413/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

413
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 21. októbra 2009,
ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodkové dávky v roku 2010 sa zvyšujú o 3,05 %.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Viera Tomanová v. r.