438/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

438
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2009,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, orla krikľavého, bociana čierneho, haje červenej, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, penice jarabej, jariabka hôrneho, chriašteľa poľného, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, lelka lesného, škovránka stromového, rybárika riečneho, ďatľa prostredného, bociana bieleho, včelára lesného, pŕhľaviara čiernohlavého, krutihlava hnedého, muchára sivého, žltochvosta lesného, hrdličky poľnej, prepelice poľnej, strakoša sivého a brehuľu hnedú a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Humenné v katastrálnych územiach Adidovce, Dedačov, Hankovce, Hrabovec nad Laborcom, Hrubov, Humenský Rokytov, Jabloň, Kamenica nad Cirochou, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Modrá nad Cirochou, Nechválová Polianka, Nižná Jablonka, Pakostov, Papín, Rovné, Slovenské Krivé, Udavské, Vyšná Jablonka, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov, Zbudské Dlhé, Zbudský Rokytov a Zubné, v okrese Medzilaborce v katastrálnych územiach Borov, Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Kalinov, Krásny Brod, Krivá Oľka, Medzilaborce, Ňagov, Nižná Oľka, Nižná Radvaň, Radvaň nad Laborcom Olšinkov, Palota, Repejov, Rokytovce, Roškovce, Sukov, Svetlice, Valentovce, Volica, Vydraň, Výrava, Zbojné a Zbudská Belá, v okrese Snina v katastrálnych územiach Belá nad Cirochou, Čukalovce, Dlhé nad Cirochou, Hostovice, Osadné, Parihuzovce, Pčolinné, Pichne a Snina, v okrese Stropkov v katastrálnych územiach Bukovce, Bystrá, Driečna, Gribov, Havaj, Kožuchovce, Makovce, Malá Poľana, Miková, Olšavka, Staškovce, Suchá a Vladiča a v okrese Svidník v katastrálnych územiach Bodružal, Dlhoňa, Dobroslava, Havranec, Hunkovce, Kapišová, Kečkovce, Korejovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Kružlová, Ladomírova, Medvedie, Miroľa, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Príkra, Pstriná, Roztoky, Svidnička, Šarbov, Šemetkovce, Vápenník, Vyšná Pisaná a Vyšný Komárnik.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 102 813,91 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia sa považuje:
a)
uskutočňovanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla krikľavého, haje červenej, bociana čierneho a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b)
budovanie alebo údržba poľovného zariadenia v blízkosti hniezda alebo v čase hniezdenia orla krikľavého, haje červenej, bociana čierneho a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c)
odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, žltochvosta lesného a krutihlava hnedého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
d)
mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov ku stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,
e)
upravovanie vodných tokov a ich brehov na lokalitách s výskytom rybárika riečneho a brehule hnedej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Humennom, pracovisku Snina a pracovisku Medzilaborce a na Obvodnom úrade životného prostredia v Stropkove, pracovisku Svidník.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Dušan Čaplovič v. r.
Príloha k vyhláške č. 438/2009 Z. z.
VYMEDZENIE hraníc Chráneného vtáčieho územia
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom katastra nehnuteľností k 1. januáru 2005 a podľa lesníckych organizačných máp so stavom k 1. januáru 2000 v mierke 1 : 25 000, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základných máp v mierke 1 : 50 000 týchto nomenklatúr:
Papín 28 – 43
Olšinkov 28 – 41
Medzilaborce 28 – 32
Nižný Komárnik 28 – 14
Vyšný Mirošov 28 – 13
Svidník 28 –  31
Radvaň nad Laborcom 28 – 34
Humenné 38 – 12
Snina 38 – 21
Vonkajšia hranica
Hranica vychádza z východiskového bodu na slovensko-poľskej hranici medzi hraničnými stĺpmi č. 56/1 a 56/2 pri kóte Malý horský, odkiaľ pokračuje severozápadným smerom, pričom kopíruje štátnu hranicu s Poľskom a je totožná s hranicou katastra obce Osadné, po ktorej pokračuje severozápadným smerom prevažne lesným porastom po hraničnom hrebeni. Prechádza severnou hranicou katastrálneho územia obce Vyšná Jablonka, Svetlice, kde v časti parcely č. 842 je hranica súbežná s hranicou prírodnej rezervácie Beskyd. Hranica chráneného vtáčieho územia pokračuje severozápadným smerom po severnej hranici katastrálnych území Olšinkov, Výrava, Palota. V severnej časti katastrálneho územia Palota pokračuje hranica chráneného vtáčieho územia po hranici parciel č. 558/1 a 551/1, kde je totožná s hranicou národnej prírodnej rezervácie Palotská jedlina. Lesným porastom po hraničnom hrebeni s Poľskom pokračuje hranica po severnom okraji katastrálneho územia obcí Kalinov, Habura, kde je hranica v časti parcely č. 1097/2 v prekryve s hranicou národnej prírodnej rezervácie Haburské rašelinisko. Hranica pokračuje po štátnej hranici katastrom s miestnym názvom Medzi Haburkami, odkiaľ pokračuje po hranici katastra Čertižné juhozápadným smerom cez Čertižnianske sedlo. Následne hranica pokračuje severozápadným smerom po katastrálnej hranici obcí Driečna, Príkra, pokračuje sedlom Javoriny a pokračuje severnou hranicou katastrov obcí Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, kde v severnej časti katastra hranica prechádza Duklianskym priesmykom po štátnej hranici s Poľskom. Ďalej hranica pokračuje severozápadným smerom po severnom okraji katastrov obcí Krajná Bystrá, Krajná Porúbka, kde prechádza Porubským sedlom a pokračuje na severozápad. Nasleduje kataster obce Šarbov, kde hranica pokračuje na severozápad a potom juhozápadným smerom. Tu hranica prechádza Šarbovským sedlom a pokračuje po severnej hranici katastra obcí Vyšná Písaná. Ďalej pokračuje hranica na západ, prechádza cez kótu Stavok 752,4 m. n. m. Hranica pokračuje hraničným hrebeňom s Poľskom na severozápad po severnej hranici katastra obcí Dlhoňa, prechádza sedlom Mazgalica, sedlom Tepajec po hranici katastra obce Havranec. Pokračuje po severnej hranici katastra obce Kečkovce, cez Filipovské sedlo severozápadným smerom po severnej hranici katastra obce Roztoky. Tu sa hranica oddeľuje od štátnej hranice s Poľskom medzi hraničnými kameňmi 188/2 a 188/3. Pokračuje juhovýchodným, severovýchodným a znova juhovýchodným smerom po hranici Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty cez Roztocký les okrajom parcely č. 625 popri lesnej ceste. Na okraji lesného porastu, v mieste, kde pokračuje kataster obce Kečkovce a končí sa prekryv hranice s hranicou Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty sa hranica stáča na sever k pevnej ceste a po jej okraji pokračuje na juhovýchod až juh, pričom samotná cesta do chráneného vtáčieho územia nepatrí. Hranica sa stáča na juhovýchod v mieste, kde cesta križuje vodný tok Mostovka. Odtiaľ pokračuje hranica znova v prekryve s hranicou Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, po ľavom brehu vodného toku Mostovka smerom na juhovýchod. Hranica obchádza zastavané územie obce Kečkovce po severovýchodnom okraji a pokračuje na východ po severnom okraji parcely č. 720/1, ktorá je trvalým trávnym porastom. Ďalej pokračuje po pasienku okrajom parcely č. 746/2, kde sa hranica stáča na juh a pokračuje západným okrajom parciel č. 720/26, 720/27, 634/3, 987, 638/2 a smeruje k hospodárskemu dvoru poľnohospodárskeho družstva v Kečkovciach. Odtiaľ pokračuje hranica po poľnej ceste smerom na východ južným okrajom parciel č. 638/2, 640/1, 638/1, 634/1. Hranica pokračuje ďalej na východ po poľnej ceste okrajom parcely č. 563. V mieste, kde sa začína kataster obce Vápenník, pokračuje hranica bez prekryvu s hranicou chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty juhovýchodným smerom, čím