432/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

432
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. januára 2009 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Indonézskej republiky o technickej spolupráci v oblasti poľnohospodárstva.
Memorandum nadobudlo platnosť 18. januára 2009 v súlade s článkom VIII ods. 1.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.