422/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

422
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2009,
ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť, a podrobnosti s ním súvisiace.
§ 2
Hodina priamej vyučovacej činnosti a hodina priamej výchovnej činnosti
(1)
Hodina priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti trvá 45 minút.
(2)
Hodina priamej vyučovacej činnosti na praktickom vyučovaní, ktoré sa uskutočňuje u iných právnických osôb alebo fyzických osôb,1) okrem cvičení v zdravotníckych zariadeniach, a hodina priamej vyučovacej činnosti v odbornom výcviku trvá 60 minút.
(3)
Hodina priamej vyučovacej činnosti v materskej škole trvá 60 minút. Hodina priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí, školskom internáte, centre voľného času, škole v prírode, špeciálnych výchovných zariadeniach alebo zariadeniach sociálnych služieb trvá 60 minút. Hodina priamej výchovnej činnosti v rámci záujmového vzdelávania uskutočňovaného na základe vzdelávacích poukazov trvá 60 minút.
(4)
Hodina priamej vyučovacej činnosti v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže trvať 40 minút.2)
Základný úväzok pedagogického zamestnanca
§ 3
(1)
Základným úväzkom pedagogického zamestnanca je počet hodín priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti. Základný úväzok pedagogického zamestnanca sa určuje na jeden týždeň.
(2)
Základný úväzok pedagogického zamestnanca je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Základný úväzok učiteľa kontinuálneho vzdelávania je 150 hodín priamej vyučovacej činnosti za jeden rok.
(4)
Základný úväzok asistenta učiteľa, asistenta majstra odbornej výchovy alebo asistenta vychovávateľa je rovnaký ako základný úväzok učiteľa, majstra odbornej výchovy alebo vychovávateľa.
(5)
Základný úväzok učiteľa, ktorý vykonáva funkciu výchovného poradcu, sa znižuje podľa prílohy č. 2.
(6)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť pri experimentálnom overovaní,3) sa zníži základný úväzok o dve až päť hodín podľa náročnosti úloh spojených s experimentálnym overovaním.
(7)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť v cudzom jazyku v triedach s bilingválnym vzdelávaním,4) sa zníži základný úväzok o dve až päť hodín podľa náročnosti vyučovacieho predmetu.
(8)
Základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí možno znížiť najviac o dve hodiny, ak vychovávateľ školského klubu detí
a)
sa zúčastňuje na medzinárodných projektoch a programoch alebo
b)
sa zúčastňuje na rozvojových projektoch.
(9)
Ak sa praktické vyučovanie uskutočňuje na pracovisku u iných právnických osôb alebo fyzických osôb,1) učiteľovi strednej školy, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť, sa do základného úväzku započítava jeden týždeň praktického vyučovania ako
a)
10 hodín pri počte žiakov jeden až štyri,
b)
16 hodín pri počte žiakov päť až deväť,
c)
22 hodín pri počte žiakov desať a viac.
§ 4
(1)
Základným úväzkom učiteľa základnej školy, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť v triede s viacerými ročníkmi prvého stupňa,5) je základný úväzok učiteľa najvyššieho ročníka v triede. Príplatok za triednictvo v týchto triedach patrí len za jednu triedu.
(2)
Základným úväzkom učiteľa spojenej školy je základný úväzok učiteľa organizačnej zložky spojenej školy, v ktorej vykonáva vyšší počet hodín priamej vyučovacej činnosti.
§ 5
(1)
Základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy, základnej školy s materskou školou,6) základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s materskou školou sa môže doplniť priamou vyučovacou činnosťou v škole, ak nie je možné základný úväzok splniť priamou výchovnou činnosťou v školskom klube detí. Dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole sa počítajú ako tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí.
(2)
Základný úväzok učiteľa základnej školy, základnej školy s materskou školou, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s materskou školou sa môže doplniť priamou výchovnou činnosťou v školskom klube detí, ktorý je súčasťou školy, ak nie je možné základný úväzok splniť priamou vyučovacou činnosťou v škole. Tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí sa počítajú ako dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole.
(3)
Základný úväzok majstra odbornej výchovy sa môže doplniť priamou vyučovacou činnosťou vykonávanou na teoretickom vyučovaní, odbornej praxi, umeleckej praxi alebo praktickom cvičení, ak nie je možné splniť základný úväzok priamou vyučovacou činnosťou v odbornom výcviku.
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca
§ 6
(1)
Základným úväzkom vedúceho pedagogického zamestnanca je počet hodín priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti. Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca sa určuje na jeden týždeň.
(2)
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca, okrem vedúceho pedagogického zamestnanca podľa odseku 3, je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca ustanoveného podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona je rovnaký ako základný úväzok pedagogického zamestnanca, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Základný úväzok učiteľa kontinuálneho vzdelávania, ktorý je vedúci pedagogický zamestnanec, je 100 hodín priamej vyučovacej činnosti za jeden rok.
(5)
Základný úväzok riaditeľa školského zariadenia a zástupcu riaditeľa školského zariadenia je určený podľa priemerného denného počtu detí alebo žiakov skutočne navštevujúcich školské zariadenie za uplynulý kalendárny štvrťrok.
§ 7
(1)
Do základného úväzku určeného podľa počtu tried sa riaditeľovi a zástupcovi riaditeľa
a)
základnej školy, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorému do pôsobnosti patrí riadenie školského klubu detí, ktorý je súčasťou školy, započítavajú triedy v škole a oddelenia v školskom klube detí,
b)
základnej školy pri zdravotníckom zariadení z tried pre chodiace deti započítavajú v plnom rozsahu len triedy, ktoré majú v učebnom pláne najmenej 15 hodín týždenne, pri nižšom učebnom pláne sa započítava polovica tried,
c)
špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy, ktorým do pôsobnosti patrí riadenie v špeciálnych výchovných zariadeniach, započítavajú počty tried v škole a počty výchovných skupín v špeciálnych výchovných zariadeniach,
d)
strednej školy započítavajú triedy dennej formy štúdia, triedy externej formy štúdia alebo triedy kombinovanej formy štúdia podľa študijných odborov a učebných odborov, okrem riaditeľa strednej odbornej školy s výtvarnými a výtvarno-technickými odbormi a jeho zástupcov, riaditeľa konzervatória a zástupcov riaditeľa konzervatória, ktorým sa započítava 24 hodín priamej vyučovacej činnosti týždenne v týchto odboroch ako jedna trieda; v jazykovej škole sa započítava 20 hodín priamej vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda,
e)