kopíruje okraj parcely č. 158 – poľnej cesty. Hranica kopíruje juhozápadný okraj katastra obce Vápenník. Hranica pokračuje juhovýchodným smerom po juhozápadnom až južnom okraji katastra obce Svidníčka, kde prechádza po okraji parciel č. 536 a 524 s miestnym názvom Grúň. Pokračuje južným okrajom parcely č. 459 s miestnym názvom Vertoviská, kde sa stáča na severovýchod a východ a pokračuje okrajom parciel č. 537, 458 a stáča sa na juhovýchod, kde pokračuje lesným porastom. Hranica križuje južne od zastavaného územia obce cestu a pokračuje južným okrajom parciel č. 518 a 517 juhovýchodným smerom k vodnému toku Svidníčianka. Hranica vodný tok pretína a pokračuje po jeho ľavom brehu už v katastri obce Kružlová, kde kopíruje severný až severovýchodný okraj zastavaného územia obce smerom na juhovýchod. Pod obcou sa hranica tiahne okrajom štátnej cesty a križuje odbočku na Nižnú a Vyšnú Pisanú. Ďalej pokračuje v katastri obce Kapišová. Hranica križuje vodný tok Kapišovka a pokračuje juhovýchodným až južným smerom okrajom parciel č. 343/2, 344/1, 346/2, 346/1 popri štátnej ceste, obchádza sady a smeruje na juh popri štátnej ceste k zastavanému územiu obce Kapišová, ktoré obchádza po jeho severovýchodnom okraji, križuje ľavostranný prítok vodného toku Kapišovka a smeruje na juh po hranici parciel č. 359, 362, ktorú obchádza po jej južnom okraji po poľnej ceste smerom na východ, obchádza parcelu č. 361/2 po jej južnom okraji a smeruje na východ po okraji parcely č. 361/1 s miestnym názvom „Pod kruhom“. Hranica pokračuje rozhraním katastrov Kružlová a Ladomírová. V katastri obce Ladomírová pokračuje juhovýchodným smerom po okraji parciel č. 1244, 1243. Obchádza severozápadným smerom cestu po okraji ktorej pokračuje na juhovýchod k zastavanému územiu obce Ladomírová. Zastavané územie obchádza po jeho severovýchodnom okraji a ďalej križuje štátnu cestu E 371 a vodný tok Ladomírka, odkiaľ pokračuje juhovýchodným smerom a obchádza východnú časť zastavaného územia obce. Hranica pokračuje po poľnej ceste okrajom parciel č. 1337/4, 1336/1, 1339/2, na krátkom úseku prechádza po pravom brehu ľavostranného prítoku Ladomírky, pokračuje okrajom parciel č. 1336/1, 1332/1 a 1335, odkiaľ hranica pokračuje znova po pravom brehu prítoku Ladomírky. V juhovýchodnej časti parcely č.1333 sa hranica končí v katastri obce Ladomírová a pokračuje v katastri Šemetkovce. Hranica križuje vodný tok a pokračuje na juh okrajom parciel č. 297, 361. Okrajom parciel č. 297 a 296 pokračuje hranica na juhozápad, stáča sa na juhovýchod a pokračuje okrajom parcely č. 279/2. Hranica pokračuje na sever po poľnej ceste a stáča sa na juhovýchod okrajom parciel č. 291, 301 pretína poľnú cestu a okrajom lesného porastu pokračuje na juhovýchod až juh okrajom parciel č. 300, 299. Hranica križuje vodný tok Vagrinčík a pokračuje po jeho línii na západ, odkiaľ sa stáča a po poľnej ceste juhovýchodným až južným smerom prechádza okrajom parcely č. 307. Na okraji parcely č. 307 sa hranica stáča na juhovýchod a pokračuje v katastri obce Olšavka. Tu pokračuje po štátnej ceste na juh k zastavanému územiu obce, ktoré obchádza po jeho severovýchodnom okraji v smere na juhovýchod. Križuje vodný tok Olšavka a pokračuje juhovýchodným smerom po okraji zastavaného územia obce. Pod obcou pokračuje po štátnej ceste a na okraji parcely č. 365 sa stáča na severovýchod, kde pokračuje po poľnej ceste a obchádza záhumienky a pokračuje na juhovýchod, neďaleko vodného toku sa hranica stáča a pokračuje v línii toku na juhozápad, kde obchádza areál poľnohospodárskeho družstva a pokračuje po pravom brehu ľavostranného prítoku Olšavky, ktorý križuje, a od družstva pokračuje znova po štátnej ceste. Hranica pokračuje po štátnej ceste aj v nasledujúcom katastri obce Bukovce južným smerom. Od križovatky so štátnou cestou č. 575 pokračuje hranica po okraji tejto komunikácie na východ k zastavanému územiu obce Bukovce, ktorý obchádza po jeho severnom okraji a pokračuje na sever po brehu Kožuchovského potoka po okraji parcely č. 464. Okrajom parcely č. 465 pokračuje hranica na severovýchod, ďalej na východ, pretína Kožuchovský potok aj štátnu cestu na Gribov a pokračuje okrajom parcely č. 477, ďalej na juhozápad prechádza okrajom parciel č. 478, 479/2. Hranica sa stáča na severozápad a na juh, kde pokračuje severným okrajom parcely č. 480/2 a smerom na juhozápad po západnom okraji parcely č. 481 k zastavanému územiu obce Bukovce, ktoré obchádza. Hranica od severovýchodnej časti zastavaného územia obce pokračuje cez štátnu cestu č. 575 a okrajom parcely č. 362 k vodnému toku Chotčianka, odkiaľ smeruje na juhovýchod po jej ľavom brehu. Hranica pokračuje po línii vodného toku a v mieste, kde ju opúšťa, pokračuje po hranici katastra obce Makovce. Hranica pokračuje po vodnom toku Chotčianka a ďalej po hranici katastrov Makovce a Bukovce. Ďalej hranica križuje štátnu cestu č. 575 a pokračuje na sever, kde pretína parcelu č. 325 a smeruje na východ, kde pretína cestu do obce Staškovce a cez vodný tok Chotčianka pokračuje na juhovýchod k zastavanému územiu obce Makovce, ktoré obchádza po jeho severovýchodnom okraji. Okraj zastavaného územia obce hranica opúšťa a pokračuje okrajom parcely č. 339, resp. okrajom lesného porastu, a smeruje na východ ku katastru obce Havaj. Tu hranica pokračuje znova okrajom lesného porastu po okraji parcely č. 455 popri poľnej ceste smerom na východ, ďalej okrajom parciel č. 459, 460, 461/1 po poľnej ceste. Hranica obchádza zastavané územie obce po jeho severnom až severovýchodnom okraji. V severovýchodnom okraji zastavanej časti územia obce hranica križuje Poliansky potok, kde pokračuje po jeho pravom brehu na severovýchod a stáča sa ku štátnej ceste č. 518 smerom na juhozápad, križuje ľavostranný prítok Polianskeho potoka. Hranica pokračuje po prítoku smerom na juhovýchod, stáča sa na severozápad a znova na juhovýchod, kde pokračuje po poľnej ceste parcela č. 383. Po okraji parcely č. 396 pokračuje hranica lesným porastom na juhozápad, ďalej okrajom pasienku pokračuje popri štátnej ceste č. 554 smerom na juhovýchod lokalitou s miestnym názvom Lazčík a pokračuje v katastri obce Bystrá po jeho juhozápadnom okraji, križuje štátnu cestu, ktorá vedie do obce Bystrá. Ďalej pokračuje okrajom parciel č. 209, 206, 205 a znova parcelou č. 206 smerom na juh až juhovýchod. Na južnom okraji katastra obce Bystrá sa hranica končí a pokračuje severným okrajom katastra obce Repejov, odkiaľ pokračuje smerom na juh okrajom lesného porastu po okraji parciel č. 527/2, 527/1, 530. Hranica sa stáča na juhozápad a pokračuje okrajom katastra obce, pretína vodný tok Oľka, pokračuje na juh stále okrajom katastra. Hranica pretína ľavostranný prítok Oľky a pokračuje po okraji parciel č. 521, 536, ďalej pokračuje po ľavom brehu vodného toku Oľka a obchádza zastavané územie obce Repejov po jeho severovýchodnom a juhovýchodnom okraji v približne 200-metrovom odstupe od pôvodného zastavaného územia obce, ďalej obchádza hospodársky dvor smerom na juhovýchod, kde pokračuje po hranici parcely č. 576 až k štátnej ceste č. 554. Hranica pokračuje po štátnej ceste č. 554 aj v nasledujúcom katastri obce Nižná Oľka severovýchodným a juhovýchodným smerom ku zastavanému územiu obce, kde obchádza hospodársky dvor a pokračuje okrajom parciel č. 828/1, 622, 624, 626/3. Hranica obchádza zastavané územie obce po jeho východnom okraji v smere na juhovýchod, kde pokračuje okrajom parciel č. 650, 831,647, pretína ľavostranný prítok Oľky, odkiaľ pokračuje okrajom parciel č. 839, 838, 841/1, 844, 454 a 850 smerom na juh. Hranica od južnej časti zastavaného územia obce pokračuje po štátnej ceste č. 554 smerom na juh, prechádza cez odbočku na Krivú Oľku a pokračuje stále na juh, pretína ľavostranný prítok Oľky a pokračuje po