437/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 20. októbra 2009,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Ján Mikolaj v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z.
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PODĽA DRUHU A TYPU ŠKOLY ALEBO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Časť I. Učiteľ materskej školy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
3. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia
4. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika – psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika – psychológia alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
6. v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne materské školy
7. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
8. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých
9. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých
10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
11. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika
D. Úplné stredné odborné vzdelanie
1. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania
3. v študijnom odbore pedagogická škola
4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
5. záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi
6. maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy
7. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl
8. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole
9. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené skúškou spôsobilosti
10. skúška spôsobilosti pre materské školy
11. maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
12. úplné stredné vzdelanie a doplnujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky
13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka
14. len na vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu náboženská výchova a náboženstvo, absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva alebo absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva v metodicko-pedagogickom centre ukončeného do 31. augusta 2010 alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch s aprobačným predmetom náboženstvo alebo náboženská výchova; okrem uvedeného požadovaného vzdelania sa na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti
Časť II. Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti
so zdravotným znevýhodnením
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe zameranom na pedagogiku predškolského veku v odbore špeciálna pedagogika
2. v študijnom programe zameranom na pedagogiku predškolského veku a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu
3. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírenom o štúdium špeciálnej pedagogiky
4. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
6. v študijnom odbore liečebná pedagogika
7. v študijnom odbore pedagogika – psychológia (učiteľský smer) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
8. v študijnom odbore pedagogika emocionálne a sociálne narušených
9. v študijnom odbore vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých alebo špeciálna pedagogika
11. v študijnom odbore špeciálna pedagogika pre učiteľov materských škôl pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť
12. vzdelanie uvedené v časti I písm. A a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre deti predškolského veku v odbore špeciálna pedagogika
2. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre deti predškolského veku uvedené v časti I písm. B a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu
D. Úplné stredné odborné vzdelanie
vzdelanie uvedené v časti I písm. D a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
Časť III. Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy
3. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika
4. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy
5. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. – 5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch
6. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy
7. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte
8. záverečná skúška z odboru učiteľstvo pre 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy na pedagogickej fakulte
9. len na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy alebo učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy alebo učiteľov pre stredné školy v odbore učiteľstvo akademických predmetov uvedené v častiach V, VII, VIII
10. len na vyučovanie cudzích jazykov aj
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, alebo
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo
d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo
e) do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia a vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka
11. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
12. len na vyučovanie cudzích jazykov kvalifikačné vzdelanie cudzích jazykov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. a) a c) zákona a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
a) učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy,
b) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy,
c) učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom,
d) učiteľstvo odborných predmetov alebo
e) neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium
13. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
14. len na vyučovanie predmetu etická výchova – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo v študijnom odbore pedagogika špecializácia etická výchova a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
15. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
16. absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961
17. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov so zameraním na príslušný predmet
18. len na vyučovanie predmetu informatická výchova aj vzdelanie uvedené v časti V písm. A v tridsiatom treťom bode, alebo do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia, ak týždenný rozsah priamej vyučovacej činnosti v týchto predmetoch je najviac sedem hodín, a vykonanie maturitnej skúšky z predmetov informatika alebo z príbuzného predmetu
Časť IV. Učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane učiteľa prvého stupňa, ktorý vyučuje v prípravnom ročníku základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore špeciálna pedagogika
2. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
3. v študijných programoch pre učiteľov primárneho vzdelávania (pozri časť III) a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu
4. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
5. len na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v špeciálnych školách v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – pre mládež s chybami reči alebo v študijnom odbore logopédia alebo vykonanie štátnej záverečnej skúšky z logopédie
6. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov bez ohľadu na aprobačný predmet (pozri časť III a V) a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu
7. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím v študijnom odbore pedagogika mentálne postihnutých
8. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť alebo študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne alebo študijný odbor vychovávateľstvo a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti alebo študijný odbor vychovávateľstvo, špecializácia – pedagogika emocionálne a sociálne narušených
Časť V. Učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov
2. v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru
