431/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

431
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2007 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a potravinárstva Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva.
Dohoda nadobudla platnosť 13. decembra 2007 v súlade s článkom 6 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.