štátnej ceste č. 554 v katastri obce Pakostov na juhozápad. Ďalej hranica prechádza severnou časťou katastra okrajom cesty č. 554 a na krátkom úseku sa stáča na juhovýchod a pokračuje okrajom parcely č. 537 s miestnym názvom Paľova hora, kde pokračuje po poľnej ceste, ďalej po lesnej ceste okrajom parcely č. 532, stáča sa na juhozápad a okrajom lesa pokračuje na juhovýchod v katastri obce Hrubov, resp. rozhraním katastrov obcí Pakostov a Hrubov, po lesnej ceste. Okrajom lesa hranica pokračuje smerom na juh potom na juhovýchod okrajom parciel č. 463, 555, 553 a po poľnej ceste smerom na juhovýchod pokračuje po okraji parciel č. 473, 475 a obchádza zastavané územie obce Hrubov po jeho severovýchodnom až juhovýchodnom okraji a pokračuje okrajom lesnej cesty. Hranica obchádza areál družstva a okrajom lesa pokračuje po okraji parcely č. 514 na juhozápad. Po ľavom brehu vodného toku Ondavka pokračuje hranica na juhozápad, potom na severovýchod rozhraním katastrov obcí Hrubov a Turcovce, kde prechádza lesným porastom popri lesnej ceste. V mieste, kde sa hranica odkláňa od lesnej cesty, pokračuje už v katastri obce Vyšné Ladičkovce. Hranica tu prechádza miestom, kde sa stretávajú tri katastre (Hrubov, Turcovce, Vyšné Ladičkovce). Po severozápadnom okraji katastra Vyšné Ladičkovce pokračuje hranica smerom na juh. Hranica sa odkláňa od rozhrania katastrov Hrubov a Vyšné Ladičkovce a pokračuje na východ, potom sa stáča na juh a obchádza po južnom okraji parcelu č. 322. Ďalej pokračuje na juhovýchod okrajom lesa po okraji parciel č. 323/1 a 324. Po poľnej ceste pokračuje hranica južne okrajom parcely č. 350/1, stáča sa na juhovýchod, kde pokračuje okrajom parciel č. 327 a 356 a pokračuje po vodnom toku Ľubiška. Hranica obchádza zastavané územie obce Vyšné Ladičkovce po jeho severnom okraji a okrajom lesa pokračuje na juhovýchod okrajom parciel č. 341, 340, kde prechádza okrajom pasienka. Okrajom lesa hranica pokračuje na severovýchod a križuje poľnú cestu, odkiaľ znova pokračuje po okraji lesa, ďalej okraji poľa, resp. okraji parcely č. 428, na juhozápad. Hranica pretína poľnú cestu a pokračuje okrajom parcely č.434 a okrajom poľa po poľnej ceste smerom na juhovýchod. Na okraji parcely č. 444 a na križovatke poľných ciest sa hranica stáča na juh, odkiaľ pokračuje po poľnej ceste po okraji parcely č. 433, ktorá je poľnohospodárskou pôdou. Hranica sa stáča na východ a pokračuje v katastri obce Nižné Ladičkovce. Okrajom parcely č. 433 rozhraním katastrov Vyšné a Nižné Ladičkovce smeruje hranica na východ a okrajom nelesnej stromovej krovinovej vegetácie pokračuje hranica okrajom parcely č. 663 už v katastri obce Hankovce. Hranica sa stáča mierne na juhovýchod a okrajom parcely č. 664 po rozhraní poľa a lesa po poľnej ceste pokračuje hranica ďalej na juhovýchod okrajom lesa parciel č. 658, 653, 659 po trvalom trávnom poraste a pokračuje cez lesný porast okrajom parcely č. 647 a pokračuje okrajom bývalých pasienkov okrajom parcely č. 640. Hranica sa stáča na na východ a pokračuje po lesnej ceste, obchádza parcely č. 642, 641 a pokračuje juho až severozápadným okrajom zastavanej časti obce smerom na sever, kde sa stáča na východ, pretína parcelu č. 656 a pokračuje ku štátnej ceste. Hranica obchádza les parcela č. 657. Od okraja lesa sa hranica stáča na severozápad, kde pretína parcelu č. 627 a znova sa stáča k potoku, ktorý priteká z doliny Krosna, ktorého okrajom sa vracia na juhovýchod smerom ku štátnej ceste, kde sa znova stáča na sever a okrajom železničnej trate, ktorá smeruje do Medzilaboriec, pokračuje hranica k ceste do doliny Krosna, ktorú pretína a pokračuje na východ rozhraním katastrov Koškovce a Hankovce, pretína štátnu cestu na Medzilaborce. Od okraja katastra sa hranica stáča hranica na juh a pokračuje v katastri obce Hankovce, kde pretína vodný tok Laborec a po jeho ľavom brehu pokračuje po brehovom poraste na juhozápad okrajom parciel č. 570, 720, 589/3, 589/1. Hranica pretína štátnu cestu na Dedačov, ktorá vedie z Hankoviec, a stáča sa na severovýchod, kde pretína okraj cesty a po hranici parcely č. 591 smerom na východ obchádza hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva v Hankovciach po okraji pasienkov. Na okraji parcely č. 595 sa stáča hranica na juhovýchod a okrajom lesného porastu pokračuje na juh, ďalej na juhovýchod. Hranica pokračuje okrajom parcely č. 618, ďalej pokračuje okrajom parcely č. 617 po poľnej ceste a stáča sa na severovýchod. Hranica znova pokračuje okrajom parcely č. 618 na juhovýchod rozhraním lesa a poľa, kde v juhozápadnom cípe na okraji parcely pokračuje na juhozápad až na juh. Hranica pokračuje v katastri obce Ľubiša po okraji parcely č. 791 južným smerom po lesnom poraste, ďalej rozhraním lesa a poľa. Na krátkom úseku pokračuje hranica južným smerom, stáča sa na východ a až na južnom okraji parcely č. 618 sa hranica stáča na sever až severozápad, kde pokračuje po lesnom poraste. V tejto časti hranica kopíruje okraj katastrálneho územia Veľopolie. Na krátkom úseku pokračuje hranica rozhraním katastrov Dedačov a Veľopolie smerom na severovýchod po lesnom poraste. Pokračuje ďalej okrajom lesa juhozápadným smerom po okraji parcely č. 137, ktorá sa už nachádza v katastri obce Maškovce. Hranica tu pokračuje rozhraním katastrov obcí Maškovce a Veľopolie po západnej hranici katastrálneho územia Maškovce a ďalej smerom na juhovýchod po okraji parciel č. 175/1, 134 a v južnom okraji parcely č. 124 pokračuje hranica okrajom poľa, kde sa stáča na juh až na juhovýchod. Hranica pokračuje ďalej už v katastri obce Vyšný Hrušov cez lesný porast, okrajom parcely č. 533 a zároveň rozhraním katastrálnych území Vyšný Hrušov a Veľopolie. Hranica pokračuje južným okrajom parcely č. 533 smerom na východ až na juhovýchod, opúšťa lesný porast, pretína lesnú cestu a pokračuje poľom okrajom parcely č. 530 s miestnym názvom Jabloňová juhozápadným smerom. Hranica pokračuje po západnom okraji katastrálneho územia Vyšný Hrušov a ďalej pokračuje severným okrajom katastra obce Udavské a pokračuje rozhraním katastrov obcí Veľopolie a Udavské. Okrajom katastra obce Udavské pokračuje hranica juhozápadným smerom po okraji parcely č. 3005/2, kde na jej západnom okraji sa stáča hranica na západ a pokračuje po severnom okraji parcely č. 3000 s miestnym názvom Volové. Smerom na západ pretína hranica vodný tok a na severozápadnom okraji parcely č. 3003 sa hranica stáča na juhovýchod, kde už pokračuje len v katastri obce Udavské okrajom parcely č. 2997 po lesnom poraste prevažne južným až juhovýchodným smerom. Hranica pokračuje najjužnejším okrajom parcely č. 2997 po lesnej ceste, ďalej pokračuje západným okrajom parcely č. 2996/3, a to okrajom lesa a okrajom parcely č. 2931 s miestnym názvom „Na Janovom dole“, kde hranica pokračuje smerom na juh. Ďalej pokračuje smerom na juh východným okrajom parcely č. 2985, ktorá je neplodnou plochou s miestnym názvom „Jarov dol“ a pokračuje okrajom pevnej cesty okrajom parcely č. 2931/1, kde po jej južnom okraji sa stáča na východ a pokračuje po pravom brehu vodného toku, ktorý je pravostranným prítokom Udavy. Hranica pretína štátnu cestu a pokračuje na juhovýchod po okraji vodného toku, okrajom parcely č. 2246, znova kopíruje okraj vodného toku a v časti, kde sa od neho odkláňa, pokračuje na juhozápad lesným porastom okrajom parcely č. 3045/8, ktorá je už súčasťou alúvia vodného toku Udava (ľavostranného prítoku Laborca). Nad východným okrajom zastavaného územia obce Udavské pretína hranica vodný tok Udava a na krátkom úseku pokračuje okrajom zastavaného územia smerom na západ. Ďalej pokračuje okrajom parcely č. 2215 smerom na juhozápad až západ po ľavom brehu vodného toku Udava. Okrajom parciel č. 1218, 1219/1, 1308 pokračuje po ľavom brehu Udavy. Parcelu č. 1308 obchádza