvalita alebo vlastnosti sú výlučne alebo podstatne ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi, ktorý sa vyrába na tomto území, získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera a hrozno, z ktorého sa vyrába, pochádza výlučne z tohto územia,
d)
zemepisným označením vína názov určitého miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, ktorý má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto územiu, ktorý sa vyrába na tomto území, získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera alebo z odrôd vzniknutých krížením druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis a najmenej 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza z tohto územia,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená e) až i).
4.
V § 2 písmeno h) znie:
„h)
užívateľom zapísaného označenia pôvodu výrobku alebo zapísaného zemepisného označenia výrobku osoba, ktorá zapísané označenie pôvodu výrobku alebo zapísané zemepisné označenie výrobku používa na výrobkoch, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 15 až 15b,“.
5.
V § 2 sa vypúšťa písmeno i).
6.
V § 4 písmeno d) znie:
„d)
označenie, ktorého zápisom by mohlo dôjsť k zámene s už zapísaným označením pôvodu, zemepisným označením, ochrannou známkou alebo všeobecne známou známkou,“.
7.
V § 4 sa vypúšťa písmeno e).
8.
§ 5 sa vypúšťa.
9.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
10.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Prihlášku označenia pôvodu (ďalej len „prihláška“) môže podať združenie výrobcov alebo spracovateľov s právnou subjektivitou4) pre výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území (ďalej len „prihlasovateľ“). Prihlasovateľom môže byť aj osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území.“.
11.
V § 14 ods. 2 sa slová „Ďalší subjekt má právo byť prijatý za člena združenia, za ktoré sa podľa tohto zákona považuje aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podala prihlášku podľa odseku 1 samostatne, ak“ nahrádzajú slovami „Za člena združenia podľa odseku 1 má právo byť prijatá každá osoba, ktorá“.
12.
V § 14 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „s výslovným prejavom vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis označenia pôvodu“.
13.
V § 14 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
vymedzenie výrobku alebo špecifikáciu výrobku,“.
14.
Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré znejú:
㤠15a
Špecifikácia liehoviny musí obsahovať
a)
názov a kategóriu liehoviny,
b)
opis liehoviny vrátane jej základných fyzikálnych, chemických vlastností alebo zmyslami vnímateľných vlastností, ako aj špecifických vlastností liehoviny v porovnaní s príslušnou kategóriou,
c)
zemepisné vymedzenie príslušného územia,
d)
opis spôsobu získania liehoviny, a ak je to vhodné, originálnych a nemenných miestnych metód jej získania a
e)
v prípade liehoviny s označením pôvodu údaje potvrdzujúce, že kvalita alebo vlastnosti liehoviny sú výlučne alebo podstatne ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi, a v prípade liehoviny so zemepisným označením údaje potvrdzujúce spojenie so zemepisným prostredím.
§ 15b
Špecifikácia vína musí obsahovať
a)
názov vína,
b)
opis vína,
1.
pre víno s označením pôvodu jeho hlavné analytické a zmyslami vnímateľné vlastnosti,
2.
pre víno so zemepisným označením jeho hlavné analytické vlastnosti, ako aj hodnotenie alebo uvedenie ich zmyslami vnímateľných vlastností,
c)
osobitné postupy, ak sú použité pri výrobe vína, ako aj príslušné obmedzenia týkajúce sa výroby vína,
d)
zemepisné vymedzenie príslušného územia,
e)
maximálne hektárové výnosy,
f)
označenie odrody alebo odrôd viniča, z ktorého sa víno vyrába, a
g)
v prípade vína s označením pôvodu údaje potvrdzujúce, že kvalita alebo vlastnosti vína sú výlučne alebo podstatne ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi, a v prípade vína so zemepisným označením údaje potvrdzujúce, že víno má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému prostrediu.“.
15.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 14 a 15“ nahrádzajú slovami „§ 14 až 15b“.
16.
V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad v rámci prieskumu podľa odseku 1 požiada Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo ním poverenú odborne spôsobilú osobu o vyjadrenie, či špecifikácia podľa § 15a spĺňa ustanovené náležitosti.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
17.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Zápis zmien vymedzenia výrobku a zmien špecifikácie výrobku
Prihlasovateľ alebo držiteľ osvedčenia o zápise môže podať žiadosť o zmenu vymedzenia výrobku, zmenu špecifikácie liehoviny alebo zmenu špecifikácie vína, najmä pri zohľadnení vývoja v oblasti vedecko-technických poznatkov alebo z dôvodu nového zemepisného vymedzenia územia. Na konanie o žiadosti o zmenu vymedzenia výrobku, zmenu špecifikácie liehoviny alebo zmenu špecifikácie vína sa primerane použijú ustanovenia § 14 až 18.“.
