398/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

398
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 2008 bola v Kišiňove podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1526 z 24. júna 2009 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 12. augusta 2009.
Zmluva nadobudne platnosť 15. novembra 2009 v súlade s článkom 13 ods.1.
K oznámeniu č. 398/2009 Z. z.
ZMLUVA
MEDZI  SLOVENSKOU REPUBLIKOU A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU O PODPORE A VZÁJOMNEJ OCHRANE INVESTÍCIÍ
Slovenská republika a Moldavská republika (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si posilniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech obidvoch štátov,
želajúc si vytvárať a zachovávať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a
uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto zmluvou prispeje k rozvoju obchodných aktivít v tejto oblasti,
dohodli sa takto:
ČLÁNOK 1
Definície
Na účely tejto zmluvy:
1.
„investícia” znamená akýkoľvek majetok investovaný investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a právnymi predpismi druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne:
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva, prenájmy alebo záruky;
b)
podiely, akcie a dlhopisy a akékoľvek ďalšie formy účasti v spoločnosti alebo v akomkoľvek podniku a z toho vyplývajúce práva alebo záujmy;
c)
peňažné pohľadávky alebo všetky zmluvné nároky a práva za akúkoľvek zmluvnú činnosť, ktorá má ekonomickú hodnotu;
d)
práva z oblasti duševného vlastníctva tak, ako sú definované v multilaterálnych dohodách uzatvorených pod záštitou Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo, ak sú obe zmluvné strany ich účastníkmi, a to najmä práva z priemyselného vlastníctva, autorské práva a s nimi súvisiace práva, ochranné známky, patenty, priemyselné vzory a technické procesy, rozličné prevádzkové práva, geografické údaje, know-how, obchodné tajomstvá, obchodné názvy a good-will;
e)
obchodné licencie podľa zákona alebo podľa zmluvy vrátane akejkoľvek licencie na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov;
žiadna zmena formy, v ktorej sa majetok investuje alebo opätovne investuje, nebude mať vplyv na jeho hodnotenie ako investície;
2.
„výnos“ znamená sumy plynúce z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisk, úrok, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné poplatky alebo iné poplatky;
3.
„investor“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany:
a)
pojem „fyzická osoba“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom tejto zmluvnej strany v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom; a
b)
pojem „právnická osoba“ označuje každý subjekt, ktorý je zaregistrovaný alebo zriadený v súlade s právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán a ktorý má svoje registrované sídlo, ústrednú správu alebo hlavné miesto podnikania na území jednej zo zmluvných strán. Ak však taká právnická osoba má svoje registrované sídlo len na území jednej zo zmluvných strán, jej činnosť musí mať reálne a trvalé prepojenie s hospodárstvom jednej zo zmluvných strán a mať reálne hospodárske aktivity na území jednej zo zmluvných strán;
4.
„územie“ znamená:
a)
vo vzťahu k Slovenskej republike teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;
b)
vo vzťahu k Moldavskej republike geografickú oblasť pozostávajúcu zo súše a základnej pôdy, z vôd a zo vzdušného priestoru nad súšou a teritoriálnymi vodami, nad ktorými Moldavská republika vykonáva svoje zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodným právom;
5.
„voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely v medzinárodných transakciách a ktorá je všeobecne zameniteľná na hlavných medzinárodných burzách;
6.
„verejný účel“ znamená účel ustanovený v národnej legislatíve každej zo zmluvných strán.
ČLÁNOK 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície investorov druhej zmluvnej strany a takéto investície umožní v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.
2.
Investície investorov každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a úplnú ochranu a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany. Ani jedna zo zmluvných strán nebude na území svojho štátu akýmkoľvek spôsobom, neodôvodnenými alebo diskriminačnými opatreniami poškodzovať prevádzku, riadenie, udržiavanie, používanie, využívanie alebo nakladanie s investíciami investorov druhej zmluvnej strany.
ČLÁNOK 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, ktoré je riadne a spravodlivé a nie menej priaznivé ako zaobchádzanie, ktoré za podobných okolností poskytuje investíciám a výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, čo sa týka riadenia, udržiavania, používania, využívania alebo nakladania s ich investíciami, ktoré je riadne a spravodlivé a nie menej priaznivé ako zaobchádzanie, ktoré za podobných okolností poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
3.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany výhody akéhokoľvek zaobchádzania, predností alebo výsady, ktoré môže táto zmluvná strana poskytovať na základe akejkoľvek medzinárodnej dohody týkajúcej sa úplne alebo prevažne zdaňovania.
4.
Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto zmluve sa nebudú používať na žiadne súčasné alebo budúce výhody poskytované jednou zo zmluvných strán vlastným štátnym príslušníkom alebo spoločnostiam, štátnym príslušníkom alebo spoločnostiam členských štátov colnej, hospodárskej alebo menovej únie, spoločného trhu alebo zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajine na základe jej členstva alebo asociácie v takej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu.