po jej juhovýchodnom okraji, pretína poľnú cestu a pokračuje okrajom parcely č. 3017 smerom na juhovýchod. Okrajom poľnej cesty pokračuje na juh lokalitami s miestnym názvom „Pod Kováčovou a Na dolinkách“, kde pokračuje okrajom parcely č. 1470/1 a na jej juhozápadnom okraji pokračuje hranica rozhraním katastrov obcí Udavské a Kochanovce smerom na juhozápad okrajom parciel č. 1504, 1509, 1587, kde hranica prechádza cez lesný porast. Na južnom okraji parcely č. 1587 sa kataster obce Udavské končí a ďalej hranica pokračuje okrajom katastra obce Kamenica nad Cirochou, resp. rozhraním katastrov obcí Kochanovce a Kamenica nad Cirochou. Hranica pokračuje severozápadným okrajom katastrálneho územia obce Kamenica nad Cirochou, kde pokračuje okrajom parcely č. 1735/2 po lesnom poraste a ďalej sa stáča smerom na juh, kde kopíruje západné okraje parciel č. 1733/1, 1640/1, 1640/5, smerom na východ pokračuje okrajom parciel č. 1640/6, 1640/7 a stáča sa na juh a potom na severovýchod. Na severovýchodnom okraji parcely č. 1640/7 sa hranica stáča smerom na juh a pokračuje okrajom parcely č. 1733/1 smerom juhozápad a ďalej severným okrajom parcely č. 1594 znova smerom na juhozápad po pravom brehu vodného toku Cirocha. Na okraji parciel č. 3042 a 3041 hranica už nepokračuje rozhraním katastrov obcí Kochanovce a Kamenica nad Cirochou. Hranica pretína vodný tok Cirocha a po jej ľavom brehu pokračuje na severovýchod až juhovýchod. Hranica pokračuje po ľavom brehu vodného toku Cirocha v celom katastri obce Kamenica nad Cirochou severne ponad zastavané územie obce. Ďalej hranica pokračuje smerom na severovýchod stále po ľavom brehu vodného toku Cirocha rozhraním katastrov obcí Kamenica nad Cirochou a Modrá nad Cirochou. Na veľmi krátkom úseku pokračuje hranica v katastri obce Modrá nad Cirochou stále po ľavom brehu Cirochy, čím je vodný tok súčasťou. Odtiaľ hranica pokračuje na severovýchod v katastri obce Dlhé nad Cirochou, kde prechádza okrajom katastra obce a zároveň po ľavom brehu vodného toku Cirocha. Nasleduje kataster obce Belá nad Cirochou, ktorým hranica prechádza. Tu pokračuje severozápadnou časťou katastra obce po ľavom brehu vodného toku Cirocha, tak ako v predošlom katastri. Na okraji parcely č. 3338 hranica pretína vodný tok Cirocha a pokračuje na severovýchod okrajom lesa, kde zároveň obchádza záhumienky. Hranica v západnej časti katastrálneho územia Snina pokračuje okrajom parcely č. 6173/7 a ponad železnicu pokračuje okrajom parcely č. 6174/1. Hranica sa stáča na sever a pokračuje okrajom parcely č. 6165 – okrajom cesty, ktorú pretína a pokračuje okrajom parcely č. 6179/1 smerom na západ, potom na sever až na severovýchod. Hranica obchádza zastavanú časť mesta Snina po okraji parciel č. 6165, 6174/1 smerom na severozápad, pokračuje okrajom parciel č. 6453/1, 6129/1, 6422 a pokračuje severným okrajom mesta Snina po okraji zastavaného územia okrajom parcely č. 6094/3. V najsevernejšom okraji zastavaného územia mesta Snina sa hranica chráneného vtáčieho územia stáča na juhovýchod a pokračuje okrajom parcely č. 6123, pretína parcelu č. 6094/1 a na jej južnom okraji sa hranica stáča na sever a pokračuje okrajom parcely č. 6094/30, stáča sa na severovýchod až juhovýchod. Na krátkom úseku pokračuje východne, ale znova sa stáča na sever. Hranica pokračuje na sever k okraju katastrálneho územia po línii vodného toku Pčolinka. Hranica pokračuje po okraji katastra Snina a na východ a ďalej po kompetenčnej hranici Národného parku Poloniny a rozhraním katastrov Snina a Stakčín okrajom parcely č. 6050, hranica pokračuje rozhraním katastrov Pčolinné a Snina smerom na severozápad, ďalej pokračuje hranica v katastri Pčolinné smerom na sever okrajom parciel č. 1007, 1027 po ceste, kde sa v po severnom okraji parcely stáča na severovýchod a pokračuje okrajom parciel č. 998, 987/1, 1001, 1004, 1001, 1002 a znova okrajom parcely č. 1001. Ďalej hranica pokračuje smerom na sever, severozápad až juhozápad okrajom parciel č. 987/1, 1000, 987/1 a stáča sa na severovýchod k parcelám č. 992, 968 a pokračuje na severovýchod, prechádza okrajom parcely č. 1006 a znova pokračuje po kompetenčnej hranici s Národným parkom Poloniny. Hranica na krátkom úseku prechádza po rozhraní katastrov Pčolinné a Stakčín, odkiaľ pokračuje na severozápad znova v katastri obce Pčolinné okrajom parciel č. 1022/1, 1022/2, pretína parcelu č. 966 a pokračuje na sever až severovýchod, kde obchádza lokalitu s miestnym názvom „Urbársky les“. V severnom okraji parcely č. 964, ktorá patrí do chráneného vtáčieho územia a do katastra Pčolinné, pokračuje hranica rozhraním katastrov Pčolinné a Parihuzovce smerom na sever po okraji parcely č. 253/3, ktorá patrí do katastra obce Parihuzovce. Hranica zároveň pokračuje po kompetenčnej hranici Národného parku Poloniny ďalej na severovýchod okrajom cesty po okraji parcely č. 222/4. Hranica prechádza juhovýchodnou a severovýchodnou časťou katastra Parihuzovce, kde pokračuje lesným porastom okrajom parcely č. 222/3, kde prechádza lokalitou s miestnym názvom „Bystrá“ a „Opálené“ a pokračuje okrajom parcely č. 217, kde od jej juhovýchodného okraja pokračuje hranica CHVÚ rozhraním katastrov obcí Parihuzovce a Stakčín po severovýchodnom okraji katastra Parihuzovce smerom na sever až severovýchod. Hranica prechádza lesným porastom s miestnym názvom pod Opáleným okraj parcely č. 191, kde v jej severovýchodnom cípe pokračuje rozhraním katastrov Stakčín a Hostovice. Hranica pokračuje východným okrajom katastra obce Hostovice po kompetenčnej hranici s Národným parkom Poloniny smerom na severozápad, ďalej lesným porastom okrajom parciel č. 802, 807 a severnej časti parcely č. 803 sa hranica stáča na juhozápad a pokračuje rozhraním katastrov Hostovice a Osadné. Rozhranie katastrov hranica opúšťa v západnom okraji parcely č. 804, ktorá je lesným porastom, a pokračuje smerom na severozápad okrajom parciel č. 773, 797/1 po ceste, okrajom parciel č. 772/1, 772/2, 767/1, 767/2. Severne od obce Osadné sa hranica CHVÚ tiahne okrajom parcely č. 765 a prekrýva sa zároveň so západnou časťou hranice Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty a kompetenčnou hranicou s Národným parkom Poloniny. Hranica pokračuje na severovýchod popri vodnom toku Udava. Hranica sa na ľavostrannom prítoku Udavy na okraji parcely č. 801 stáča na juhovýchod a na severozápad, kde pokračuje okrajom parcely č. 754 a zároveň rozhraním katastrov Osadné a Hostovice. V mieste, kde sa hranica znova stretáva s prítokom Udavy, pokračuje hranica na severovýchod, pokračuje okrajom parcely č. 728/1 a prechádza cez cestu. Ďalej pokračuje okrajom parcely č. 729, ktorá je lesným porastom, a z časti pri ceste hraničí s katastrom Hostovice. Hranica chráneného vtáčieho územia pokračuje v prekryve s hranicou Chránenj krajinnej oblasti Východné Karpaty a smeruje na sever okrajom parciel č. 734 a 718 v katastri Osadné k štátnej hranici s Poľskom k východiskovému bodu na slovensko-poľskej štátnej hranici.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí, nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Okres Svidník
Vápeník – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severozápadu, obchádza miestny cintorín, pokračuje juhovýchodným smerom obchádzajúc políčka a záhrady, na juhovýchodnom okraji obce prechádza po okraji cesty vedúcej do obce, na konci obce sa stáča na juhozápad, ďalej sa stáča na severozápad, kde prechádza po ľavom brehu bezmenného potoka obchádzajúc políčka a záhrady, na severozápadnom okraji obce sa hranica napája na cestu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – nachádza sa v lokalite Zvezlá na ľavej strane cesty vedúcej do obce z juhovýchodu, hraničí s tromi parcelami. Plochu tvorí parcela č. 146, ktorá je vedená ako trvalý trávny porast.
