423/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

423
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 588/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 09. platovej triede pracovná činnosť 01 vyžadujúca vyššie odborné vzdelanie znie:
„01 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela alebo jednoduchších foriem symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela alebo komorného diela.“.
2.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 10. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 02 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.
3.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 11. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 a 02.
4.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 11. platovej triede v pracovnej činnosti 22 sa za slovo „zamestnancom“ vkladá čiarka a slová „po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.26)“ sa nahrádzajú slovami „ktorý spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad.30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 07. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 až 03, 08 a 10 vyžadujúce úplné stredné vzdelanie.
6.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 07. platovej triede pracovná činnosť 09 vyžadujúca úplné stredné vzdelanie znie:
„09 Technická príprava výroby vrátane normovania spotreby materiálu a spotreby práce v strednej odbornej škole, v odbornom učilišti, v praktickej škole, v stredisku odbornej praxe alebo v stredisku praktického vyučovania.“.
7.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 07. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 12, ktorá znie:
„12 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30b a 30c znejú:
„30b)
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30c)
§ 7 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z.“.
8.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 07. platovej triede sa vkladajú pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, ktoré znejú:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:
„01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej školy, tréner alebo korepetítor zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)“.
9.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 08. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 až 04 vyžadujúce úplné stredné vzdelanie.
10.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 09, ktorá znie:
„09 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)“.
11.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 08. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 a 02 vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie.
12.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:
„03 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej školy, tréner alebo korepetítor zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)“.
13.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 08. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 01 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
14.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:
„03 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, korepetítor, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)“.
15.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 až 04 vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom.
16.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom dopĺňajú pracovnou činnosťou 05, ktorá znie:
„05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)“.
17.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 01 vyžadujúca vyššie odborné vzdelanie.
18.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 02, ktorá znie:
„02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej školy alebo tréner zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)“.
19.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 až 04, 07 a 08 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
20.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 09, ktorá znie:
„09 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, korepetítor, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)“.
21.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 až 03 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
22.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 05 a 06, ktoré znejú:
„05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo korepetítor), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)
06 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa začínajúci odborný zamestnanec30b) alebo odborný zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)“.
23.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 a 03 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
24.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 04, ktorá znie:
„04 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)“.
25.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 až 07, 13 a 15 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
26.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 16 a 17, ktoré znejú:
„16 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo korepetítor), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)
17 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec.30b)“.
27.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 11. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 až 12 a 19.
28.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 11. platovej triede pracovná činnosť 13 znie:
„13 Zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu strednej odbornej školy vrátane jej jednotlivých súčastí.“.
29.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 11. platovej triede pracovná činnosť 18 znie:
„18 Zabezpečovanie a vykonávanie trénerských činností v príprave reprezentantov zaradených v strediskách vrcholového športu s umiestnením do šiesteho miesta na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách sveta juniorov, alebo na olympijských hrách do tretieho miesta na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách Európy juniorov, alebo prekonanie európskeho rekordu.“.
30.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 11. platovej triede sa dopĺňajú pracovné činnosti 20 a 21, ktoré znejú:
„20 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)
21 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.30b)“.
31.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 až 05 a 11 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
32.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 06 vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa vypúšťa čiarka a slová „ktorú vykonáva zamestnanec po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom26)“.
33.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 07 vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa vypúšťa čiarka a slová „ktorú vykonáva zamestnanec po vykonaní skúšky podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu26)“.
34.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 12 a 13, ktoré znejú:
„12 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.30b)
13 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa odborný zamestnanec s druhou atestáciou.30b)“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Robert Fico v. r.