405/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

405
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 12. októbra 2009,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe časti Nemecký jazyk inštitúcii Bundesverwaltungsamt (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) Barbarastraße 1 50735 Köln Deutschland sa dopĺňa jazykový certifikát „Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK“ o úroveň jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca „B2“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Ján Mikolaj v. r.