Kečkovce – Zastavanú časť obce vyčleňuje z chráneného vtáčieho územia vonkajšia hranica.
Zastavané územie v extraviláne obce – severne od obce je pri vonkajšej hranici vyčlenená parcela, na ktorej je v súčasnosti budova. Objekt sa nachádza neďaleko poľnej cesty.
Kapišová – zastavané územie v extraviláne obce – vnútorná hranica vyčleňuje na východnom okraji zastavanej časti obce neďaleko vonkajšej hranice parcelu č. 353/2.
Havranec – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severozápadu, pokračuje na severovýchod, stáča sa na juhovýchod, kde prechádza po ľavom brehu toku Svidničanka, obchádza areál miestneho cintorína a políčka a záhrady až po koniec obce, tu sa stáča na juhozápad po okraji políčok a záhrad pretínajúc cestu vedúcu do obce, ďalej od miesta, kde pretína už spomínaný tok Svidničanka, sa stáča na severozápad, kde prechádza po juhozápadnom okraji políčok a záhrad, na konci obce prechádza po okraji cesty.
Dlhoňa – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severozápadu, obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, pretína cestu do doliny Mazgalica, pokračuje po okraji lesa, napája sa na cestu smerujúc východným smerom po východnom okraji políčok a záhrad, stáča sa na juh po východnom okraji políčok a záhrad, na konci obce sa stáča na západ, od cesty vedúcej do obce z juhu sa stáča na sever, kde prechádza popri toku Svidničanka po jeho obidvoch brehoch, pokračuje severným smerom po západnom okraji lúk, políčok, ovocných sadov a záhrad, na konci obce prechádza popri ceste na ktorú sa napája.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – tvoria ju dve parcely vedené ako trvalé trávne porasty č. 188/1 a 188/2. Tieto dve parcely sú porastené stromami a susedia s okrajom lesa. Na parcele č. 188/2 sa nachádza poľovnícka chata.
Svidnička – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, tiahne sa na severovýchod po hraniciach lúčnych parciel, lomí sa na juh a prechádza po východnom okraji lúk, záhrad, na tomto úseku pretína dve poľné cesty, na konci obce sa stáča na západ, tu prechádza po južnom okraji parciel, pretína tu tok Svidníčianka a cestu vedúcu do obce z juhu, stáča sa na sever po západnom okraji lúk, ornej pôdy, záhrad a zastavaných plôch a nádvorí, ďalej sa stáča na severozápad po južnom okraji lúk, lomí sa na východ pretínajúc cestu do Vápeníka a poľnú cestu, stáča sa na sever po okraji neplodných plôch, na konci obce sa napája na cestu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – nachádza sa nad obcou pri ľavej strane cesty vedúcej do obce Dlhoňa, tvoria ho tri parcely č. 493/5, 493/6, 493/7 vedené ako trvalé trávne porasty.
Nižná Písaná – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, obchádza samotu na konci obce, stáča sa na juh po pravej, neskôr po ľavej strane toku Kapišovka, pokračuje na juh po východnom okraji lúk a záhrad, ďalej prechádza po ľavej strane toku Kapišovka, južným smerom obchádza východný okraj lúk a záhrad, na južnom konci obce, obchádza areál hospodárskeho dvora, západným smerom pretína cestu vedúcu do obce z juhu, stáča sa na sever po okraji cesty vedúcej do obce, obchádza areál cintorína, severovýchodným smerom prechádza po severozápadnom okraji záhrad, ďalej sa napája na cestu vedúcu do obce zo severu a vracia sa do východiskového bodu.
Vyšná Písaná – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, obchádza lúky na konci obce, pretína poľnú cestu, pokračuje po pravom brehu vodného toku Kapišovka až po most v hornej tretine obce, stáča sa na severovýchod po severnom okraji záhrad, stáča sa na juh po východnom okraji zastavanej časti obce, na konci obce sa lomí na východ a pokračuje smerom na západ okrajom lesa. Hranica sa stáča na sever a pokračuje po ľavom brehu vodného toku Kapišovka, stáča sa na západ po juhozápadnom okraji zastavanej časti obce pokračuje smerom na sever a pritom obchádza sady a rodinné záhrady a vracia sa do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – plocha sa nachádza nad obcou neďaleko cesty vedúcej do obce zo severovýchodu. Tvorí ju parcela č. 177 evidovaná v katastri ako trvalý trávny porast a je na nej postavená hospodárska budova.
Šarbov – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, tiahne sa na východ po severnom okraji ovocného sadu, lomí sa na juh po východnom okraji lúk, záhrad, zastavaných plôch a ovocných sadov, na konci obce sa lomí na západ po južnom okraji záhrady a ovocného sadu, stáča sa na sever po okraji cesty vedúcej do obce z juhu, lomí sa na západ, kde pretína bezmenný tok, stáča sa na sever po západnom okraji areálu cintorína a západnom okraji lúk a záhrad, na konci obce sa lomí na východ a napája sa na cestu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie sa nachádza na konci obce na ľavej strane cesty. Tvoria ho parcely pod plochou lyžiarskeho vleku. Sú to celé parcely aj ich časti č. 100/1, 100/2, 100/4 a 99/1.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – ide o parcelu č. 131, na ktorej je postavená hospodárska budova. Nachádza sa pri pravej strane cesty pred obcou vedúcej do obce z juhu.
Krajná Porúbka – hranica sa začína na ceste nad obcou vedúcej na Porubské sedlo, tiahne sa po tejto ceste a po severovýchodnom okraji záhrad, juhovýchodným smerom, lomí sa na juhozápad prechádzajúc po poľnej ceste, pretína poľnú cestu, obchádza zastavanú plochu, pokračuje juhozápadným smerom po juhovýchodnom okraji záhrad a ovocných sadov, na konci obce pretína bezmenný tok a cestu vedúcu do obce z juhozápadu, pokračuje na západ po južnom okraji záhrad a ovocných sadov, lomí sa na sever po západnom okraji záhrad, pokračuje po pravom brehu bezmenného potoka, pretína potok a poľnú cestu, obchádza areál miestneho cintorína, severovýchodným smerom obchádza záhrady, napája sa na cestu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – na ploche sa nachádza senník, je do nej zahrnutá aj blízka plocha vymedzená cestou a pravým brehom Hrišovského potoka. Časť senníka a priľahlej plochy sa nachádza v k. ú. obce Medvedie.
Medvedie – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce z obce Krajná Porúbka, tiahne sa na východ po severnom okraji lúky, lomí sa na juh po východnom okraji lúk, záhrad, ovocných sadov, ornej pôdy a zastavaných plôch, na južnom konci obce sa po ceste vedúcej do obce Krajná Bystrá stáča na západ, obchádza cintorín obce, pretína Hrišovský potok a cestu vedúcu do obce z juhu, stáča sa na sever po západnom okraji lúk, záhrad, ovocných sadov, ornej pôdy a zastavaných plôch, na severnom konci obce prechádza po ceste vedúcej do obce od Šarbova a na križovatke sa spája s druhou cestou.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – vnútorná hranica sa začína pri štátnej ceste, ktorá vedie do obce Šarbov, odkiaľ pokračuje na juhozápad, stáča sa na sever, kde pretína lesný porast a pokračuje znova na juhozápad až severozápad. Vnútorná hranica vyčleňuje existujúce lyžiarske vleky, stáča sa na sever, potom na severovýchod a po ceste, ktorá vedie do obce Šarbov, sa vracia do východiskového bodu.
Korejovce – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, pokračuje na východ, po severnom okraji ornej pôdy, stáča sa na juh po pravom brehu Hrišovského potoka, ďalej sa tiahne po poľnej a obecnej ceste, lomí sa na východ, stáča sa na juh po pravom brehu Hrišovského potoka, obchádza plochu miestneho cintorína, južným smerom prechádza po východnom okraji zastavaných plôch, záhrad a ornej pôdy, na konci obce sa stáča na západ, po južnom okraji ornej pôdy, zároveň tu pretína cestu vedúcu do obce z juhu, lomí sa na sever po ľavom brehu Hrišovského potoka, vracia sa späť do zastavaného územia obce, prechádza most a po pravej strane Hrišovského potoka smeruje na západ, stáča sa na sever po západnom okraji zastavanej plochy, záhrad, ornej pôdy a lúk, na konci obce sa lomí na východ po severnom okraji lúky a napája sa na cestu a vracia sa do východiskového bodu.
Dobroslava – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, tiahne sa na východ, obchádza areál miestneho cintorína a dreveného kostola, stáča sa na juhozápad po južnom okraji zastavaných plôch, lúk a záhrad, pokračuje juhozápadným smerom po ľavom brehu bezmenného potoka, na konci obce obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, vracia sa na severovýchod po ľavej strane bezmenného potoka, pretína cestu vedúcu do obce z juhozápadu, obchádza lúku a stáča sa na severovýchod, po severnom okraji, zastavaných plôch, záhrad, orných pôd, neplodnej plochy, lúk, na konci obce pretína bezmenný tok a napája sa na cestu, kde sa vracia do východiskového bodu.
