430/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. októbra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
spôsob vyhlásenia a vykonania výberového konania a podrobnosti o spôsobe vyhlásenia, vykonaní a uskutočnení výberu na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest na súdoch,
b)
spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania a podrobnosti o spôsobe vyhodnotenia výsledkov výberu,
c)
spôsob vytvorenia a rozhodovania výberovej komisie,
d)
zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, a
e)
ďalšie požiadavky na vykonávanie štátnej služby vzhľadom na povahu činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe v služobnom úrade, ktorým je súd.
Výberové konanie a výber
§ 2
Spôsob vyhlásenia výberového konania a výberu
(1)
Vedúci služobného úradu príslušného súdu vyhlasuje výberové konanie alebo výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na okresnom súde, na krajskom súde a na Špecializovanom trestnom súde po súhlase ministerstva.
(2)
Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca alebo výber na najvyššom súde vyhlasuje vedúci služobného úradu najvyššieho súdu.
(3)
Žiadosť o udelenie súhlasu na vyhlásenie výberového konania alebo výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta podľa odseku 1 sa podáva ministerstvu do 15 dní odo dňa, keď sa štátnozamestnanecké miesto stalo voľným z dôvodu zmeny alebo skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, alebo odo dňa vytvorenia nového štátnozamestnaneckého miesta; to platí aj na vyhlásenie nového výberového konania podľa § 15. Žiadosť o udelenie súhlasu na vyhlásenie výberového konania alebo výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na okresnom súde sa podáva prostredníctvom príslušného krajského súdu.
(4)
Výberové konanie alebo výber sa vyhlasuje vždy verejne výveskou na informačnej tabuli príslušného súdu a na internetovej stránke ministerstva, ako aj v tlači alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho uskutočnením; ak ide o vnútorné výberové konanie, postupuje sa podľa § 22 ods. 8 zákona.
§ 3
Obsah vyhlásenia výberového konania a výberu
(1)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania alebo výberu obsahuje
a)
názov služobného úradu a sídlo služobného úradu,
b)
druh štátnej služby,
c)
obsadzovanú funkciu,
d)
odbor štátnej služby,
e)
stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta,
f)
predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) zákona,
g)
požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona a podľa osobitného predpisu,1)
h)
ďalšie požiadavky určené služobným úradom, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby s ohľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta,
i)
oznámenie o tom, či sa na štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,2)
j)
zoznam požadovaných dokladov,
k)
lehotu na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo výberu spolu s požadovanými dokladmi a miesto jej podania,
l)
elektronickú adresu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo výberu elektronickými prostriedkami.
(2)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1 aj informácie o druhu výberového konania podľa § 22 ods. 1 zákona.
§ 4
Termín vyhlásenia a uskutočnenia výberového konania a výberu
(1)
Výberové konanie alebo výber podľa § 2 ods. 1 sa vyhlási do 15 dní odo dňa doručenia písomného súhlasu ministerstva na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta.
(2)
Termín uskutočnenia výberového konania alebo výberu sa určí tak, aby boli dodržané lehoty uvedené v odseku 1, § 2 ods. 4 a v § 7 ods. 3.
§ 5
Zoznam predkladaných dokladov
(1)
Prílohami k žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo výberu sú
a)
úradne osvedčené vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,3)
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;4) to neplatí, ak sa bezúhonnosť preukazuje podľa zákona odpisom z registra trestov,5)
c)
profesijný štruktúrovaný životopis,
d)
písomné čestné vyhlásenie o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
e)
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak ide o štátnozamestnanecké miesto, na ktorom môže vykonávať štátnu službu len občan Slovenskej republiky,6)
f)
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,
g)
potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých daňových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť,
h)
ďalšie doklady uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania alebo výberu, ak sú potrebné na preukázanie ďalších predpokladov na výkon štátnej služby vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe.
(2)
Prílohami k žiadosti o zaradenie do výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta justičného čakateľa, okrem dokladov podľa odseku 1, ďalej sú
a)
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,
b)
písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky.
(3)
V žiadosti o zaradenie do výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta justičného čakateľa sa ďalej označí jeden z troch cudzích jazykov, z ktorého vykoná preklad textu. Preklad textu možno vykonať z anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka.
§ 6
Vytvorenie výberovej komisie
(1)
Na výberové konanie sa zriaďuje päťčlenná výberová komisia. Predsedom výberovej komisie je vedúci služobného úradu príslušného súdu alebo ním poverený podpredseda súdu alebo sudca.
(2)
Na výber sa zriaďuje trojčlenná výberová komisia. Predsedom výberovej komisie je vedúci služobného úradu príslušného súdu alebo ním poverený podpredseda súdu, sudca alebo štátny zamestnanec v stálej štátnej službe.
(3)
Členov výberovej komisie vymenúva vedúci služobného úradu súdu zo štátnych zamestnancov tohto súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.
(4)
Ak ide o výberové konanie, vedúci služobného úradu príslušného súdu vymenuje jedného člena výberovej komisie na návrh ministerstva, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak ministerstvo člena výberovej komisie nenavrhne, vymenuje ho vedúci služobného úradu súdu zo štátnych zamestnancov tohto súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na najvyšší súd.