3. v študijnom programe v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných, výchovných predmetov alebo ich kombinácie
4. v neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná skúška, a doplnenie kvalifikačného predpokladu
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu (5. – 9. ročník)
6. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 6. – 9. ročník
7. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. – 5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch
8. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole (pre 6. – 9. ročník)
9. štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte – v študijnom odbore učiteľstvo pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy
10. len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy v kombinácii s aprobačným predmetom
11. doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979-301 v znení úpravy MŠ SSR 16784/1979-301)
12. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte
13. len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte – v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy v kombinácii s jedným predmetom
14. len na vyučovanie aprobačných predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu
15. len na vyučovanie predmetov občianska výchova, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied – v študijnom odbore filozofia a príbuzné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska výchova
16. len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte
17. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
18. len na vyučovanie cudzích jazykov aj
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít alebo
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo
d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo
19. len na vyučovanie cudzích jazykov – študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy
20. len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie – študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobačným predmetom prírodopis alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technické alebo poľnohospodárske príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium
21. len na vyučovanie predmetov telesná výchova, športová výchova a športová príprava – študijný odbor telesná výchova a šport – smer učiteľský, smer trénerský alebo smer metodický (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)
22. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova, telesná výchova, športová výchova a výtvarná výchova – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo odbor vychovávateľstvo so špecializáciou na výtvarnú, hudobnú, telesnú a pracovnú výchovu, ak je táto špecializácia ukončená štátnou záverečnou skúškou pre 5. – 9. ročník základnej školy
23. len na vyučovanie predmetu aprobácie – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu
24. len na vyučovanie predmetu aprobácie – študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu
25. len na vyučovanie predmetu hudobná výchova aj študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia
26. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova aj príslušné študijné odbory Vysokej školy múzických umení alebo Vysokej školy výtvarných umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vykonanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z predmetovej didaktiky
27. len na vyučovanie predmetu etická výchova – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
28. len na vyučovanie predmetu etická výchova – študijný odbor pedagogika, špecializácia etická výchova
29. len na vyučovanie predmetu stretnutie s umením – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
30. len na vyučovanie aprobačných predmetov (matematika, fyzika, prírodoveda, prírodopis, chémia, práca s počítačom, informatika, technická výchova a pod.) aj vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo umeleckého smeru skončené štátnou skúškou z aprobačného predmetu alebo príslušného alebo príbuzného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov
31. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
32. len na vyučovanie predmetu starostlivosť o zdravie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom prírodopis alebo študijný odbor ošetrovateľstvo a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
33. len na vyučovanie predmetu informatika a práca s počítačom – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
34. len na vyučovanie predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium
Časť VI. Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov, profesijných predmetov a umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo ich kombinácie uvedených v časti V a v odbore špeciálna pedagogika
2. v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov, profesijných predmetov a umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo ich kombinácie uvedených v časti V a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
3. v neučiteľských študijných programoch uvedených v častiach V a VII a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
4. uvedené v častiach V a VII a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) v kombinácii s aprobačným predmetom
6. len na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti v 5. – 9. ročníku základnej školy pre sluchovo postihnutých aj študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník špeciálnych škôl a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky sluchovo postihnutých – surdopédie alebo z logopédie – študijný odbor logopédia
7. len na vyučovanie predmetu individuálna tyflopedická starostlivosť v 5. – 9. ročníku základnej školy pre slabozrakých aj študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník špeciálnych škôl a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky zrakovo postihnutých – tyflopédie
8. len na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v špeciálnych školách študijný odbor logopédia alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – pre mládež s chybami reči alebo vykonanie štátnej záverečnej skúšky z logopédie
9. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím študijné odbory učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov bez ohľadu na aprobačný predmet uvedené v častiach III a V a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu, študijný odbor pedagogika mentálne postihnutých alebo študijný odbor učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
10. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť alebo študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne alebo študijný odbor vychovávateľstvo a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov
2. v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru
3. v študijnom programe v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných, výchovných predmetov alebo ich kombinácie
4. v neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie príslušného alebo príbuzného akademického predmetu, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná skúška, a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
5. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
6. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu
7. na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo na jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike, alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni
8. vzdelanie ukončené štátnou záverečnou skúškou na vysokej škole pedagogickej alebo štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte pre učiteľstvo na bývalých školách III. stupňa (stredných)