18.
V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
výrobok, pre ktorý je označenie pôvodu zapísané, nespĺňa požiadavky určené vymedzením podľa § 15 alebo špecifikáciou podľa § 15a alebo § 15b a tieto požiadavky neboli splnené ani dodatočne v lehote určenej úradom.“.
19.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Zápis označenia pôvodu podľa odseku 1 písm. c) sa nezruší, ak sa na trhu nachádza výrobok, ktorý spĺňa požiadavky určené vymedzením podľa § 15 alebo špecifikáciou podľa § 15a alebo § 15b, alebo ak sa taký výrobok na trhu nenachádza, ale prírodné podmienky nezanikli.“.
20.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Úrad nevyhovie žiadosti podľa odseku 2 v prípade zmeškania lehoty na vyjadrenie sa držiteľa osvedčenia o zápise o návrhu na zrušenie podľa § 23 ods. 1, lehoty na vyjadrenie sa žiadateľa k námietkam podľa § 33 ods. 3 a podľa § 36c ods. 3.“.
21.
V § 24 odsek 6 znie:
„(6)
Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti vyhovel.“.
22.
V § 25 ods. 4 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a § 36c ods. 1“.
23.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Po zápise označenia pôvodu do registra alebo po zverejnení žiadosti podľa § 32 ods. 6 alebo § 36b ods. 5 úrad umožní na základe žiadosti tretej osobe nazrieť do spisu týkajúceho sa prihlášky, zapísaného označenia pôvodu alebo žiadosti (§ 32 ods. 1, § 36b ods. 1).“.
24.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).
25.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená i) až k).
26.
V § 29 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
vymedzenie výrobku alebo špecifikácia výrobku,“.
27.
Nadpis nad § 32 znie:
„Ochrana označenia pôvodu a zemepisného označenia poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín podľa práva Európskeho spoločenstva“.
28.
§ 32 znie:
㤠32
(1)
Osoby podľa osobitného predpisu6a) môžu prostredníctvom úradu podať žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny podľa osobitného predpisu7) (ďalej len „žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny“), ktoré sú vyrobené, spracované alebo pripravené v Slovenskej republike.
(2)
Žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny sa podáva na úrade v troch vyhotoveniach.
(3)
Úrad preskúma, či je žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny odôvodnená, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk.7a)
(4)
Úrad v rámci prieskumu podľa odseku 3 požiada ministerstvo alebo ním poverenú odborne spôsobilú osobu7b) o vyjadrenie, či špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny spĺňa ustanovené náležitosti.7c)
(5)
Úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 3 odstránil v ním určenej lehote. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na túto skutočnosť musí byť žiadateľ vo výzve upozornený.
(6)
Ak je žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny odôvodnená, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk,7a) úrad jej podstatné náležitosti zverejní vo vestníku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 7 znejú:
„6a)
Čl. 5 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006).
7)
Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 369, 23. 12. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 628/2008 z 2. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 173, 3. 7. 2008).“.
29.
V § 33 ods. 1 prvá veta znie: „Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny vo vestníku môže každý, kto preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „namietateľ“), podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti tejto žiadosti.“.
30.
V § 33 ods. 5 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny“.
31.
V § 33a ods. 1 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny“.
32.
V § 33b ods. 1 a 2 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny“.
33.
V § 34 ods. 1 sa za slová „zemepisného označenia“ vkladajú slová „pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny“.
34.
V § 34 ods. 2 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny“.
35.
V § 36 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak dôjde k zmene a doplneniu špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na konanie sa primerane použijú ustanovenia § 32 až 35.
(2)
Ak sa zmena a doplnenie špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny netýka žiadnej zmeny jednotného dokumentu alebo ak sa zmena a doplnenie týka dočasnej zmeny špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych alebo rastlinolekárskych opatrení orgánom verejnej moci, úrad posúdi zmenu a doplnenie a po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, vo vestníku oznámi zmenu špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, elektronický prístup k špecifikácii poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a písomne oznámi túto skutočnosť Európskej komisii.“.
36.
§ 36a vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Zrušenie zápisu
Osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem, môže na úrade podať žiadosť o zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v registri chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou z dôvodu, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina už nespĺňa požiadavky určené špecifikáciou poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny. Na konanie o žiadosti o zrušenie zápisu pred úradom sa primerane použijú ustanovenia § 33 a 33a.“.
37.
