421/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

421
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. februára 2003 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 29. marca 2009 v súlade s článkom 11 ods. 1.
K oznámeniu č. 421/2009 Z. z.
DOHODA
medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o vedecko-technickej spolupráci
Slovenská republika a Portugalská republika (ďalej len „zmluvné strany“),
vedené želaním posilniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a podporovať rozvoj spolupráce v oblasti vedy a techniky,
oceňujúc dôležitosť vedy a techniky pre rozvoj národných ekonomík oboch krajín,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky medzi oboma krajinami v súlade s ustanoveniami tejto dohody, ako aj v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na základe rovnosti a vzájomného prospechu.
Článok 2
Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody budú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Ministerstvo vedy a technológie Portugalskej republiky (ďalej len „zodpovedné orgány“), ktoré môžu časť výkonných funkcií spojenú s vykonávaním tejto dohody preniesť na vybrané servisné služby alebo agentúry.
Článok 3
Vedecko-technická spolupráca podľa tejto dohody bude zahŕňať:
a)
spoločné vedecko-technické projekty vo vzájomne dohodnutých oblastiach,
b)
výmenu vedcov, odborníkov a výskumných pracovníkov, vysokoškolských pedagógov a expertov,
c)
vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie a materiálov, ako aj laboratórnych vzoriek prístrojov potrebných na výskum v súvislosti s činnosťami spolupráce,
d)
spoločné vedecké konferencie, sympóziá, workshopy, iné stretnutia a výstavy,
e)
iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej sa môžu zmluvné strany vzájomne dohodnúť.
Článok 4
1.
Na účel zabezpečenia najvýhodnejších podmienok na vykonávanie tejto dohody zodpovedné orgány dohody zriadia Spoločnú komisiu pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „Spoločná komisia“), ktorá sa skladá z rovnakého počtu predstaviteľov zmluvných strán.
2.
Spoločná komisia sa bude stretávať raz za dva roky alebo na žiadosť ktoréhokoľvek výkonného orgánu striedavo v Slovenskej republike a v Portugalskej republike vo vzájomne vyhovujúcich termínoch.
3.
Spoločná komisia môže definovať svoje vnútorné stanovy a navrhovať vytvorenie pracovných skupín na presne vymedzené témy.
Článok 5
Spoločná komisia bude:
a)
podporovať vykonávanie spoločných projektov a programov,
b)
vyhodnocovať pokroky v aktivitách spolupráce podľa tejto dohody,
c)
definovať oblasti a programy spolupráce podľa tejto dohody,
d)
diskutovať o iných ďalších záležitostiach vzťahujúcich sa k tejto dohode.
Článok 6
1.
Zmluvné strany budú hradiť výdavky spojené s činnosťami spolupráce podľa tejto dohody na základe princípu rovnosti a vzájomnosti a podľa dostupnosti finančných prostriedkov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2.
Výdavky spojené so vzájomnou výmenou vedcov, expertov, technického personálu a iných odborníkov realizovanou podľa tejto dohody budú uhradené nasledujúcim spôsobom, ak sa strany nedohodnú inak:
a)
vysielajúca strana uhradí náklady na medzinárodnú dopravu,
b)
prijímajúca krajina v súlade s možnosťami a programom spoločnej práce uhradí ubytovanie, denné diéty a cestovné náklady v rámci hostiteľskej krajiny potrebné na realizáciu programov a projektov.
Článok 7
Duševné vlastníctvo, ktoré vzniklo na základe činností podľa tejto dohody, bude upravené vykonávacími dohodami medzi spolupracujúcimi organizáciami. Ochrana duševného vlastníctva bude v súlade s medzinárodnými zmluvami o duševnom vlastníctve, ktorých zmluvnými stranami sú Slovenská republika a Portugalská republika, ako aj v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch krajín.
Článok 8
Vedci, experti a organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môžu byť pozvaní na základe súhlasu spolupracujúcich organizácií ako účastníci projektov a programov vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady týchto účastníkov budú hradiť príslušné organizácie tretej strany, ak sa výkonné orgány písomne nedohodli inak.
Článok 9
1.
Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou. Zmena alebo ukončenie platnosti tejto dohody neovplyvní práva a záväzky nadobudnuté pred účinnosťou zmeny alebo skončenia platnosti.
2.
Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť prostredníctvom konzultácií Spoločnej komisie alebo medzi výkonnými orgánmi.
Článok 10
Táto dohoda nebude mať vplyv na práva a záväzky, ktoré vyplývajú pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán z iných ňou uzavretých dvojstranných a mnohostranných medzinárodných dohôd.
Článok 11
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 90 dní po výmene nót o tomto vnútroštátnom schválení.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie, najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.
3.
Ukončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na dokončenie projektov alebo programov vykonávaných podľa tejto dohody, ktoré neboli úplne vykonané v čase ukončenia platnosti tejto dohody.
Dané v Lisabone 17. februára 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, portugalskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielností výkladu je rozhodujúce znenie v jazyku anglickom.
Za Slovenskú republiku:

Martin Fronc v. r.

Za Portugalskú republiku:

Pedro Augusto Lynce de Faria v. r.