416/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

416
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
pre každý typovo schválený motor inštalovaný na plavidle (ďalej len „motor“) tieto dokumenty alebo ich kópie:
1.
osvedčenie o typovom schválení ES,3a)
2.
pokyny výrobcu motora na monitorovanie komponentov a parametrov motora závažných v súvislosti s výfukovými plynmi (ďalej len „pokyny výrobcu motora“),
3.
protokol parametrov motora.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch.“.
2.
V § 6 ods. 3 sa slovo „funkcí“ nahrádza slovom „funkcií“.
3.
V § 10 ods. 9 sa slová „ ustanovené sčasti“ nahrádzajú slovami „ustanovené v časti“.
4.
Za § 10 sa vkladajú § 10a až 10d, ktoré znejú:
㤠10a
(1)
Inštalačná skúška je postup, ktorým sa dokazuje, že motor, ktorý bol podrobený od vydania typového schválenia zmenám alebo úpravám vzhľadom na úroveň emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, stále spĺňa technické požiadavky uvedené v kapitole 8a časti II prílohy II smernice.
(2)
Inštalačná skúška sa vykoná po inštalovaní motora pred uvedením plavidla do prevádzky. Na základe tejto skúšky, ktorá je súčasťou prehliadky podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo osobitnej prehliadky z dôvodu inštalovania príslušného motora, sa zapíšu údaje o motore do nového lodného osvedčenia alebo zmeny do pôvodného lodného osvedčenia. Štátna plavebná správa zapíše do lodného osvedčenia čísla typových schválení a identifikačné čísla všetkých motorov. Ak ide o motor podľa osobitného predpisu,5a) uvedie sa len jeho identifikačné číslo.
(3)
Ak je motor s menovitým výkonom nižším ako 130 kW nahradený motorom s rovnakým typovým schválením, inštalačná skúška sa nevykoná. Prevádzkovateľ plavidla je povinný informovať stálu odbornú komisiu5) o výmene motora a predložiť kópiu osvedčenia o typovom schválení ES a podrobné informácie o identifikačnom čísle novoinštalovaného motora. Štátna plavebná správa zapíše zodpovedajúce zmeny a doplnky do lodného osvedčenia.
(4)
Priebežná skúška je postup, ktorým sa dokazuje, že motor, ktorý bol podrobený od vykonania inštalačnej skúšky zmenám alebo úpravám vzhľadom na úroveň emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, stále spĺňa technické požiadavky uvedené v kapitole 8a časti II prílohy II smernice.
(5)
Priebežná skúška motora sa vykonáva v rámci pravidelnej prehliadky podľa osobitného predpisu.5b)
(6)
Osobitná skúška je postup, ktorým sa dokazuje, že po každej významnej zmene motora vzhľadom na úroveň emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok tento motor stále spĺňa technické požiadavky uvedené v kapitole 8a časti II prílohy II smernice.
(7)
Po každej významnej zmene motora, ktorá vplýva na emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok pochádzajúcich z motora, sa musí vždy vykonať osobitná skúška.
(8)
Výsledky inštalačnej skúšky, priebežnej skúšky alebo osobitnej skúšky, ktorú vykonáva poverená technická služba,5c) sa zapíšu v protokole parametrov motora, ktorého vzor je ustanovený v dodatku V prílohy II smernice.
§ 10b
(1)
Poverená technická služba,5c) ktorou nemôže byť výrobca motora, môže používať na výkon inštalačnej skúšky, priebežnej skúšky alebo osobitnej skúšky motora zariadenia mimo svojho vlastného skúšobného laboratória na základe povolenia príslušného orgánu.5d)
(2)
Technická služba nečlenského štátu Európskej únie môže byť oznámená5e) ako poverená technická služba len v rámci dvojstrannej alebo mnohostrannej zmluvy uzatvorenej medzi Európskou úniou a daným nečlenským štátom Európskej únie.
(3)
Ak bolo pre motor udelené typové schválenie, poverená technická služba môže na základe vlastného uváženia zredukovať inštalačnú skúšku alebo priebežnú skúšku. Kompletná skúška sa však vykoná aspoň pre jeden valec alebo jeden motor radu motorov a skúšky sa môžu zredukovať len vtedy, ak existuje dôvod predpokladať, že všetky ostatné valce alebo motory sa správajú rovnako ako valec alebo motor podrobený skúške.
(4)
Ak poverená technická služba zistí, že motor nezodpovedá schválenému typu motora alebo schválenému radu motorov, môže požadovať prijatie opatrení na opätovné zabezpečenie zhody motora a zapísanie zodpovedajúcich zmien v osvedčení o typovom schválení ES alebo nariadiť zmeranie skutočných emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok.