Za § 36a sa vkladajú § 36b až 36g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Ochrana označenia pôvodu a zemepisného označenia vín podľa práva Európskeho spoločenstva
§ 36b
(1)
Osoby podľa osobitného predpisu8c) môžu prostredníctvom úradu podať žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre vína podľa osobitného predpisu8d) (ďalej len „žiadosť o ochranu pre vína“), ktoré sú vyrobené v Slovenskej republike.
(2)
Žiadosť o ochranu pre vína sa podáva na úrade v troch vyhotoveniach.
(3)
Úrad preskúma, či žiadosť o ochranu pre vína spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.8d)
(4)
Úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 3 odstránil v ním určenej lehote. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na túto skutočnosť musí byť žiadateľ vo výzve upozornený.
(5)
Ak žiadosť o ochranu pre vína spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,8d) úrad jej podstatné náležitosti zverejní vo vestníku.
§ 36c
(1)
Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti o ochranu pre vína vo vestníku môže namietateľ podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti tejto žiadosti. Námietky musia byť odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom8d) na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou.8e)
(2)
Ak úrad zistí, že námietky neboli podané namietateľom, včas, nie sú riadne odôvodnené alebo v nich neboli označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom8d) na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou,8e) úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí žiadateľovi a namietateľovi.
(3)
Úrad námietky, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, zašle žiadateľovi; zároveň vyzve žiadateľa a namietateľa, aby rozpor odstránili zmierom v lehote dvoch mesiacov. Ak rozpor nebol odstránený, žiadateľ a namietateľ zašlú úradu svoje vyjadrenia v lehote jedného mesiaca od márneho uplynutia lehoty na ukončenie konania zmierom.
(4)
Ak sa nepodarí zmierovacím konaním odstrániť rozpor medzi žiadateľom a namietateľom podľa odseku 3, rozhodne o námietkach úrad. Ak sa námietky týkajú špecifikácie výrobku alebo vymedzenia zvláštnosti zemepisného prostredia,8f) úrad požiada pred rozhodnutím o námietkach ministerstvo o vyjadrenie, či sú námietky oprávnené.
(5)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,8d) žiadosť o ochranu pre vína zamietne; v opačnom prípade zamietne námietky.
§ 36d
(1)
Ak žiadosť o ochranu pre vína spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu8d) a nebola zamietnutá podľa § 36c ods. 5, úrad zverejní jednotný dokument a špecifikáciu vína a zabezpečí k nim elektronický prístup.
(2)
Po zverejnení údajov podľa odseku 1 úrad zašle Európskej komisii žiadosť o ochranu pre vína, ktorá obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu,8g) na ďalšie konanie a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa.
§ 36e
Zmena špecifikácie vína
(1)
Ak dôjde k zmene špecifikácie vína, na konanie sa primerane použijú ustanovenia § 36b až 36d.
(2)
Ak sa zmena špecifikácie vína netýka žiadnej zmeny jednotného dokumentu, úrad posúdi zmenu a po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, vo vestníku oznámi zmenu špecifikácie vína, elektronický prístup k špecifikácii vína a písomne oznámi túto skutočnosť Európskej komisii.
§ 36f
Zrušenie zápisu
Osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem, môže na úrade podať žiadosť o zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v registri chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou z dôvodu, ak víno už nespĺňa požiadavky určené špecifikáciou vína. Na konanie o žiadosti o zrušenie zápisu pred úradom sa primerane použijú ustanovenia § 36c a 36d.
Ochrana zemepisných označení liehovín podľa práva Európskeho spoločenstva
§ 36g
(1)
Ochranu zemepisných označení liehovín upravuje osobitný predpis.8h)
(2)
Úkony podľa osobitného predpisu8i) vykonáva úrad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8c až 8i znejú:
„8c)
Čl. 118e nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výroby (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
8d)
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
8e)
Čl. 118n nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007.
8f)
Čl. 118c ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007.
8g)
Čl. 118f ods. 5 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007.
8h)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).
8i)
Čl. 17 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 110/2008.“.
38.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na označenie pôvodu a zemepisné označenie vína a na označenie pôvodu a zemepisné označenie liehoviny, ktorým bola pred 1. novembrom 2009 priznaná ochrana označení pôvodu a zemepisných označení podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009, sa vzťahuje ochrana označení pôvodu a zemepisných označení podľa prvej až štvrtej časti tohto zákona, ak držiteľ osvedčenia o jeho zápise splní podmienky zápisu podľa tohto zákona do 1. novembra 2013. Po márnom uplynutí tejto lehoty takéto označenie pôvodu a zemepisné označenie stráca účinky.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.