428/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

428
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 30. septembra 2009 č. MF/24851/2009-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 670/2004 Z. z.), v znení výnosu č. MF/009246/2006-421 (oznámenie č. 178/2006 Z. z.).
Výnos upravuje sumy v eurách pri poskytovaní darov oprávnenými osobami v súvislosti s prechodom na jednotnú menu euro. Výnos súčasne upravuje niektoré ustanovenia podľa potrieb praxe vo vzťahu k osobitným výdavkom štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.