9. len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (neučiteľské) príslušného alebo príbuzného smeru a doplňujúce pedagogické štúdium
10. len na vyučovanie predmetu ekológia, základy ekológie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – v študijnom odbore biológia, geografia, chémia a biochémia a doplňujúce pedagogické štúdium alebo v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom biológia alebo geografia
11. len na vyučovanie predmetov hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná ekonomika vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodicko-pedagogickom centre
12. len na vyučovanie predmetu filozofia, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore filozofia a príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska náuka
13. len na vyučovanie predmetov psychológia, sociológia a psychosociálny tréning vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
14. doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979-301 v znení úpravy MŠ SSR č.16784/1979-301)
15. len na vyučovanie cudzieho jazyka vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre jazykové školy
16. len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte
17. len na vyučovanie cudzích jazykov aj
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít; vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky je splnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, ak ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. septembrom 2005 alebo
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie; vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky je splnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, ak ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. septembrom 2005, alebo
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave alebo metodicko-pedagogickom centre, alebo
d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo
18. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
19. len na vyučovanie predmetov informatika, programovanie a ďalších informatických predmetov – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného, ekonomického, technického smeru príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
20. na vyučovanie nepovinného predmetu športové hry a na športovú prípravu v triedach so zameraním na telesnú výchovu vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – I. alebo II. kvalifikačná trieda trénera – cvičiteľa príslušnej športovej špecializácie
21. len na vyučovanie predmetov telesná výchova, telesná a športová výchova a športová príprava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore telesná výchova a šport, smer učiteľský, smer trénerský alebo smer metodický (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)
22. na vyučovanie predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a spoločenskovedných odborov v stredných odborných školách poľnohospodárskych a služieb na vidieku a v stredných odborných školách lesníckych aj štátna skúška učiteľskej spôsobilosti (smernica MŠ SSR č. 311134/1964, úprava MŠ SSR 2051/1974-2/3)
23. na vyučovanie predmetu výtvarná výchova aj absolutórium špeciálnej školy na bývalej štátnej umeleckopriemyselnej škole doplnené skúškou spôsobilosti pre učiteľstvo na školách II. cyklu
24. len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore pedagogika, špecializácia etická výchova
25. len na vyučovanie predmetu etická výchova alebo estetická výchova vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s predmetom pre 5. – 12. ročník a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy alebo estetickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
26. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
27. na vyučovanie v 1. – 4. ročníku gymnázií s osemročným študijným cyklom, ktorých učebné osnovy sú porovnateľné so zodpovedajúcimi ročníkmi základnej školy, aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník
28. len na vyučovanie predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova a dramatická výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení a absolvovanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z odborovej didaktiky
29. na vyučovanie predmetu etická výchova alebo obsahu etická výchova v inom predmete na stredných zdravotníckych školách len učiteľstvo odborných zdravotníckych predmetov a 2-ročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre
30. len na vyučovanie predmetov výchova umením a umenie a kultúra vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom estetická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova alebo dramatická výchova, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa uvedené v bodoch 4 a 28
31. len na vyučovanie predmetu technika vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – technická výchova alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom fyzika, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru alebo príbuzného študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
32. len na vyučovanie predmetu pedagogika – študijný odbor pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia
33. len na vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium
Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov (okrem profesijných zdravotníckych predmetov) len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru
2. v neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná skúška, a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
3. len na vyučovanie príslušných alebo príbuzných predmetov – študijné odbory učiteľstvo technických predmetov (elektrotechnických, chemickotechnologických, strojárskych, materiálovo-technologických, hutníckych, stavebných), učiteľstvo poľnohospodárskych a lesníckych predmetov, učiteľstvo pôdohospodárskych predmetov, učiteľstvo odborných ekonomických predmetov alebo učiteľstvo odborných umeleckých predmetov
4. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (elektrotechnickej, chemickotechnologickej, hutníckej, materiálovo-technologickej, strojníckej, stavebnej fakulty), poľnohospodárskeho smeru, univerzitného smeru, ekonomického smeru, umeleckého smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
5. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike, alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni
6. rozširujúce štúdium učiteľstva odborných technických predmetov, odborných predmetov poľnohospodárskych a lesníckych alebo učiteľstva odborných ekonomických predmetov
7. len na vyučovanie predmetov informatika, programovanie, výpočtová technika, ostatných informatických predmetov a základy automatizácie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo technického smeru príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s príslušným aprobačným predmetom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo odborných ekonomických predmetov alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
8. len na vyučovanie príslušných odborných predmetov doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)
9. učiteľstvo odborných predmetov pre učňovské zariadenia (smernica MŠ SSR č. Š 3248/1969-VŠ o rozširovaní a doplňovaní kvalifikácie učiteľov štúdiom popri zamestnaní na pedagogických fakultách v znení úpravy MŠ SSR č. Š 6474/1970-VŠ, smerníc MŠ SSR č. Š 1259/1971, MŠ SSR č. Š 2681/1973, zošit 11 – 12/1969 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 12 – 13/1970 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 21 – 22/1971 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 4/1973 Zvestí MŠ SSR a MK SSR registrovaná v čiastke 38/1970 Zb. a 28/1973 Zb.)