(6)
Ak ide o výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta justičného čakateľa, vedúci služobného úradu príslušného súdu vymenuje jednotlivých členov výberovej komisie, a to tak, že jedného člena výberovej komisie vymenuje na návrh ministerstva zo sudcov alebo zamestnancov ministerstva v stálej štátnej službe, jedného na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov a dvoch na návrh príslušného kolégia predsedov sudcovských rád zo sudcov z obvodu príslušného súdu. Ak ministerstvo, Súdna rada Slovenskej republiky alebo kolégium člena výberovej komisie nenavrhne do 30 dní od dňa, keď im bola doručená výzva vedúceho služobného úradu príslušného súdu na oznámenie člena výberovej komisie, vymenuje ho vedúci služobného úradu súdu zo sudcov z obvodu tohto súdu.
§ 7
(1)
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu.
(2)
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky podľa § 3 ods. 1 písm. f) a g) alebo ktorý napriek výzve podľa odseku 1 neodstránil nedostatky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti.
(3)
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý podal písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania alebo výberu v lehote podľa § 3 ods. 1 písm. k), príslušný služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie alebo výber najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania alebo výberu.
§ 8
Vykonanie výberového konania a výberu
(1)
Výberové konanie a výber pozostávajú z
a)
písomnej časti,
b)
ústnej časti.
(2)
Súčasťou výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta justičného čakateľa je aj absolvovanie psychologického testu, ktorého výsledok má odporúčajúci charakter.
(3)
Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta justičného čakateľa trvá spravidla tri dni.
§ 9
Písomná časť výberového konania a výberu
(1)
Písomná časť výberového konania a výberu pozostáva z
a)
odborného písomného testu, ak nie je ďalej ustanovené inak,
b)
písomného jazykového prekladu textu u uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto justičného čakateľa.
(2)
Schopnosti a odborné znalosti uchádzača sa v písomnej časti výberového konania alebo výberu overujú formou odborného písomného testu zo znalostí Ústavy Slovenskej republiky a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov. U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto justičného čakateľa sa overujú aj znalosti z oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a správneho práva.
(3)
Odborný písomný test pozostáva u uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto
a)
vedúceho zamestnanca a vyššieho súdneho úradníka zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 30 minút,
b)
justičného čakateľa z 50 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 40 minút.
(4)
Odborný písomný test u uchádzačov na ostatné voľné štátnozamestnanecké miesta pozostáva z 25 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 20 minút.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na obsadzovanie voľného štátnozamestnaneckého miesta asistenta.7) Odborný písomný test nahrádza osobitná súčasť písomnej časti výberu, ktorou je overenie administratívno-technických schopností uchádzača a overenie odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave z gramatiky slovenského jazyka. Bodové hodnotenie osobitnej súčasti písomnej časti výberu je najviac desať bodov, ak ide o overenie administratívno-technických schopností, a najviac desať bodov, ak ide o overenie odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave.
(6)
Písomný preklad textu z cudzieho jazyka sa hodnotí najviac 15 bodmi.
(7)
Písomnú časť výberového konania alebo výberu úspešne absolvoval uchádzač, ktorý podľa
a)
odseku 3 písm. a) získal najmenej 30 bodov z odborného písomného testu,
b)
odseku 3 písm. b) získal najmenej 35 bodov z odborného písomného testu a najmenej 8 bodov z písomného prekladu textu z cudzieho jazyka,
c)
odseku 4 získal najmenej 15 bodov z odborného písomného testu,
d)
odseku 5 získal najmenej šesť bodov z overenia administratívno-technických schopností a najmenej šesť bodov z overenia odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave.
§ 10
Psychologický test
(1)
Uchádzači na voľné štátnozamestnanecké miesto justičného čakateľa, ktorí získajú potrebný počet bodov v písomnej časti výberového konania, pokračujú vo výberovom konaní absolvovaním psychologického testu v čase a mieste určenom predsedom výberovej komisie.
(2)
Účelom psychologického testu je overiť psychologické predpoklady uchádzačov na vykonávanie funkcie justičného čakateľa.
(3)
Psychologický test sa vykonáva spravidla na druhý deň výberového konania v súčinnosti so psychológmi.
(4)
Závery z psychologických testov sa predložia výberovej komisii v písomnej forme. Súčasťou záverov psychológa môžu byť aj jeho poznatky z účasti na ústnej časti výberového konania.
§ 11
Ústna časť výberového konania a výberu
(1)
Uchádzači, ktorí získajú potrebný počet bodov v písomnej časti výberového konania alebo výberu, pokračujú v ústnej časti výberového konania alebo výberu, ktorej cieľom je overiť odborné, osobnostné a iné predpoklady uchádzača na vykonávanie činností určených podľa § 3 ods. 1 písm. e), ďalej verbálny prejav, všeobecný prehľad, rýchlosť uvažovania a schopnosť tvorivého myslenia uchádzača.
