411/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2009,
ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Štátnu službu môže vykonávať len občan Slovenskej republiky na štátnozamestnaneckom mieste
a)
v odbore štátnej služby
1.
2.06 Justícia,
2.
2.09 Obrana,
3.
2.12 Priemyselné vlastníctvo,
4.
2.17 Vnútro,
5.
2.23 Ochrana utajovaných skutočností,
b)
v služobnom úrade, ktorým je
1.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
2.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
3.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra, vyššia vojenská prokuratúra a vojenská obvodná prokuratúra,
4.
Úrad vlády Slovenskej republiky,
c)
mimoriadnej významnosti,
d)
na ktorom sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Robert Fico v. r.