strednej školy započítava 24 vyučovacích hodín žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku umiestnených v zdravotníckom zariadení týždenne ako jedna trieda,
f)
základnej umeleckej školy za hudobný odbor započítava 24 hodín priamej vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda; za výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor (kolektívne vyučovanie) sa započítava 24 žiakov ako jedna trieda.
(2)
Riaditeľovi spojenej školy sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy, oddelenia, záujmové útvary a výchovné skupiny všetkých organizačných zložiek spojenej školy. Zástupcovi riaditeľa spojenej školy sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy, oddelenia, záujmové útvary a výchovné skupiny príslušnej organizačnej zložky spojenej školy, ktorá patrí do pôsobnosti jeho riadenia.
(3)
Riaditeľovi základnej školy s materskou školou sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy obidvoch škôl, z ktorých škola vznikla splynutím. Zástupcovi riaditeľa základnej školy s materskou školou pre základnú školu sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy základnej školy, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia. Zástupcovi riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v materskej škole, sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy materskej školy, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia.
(4)
Riaditeľovi materskej školy, ktorá má elokované triedy na rôznych miestach, sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú všetky triedy, ktoré sú súčasťou materskej školy. Zástupcovi riaditeľa tejto materskej školy, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť na elokovanom pracovisku, sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy elokovaného pracoviska, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia.
§ 8
(1)
Základný úväzok riaditeľa strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťa sa znižuje o
a)
dve hodiny, ak zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a súčasne riadi školský internát,
b)
jednu hodinu, ak zabezpečuje teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie,
c)
jednu hodinu, ak zabezpečuje teoretické vyučovanie a súčasne riadi školský internát,
d)
jednu hodinu, ak zabezpečuje praktické vyučovanie a súčasne riadi školský internát.
(2)
Základný úväzok riaditeľa strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťa možno znížiť najviac o tri hodiny, ak škola
a)
sa zúčastňuje na medzinárodných projektoch a programoch,
b)
sa zúčastňuje na rozvojových projektoch,
c)
uskutočňuje experimentálne overovanie,
d)
má viac organizačných zložiek.
(3)
Pri znížení základného úväzku podľa odseku 2 sa nezohľadňuje zníženie základného úväzku podľa odseku 1.
(4)
Základný úväzok riaditeľa strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťa po znížení uvedenom v odsekoch 1 a 2 je najmenej dve hodiny.
(5)
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 6 ods. 3 možno znížiť podľa charakteru a rozsahu pracovných činností najviac o šesť hodín.
§ 9
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z.
Základný úväzok pedagogického zamestnanca
Pedagogický zamestnanec vykonávajúci priamu vyučovaciu činnosť Základný úväzok
(počet hodín)
učiteľ materskej školy 28
učiteľ materskej školy v základnej škole s materskou školou
učiteľ špeciálnej materskej školy
učiteľ materskej školy pri zdravotníckom zariadení
učiteľ v špeciálnej triede materskej školy
učiteľ základnej školy 23
učiteľ základnej školy v základnej škole s materskou školou
učiteľ základnej umeleckej školy
korepetítor základnej umeleckej školy
učiteľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole
tréner športovej školy
tréner športovej triedy
učiteľ nultého ročníka základnej školy 22
učiteľ prvého ročníka základnej školy
učiteľ prípravného ročníka a prvého ročníka základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole
učiteľ strednej školy
korepetítor konzervatória
učiteľ špeciálnej strednej školy
učiteľ odborného učilišťa
učiteľ prípravného ročníka odborného učilišťa
učiteľ praktickej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ špeciálnej základnej školy v triede pre ťažko mentálne postihnutých žiakov 20
majster odbornej výchovy v odbornom učilišti 21 – 24
majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole
majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole 24 – 35
majster odbornej výchovy v stredisku praktického vyučovania
majster odbornej výchovy v stredisku odbornej praxe
Pedagogický zamestnanec vykonávajúci priamu výchovnú činnosť Základný úväzok
(počet hodín)
vychovávateľ školského klubu detí 27
vychovávateľ špeciálnej školy internátnej
vychovávateľ špeciálneho výchovného zariadenia
vychovávateľ školského internátu 30
vychovávateľ centra voľného času
vychovávateľ zariadenia sociálnych služieb 30 – 32
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z.
Zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu
Výchovný poradca Počet žiakov Zníženie základného úväzku
(počet hodín)
v základnej škole a v strednej škole do 300 1 – 2
301 – 600 2 – 3
601 a viac 3 – 4
v špeciálnej škole do 100 1 – 2
101 – 300 2 – 3
301 a viac 3 – 4
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z.
I. ODDIEL
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca určený podľa počtu tried v škole alebo v školskom zariadení
Vedúci pedagogický zamestnanec Počet tried v škole alebo v školskom
zariadení
Základný úväzok
(počet hodín)
riaditeľ materskej školy, špeciálnej materskej školy s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení 1 23
2 20
3 – 4 17
5 – 6 14
7 – 10 12
11 – 12 10
13 – 14 9
15 – 16 8
17 – 18 7
19 a viac 6
riaditeľ materskej školy, špeciálnej materskej školy s týždennou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení 1 16
2 14
3 a viac 12
riaditeľ materskej školy, špeciálnej materskej školy s nepretržitou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení 1 12
2 8
3 a viac 4
zástupca riaditeľa materskej školy, špeciálnej materskej školy s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení 4 a viac 23
zástupca riaditeľa materskej školy, špeciálnej materskej školy s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení pôsobiaci vo funkcii na alokovanom pracovisku 1 23
2 20
3 – 4 17
5 – 6 14
7 – 10 12
11 a viac 10
Vedúci pedagogický zamestnanec Počet tried v škole alebo v školskom zariadení Základný úväzok
(počet hodín)
riaditeľ základnej školy,
riaditeľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,
riaditeľ základnej školy internátnej pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,
riaditeľ školy pri špeciálnom výchovnom zariadení,
riaditeľ základnej školy internátnej
1 18
2 17
3 – 4 15
5 – 6 12
7 – 8 10
9 8
10 – 14 7
15 – 18 6
19 a viac 5
zástupca riaditeľa základnej školy,
zástupca riaditeľa základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,
zástupca riaditeľa základnej školy internátnej pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre základnú školu
8 – 14
 