ČLÁNOK 4
Náhrady škody
1.
Investorom jednej zo zmluvných strán, ktorej investície utrpia škody v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, povstania, vzbury, verejných nepokojov alebo iných podobných udalostí na území druhej zmluvnej strany, poskytne táto druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o reštitúciu, odškodnenie, náhradu alebo iné formy vyrovnania, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytne táto druhá zmluvná strana vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa investorom jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území druhej zmluvnej strany v dôsledku
– konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany, alebo
– zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami, alebo ktoré nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,
poskytne reštitúcia alebo primeraná náhrada škody, ktorá bude nie menej priaznivá, než aká sa poskytuje za rovnakých okolností investorovi druhej zmluvnej strany alebo investorovi akéhokoľvek iného štátu.
ČLÁNOK 5
Vyvlastnenie
1.
Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani sa nestanú predmetom iných opatrení s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie a ktoré vedú k formálnemu prenosu oprávnenia alebo úplného zabavenia (ďalej len „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany, s výnimkou verejného záujmu a s poskytnutím bezodkladnej, primeranej a účinnej náhrady. Vyvlastnenie sa vykoná na nediskriminačnom základe v súlade so zákonnými postupmi a v riadnom právnom konaní.
Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred vyvlastnením alebo predtým, než sa vyvlastnenie stalo verejne známym, podľa toho, čo nastane skôr. Do tejto náhrady bude zahrnutý úrok počítaný podľa aplikovateľnej obchodnej sadzby odo dňa vyvlastnenia až do dňa uskutočnenia platby, a bude bezodkladne realizovateľná. Kompenzácia sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene alebo v inej mene podľa dohody medzi investorom a zmluvnou stranou, ktorá vypláca príslušnú náhradu.
2.
Zmluvné strany investorovi poskytnú pri vyvlastnení a náhrade zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, aké poskytujú svojim investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu.
ČLÁNOK 6
Prevody
1.
Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany voľný prevod platieb vrátane istiny a výnosov súvisiacich s ich investíciami po splnení ich finančných záväzkov. Také prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne:
a)
čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné príjmy nadobudnuté z investícií;
b)
výnosy plynúce z predaja investícií alebo úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií;
c)
sumy na splácanie pôžičiek súvisiacich s investíciami;
d)
príjmy občanov druhej zmluvnej strany za prácu vykonanú na základe povolenia na zamestnanie v súvislosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany;
e)
dodatočné sumy potrebné na udržiavanie alebo rozvoj existujúcich investícií; a
f)
náhrady podľa článkov 4 a 5.
2.
Všetky prevody podľa tejto zmluvy sa uskutočnia bez zbytočného meškania vo voľne zameniteľnej mene alebo v inej mene, podľa dohody medzi investorom a zmluvnou stranou, ktorá uskutočňuje prevod. V prípade meškania požadovaných transferov bude mať investor, ktorého sa to týka, právo na úroky za dobu tohto meškania.
3.
Bez ohľadu na odsek 1 a 2 tohto článku môže každá zmluvná strana v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijať alebo dodržať opatrenia týkajúce sa cezhraničných kapitálových a platobných transakcií, a najmä, ale nie výlučne:
a)
v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných prostriedkov alebo ich ohrozenia; alebo
b)
v prípade, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť závažné ťažkosti pri riadení makroekonomiky, najmä v oblasti menovej a devízovej politiky; alebo
c)
vo výnimočných prípadoch ekonomických sankcií.
4.
Opatrenia podľa odseku 3 tohto článku:
a)
neprekročia opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;
b)
budú dočasné a budú eliminované hneď, ako to podmienky umožnia; a
c)
budú okamžite oznámené druhej zmluvnej strane.
ČLÁNOK 7
Postúpenie práv
1.
Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastnému investorovi z dôvodov záruky alebo odškodnenia v súvislosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná:
a)
postúpenie každého práva alebo nároku investorov štátu prvej zmluvnej strany alebo ňou určenej agentúry bez ohľadu na to, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona alebo na základe právneho úkonu v tomto štáte; a
b)
skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a nároky týchto investorov.
2.
Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.
ČLÁNOK 8
Riešenie sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor medzi jednou zo zmluvných strán a investorom druhej zmluvnej strany sa bude podľa možnosti riešiť priateľsky.
2.
Ak sa takýto spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa vznesenia žiadosti o vyriešenie sporu jednou zo zmluvných strán, investor tejto zmluvnej strany môže požiadať o vyriešenie sporu:
a)
Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ICSID) založené Washingtonským dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov z 18. marca 1965 v prípade, ak obidve zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru; alebo
b)
Medzinárodný rozhodcovský súd zriadený ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
Každá zmluvná strana vyjadrí svoj súhlas s predložením sporu na medzinárodný rozhodcovský súd uvedený v písmenách a) a b).
