435/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

435
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2009,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Účelom vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia Dubnické štrkovisko (ďalej len „chránené vtáčie územie“) je zachovanie biotopov rybára riečneho (Sterna hirundo) a zabezpečenie jeho prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Ilava v katastrálnych územiach Borčice a Dubnica nad Váhom, v okrese Trenčín v katastrálnom území Nemšová.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 40,77 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.
§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a)
vstupovanie na ostrovy od 16. marca do 30. júna,
b)
vysádzanie drevín na ostrovoch,
c)
vykonávanie práva rybárstva od 16. marca do 30. júna,
d)
vykonávanie rekreačných a športových aktivít, najmä kúpanie, člnkovanie, vchádzanie a státie s motorovým člnom, vodným skútrom a iným plavidlom od 16. marca do 30. júna,
e)
vjazd alebo státie s motorovým vozidlom mimo ciest a miestnych komunikácií okrem motorového vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku a osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov,1)
f)
uskutočňovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí od 16. apríla do 30. júna,
g)
táborenie a bivakovanie od 16. apríla do 30. júna,
h)
voľný pohyb psov,
i)
budovanie a vyznačenie turistického chodníka, cyklotrasy alebo táboriska,
j)
vykonávanie práva poľovníctva okrem práv poľovnej stráže od 16. apríla do 30. júna.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne a na Obvodnom úrade životného prostredia v Trenčíne.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Dušan Čaplovič v. r.
Príloha k vyhláške č. 435/2009 Z. z.
VYMEDZENIE hraníc Chráneného vtáčieho územia
Vonkajšia hranica
Vonkajšiu hranicu chráneného vtáčieho územia jednoznačne určuje 45 lomových bodov. Obvodová hranica je vedená v prevažnej miere po vonkajšej obvodovej poľnej ceste štrkoviska.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Katastrálne územie Borčice: 356.
Katastrálne územie Dubnica nad Váhom: 4351/3, 4351/4, 4352/3 – časť, 4455/1, 4455/2, 4455/3.
Katastrálne územie Nemšová: 1065.
Zoznam súradníc lomových bodov hranice chráneného vtáčieho územia
Súradnicový systém: JTSK
Č. bodu Súradnice (m)
x y
1. 1 196 686,35 488 828,94
2. 1 196 716,17 488 799,81
3. 1 196 746,43 488 799,07
4. 1 196 739,07 488 734,26
5. 1 196 738,82 488 689,92
6. 1 196 752,85 488 603,21
7. 1 196 759,00 488 495,52
8. 1 196 757,49 488 448,17
9. 1 196 730,99 488 404,95
10. 1 196 667,02 488 269,80
11. 1 196 628,93 488 196,85
12. 1 196 603,08 488 138,47
13. 1 196 581,03 488 144,59
14. 1 196 553,27 488 131,20
15. 1 196 523,42 488 120,16
16. 1 196 479,45 488 127,81
17. 1 196 439,15 488 119,17
18. 1 196 206,08 488 285,27
19. 1 196 208,44 488 312,13
20. 1 196 204,62 488 340,58
21. 1 196 203,96 488 419,33
22. 1 196 256,31 488 628,86
23. 1 196 256,98 488 664,96
24. 1 196 252,02 488 750,50
25. 1 196 253,86 488 798,08
26. 1 196 276,50 488 824,93
27. 1 196 303,63 488 875,27
28. 1 196 316,60 488 916,11
29. 1 196 331,82 488 937,57
30. 1 196 367,98 488 979,57
31. 1 196 408,84 489 021,38
32. 1 196 437,10 489 054,08
33. 1 196 462,91 489 091,68
34. 1 196 539,09 489 130,47
35. 1 196 561,21 489 120,74
36. 1 196 597,86 489 084,02
37. 1 196 645,64 489 047,45
38. 1 196 689,66 489 020,69
39. 1 196 703,31 489 005,00
40. 1 196 710,37 488 971,15
41. 1 196 711,24 488 946,32
42. 1 196 704,73 488 908,73
43. 1 196 703,64 488 883,47
1)
Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.