Hunkovce – hranica sa začína na hlavnej ceste E 371 vedúcej do obce z východu, pokračuje na juh po východnom okraji záhrady a lúky, stáča sa na juhozápad po pravom brehu toku Ladomírka, na konci obce sa stáča na západ po južnom okraji záhrad, pretína tok Hrišovho potoka, obchádza areál benzínového čerpadla, vracia sa na sever popri ceste, pretína cestu, obchádza vojenský cintorín nemeckých vojakov, pokračuje popri hlavnej ceste severným smerom, obchádza zastavané plochy, ďalej pokračuje popri ceste a pravom brehu Hrišovho potoka, severným smerom prechádza po západnom okraji záhrad, stáča sa na východ, na konci obce v smere na Korejovce obchádza zastavané plochy, vracia sa späť južným smerom popri ceste a obchádza záhrady, vnútorným oblúkom sa stáča na severovýchod po severozápadnom okraji záhrad, stáča sa na východ po severnom okraji záhrad, napája sa na hlavnú cestu E 351, kde sa vracia do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – táto plocha sa nachádza na pravej strane cesty nad obcou Hunkovce v smere na Korejovce. Ide o parcelu č. 408, ktorá je evidovaná v katastri ako trvalý trávny porast.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – parcely zahrnuté do zastavaného územia sa nachádzajú na južnom konci obce oproti benzínovému čerpadlu pod vojenským cintorínom. Plochu Z2 tvoria parcely č. 386 – orná pôda, 384/1 – trvalý trávny porast, 385 – orná pôda, 384/2 – trvalý trávny porast, 384/4 – trvalý trávny porast, 384/3 – neplodná plocha, 383.
Krajné Čierno – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce z východu, po tejto ceste sa tiahne západným smerom, pokračuje po pravej strane bezmenného toku, prechádza na ľavý breh toku, západným smerom prechádza po južnom okraji neplodnej plochy, záhrad a lúk, na konci obce sa stáča sa na sever po východnom okraji záhrad a zastavaných plôch, na tomto úseku pretína bezmenný tok a cestu, stáča sa najskôr severovýchodným neskôr východným smerom po okraji záhrad, lúk, zastavaných plôch, neplodných plôch, na tomto úseku pretína tiež bezmenný tok, na západnom konci sa lomí na juh a napája na cestu kde sa vracia do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – východným smerom od obce na ľavej strane cesty sa nachádza senník postavený je na parcele č. 176, ktorá je evidovaná v katastri ako zastavaná plocha.
Zastavané územie v extraviláne obce Ladomírová Z1 – parcely, ktoré tvoria dané územie, sa nachádzajú na ľavom brehu toku Ladomírka. Tvoria ho parcely č. 1309/2, 1309/3, 1309/4, 1309/5, 1306/3, 1304, ktoré sú vedené v katastri ako záhrady.
Krajná Poľana – hranica sa začína na hlavnej ceste E 371 vedúcej do obce zo severu, tiahne sa na juh po porastovom okraji priľahlého lesa, stáča sa juhozápadným smerom a pokračuje okrajom cesty vedúcej do obce Bodružaľ. Okrajom cesty hranica pokračuje aj za odbočkou na smer Humenné – Medzilaborce. Hranica pokračuje okrajom cesty smerom na juhovýchod, cestu pretína a obchádza hospodársky dvor, kde pokračuje po pravom brehu vodného toku Bodružalík smerom na severozápad. V mieste, kde sa Bodružalík vlieva do Ladomírky, sa hranica stáča na sever a pokračuje ľavým brehom vodného toku Ladomírka. Hranica pretína vodný tok blízko zastavanej časti obce a pokračuje okrajom rodinných záhrad po pravom brehu Ladomírky smerom na západ až severozápad. Hranica pretína cestu medzinárodného významu E 371, obchádza veľké parkovisko s funkčnými objektmi a obchádza severovýchodnú zastavanú časť obce v smere na východ, potom sa stáča na sever, kde obchádza veľký ovocný sad, a pokračuje znovu na sever po pravom brehu vodného toku Ladomírka. Na okraji katastrálneho územia obce sa hranica stáča na východ a vracia sa do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie sa nachádza na juhovýchodnom okraji obce oproti areálu drevospracujúcej firmy pri hlavnej ceste za odbočkou smer Medzilaborce – Humenné. Tvoria ju parcely č. 46, 47 a 48.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – územie sa nachádza na západnom okraji obce na ľavom brehu toku Ladomírka. Tvoria ho parcely č. 113/2, 113/5, 113/9, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria.
Zastavané územie v extraviláne obce Z3 – tvorí ho plocha a prístupová cesta v lokalite Prokopec II. Ide o parcely č. 578/2 a 578/3.
Krajná Bystrá – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, tiahne sa na juh, lomí sa na východ po severnom okraji záhrad, lomí sa na juh po východnom okraji záhrad, ovocných sadov, lúk a zastavaných plôch, pretína cestnú spojku s obcou Nižný Komárnik, obchádza zastavané plochy, stáča sa na juhozápad po okraji obecnej cesty, záhrad, ľavého brehu Hlbokého potoka a zastavaných plôch, na juhozápadnom okraji obce prechádza popri ceste vedúcej do obce z juhozápadu, pretína cestu a pokračuje tým istým smerom, na konci obce sa lomí a severovýchodným smerom obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, tiahne sa popri ceste a vnútorným oblúkom sa stáča na sever po západnom okraji záhrad, na severnom konci sa lomí na východ po severnom okraji záhrady a lomí sa na sever po pravom brehu Hlbokého potoka, pretína potok a napája sa na cestu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie sa nachádza na východnom okraji obce a tiež na východnom okraji záhrad. Tvorí ho územie časti parcely č. 364/1.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – tvorí ho plocha nad obcou, nachádza sa tu chata. Priľahlé plochy zahrnuté do územia tvorí lúka a čiastočne les. Podľa katastra plocha predstavuje parcelu č. 414, ktorá je vedená ako les.
Nižný Komárnik – hranica sa začína na hlavnej ceste E 371 vedúcej okrajom intravilánu obce, južným smerom obchádza záhrady, pretína tok Ladomírky, na krátkom úseku prechádza po jeho ľavom brehu, východným smerom obchádza záhrady, lomí sa na juh po západnom okraji hranice lesa, pokračuje tým istým smerom po východnom okraji záhrad, stáča sa na východ po severnom okraji cintorína a záhrad, na východnom okraji obce sa lomí na západ po lesnej ceste, pretína tok Šivárna a prechádza po jeho pravom brehu, obchádza zastavané plochy a záhrady a pokračuje západným smerom po ľavom brehu toku Šívarná, lomí sa na sever po západnom okraji záhrad, stáča sa na západ po južnom okraji záhrad, pretína cestu a lomí sa na sever, kde pretína vodný tok Ladomírky a pokračuje ku ceste medzinárodného významu E 371, ktorú pretína a pokračuje smerom na sever. Hranica obchádza vojenské „pamätníky“ a vracia sa do východiskového bodu, keď pretína cestu E 371.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – plocha sa nachádza na južnom okraji obce Nižný Komárnik. Tvorí ju plocha s exponátmi vojenského prírodného múzea v Dukle. V katastri je evidovaná ako parcela č. 327. Plocha susedí so zastavanou časťou obce.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – ide o plochy v tesnej blízkosti intravilánu obce vedľa križovatky ciest. Územie tvoria parcely č. 335/6 a 335/7 vedené v katastri ako trvalé trávne porasty a parcela č. 335/2 vedená v katastri ako zastavané plochy a nádvoria.
Vyšný Komárnik – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, tiahne sa na juh po východnom okraji záhrad a zastavaných plôch, na tomto úseku pretína aj bezmenný tok. Na južnom konci obce obchádza hospodársku budovu, lomí sa na západ po južnom okraji záhrad a zastavaných plôch zároveň pretína obecnú cestu, stáča sa na sever po západnom okraji záhrad a zastavaných plôch, vnútorným oblúkom sa stáča na západ po okraji areálu cerkvi, pretína hlavnú cestu E371, obchádza zastavané plochy, lúky a záhrady, spätne pretína hlavnú cestu E371, pred obecným úradom sa stáča na sever po západnom okraji záhrad a lúk, lomí sa na východ po severnom a východnom okraji lúk, pretína tok Ladomírky, pokračuje východným smerom po severnom a východnom okraji záhrad, napája sa na cestu.