(2)
Ústna časť výberového konania alebo výberu pozostáva z
a)
prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
b)
odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
(3)
Pri ústnej časti výberového konania každý uchádzač odpovie na päť otázok položených členmi výberovej komisie, pričom každá otázka môže pozostávať z viacerých doplňujúcich otázok.
(4)
Pri ústnej časti výberu každý uchádzač odpovie na tri otázky položené členmi výberovej komisie, pričom každá otázka môže pozostávať z viacerých doplňujúcich otázok.
(5)
Každý člen výberovej komisie ohodnotí odpoveď uchádzača na ním položenú otázku pridelením bodov v rozpätí stupnice 0 – 5, pričom najvyšším celkovým hodnotením je päť bodov. Najnižší počet bodov, ktoré má uchádzač dosiahnuť, aby absolvoval ústnu časť výberového konania alebo výberu úspešne, je 15 bodov, ak ide o výberové konanie, a deväť bodov, ak ide o výber.
(6)
Otázky členov výberovej komisie môžu byť u uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto justičného čakateľa zamerané aj na výsledky psychologického testu, pričom tieto výsledky sa vždy pri ústnej časti výberového konania uchádzačovi oznámia.
§ 12
Vyhodnotenie výsledkov výberového konania a výberu a rozhodovanie výberovej komisie
(1)
Každý člen výberovej komisie spracuje výsledky písomnej časti a ústnej časti výberového konania alebo výberu na hodnotiacom hárku. Hodnotiaci hárok odovzdá predsedovi výberovej komisie.
(2)
U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto justičného čakateľa každý člen výberovej komisie môže zohľadniť aj výsledky psychologického testu.
(3)
Na základe dosiahnutých výsledkov uchádzačov výberová komisia určí poradie úspešných uchádzačov. Za úspešného uchádzača sa považuje ten uchádzač, ktorý dosiahol v písomnej časti počet bodov podľa § 9 ods. 7 a v ústnej časti výberového konania počet bodov podľa § 11 ods. 5.
(4)
V prípade rovnosti poradia sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním.
§ 13
Zápisnica
(1)
Zápisnicu o priebehu výberového konania alebo výberu vyhotoví predsedom výberovej komisie poverený člen výberovej komisie.
(2)
Zápisnica obsahuje
a)
údaj o dátume, čase a mieste začatia a skončenia výberového konania alebo výberu,
b)
názov a sídlo služobného úradu,
c)
zloženie výberovej komisie,
d)
zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania alebo výberu, ako aj zoznam uchádzačov nepripustených do výberového konania alebo výberu,
e)
stručný opis priebehu ústnej časti výberového konania alebo výberu,
f)
konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam neúspešných uchádzačov,
g)
dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania alebo výberu,
h)
meno a priezvisko člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
j)
vlastnoručné podpisy členov výberovej komisie.
(3)
Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je ten známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
(4)
Zápisnica je súčasťou príslušného spisu agendy správy súdu.8)
§ 14
Oznámenie výsledkov výberového konania a výberu
(1)
Výsledky výberového konania alebo výberu a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov výberová komisia verejne oznámi uchádzačom bezprostredne po ukončení výberového konania alebo výberu a písomne do desiatich dní od ich skončenia. Uchádzačom, ktorí neboli vo výberovom konaní alebo vo výbere úspešní alebo vybraní, predložené doklady vráti.
(2)
Písomné oznámenie o výsledku výberového konania alebo výberu uchádzačovi, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie alebo výber, obsahuje aj lehotu, v ktorej sa má vybraný uchádzač prihlásiť v príslušnom služobnom úrade.
(3)
Ak sa uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, neprihlási v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa odseku 2 alebo nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade, získa miesto v poradí ďalší úspešný uchádzač, ktorý sa prihlási v príslušnom služobnom úrade na výzvu služobného úradu.
§ 15
Nové výberové konanie a výber
Nové výberové konanie alebo výber sa vyhlási, ak
a)
vo výberovom konaní alebo výbere ani jeden uchádzač nepreukázal dostatočné schopnosti a odborné znalosti na vykonávanie štátnej služby,
b)
uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, sa neprihlási v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa § 14 ods. 3 alebo ak takýto uchádzač nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade a v lehote určenej príslušným služobným úradom sa neprihlási iný uchádzač na výzvu podľa § 14 ods. 4,
c)
sa do výberového konania alebo do výberu neprihlásil ani jeden uchádzač alebo ak ani jeden uchádzač prihlásený do výberového konania alebo do výberu nespĺňa predpoklady na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
d)
sa ani jeden z pozvaných uchádzačov nezúčastnil na výberovom konaní alebo výbere.
§ 16
Prechodné ustanovenie
Výberová komisia vytvorená podľa predpisov účinných k 31. októbru 2009 sa považuje za výberovú komisiu vytvorenú podľa tejto vyhlášky, ak bolo výberové konanie vyhlásené podľa predpisov účinných k 31. októbru 2009 a vykonať sa má po 1. novembri 2009; to platí aj vtedy, ak sa má po 1. novembri 2009 vykonať výber namiesto výberového konania.
§ 17
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Viera Petríková v. r.
1)
§ 149a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z.
2)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 5 ods. 5 a § 149a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 4 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch, § 19 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 3 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky.
7)
§ 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.