399/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 2007 skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu v súlade s článkom 10 ods. 2 (oznámenie č. 459/2006 Z. z.).
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že 21. decembra 2007 skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene prílohy č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu v súlade so záverečnými ustanoveniami (oznámenie č. 546/2007 Z. z.).