Zastavané územie v extraviláne obce – vnútorná hranica sa začína pri ceste, ktorá vedie k delovému areálu, ktorý je napojený priamo na západný okraj zastavanej časti obce. Hranica pokračuje okrajom lesa na západ, ďalej sa stáča na sever až severovýchod. Tu sa vnútorná hranica opäť približuje k pevnej ceste, ktorá vedie k delovému areálu. Hranica obchádza veľkú plochu s trvalým trávnym porastom v smere na severozápad a neskôr na severovýchod, odkiaľ pokračuje okrajom hrubého lesa. Hranica obchádza funkčné zariadenia a budovy a okrajom cesty E 371 medzinárodného významu pokračuje smerom na sever ku hraničnému prechodu Vyšný Komárnik, ktorý obchádza a pokračuje po štátnej hranici s Poľskom. Na tomto úseku sa vnútorná hranica prekrýva s vonkajšou a pokračuje na juhovýchod, odkláňa sa od štátnej hranice a obchádza vyhliadkovú vežu, odkiaľ sa vracia na severozápad, kde obchádza plochy vojenského prírodného múzea na Dukle tvorené exponátmi bojovej techniky. Hranica pokračuje okrajom lesného porastu znova k hraničnému prechodu Vyšný Komárnik a okrajom cesty E 371 pokračuje v smere na juhovýchod. Tu obchádza pamätník „na Dukle“ padlým obetiam a priľahlý cintorín. Hranica vyčleňuje od hranice s Poľskom, funkčné objekty, rekreačné chaty, parkoviská, príjazdové a obslužné komunikácie v smere na juh, pretína cestu E 371 a ďalej pokračuje po ceste k delovému areálu do východiskového bodu.
Príkra – hranica sa začína na lesnej ceste vedúcej do obce z juhovýchodu, tiahne sa západným smerom po ľavom brehu bezmenného potoka, po okraji poľnej cesty, južnom okraji záhrad a zastavaných plôch, znovu po okraji poľnej cesty, ďalej pokračuje západným smerom po južnom okraji záhrad, zastavaných plôch a neplodných plôch, na západnom okraji obce sa lomí na sever pretínajúc cestu vedúcu do obce zo západu, stáča sa na východ po severnom okraji zastavaných plôch a záhrad, prechádza do stredu obce po pravom brehu bezmenného potoka, lomí sa na sever obchádzajúc miestny cintorín, ďalej pokračuje východným smerom po severnom okraji záhrad a zastavaných plôch, na východnom okraji obce sa lomí na juh a napája sa na lesnú cestu.
Bodružaľ – hranica sa začína pri štátnej ceste a pokračuje smerom na juhozápad k okraju lesa, kde pokračuje po poľnej ceste, odkiaľ sa stáča znova k štátnej ceste a po jej okraji pokračuje k zastavanému územiu obce smerom na juhovýchod. Hranica obchádza rodinné domy so záhradami, obchádza miestny cintorín a stáča sa na severovýchod, odkiaľ znova pokračuje okrajom štátnej cesty na juh. Štátnu cestu pretína a stáča sa na krátkom úseku na severovýchod. Vnútorná hranica vyčleňuje bývalé polia, ktorých okrajom smeruje na juh, a okrajom lesa pokračuje na severozápad. V mieste, kde sa hranica približuje k ceste do obce Príkra, sa hranica stáča na severovýchod a pokračuje znova okrajom lesa. Od okraja lesa hranica pokračuje na juhozápad pretína cestu do obce Príkra a znova okrajom lesného porastu pokračuje na juhozápad po miestnej komunikácii. Okrajom lesa vnútorná hranica pokračuje na severozápad, ďalej obchádza bývalý hospodársky dvor, odkiaľ sa stáča ku štátne ceste a po jej okraji sa vracia do východiskového bodu.
Miroľa – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu a tiahne sa na juh popri tejto ceste, lomí sa na východ a stáča sa na juh po východnom okraji záhrad, obchádza areál cintorína, pokračuje južným smerom po východnom okraji záhrad, na konci obce prechádza popri ceste, ktorá vedie do obce z juhu, lomí sa na západ pretínajúc túto cestu, obchádza zastavané plochy, pretína Mlynský potok, západným smerom obchádza záhrady, lomí sa na sever po západnom okraji záhrad, stáča sa na východ a sever po okraji záhrad a zastavaných plôch, severným smerom prechádza po ľavom brehu Mlynského potoka, napája sa na cestu a pokračuje do východiskového bodu.
Okres Stropkov
Bystrá – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severozápadu, severovýchodným smerom sa tiahne po okraji záhrady, lomí sa na juhovýchod po severovýchodnom okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, na juhovýchodnom konci obce obchádza areál hospodárskeho dvora, obchádza záhrady a ornú pôdu, pretína poľnú cestu vedúcu do obce z juhovýchodu, lomí sa a juhozápadným smerom sa tiahne popri poľnej ceste, obchádza záhrady, pretína cestu, juhozápadným smerom pokračuje ďalej po juhozápadnom okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, stáča sa po okraji lúk a záhrad, pokračuje popri hlavnej ceste vedúcej do obce zo severozápadu, na ktorú sa napája.
Vladiča (Vyšná Vladiča) – hranica sa začína pri štánej ceste, ktorá vedie do obce Suchá, a pokračuje smerom na juhozápad popri vodnom toku Javorový potok. Hranica vodný tok pretína, na krátkom úseku pokračuje pri štátnej ceste vedúcej do časti obce Vyšná Vladiča, odkiaľ pokračuje na severozápad a znova na juhozápad okrajom záhrad, obchádza miestny kostol, ktorý sa nachádza v západnej časti zastavaného územia obce, a v časti miestneho cintorína sa hranica stáča na juhovýchod a okrajom polí pokračuje k vodnému toku Chotčianka. Okrajom brehového porastu pokračuje vnútorná hranica smerom na severovýchod, pretína štátnu cestu a pokračuje okrajom brehového porastu Chotčianky. Smerom na severovýchod pokračuje ďalej hranica okrajom štátnej cesty, ktorú pretína na mieste odbočky do obce Suchá a končí sa vo východiskovom bode.
Vladiča (Nižná Vladiča) – vnútorná hranica sa začína pri štátnej ceste na severnom okraji vyčlenenej z chráneného vtáčieho územia, odkiaľ sa stáča na juhozápad a okrajom záhumienkov pokračuje po okraji brehového porastu Chotčianky po jej ľavom brehu. Hranica sa stáča na juh, kde sa približuje ku štátnej ceste a pokračuje okrajom zastavanej časti obce smerom na juhozápad, kde stále pokračuje po línii vodného toku Chotčianka po jej ľavom brehu. Na juhozápadnom okraji obchádza vnútorná hranica parcelu č. 50 a stáča sa na juh až juhovýchod. Pretína štátnu cestu a na krátkom úseku pokračuje jej okrajom smerom na severovýchod a stáča sa na juhovýchod a pokračuje okrajom rodinných záhrad na východ. Hranica sa stáča na sever a pokračuje po východnom okraji zastavanej časti obce. Hranica pretína poľnú cestu, pokračuje po jej okraji severovýchod a obchádza miestny kostol s cintorínom, odkiaľ pokračuje na sever okrajom záhrad pri rodinných domoch. Hranica sa pri poslednom dome v severnej časti zastavaného územia obce stáča na západ a smerom na sever pokračuje okrajom štátnej cesty, ktorú pretína, a končí sa vo východiskovom bode.
Suchá – vnútorná hranica sa začína na severnom okraji zastavaného územia obce pri pevnej ceste. Jej okrajom pokračuje smerom na juh a pri odbočke na poľnú cestu hranica pretína vodný tok a stáča sa na západ, odkiaľ pokračuje na juh rozhraním poľa a rodinných záhrad, kde obchádza zastavané územie obce po jeho západnom okraji. Na južnom okraji obce sa hranica stáča na sever a obchádza obhospodarované políčka, pretína cestu do obce a Javorový potok a pokračuje na severovýchod. Vnútorná hranica sa stáča a pokračuje na severozápad, kde obchádza miestny cintorín a kostol, pretína poľnú cestu a okrajom poľa pokračuje na sever po východnom okraji obce. V severnej časti zastavaného územia obce obchádza hranica pozemok s poľovníckou chatou a vracia sa do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – hranica vyčleňuje nad obcou na severe bývalý hospodársky dvor s prislúchajúcimi objektmi.
Driečna – vnútorná hranica sa začína na severnom okraji obce pri ceste a po jej okraji pokračuje smerom na juh. Hranica cestu vedúcu do obce pretína v mieste križovania cesty a vodného toku Chotčianka. Hranica pokračuje po okraji pevnej cesty smerom na sever a obchádza parcelu, na ktorej je kostol, pretína cestu vedúcu do poľa a pokračuje na západ a znova na juh okrajom rodinných polí a záhrad. Ďalej pokračuje vnútorná hranica okrajom štátnej cesty smerom na juh. Od cesty sa hranica odkláňa a pokračuje nelesnou vegetáciou k druhému kostolu, ktorý obchádza v smere na západ a obchádza aj miestny cintorín nachádzajúci sa neďaleko kostola. Hranica sa stáča na juh a pokračuje rozhraním bývalých pasienkov a pozemkov pri rodinných domoch, ktoré nie sú v súčasnosti využívané. Hranica obchádza hospodársky dvor v smere na juh a stáča sa na sever, kde pokračuje po pravom brehu vodného toku Chotčianka. Odtiaľ hranica pokračuje po ceste vedúcej na hospodárky dvor a stáča sa na východ a na sever, kde pokračuje okrajom štátnej cesty vedúcej do obce. Od cesty sa hranica odkláňa na sever až severovýchod a pokračuje okrajom rodinných polí a záhrad. Hranica sa približuje ku štátnej ceste, pretína ľavostranný prítok Chotčianky a cestu v obci, odkiaľ pokračuje smerom na sever a stáča sa na západ, kde pokračuje rozhraním rodinných polí a pasienkov a odtiaľ okrajom lesa a znova rozhraním rodinných záhrad a pasienkov. Hranica pretína vodný tok Chotčianka a po jeho pravom brehu pokračuje na sever okrajom štátne cesty, od ktorej sa na severovýchodnom okraji zastavanej časti obce odkláňa a pokračuje na severozápad okrajom lesného porastu do východiskového bodu.
