42/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. d) a e) druhom bode sa slová „15. aprílu“ nahrádzajú slovami „dátumu podania žiadosti“.
2.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Platba na veľké dobytčie jednotky na zvieratá podľa odseku 2 písm. d) sa poskytne žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti najmenej tri mesiace od dátumu podania žiadosti alebo podľa odseku 2 písm. e) druhého bodu dva mesiace od dátumu podania žiadosti.“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Žiadateľ má právo žiadať o platbu na veľké dobytčie jednotky (ďalej len „platobné oprávnenie“) podľa počtu veľkých dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c), písm. e) prvého bodu a písm. f), ktoré žiadateľ choval k príslušnému dátumu.
(15)
Platobné oprávnenie podľa odseku 14 je prevoditeľné
a)
prechodom alebo prevodom individuálnej kvóty, ktorú žiadateľ doloží písomnou zmluvou a rozhodnutím agentúry predložených spolu so žiadosťou, do 31. marca 2009,
b)
písomnou zmluvou o prevode dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c) a písm. e) prvého bodu a písm. f), ktorá obsahuje potvrdenie stavu zvierat za kategóriu, ktorá je predmetom prevodu, vystavené centrálnou evidenciou na meno prevodcu.“.
4.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 31. marca kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 9 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
5.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vyhlásenie žiadateľa o neuskutočnení prevodu platobného oprávnenia do 31. marca kalendárneho roka; to neplatí, ak postupuje podľa § 3 ods. 15.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Robert Fico v. r.