420/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. októbra 2009,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z., vyhlášky č. 401/2004 Z. z., vyhlášky č. 627/2004 Z. z., vyhlášky č. 10/2005 Z. z., vyhlášky č. 614/2005 Z. z., vyhlášky č. 260/2006 Z. z., vyhlášky č. 157/2008 Z. z., vyhlášky č. 608/2008 Z. z. a vyhlášky č. 63/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18b
Prechodné ustanovenie účinné k 1. novembru 2009
Od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2010 dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je najmenej obdobie odo dňa osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Viera Tomanová v. r.