10. na vyučovanie odborných predmetov zootechnických a veterinárnych aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium
11. len na vyučovanie lesníckych predmetov – 6-semestrálne diaľkové štúdium pre pracovníkov štátnych lesov na lesníckej fakulte
12. len na vyučovanie veterinárnych predmetov – študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium
13. len na vyučovanie predmetu veterinárstvo aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium
14. len na vyučovanie odborných farmaceutických predmetov – študijný odbor farmácia, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax
15. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov -študijný odbor všeobecné lekárstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax
16. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov – študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii s pedagogikou alebo so psychológiou alebo učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax
17. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov – študijný odbor ošetrovateľstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax
18. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov – študijný odbor fyzioterapia alebo ošetrovateľstvo a rehabilitácia s predchádzajúcim vzdelaním získaným na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník alebo rehabilitačný asistent, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax
19. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov – študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy, alebo prírodovedného smeru (analytická chémia, chémia, chémia v kombinácii) na prírodovedeckej fakulte, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax
20. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov – študijný odbor pedagogika s predchádzajúcim skončením príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax
21. len na vyučovanie ekonomických predmetov – vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň súčasnej ekonomickej univerzity; v neučiteľských študijných odboroch aj doplňujúce pedagogické štúdium
22. len na vyučovanie ekonomických predmetov štátna skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie hospodárskych predmetov vykonaná na bývalých hospodárskych školách a obchodných akadémiách
23. len na vyučovanie predmetov technika administratívy a hospodárska korešpondencia, stenografia, sekretárske práce učiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na Ekonomickej univerzite alebo v Štátnom stenografickom ústave v Bratislave alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na Ekonomickej univerzite alebo v Štátnom stenografickom ústave v Bratislave
24. len na vyučovanie predmetu tovaroznalectvo aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore vnútorný alebo zahraničný obchod a doplňujúce pedagogické štúdium alebo v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom chémia, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru – odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušných študijných odborov a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru – odbory technológia spracovania poľnohospodárskych produktov, biotechnológia, zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium
25. len na vyučovanie predmetu hospodárska geografia aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s príslušným aprobačným predmetom
26. len na vyučovanie predmetu hospodárske výpočty aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom matematika
27. len na vyučovanie predmetov hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná ekonómia – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodicko-pedagogickom centre
28. len na vyučovanie predmetu úvod do sveta práce – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu úvod do sveta práce v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
29. len na vyučovanie umeleckých predmetov – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa umeleckého smeru – príslušný študijný odbor a absolvovanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z metodiky hlavného odboru
30. len na vyučovanie teoretických umeleckých predmetov a zborového spevu v hudobnom odbore – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník s aprobačným predmetom hudobná výchova
31. len na vyučovanie teoretických predmetov v tanečnom, hudobnom a vo výtvarnom odbore – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor vedy a náuky o umení, príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium
32. len na vyučovanie teoretických predmetov v hudobnom a tanečnom odbore – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník – príslušný aprobačný predmet
33. len na vyučovanie príslušných umeleckých predmetov – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na bývalých školách postavených na úroveň súčasným umeleckým vysokým školám
34. len na vyučovanie predmetov v hudobno-dramatickom odbore – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor vedy a náuky o umení – príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium
35. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a spev – hudobná teória na strednej pedagogickej škole, absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore
36. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore výtvarná výchova absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia výtvarnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore
37. len na vyučovanie predmetov praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore divadelné a rozhlasové umenie, zameranie bábkarstvo a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. alebo II. cyklu rozšírený o 2-ročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení
38. len na vyučovanie odborných predmetov výtvarná výchova a aranžovanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu – zodpovedajúce aprobačné predmety
39. len na vyučovanie predmetov hra na hudobnom nástroji a hudobná výchova na stredných pedagogických školách aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre ľudové školy umenia
40. len na vyučovanie predmetu aranžovanie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom výtvarná výchova
41. len na vyučovanie predmetov technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl) – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore veterinárne lekárstvo – hygiena potravín, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru – v študijnom odbore ekonomika služieb a cestovného ruchu, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru – odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom špecifická príprava dievčat, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru – študijné odbory výživa ľudí, technológia potravín, biotechnológia, technológia spracovania poľnohospodárskych produktov a doplňujúce pedagogické štúdium
42. len na vyučovanie predmetu riadenie motorových vozidiel – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory Technickej univerzity (Slovenskej technickej univerzity), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre), vodičský preukaz pre príslušnú skupinu motorových vozidiel a učiteľské oprávnenie na toto vyučovanie
43. na vyučovanie predmetu sociálna práca – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore sociálna práca a doplňujúce pedagogické štúdium alebo v študijnom odbore pedagogika špecializácia sociálna pedagogika a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore psychológia alebo špeciálna pedagogika doplnené špecializačným kvalifikačným štúdiom v metodicko-pedagogickom centre
44. len na vyučovanie predmetu športová príprava – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore telesná výchova a šport – smer učiteľský, smer trénerský alebo smer metodický, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova a s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného študijného odboru s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie a doplňujúce pedagogické štúdium
45. len na vyučovanie odborných predmetov ručné práce, rodinná výchova a vedenie domácnosti, príprava jedál a stravovanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom špecifická príprava dievčat alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
46. len na vyučovanie odborného predmetu zdravoveda – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – v študijnom odbore ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii so všeobecnou pedagogikou, psychológiou alebo somatológiou, alebo v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy
47. len na vyučovanie predmetu spoločenská komunikácia – učiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia predmetu spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogických centrách alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia predmetu spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogickom centre
48. len na vyučovanie odborných predmetov v študijnom odbore vychovávateľstvo – opatrovateľstvo a v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo absolvovanie študijných odborov vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne a vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených
49. len na vyučovanie predmetov pedagogika a predškolská pedagogika – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore pedagogika alebo predškolská pedagogika
50. len na vyučovanie predmetu špeciálna pedagogika – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika
51. len na vyučovanie predmetu odborná prax neučiteľské – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného (príbuzného) študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium nadväzujúce na získaný študijný odbor
52. len na vyučovanie predmetov praktického vyučovania – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium
53. len na vyučovanie predmetu cvičná firma – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru, doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pre učiteľov predmetu cvičná firma
54. len na vyučovanie bezpečnostných predmetov v policajných stredných odborných školách – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore ochrana osôb a majetku, bezpečnostné služby alebo právo a špecializované policajné vzdelanie1) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a špecializované policajné vzdelanie s doplnením pedagogickej spôsobilosti
55. len na vyučovanie predmetu potraviny a výživa – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v potravinárskych študijných odboroch a v študijných odboroch zameraných na výživu ľudu
56. len na vyučovanie predmetu suroviny – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch so zameraním na oblasť, v ktorej stredná odborná škola poskytuje vzdelávanie
57. pedagogický zamestnanec na strednej zdravotníckej škole, ktorý neabsolvoval doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre vyučovanie odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy na Pedagogickej fakulte v Bratislave, si doplní skúšku z didaktiky odborných zdravotníckych predmetov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave najneskôr v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona
U učiteľov profesijných predmetov, ktorých týždenný rozsah hodín priamej vyučovacej činnosti je v týchto predmetoch najviac sedem hodín, sa nevyžaduje doplňujúce pedagogické štúdium.
