4/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že v dôsledku sukcesie do mnohostranných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Organizácie Spojených národov (oznámenie č. 53/1994 Z. z.), je Slovenská republika s platnosťou od 1. januára 1993 zmluvnou stranou nasledujúcich dohovorov:
1. Dohovor o cestnej premávke
(Ženeva, 19. septembra 1949),
2. Dohovor o cestnej premávke
(Viedeň, 8. novembra 1968).
Do textu dohovorov možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.