401/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

401
ZÁKON
zo 16. septembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová „vytvára a dopĺňa“ nahrádzajú slovami „vytvára, dopĺňa a udržiava“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tvorba a udržiavanie núdzových zásob vyplýva zo záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.
2.
V § 3 ods. 4 sa za slová „zásoby ropy,“ vkladajú slová „zásoby určené do palivových zásobníkov námorných plavidiel,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zásoby nachádzajúce sa u malospotrebiteľov.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 04; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Správa rezerv informuje Európsku komisiu o každom čerpaní núdzových zásob, ak núdzové zásoby klesnú pod minimálnu povinnú úroveň. Správa rezerv v informácii uvedie:
a)
deň, kedy núdzové zásoby klesli pod minimálnu povinnú úroveň,
b)
dôvody takéhoto čerpania,
c)
opatrenia prijaté na obnovenie zásob,
d)
odhad predpokladaného vývoja núdzových zásob, pokiaľ zásoby zostanú pod minimálnou povinnou úrovňou.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 19 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.“.
7.
V § 8 ods. 2 písm. c) sa odkaz „15“ označuje ako odkaz „3“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 9 ods. 1 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“, slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 969 eur“, slová „20 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „663 878 eur“, slová „50 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659 695 eur“.
10.
V § 9 ods. 2 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“, slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193 eur“, slová „20 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „663 878 eur“.
11.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 170/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
P. č. Číslo KN1) ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY
1 2709 00 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
2 2710 11 11 Benzíny, ľahké oleje a prípravky určené na špecifické spracovanie2)
3 2710 19 11 Stredné oleje určené na špecifické spracovanie2)
4 2710 19 31 Ťažké oleje, plynové oleje určené na špecifické spracovanie2)
5 2710 19 51 Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie2)
    VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY2)
    Motorové a letecké palivá benzínového typu
6 2710 11 31 Letecký benzín
7 2710 11 41 Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) nepresahujúcim 95
8 2710 11 45 Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 95 alebo vyšším, ale nižším ako 98
9 2710 11 49 Motorový benzín ostatný (okrem leteckého benzínu) s obsahom olova nepresahujúcim 0, 013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 98 alebo vyšším
10 2710 11 70 Palivo pre tryskové motory benzínového typu
    Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje
11 2710 19 21 Kerozín, palivo pre tryskové motory
12 2710 19 25 Kerozín ostatný
13 2710 19 29 Ostatné stredné oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, okrem kerozínu
14 2710 19 41 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0, 05 % hmotnosti
15 2710 19 45 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0, 05 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0, 2 % hmotnosti
    Vykurovacie oleje
16 2710 19 61 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
17 2710 19 63 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
18 2710 19 65 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 2 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
19 2710 19 69 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti
1)
KN – Kombinovaná nomenklatúra je súčasťou Spoločného colného sadzobníka, ktorý je publikovaný v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987).
2)
Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto nerastov iné ako odpadové oleje.“.
12.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 170/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH SPOTREBY
1. Priemerná denná spotreba vybraných ropných výrobkov na príslušný rok je podielom celkovej spotreby vybraných ropných výrobkov predchádzajúceho kalendárneho roka a počtu kalendárnych dní v predchádzajúcom kalendárnom roku.
2. Priemerná deväťdesiatdňová spotreba vybraných ropných výrobkov na príslušný rok sa vypočíta vynásobením priemernej dennej spotreby vybraných ropných výrobkov (odsek 1) číslom 90.
3. Na určenie celkového množstva núdzových zásob v hmotnostných jednotkách vybraných ropných výrobkov sa ropa a ropné polotovary prepočítajú podľa jedného z pravidiel, ktoré určí Správa rezerv na každý kalendárny rok, a to:
a) vzájomným pomerom množstiev vybraných ropných výrobkov vyrobených v rafinériách v predchádzajúcom kalendárnom roku,
b) vzájomným pomerom množstiev plánovanej výroby vybraných ropných výrobkov v rafinériách pre daný kalendárny rok alebo
c) podielom celkového vyrobeného množstva vybraných ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového spracovaného množstva ropy v predchádzajúcom kalendárnom roku; najviac na 40 % celkového záväzku na vybrané ropné výrobky uvedené v § 2 písm. b) prvom a druhom bode a najviac na 50 % na vykurovacie oleje.
4. Núdzové zásoby v počte dní spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka každého vybraného ropného výrobku je podiel množstva núdzových zásob vybraných ropných výrobkov zvýšený o množstvo ropy a ropných polotovarov prepočítané na vybrané ropné výrobky podľa odseku 3 a priemernej dennej spotreby ropných výrobkov vypočítanej podľa odseku 1. Výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné číslo.
5. Celkové núdzové zásoby v dňoch spotreby uplynulého kalendárneho roka sú súčtom množstva zásob všetkých vybraných ropných výrobkov vydeleným súčtom priemerných denných spotrieb vybraných ropných výrobkov. Výsledok sa zaokrúhli na celé číslo smerom nahor.
6. Spotreba vybraných ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
7. Štatistické údaje o výrobe, zásobách a spotrebe vybraných ropných výrobkov spolu so správou o núdzových zásobách skladovaných na území Slovenskej republiky v prospech iného členského štátu, ako aj núdzových zásobách skladovaných v inom členskom štáte v prospech Slovenskej republiky, uvádzané v hmotnostných jednotkách predkladá Správa rezerv Komisii najneskôr 25. deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa údaje predkladajú.“.
13.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 170/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady (ES) 2006/67/ES z 24. júla 2006, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 217, 8. 8. 2006).
2. Smernica Rady (EHS) 73/238/EHS z 24. júla 1973 o opatreniach na zmiernenie následkov ťažkostí pri zásobovaní ropou a ropnými produktmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 1; Ú. v. ES L 228/16. 8. 1973).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.