414/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

414
OZNÁMENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
výnos z 9. októbra 2009 č. MK-2900/2009-10/4655, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2008 Z. z.) v znení výnosu z 28. novembra 2008 č. MK-3925/2008-10/15583 (oznámenie č. 526/2008 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ročník 2009, zošit 9 – 10.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.