12
15 – 22
 
10
23 a viac 8
zástupca riaditeľa základnej školy internátnej,
zástupca riaditeľa školy pri špeciálnom výchovnom zariadení
5 – 14 12
15 – 22 10
23 a viac 8
pedagogický vedúci oddelenia pre jazykovú školu z radov učiteľov, ktorá je súčasťou základnej školy 1 – 2 20
3 – 4 18
zástupca riaditeľa základnej školy pre jazykovú školu, ktorá je súčasťou základnej školy
 
5 – 7 16
8 – 12 14
13 a viac 12
zástupca riaditeľa spojenej základnej školy, ktorá je mimo sídla riaditeľstva spojenej základnej školy 1 18
2 17
3 – 4 15
5 – 6 12
7 a viac 10
riaditeľ základnej školy s materskou školou 2 17
3 – 4 15
5 – 6 12
 7 – 8 10
9 8
10 – 14 7
15 – 18 6
19 a viac 5
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu, ktorá je umiestnená v sídle riaditeľstva základnej školy s materskou školou do 3 23
4 – 6 19
7 –10 17
11 a viac 14
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu, ktorá je umiestnená mimo sídla riaditeľstva základnej školy s materskou školou 1 23
2 20
3 – 4 17
5 – 6 14
7 – 10 12
11 a viac 10
riaditeľ strednej školy,
riaditeľ jazykovej školy,
riaditeľ špeciálnej strednej školy,
riaditeľ odborného učilišťa,
riaditeľ praktickej školy,
riaditeľ strednej školy pri špeciálnom výchovnom zariadení,
riaditeľ odborného učilišťa pri špeciálnom výchovnom zariadení
do 6

