419/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. októbra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 446/2005 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 446/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slovo „stanovuje“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „určuje“ v príslušnom tvare.
2.
V § 2 ods. 5 sa za slovo „nižšia“ vkladajú slová „o viac ako 10 %“.
3.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.
4.
§ 4 sa vypúšťa.
5.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
6.
V § 6 odsek 4 znie:
(4)
Spoločenská hodnota referenčnej skupiny sa určuje súčtom bodov priradených každému kritériu vynásobením váhou každého kritéria podľa tabuľky:
Kritérium Počet bodov Váha kritéria
3 2 1  
Závažnosť ochorenia Ochorenie s významným vplyvom na dĺžku života Chronické ochorenie s významným vplyvom na kvalitu života Akútne ochorenie bez ohrozenia života, chronické ochorenie bez významného vplyvu na dĺžku a kvalitu života 1,5
Spoločenská závažnosť ochorenia Významné riziko pre spoločnosť Ostatné referenčné skupiny Referenčné skupiny s vplyvom na životný štýl 1,5
Sociálna hodnota Veľmi vysoká Ostatné referenčné skupiny 1
Vplyv na celkové náklady Nízky Primeraný Veľmi vysoký 1
“.
7.
V § 6 odseky 8 a 9 znejú:
(8) Pri určovaní úhrady podľa metodiky I a S sa prihliada na
a)
referenčnú cenu za mesiac liečby alebo za cyklus liečby za referenčný liek v príslušnej referenčnej skupine, ktorá sa označuje C, a
b)
maximálny doplatok za mesiac liečby alebo za cyklus liečby v príslušnej referenčnej skupine, ktorý sa označuje Dmax I až Dmax III v závislosti od spoločenskej hodnoty referenčnej skupiny.
(9)
Maximálny doplatok za mesiac liečby alebo za cyklus liečby v príslušnej referenčnej skupine D sa určuje takto:
  Dmax Spoločenská hodnota
referenčnej skupiny
IC 25 % minimálnej mzdy Nízka
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 7)
IB 15 % minimálnej mzdy Nízka
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 8)
IA 10 % minimálnej mzdy Nízka
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 9)
IIC 5 % minimálnej mzdy Vysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 10)
IIB 3,5 % minimálnej mzdy Vysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 11)
IIA 3 % minimálnej mzdy Vysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 12)
IIIC 2,5 % minimálnej mzdy Veľmi vysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 13)
IIIB 2 % minimálnej mzdy Veľmi vysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 14)
IIIA 1,5 % minimálnej mzdy Veľmi vysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 15)“.
8.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za referenčný liek sa určuje v závislosti od terapeutickej hodnoty a spoločenskej hodnoty referenčnej skupiny takto:
SH
TH
  Veľmi vysoká
Počet bodov
Vysoká
Počet bodov
Nízka
Počet bodov
Veľmi nízka
Počet bodov
  15 14 13 12 11 10 9 8 7 Menej ako 6
Vysoká
Počet bodov
Úhrada = C – Dmax Bez úhrady
19 – 19,5 IIIA IIIB IIIC IIA IIB IIC IA IB IC  
17 – 18,5 IIIB IIIC IIA IIB IIC IA IB IC Bez úhrady  
15 – 16,5 IIIC IIA IIB IIC IA IB IC Bez úhrady  
13 – 14,5 IIA IIB IIC IA IB IC Bez úhrady  
Nízka s potvrdenou
účinnosťou
Počet bodov
Úhrada = C – Dmax Bez úhrady
11 – 12,5 IIB IIC IA IB IC Bez úhrady  
 9 – 10,5 IIC IA IB IC Bez úhrady  
 7 – 8,5 IA IB IC Bez úhrady  
 5 – 6,5 IB IC Bez úhrady  
Veľmi nízka bez
potvrdenia účinnosti
Počet bodov
Úhrada = C – Dmax Bez úhrady
3 – 4,5 IC Bez úhrady  
Menej ako 3 Bez úhrady  “.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Richard Raši v. r.