Časť IX. Učiteľ strednej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
učiteľ praktickej školy a odborného učilišťa
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. požadované formy vysokoškolského vzdelania pre učiteľov akademických a profesijných predmetov uvedené v častiach VII a VIII a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť rozšírený o aprobačný predmet
3. len na vyučovanie v praktickej škole a odbornom učilišti aj študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
4. len na vyučovanie v praktickej škole a odbornom učilišti aj študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník bývalej základnej deväťročnej školy uvedené v časti V, rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
5. len na vyučovanie v praktickej škole aj vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
6. len na vyučovanie v praktickej škole aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na vyučovanie v školách a v triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím
7. len na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti v strednej škole pre sluchovo postihnutých požadované formy vysokoškolského vzdelania uvedené v bodoch 1 a 2 a vykonanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky sluchovo postihnutých – surdopédie alebo z logopédie
U učiteľov profesijných predmetov, ktorých týždenný rozsah hodín priamej vyučovacej činnosti je v týchto predmetoch najviac päť hodín, sa nevyžaduje doplňujúce pedagogické štúdium a štúdium špeciálnej pedagogiky.
Časť X. Učiteľ základnej umeleckej školy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
2. v neučiteľskom študijnom programe v skupine odborov humanitné vedy a umenie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
3. vzdelanie požadované na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v ročníkoch 5 – 12 uvedené v častiach V a VII príslušného alebo príbuzného študijného odboru
4. príslušného alebo príbuzného študijného odboru požadované na vyučovanie profesijných umeleckých predmetov uvedené v časti VIII písm. A bodoch 28 – 38
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre ľudové školy umenia
6. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a spev – hudobná teória absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. – 12. ročník
7. v hudobnom odbore vysokoškolské štúdium hudobnej pedagogiky s ukončeným štúdiom konzervatória s absolutóriom
8. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore výtvarná výchova – absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia výtvarnej výchovy pre 5. – 12. ročník
9. len na vyučovanie predmetov v literárno-dramatickom odbore – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník (bez ohľadu na aprobáciu) rozšírený o 2-ročné štúdium bábkarstva
10. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšíreného o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v študijnom programe učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
2. v neučiteľskom študijnom programe v skupine odborov humanitné vedy a umenie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
3. v študijnom odbore hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka a skladba pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl
4. v študijnom odbore tanec pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl
5. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj študijný program v odbore tvorivá dramatika
6. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšíreného o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika
C. Vyššie odborné vzdelanie
1. v skupine odborov vzdelávania umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba a doplnenie kvalifikačných predpokladov, ak vyšším odborným vzdelaním nezískal pedagogickú spôsobilosť
2. štúdium konzervatória ukončené absolutóriom v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore
3. záverečná skúška na vyšších hudobných (hudobno-pedagogických) školách, na Odbornej hudobnej škole pre slepých v Prahe, ak je vysvedčenie opatrené doložkou o spôsobilosti vyučovať na ľudových školách umenia (bývalá základná hudobná škola)
4. získané na konzervatóriu alebo nadstavbovým štúdiom na strednej hudobnej škole internátnej s chybami zraku
5. na vyučovanie predmetov výtvarného odboru aj vyššie odborné vzdelanie na stredných výtvarných školách (školách úžitkového výtvarníctva)
6. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo vychovávateľstvo absolvovaný na strednej pedagogickej škole, doplnený o 2-ročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení
7. pre tanečný odbor úplné stredné odborné vzdelanie a 5-semestrálny kurz tanečnej pedagogiky
8. na vyučovanie predmetov hudobného odboru aj absolvovanie 5-ročného konzervatória ukončeného maturitnou skúškou do roku 1965 alebo 5-ročnej vyššej hudobnej školy pre vzdelanie učiteľov hudobných škôl ukončenej maturitnou skúškou do roku 1965
Na vyučovanie v základných umeleckých školách v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa k vzdelaniu uvedenému v písmenách A až C vyžaduje doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti.