8
7 – 12

7
13 – 18

5
19 a viac

3
riaditeľ školy v prírode   5
pedagogický vedúci školy v prírode z radov učiteľov školy 1 – 2

14
3 – 4

12
5 a viac

5
zástupca riaditeľa strednej školy,
zástupca riaditeľa jazykovej školy
8 – 12 11
13 – 15 9
16 – 18 7
19 a viac 5
zástupca riaditeľa špeciálnej strednej školy,
zástupca riaditeľa odborného učilišťa,
zástupca riaditeľa praktickej školy,
zástupca riaditeľa odborného učilišťa pri špeciálnom výchovnom zariadení,
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v špeciálnej strednej odbornej škole
do 5 12
6 – 10 9
11 – 16 7
17 – 22 5
23 a viac 3
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v gymnáziu,
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v strednej odbornej škole,
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v špeciálnej strednej škole,
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v odbornom učilišti
8 – 1210
13 a viac 6
pedagogický vedúci oddelenia pre jazykovú školu z radov učiteľov, ktorá je súčasťou strednej školy 1 – 2 19
3 – 4 17
zástupca riaditeľa strednej školy pre jazykovú školu, ktorá je súčasťou strednej školy
 
5 – 7 15
8 – 12 13
13 a viac 11
riaditeľ základnej umeleckej školy 1 19
2 – 3 18
4 – 6 15
7 – 9 12
10 – 14 9
15 – 18 7
19 a viac 5
zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy 12 – 19 15
20 a viac 10
II. ODDIEL
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca určený podľa počtu detí alebo žiakov v škole alebo v školskom zariadení
Vedúci pedagogický zamestnanec Počet detí alebo žiakov v škole
alebo v školskom zariadení
Základný úväzok
(počet hodín)
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v strednej odbornej škole,
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v odbornom učilišti
do 150 10
151 – 300 7
301 – 500 6
501 a viac 4
hlavný majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole do 150 12 – 14
151 a viac 6 – 7
hlavný majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole,
hlavný majster odbornej výchovy v odbornom učilišti
do 60 12 – 14
61 a viac 6 – 7
učiteľ strednej školy poverený funkciou vedúceho praktického vyučovania a odborného výcviku v odborných učilištiach podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia 7 – 18
učiteľ poverený správou školského hospodárstva podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia 7 – 18
riaditeľ (vedúci) strediska odbornej praxe
podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia 6 – 7
riaditeľ (vedúci) strediska praktického vyučovania podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia 6 – 7
riaditeľ školského klubu detí do 50 21
51 – 100 18
101 – 150 15
151 a viac 12
zástupca riaditeľa školského klubu detí,
vedúci vychovávateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou školy
51 – 100 24
101 – 150 22
151 a viac 21
vedúci vychovávateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou špeciálnej školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia 20 – 40 24
41 – 60 22
61 – 80 20
81 a viac 19
vedúci vychovávateľ špeciálneho výchovného zariadenia,
vedúci vychovávateľ zariadenia sociálnych služieb
20 – 40 17
41 – 60 15
61 a viac 13
riaditeľ centra voľného času do 100 (denne) 12
101 – 200 (denne) 8
201 a viac (denne) 5
zástupca riaditeľa centra voľného času 101 – 200 (denne) 15
201 a viac (denne) 10
riaditeľ školského internátu do 150 15
151 – 300 10
301 a viac 5
zástupca riaditeľa školského internátu od 91 – 150 22
151 a viac 20
zástupca riaditeľa školského internátu pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 41 – 150 22
151 a viac 20
vedúci vychovávateľ školského internátu 361 a viac 22
vedúci vychovávateľ školského internátu pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 141 a viac 22
zástupca riaditeľa školy pre prácu v školskom internáte, ktorý je súčasťou základnej školy alebo strednej školy 91 a viac 17
zástupca riaditeľa školy pre prácu v školskom internáte, ktorý je súčasťou špeciálnej strednej školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia do 40 17
41 a viac 15
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v špeciálnej strednej škole a v odbornom učilišti 145 a viac 15
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v strednej škole 361 a viac 17
vedúci vychovávateľ v školskom internáte, ktorý je súčasťou strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťa do 150 22
151 a viac 20
riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia 5
zástupca riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia 50 – 100 17
101 a viac 15