397/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 2. októbra 2009
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 16. januára 2010;
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 397/2009 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 16. januára 2010
Obec Volí sa Okres Kraj
Jakubov starosta   Malacky Bratislavský kraj
Lozorno starosta  
Vištuk starosta   Pezinok
Biely Kostol   poslanec Trnava Trnavský kraj
Mostová   poslanec Galanta
Prašník   poslanec Piešťany
Adamovské Kochanovce starosta   Trenčín Trenčiansky kraj
Horná Mariková   poslanci Považská Bystrica
Klieština starosta  
Kamenec pod Vtáčnikom starosta   Prievidza
Malé Zálužie   poslanec Nitra Nitriansky kraj
Podhorany   poslanec
Čata starosta   Levice
Kotrčina Lúčka starosta   Žilina Žilinský kraj
Jablonové starosta   Bytča
Krásno nad Kysucou primátor   Čadca
Osádka starosta   Dolný Kubín
Beňadiková starosta   Liptovský Mikuláš
Veterná Poruba   poslanci
Vlachy starosta poslanec
Socovce starosta   Martin
Brezovica starosta   Tvrdošín
Drienovo starosta   Krupina Banskobystrický kraj
Šávoľ starosta   Lučenec
Nižný Skálnik   poslanci Rimavská Sobota
Stránska starosta  
Kosorín starosta   Žiar nad Hronom
Kurimany   poslanec Levoča Prešovský kraj
Valentovce starosta   Medzilaborce
Zboj starosta   Snina
Zádiel   poslanec Košice-okolie Košický kraj
Trnava pri Laborci starosta   Michalovce
Kružná   poslanec Rožňava
Silická Brezová starosta  
Hnilec   poslanec Spišská Nová Ves
Poráč   poslanec
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 397/2009 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 16. januára 2010
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec  23. 10. 2009
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 12. 11. 2009
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 22. 11. 2009
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 22. 11. 2009
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej  komisie miestna volebná komisia 27. 11. 2009
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce miestna volebná komisia 2. 12. 2009
40 dní 10 – 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností starosta obce 7. 12. 2009
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 12. 12. 2009
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná volebná komisia 17. 12. 2009
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o  čase a mieste konania volieb obec 22. 12. 2009
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 27. 12. 2009
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 30. 12. 2009
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 1. 1. 2010
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 14. 1. 2010
  26 – 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 16. 1. 2010