Časť XI. Majster odbornej výchovy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore
2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
3. vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru a vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
4. v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
D. Úplné stredné odborné vzdelanie
1. príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
2. úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru, vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona
3. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
4. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium absolvované v metodicko-pedagogickom centre do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona
Časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
uvedené v časti XI písm. A a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
uvedené v časti XI písm. B a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
D. Úplné stredné odborné vzdelanie
1. uvedené v časti XI písm. D a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
2. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky absolvované v metodicko-pedagogickom centre do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona
Časť XIII. Vychovávateľ
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe zameranom na prípravu vychovávateľov v študijnom odbore pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo ich kombinácie
3. v študijnom odbore vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo
4. uvedené v častiach III, V, VII a VIII
5. v študijnom odbore psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogických centrách; len v zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj v študijnom odbore sociálna práca bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre
6. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
7. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
8. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)
9. v študijnom odbore vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených
10. v študijnom odbore liečebná alebo špeciálna pedagogika
11. v študijnom odbore vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
12. v študijnom odbore pedagogika emocionálne a sociálne narušených
13. len v školskom klube detí – aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
14. len v školskom internáte pri stredných školách – aj vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
15. len pre oblasť spoločenských vied v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – spoločenskovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie – spoločenskovedné odbory vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
16. len pre oblasť prírodných vied v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – prírodovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru zamerané na chémiu, fyziku a iné im príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijné odbory poľnohospodársko-lesnícke, veterinárne vedy a náuky a doplňujúce pedagogické štúdium
17. len pre oblasť techniky v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) absolventov fyzikálno-matematických predmetov prírodovedeckej fakulty a matematicko-fyzikálnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských technických škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
18. len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) – v študijnom odbore vedy o telesnej kultúre bez doplňujúceho pedagogického štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
19. len pre oblasť umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijné odbory publicistika, knihovníctvo, vedecké informácie a vedy o umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru – v študijnom odbore architektúra a doplňujúce pedagogické štúdium
20. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe animátor voľného času
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v študijnom programe vychovávateľstvo v študijnom odbore pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené štátnou záverečnou skúškou z didaktiky odborného predmetu, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a ich kombinácie
3. len v školskom klube detí aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
4. úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program vychovávateľov detí a mládeže
5. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika
6. úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program – v študijnom odbore pedagogika voľného času
7. len pre oblasť spoločenských vied v centre voľného času úplné stredné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika
8. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe animátor voľného času
9. len v cirkevných centrách voľného času a cirkevných školských strediskách záujmovej činnosti, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe Misijná práca s deťmi a mládežou
D. Úplné stredné odborné vzdelanie
1. v odbore vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo alebo vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, alebo vychovávateľstvo v kombinácii s iným odborom vzdelávania
2. v študijnom odbore vychovávateľstvo
3. v študijnom odbore pedagogická škola
4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore vychovávateľstvo
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
6. záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov
7. záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľky v mimoškolských výchovných zariadeniach
8. záverečná skúška na bývalej vyššej sociálnej a sociálno-právnej škole
9. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských zariadení absolvované v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
10. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium
11. absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961
12. úplné stredné vzdelanie a dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej škole
13. len pre oblasť umenia v centre voľného času úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie so zameraním na kultúrno-výchovnú prácu a doplňujúce pedagogické štúdium
14. len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky v centre voľného času úplné stredné vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium
15. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore animátor voľného času
16. len v školskom klube detí v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v školskom klube detí
Časť XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. požadované vzdelanie uvedené v časti XIII písm. A a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu
2. v študijnom odbore liečebná pedagogika
3. v študijnom odbore sociálna práca a doplnenie pedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona a špeciálnopedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona
4. v študijnom odbore sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer
6. v študijnom odbore vychovávateľstvo absolvované podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
7. len pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou študijný odbor logopédia
8. v študijnom odbore vychovávateľstvo absolvované do roku 1986
9. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho pedagogického štúdia
10. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor učiteľstvo pre materské školy uvedené v časti I písm. A rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky
11. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky
12. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika, alebo pedagogika voľného času rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky
13. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor pedagogika špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika v kombinácii s iným predmetom rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. požadované vzdelanie uvedené v časti XIII písm. B a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
