424/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

424
VÝNOS
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
z 22. októbra 2009
o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Tento výnos ustanovuje podrobnosti výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného funkčného platu štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny.
§ 2
(1)
Platový koeficient príslušného štátu na kalendárny rok sa určí podľa vzorca
PKs = K1 x K2s x Kr,
kde je
PKs – platový koeficient príslušného štátu,
s – príslušný štát,

K1 =
finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie
v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD v triede 5
v prvom stupni (ďalej len „finančné ohodnotenie
úradníka Európskej komisie“)
---------------------------------------------------------------------------
finančné ohodnotenie platovej tarify štátneho
zamestnanca vo funkcii odborný radca
K2s = priemer indexov životných nákladov príslušného štátu
dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie
Spojených národov bez ubytovania
------------------------------------------------------------------------
priemer indexov životných nákladov Belgicka
podľa štatistiky Organizácie Spojených národov
bez ubytovania

Vzorec 03
kde je
Kr – koeficient regulácie,
r1 – regulácia uplatnená pri zvýšení finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie,
r2 – regulácia finančného vyjadrenia indexov životných nákladov podľa štatistiky Organizácie Spojených národov,
r3 – regulácia uplatnená pri ostatne vydanom platovom koeficiente,
0 = < r1 = < (zvýšenie finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie x 100 – 100),
0 = < r2 = < (index vývoja x 100 – 100), ak index vývoja je väčší ako 1,
ak je index vývoja menší ako 1, potom sa r2 rovná 0,
0 = < r3 = < (100 – Kr - 1 x 100),
kde Kr - 1 je koeficient regulácie použitý pri ostatne vydanom platovom koeficiente.
(2)
Na účely výpočtu platového koeficientu sa použije
a)
finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie účinné od 1. januára kalendárneho roka, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, ak je nariadenie Rady uverejnené do 1. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava; ak nie je úprava nového finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie vydaná do 1. septembra, použije sa finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie použité na výpočet mzdy v Európskej komisii v Bruseli za mesiac jún kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava,
b)
finančné ohodnotenie platovej tarify štátneho zamestnanca vo funkcii odborný radca podľa zákona účinné od 1. januára kalendárneho roka, na ktorý sa platový koeficient vypočítava,
c)
priemer indexov životných nákladov príslušného štátu dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania, ktorý sa zistí ako priemer indexov životných nákladov tohto štátu z posledných štyroch štatistík vydávaných štvrťročne alebo zo štatistík vydávaných v iných intervaloch za celé obdobie nasledujúce po posledne použitej štatistike pri ostatne vydanom platovom koeficiente, ktoré sú zverejnené do 1. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava,
d)
zvýšenie finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie, ktoré sa vypočíta ako pomer finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie podľa písmena a) k finančnému ohodnoteniu úradníka Európskej komisie použitého na výpočet platového koeficientu na kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava,
e)
index vývoja, ktorý sa určí ako pomer
1.
súčtu súčinov platových taríf zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v jednotlivých štátoch dočasného vyslania platných k 1. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, a podielov priemerov indexov životných nákladov jednotlivých štátov dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania zistených podľa písmena c) k priemeru indexov životných nákladov Belgicka bez ubytovania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov zistených podľa písmena c) k
2.
súčtu súčinov platových taríf zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v jednotlivých štátoch dočasného vyslania platných k 1. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, a podielov priemerov indexov životných nákladov jednotlivých štátov dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania použitých pri ostatne vydanom platovom koeficiente k priemeru indexov životných nákladov Belgicka bez ubytovania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov použitých pri ostatne vydanom platovom koeficiente.
(3)
Koeficient regulácie sa určí do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, na základe podkladov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky predložených Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava.
§ 3
Na rok 2009 je koeficient regulácie 1.
§ 3a
Upravený spôsob výpočtu platového koeficientu sa prvýkrát použije pri výpočte platového koeficientu na kalendárny rok 2011.
§ 4
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Miroslav Lajčák v. r.