427/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

427
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 91 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 12 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 22. októbra 2009 č. 113.393/2009-POLS, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti a príplatku za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti.
Výnosom sa s účinnosťou od 1. novembra 2009 ustanovujú krízové oblasti, v ktorých patrí štátnemu zamestnancovi príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti a zamestnancom za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti vo výške 10 % zo súčtu jeho tarifného platu a osobného príplatku.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.