Rozhodcovské rozhodnutie je konečné a záväzné pre obe strany sporu. Zmluvné strany zabezpečia uznanie a vykonanie rozhodcovského rozhodnutia v súlade s jej príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.
ČLÁNOK 9
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Zmluvné strany súhlasia, že na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany budú spolu okamžite rokovať, aby vyriešili akékoľvek spory v spojitosti s touto zmluvou alebo aby prebrali každú záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy. Zmluvné strany tiež súhlasia, že budú okamžite rokovať vždy, keď sa niektorá zo zmluvných strán domnieva, že sú potrebné kroky na zabezpečenie kompatibility medzi touto zmluvou a Zmluvami zakladajúcimi Európske spoločenstvá s cieľom zabezpečiť kompatibilitu.
2.
Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.
3.
Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom: Do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o riešenie sporu každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena rozhodcovského súdu. Títo dvaja členovia súdu potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude so súhlasom zmluvných strán vymenovaný za predsedu rozhodcovského súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa, keď boli vymenovaní ostatní dvaja členovia.
4.
Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, je možné požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie. Ak je predseda občanom jednej zo zmluvných strán alebo ak z akéhokoľvek iného dôvodu nemôže uskutočniť vymenovanie zástupcov, žiadosť sa predloží jeho podpredsedovi. Ak aj podpredseda je občanom jednej zo zmluvných strán alebo ak nemôže uskutočniť vymenovanie z akéhokoľvek iného dôvodu, o vykonanie vymenovania sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zo zmluvných strán.
5.
Rozhodcovský súd prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. Toto rozhodnutie je záväzné. Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho člena súdu a svojich zástupcov v rozhodcovskom konaní; úhrada nákladov na predsedu, ako aj všetkých ostatných nákladov sa rozdelí rovnakým dielom medzi zmluvné strany.
ČLÁNOK 10
Konzultácie a výmena informácií
1.
Na žiadosť jednej zo zmluvných strán druhá zmluvná strana bezodkladne pristúpi ku konzultácii o výklade alebo uplatňovaní tejto zmluvy. Na žiadosť jednej zo zmluvných strán budú vymenené informácie o dosahoch, ktoré môžu mať zákony, právne predpisy, rozhodnutia, správne postupy alebo konania, alebo politiky druhej zmluvnej strany na investície obsiahnuté touto zmluvou.
2.
Konzultácie poskytnuté podľa tohto článku budú zahŕňať konzultácie týkajúce sa každého kroku, ktorý zmluvná strana môže považovať za potrebný na zabezpečenie kompatibility medzi touto zmluvou a Zmluvou o založení ES.
ČLÁNOK 11
Uplatňovanie iných pravidiel a zvláštnych záväzkov
1.
Ak sa určitý vzťah riadi touto zmluvou a súčasne aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej stranami sú obidve zmluvné strany, nič v tejto zmluve nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor vlastniaci investície na území druhej zmluvnej strany mohli uplatňovať tie ustanovenia, ktoré sú v konkrétnom prípade priaznivejšie.
2.
Ak jedna zo zmluvných strán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo inými osobitnými predpismi alebo zmluvami poskytne investíciám a investorom druhej zmluvnej strany priaznivejšie zaobchádzanie, ako poskytuje táto zmluva, bude sa poskytovať toto priaznivejšie zaobchádzanie.
3.
Všetky odkazy v tejto zmluve na opatrenia zmluvnej strany budú zahŕňať opatrenia použiteľné v súlade s právom Európskej únie na území príslušnej zmluvnej strany na základe jej členstva v Európskej únii.
ČLÁNOK 12
Uplatňovanie zmluvy
Táto zmluva sa bude vzťahovať na investície uskutočnené pred nadobudnutím jej platnosti pre príslušné zmluvné strany, ako aj na investície uskutočňované po nadobudnutí jej platnosti. Táto zmluva platí pre investície existujúce v čase nadobudnutia platnosti, ako aj pre investície uskutočnené alebo nadobudnuté potom.
ČLÁNOK 13
Nadobudnutie platnosti, dĺžka platnosti a ukončenie
1.
Táto zmluva nadobudne platnosť 90. deň po poslednom písomnom oznámení jednej zmluvnej strany adresovanom druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou, že boli splnené právne podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
2.
Táto zmluva zostane v platnosti desať rokov a jej platnosť bude predĺžená o ďalších desať rokov, ak minimálne jeden rok pred uplynutím prvého alebo niektorého z nasledujúcich období jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane svoj zámer vypovedať platnosť zmluvy.
3.
Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto zmluvy, ustanovenia tejto zmluvy zostanú v platnosti počas obdobia desiatich rokov od dátumu skončenia platnosti tejto zmluvy.
Na dôkaz toho riadne na to splnomocnení podpísali túto zmluvu.
Dané v Kišiňove 7. apríla 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, moldavskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku: Ján Kubiš

Za Moldavskú republiku: Andrei Stratan