(5)
Ak sa opätovne nezabezpečí zhoda motora alebo ak sa neuvedú zodpovedajúce zmeny v osvedčení o typovom schválení ES alebo ak sa meraniami dokáže nedodržanie hodnôt emisných limitov, nové lodné osvedčenie sa nevydá alebo sa pôvodné lodné osvedčenie zruší.
§ 10c
(1)
Inštalačná skúška, priebežná skúška alebo osobitná skúška sa vykoná na základe pokynov výrobcu motora schválených štátnym dopravným úradom.5f) V pokynoch výrobcu motora sa špecifikujú komponenty súvisiace s výfukovými plynmi, ako aj úpravy a parametre, z ktorých možno vyvodiť trvalé dodržiavanie hraničných hodnôt emisných limitov pre výfukové plyny.
(2)
Pokyny výrobcu motora obsahujú najmä tieto informácie:
a)
typ motora a prípadne aj rad motorov s uvedením menovitého výkonu a menovitej rýchlosti,
b)
zoznam komponentov a parametrov motora závažných v súvislosti s výfukovými plynmi,
c)
jednoznačné charakteristické znaky povolených komponentov závažných v súvislosti s výfukovými plynmi, ako napríklad čísla častí zobrazené na komponentoch,
d)
parametre motora závažné v súvislosti s výfukovými plynmi, ako napríklad nastavovacie rozpätia pre časovanie vstrekovania, povolená teplota chladiacej kvapaliny, maximálny protitlak výfukových plynov.
(3)
Ak je motor vybavený systémami následného spracovania výfukových plynov, pokyny výrobcu motora musia obsahovať aj postupy na kontrolu toho, či je zariadenie určené na následné spracovanie výfukových plynov účinné.
§ 10d
(1)
Ak sa inštalačnou skúškou a priebežnou skúškou v súvislosti s parametrami, komponentmi a nastaviteľnými charakteristikami motora dokáže, že motor vyhovuje špecifikáciám stanoveným v pokynoch výrobcu motora, predpokladá sa, že emisie výfukových plynov a tuhých znečisťujúcich látok pochádzajúcich z motora zodpovedajú základným hraničným hodnotám.
(2)
Zhoda s hraničnými hodnotami emisných limitov výfukových plynov uplatniteľného stupňa sa určí na základe typového schválenia podľa osobitného predpisu.5g)
(3)
Montáž motora musí vyhovovať obmedzeniam stanoveným v rozsahu typového schválenia, pričom nasávanie pod tlakom a protitlak výfukových plynov nesmú prekročiť hodnoty uvedené pre schválený motor.
(4)
Ak motor patrí do radu motorov, nesmú sa vykonať žiadne dodatočné úpravy alebo zmeny, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok alebo ktoré prekračujú navrhnutý rozsah úprav.
(5)
Ak je po typovom schválení potrebné vykonať dodatočné úpravy alebo zmeny na motore, musia sa presne zaznamenať v protokole parametrov motora.
(6)
Ak ide o motor so systémami následného spracovania výfukových plynov, v rámci inštalačnej skúšky, priebežnej skúšky alebo osobitnej skúšky sa kontroluje, či tieto systémy fungujú správne.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 a § 10a až 10c sa vzťahujú na motor s menovitým výkonom vyšším ako 19 kW alebo na strojné zariadenie na plavidle s takýmto menovitým výkonom; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5g znejú:
„5a)
§ 11 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z.
5b)
§ 22a zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
5c)
§ 2 písm. k) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z.
5d)
§ 26 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5e)
§ 99 písm. v) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
5f)
§ 99 písm. o) bod 8 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
5g)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.“.
5.
V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Pri vydávaní lodného osvedčenia plavidlu, ktoré po 31. marci 2007 malo platné lodné osvedčenie podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, sa zapíše do nového lodného osvedčenia už pridelené jednotné európske identifikačné číslo plavidla, a ak je to vhodné, doplní sa o číslicu ‚0‛ na prvej pozícii.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
6.
V prílohe sa slová „smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006), smernice Rady 2008/59/ES (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2008), smernice Rady 2008/87/ES (Ú. v. EÚ L 255, 23. 9. 2008), smernice Rady 2008/68/ES (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) a smernice Rady 2008/126/ES (Ú. v. EÚ L 32, 31. 1. 2009)“ nahrádzajú slovami „smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES z 18. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006), smernice Rady 2008/59/ES z 12. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2008), smernice Komisie 2008/87/ES z 22. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 255, 23. 9. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) a smernice Komisie 2008/126/ES z 19. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 32, 31. 1. 2009)“.
7.
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2009/46/ES z 24. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 109, 30. 4. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Robert Fico v. r.