2. v študijnom odbore sociálna práca a doplnenie pedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona a špeciálnopedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona
3. v študijnom odbore sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
4. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
5. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného odboru a 3-ročný bakalársky študijný program špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte
D. Úplné stredné odborné vzdelanie
požadované vzdelanie uvedené v časti XIII písm. D a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
Časť XV. Zahraničný lektor
Kvalifikačné predpoklady
splní získaním
A. vysokoškolského vzdelania druhého stupňa alebo
B. vysokoškolského vzdelania prvého stupňa
Časť XVI. Tréner športovej triedy a športovej školy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe zameranom na telesnú výchovu v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví
2. v študijnom programe zameranom na trénerstvo v študijnom odbore šport v príslušnom športovom odvetví
3. v učiteľskom študijnom programe a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví
4. v neučiteľskom študijnom programe a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v študijnom programe zameranom na telesnú výchovu v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví
2. v študijnom programe zameranom na trénerstvo v študijnom odbore šport v príslušnom športovom odvetví
3. v učiteľskom študijnom programe a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví
4. v neučiteľskom študijnom programe a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví
C. Vyššie odborné vzdelanie
vyššie odborné vzdelanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví
D. Úplné stredné odborné vzdelanie
úplné stredné vzdelanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví
Časť XVII. Pedagogický asistent
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika
4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer
5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
D. Úplné stredné odborné vzdelanie
1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
Časť XVIII. Korepetítor
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. vzdelanie uvedené v časti VIII písm. A bodoch 29, 33, 39
2. vzdelanie uvedené v časti X písm. A bodoch 5 a 7
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
vzdelanie uvedené v časti X písm. B bode 3
C. Vyššie odborné vzdelanie
vzdelanie uvedené v časti X písm. C bodoch 2 až 4 a 8
Časť XIX. Učiteľ jazykovej školy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. vzdelanie uvedené v častiach III, V a VII požadované pre učiteľov cudzích jazykov
2. na vyučovanie orientálnych jazykov a menej rozšírených jazykov vzdelanie uvedené v bode 1 bez doplňujúceho pedagogického štúdia
Časť XX. Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti
2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a doplnením pedagogickej spôsobilosti a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
3. príslušného predmetu požadované pre príslušný druh školy alebo školského zariadenia uvedené v častiach I až XIV a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady, alebo vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti alebo získanie vedecko-pedagogického titulu podľa osobitného predpisu3)
Časť XXI. Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie odborných zamestnancov
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru získanie vedecko-pedagogického titulu podľa osobitného predpisu3) a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
3. príslušného študijného odboru a aprobačného predmetu požadované pre príslušný druh školy alebo školského zariadenia uvedené v častiach I až XIV a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady, alebo vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti alebo získanie vedecko-pedagogického titulu podľa osobitného predpisu3)
Príloha č. 2 k vyhláške č. 437/2009 Z. z.
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV PODĽA DRUHU A TYPU ŠKOLY ALEBO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Prvý diel
Odborní zamestnanci škôl a školských zariadení a odborní zamestnanci zariadení v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(okrem centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva)
Časť I. Školský psychológ
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou
Časť II. Školský špeciálny pedagóg
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
3. špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva
4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
7. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Časť III. Liečebný pedagóg
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
v študijnom odbore liečebná pedagogika
Časť IV. Sociálny pedagóg
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore sociálna pedagogika
2. v študijnom odbore sociálna práca
3. v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku
4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva
Druhý diel
Odborní zamestnanci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, odborní zamestnanci centier špeciálno-pedagogického poradenstva a odborní zamestnanci zariadení v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Časť I. Psychológ
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia
2. v študijnom odbore pedagogika – psychológia absolvovaný na Filozofickej fakulte UK v Bratislave do roku 1995 a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v požadovanom odbore
3. len pre odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti školského psychológa v škole alebo v školskom zariadení, ktoré nie je poradenským zariadením, aj učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou
Časť II. Špeciálny pedagóg
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
3. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
4. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
5. v študijnom odbore vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
6. v študijnom odbore telesná výchova pre zdravotne oslabených
7. v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
9. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
10. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
11. špeciálna pedagogika – poradenstvo
Pri vzdelaní uvedenom v bodoch 1 až 10 sa na výkon činnosti špeciálneho pedagóga vyžaduje aj splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov praxe v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Činnosť terénneho špeciálneho pedagóga môže vykonávať zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika so zameraním na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným postihnutím, na ktorých je zameraná jeho odborná činnosť
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) so zameraním na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným postihnutím, na ktorých je zameraná jeho odborná činnosť
3. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
4. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
Pri vzdelaní požadovanom na činnosť terénneho špeciálneho pedagóga sa vyžaduje aj splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov s takým zdravotným postihnutím, pre ktorých bude vykonávať odbornú činnosť.
Časť III. Školský logopéd
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore logopédia
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť pre mládež s chybami reči
Časť IV. Liečebný pedagóg
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
v študijnom odbore liečebná pedagogika
Časť V. Sociálny pedagóg
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore sociálna pedagogika
2. v študijnom odbore sociálna práca
3. v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku
4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva
1)
§ 13 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície.
2)
Napríklad § 12 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.
3)
§ 76 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.