Miková – hranica sa začína v severnej časti obce a vedie okrajom poľnej cesty a rodinných záhrad smerom na juh, kde obchádza parcelu č. 397 a pokračuje ku štátnej ceste, ktorú pretína, a pokračuje na juh okrajom poľa po východnom okraji parcely č. 412. Hranica sa stáča na východ k vodnému toku, po jeho okraji pokračuje na juh, obchádza parcelu č. 547, stáča sa na západ a stáča sa na juh a pokračuje okrajom poľa a obchádza záhrady. Vnútorná hranica sa približuje ku štátnej ceste a pokračuje smerom na juh, obchádza rodinný dom so záhradou, pretína štátnu cestu a stáča sa na sever. Ďalej pokračuje okrajom lesa a smerom na severovýchod pokračuje okrajom parciel č. 115 a 114. Hranica sa stáča na severozápad, pretína poľnú cestu, odkiaľ pokračuje okrajom poľa, pretína vodný tok a stáča sa na sever popri vodnom toku. Hranica obchádza miestny cintorín a pokračuje na severovýchod okrajom parcely č. 90, pretína poľnú cestu a rozhraním poľa a súkromných pozemkov pokračuje hranica na sever, kde na severnom okraji obce pretína vodný tok a vracia sa do východiskového bodu.
Malá Poľana – hranica sa začína na severnom okraji zastavanej časti obce a pokračuje okrajom štátnej cesty smerom na juh. Od cesty sa odkláňa a pokračuje okrajom políčok na severozápad k lesnému okraju a pokračuje na juhozápad až západ okrajom parcely č. 494 po pasienkoch a pokračuje ďalej okrajom parcely č. 491 smerom na juhozápad. Hranica pokračuje rozhraním záhumienkov a rodinných záhrad a stáča sa na juh ku štátnej ceste č. 575, ktorú pretína, a pokračuje po jej okraji na krátkom úseku na východ. Odtiaľ sa stáča na juh a obchádza zastavanú južnú časť obce smerom na východ. Hranica sa približuje ku štátnej ceste č. 575, pretína ju a stáča sa na sever, potom na východ. Na východnom okraji zastavanej časti obce hranica obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, kde pokračuje okrajom lesného porastu na západ a ďalej na sever, kde sa vracia do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – predstavujú parcely č. 479, 480, 481 a 482, na ktorých sa v súčasnosti hospodári.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – vnútorná hranica yyčleňuje parcely na ktorých je v budúcnosti zámer vybudovať rybníky a prislúchajúce funkčné zariadenia. Hranica tohto územia začína na pravom brehu Polianskeho potoka a pokračuje smerom na juhozápad po jeho pravom brehu, stáča sa na sever a severovýchod a vracia sa k východiskovému bodu.
Kožuchovce – vnútorná hranica sa začína na okraji lesného porastu a pokračuje po poľnej ceste smerom na juh. Hranica obchádza parcelu, na ktorej je zámer postaviť v budúcnosti vlek a vytvoriť zónu oddychu. Po poľnej ceste pokračuje hranica až k severnému okraju zastavanej časti obce, kde pokračuje po miestnej komunikácii, ktorá vedie do obce. Hranica sa od cesty odkláňa smerom na juhozápad a obchádza zastavanú časť obce po jej západnom okraji smerom na juhovýchod po okraji lesného porastu. Na južnom okraji zastavanej časti obce sa hranica stáča na severovýchod, pretína Kožuchovský potok a štátnu cestu do obce. Odtiaľ hranica pokračuje po poli, kde pretína poľnú cestu, a pokračuje na severozápad. Hranica sa stáča na západ a pretína cestu, ktorá vedie do obce, a pokračuje okrajom miestneho cintorína smerom na sever, kde pokračuje po poľnej neskôr po lesnej ceste, ktorá vedie okrajom lesného porastu. Smerom na východ pokračuje hranica do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – severne od zastavaného územia obce sú vyčlenené parcely, ktoré slúžia ako zóna oddychu. V súčasnosti sa tu nachádza poľovnícka chata. Územie je vyčlenené na časti parciel č. 174, 210 a 170.
Gribov – vnútorná hranica sa začína pri štátnej ceste, ktorá vedie do obce Kožuchovce. Ďalej pokračuje na západ, pretína Kožuchovský potok a obchádza parcely vyčlenené pre rybníky a rekreačné zariadenia, ktoré sú v danej časti naplánované, ako aj parcelu č. 275. Hranica pokračuje zo severu na juh, znova pretína Kožuchovský potok a obchádza zastavanú časť obce po jej západnom okraji. Pokračuje okrajom lesného porastu na krátkom úseku a smerom na juh obchádza na časti parcely č. 257/1 plochy, ktoré sú vybraté na individuálnu bytovú výstavbu. Hranica sa stáča na východ ku poľnej ceste, po ktorej smeruje na juhozápad, pričom obchádza intenzívne obhospodarované políčka mimo zastavanej časti obce, odkiaľ pokračuje na juhovýchod ku štátnej ceste. Na krátkom úseku pokračuje hranica okrajom cesty, ktorú neskôr pretína, a znova obchádza intenzívne obhospodarované políčka, ktoré nepatria do zastavanej časti obce, smerom na juh a stáča sa na sever. Hranica obchádza zastavanú časť obce a pokračuje smerom na východ, pričom obchádza parcely vymedzené na individuálnu bytovú výstavbu, a pokračuje na sever. Tu obchádza miestny cintorín, ako aj parcelu č. 338 a po jej okraji pokračuje na sever, pričom obchádza východnú časť zastavaného územia. Na krátkych úsekoch pokračuje po ľavom brehu Kožuchovského potoka, pričom obchádza aj rodinné záhrady. V severnej časti obce hranica pretína vodný tok a okrajom cesty na Kožuchovce pokračuje smerom na sever stále popri ceste do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie je vyčlenené nad obcou smerom na sever pri štátnej ceste. Hranica obchádza bývalý hospodársky dvor a obchádza parcely č. 313/2, 314, 315, 316, časť parciel č. 313/3 a 313/4.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – hranica vyčleňuje športové plochy a ihrisko, ktoré sa nachádzajú smerom na sever od Z1 naľavo pri štátnej ceste.
Bukovce – v rámci zastavanej časti obce nebola vyčlenená vnútorná hranica. Zastavanú časť obce vyčleňuje z chráneného vtáčieho územia vonkajšia hranica.
Zastavané územie v extraviláne obce – severne od obce Bukovce je z chráneného vtáčieho územia vyčlenené pútnické miesto, kde je zámer do budúcna vybudovať ďalšie objekty.
Staškovce – vnútorná hranica sa začína mimo zastavanej časti obce pri ceste, ktorá vedie do Nižnej Vladiče, odkiaľ hranica pokračuje smerom na juhozápad popri štátnej ceste, ktorú pretína za odbočkou na obec Pstriná. Hranica pokračuje po ľavom brehu vodného toku Chotčianka smerom na juhozápad až na juh k miestu, kde vodný tok pretína cesta. Od mosta pokračuje hranica späť na sever po pravom brehu Chotčianky a ďalej po miestnej komunikácii. Hranica obchádza severnú časť obce a pokračuje okrajom lesného porastu smerom na juhozápad. Na západnom okraji obce obchádza hranica parcelu č. 573, ktorá bola vyčlenená navyše mimo zastavaného územia obce. Odtiaľ pokračuje hranica po poľnej ceste na severovýchod a stáča sa na juh, kde pokračuje západným okrajom obce po okraji súkromných záhrad. V južnej časti obce sa hranica stáča k štátnej ceste a po jej okraji pokračuje na sever k vodnému toku Chotčianka a vracia sa po jej pravom brehu na juh. V južnej časti obce hranica vodný tok pretína smerom na východ a pokračuje na juh, pričom obchádza súkromné políčka a pokračuje smerom na sever hranicou súkromných pozemkov a poľa. Hranica obchádza miestny cintorín a smerom na sever znova pokračuje okrajom rodinných záhrad. V severnej časti obce, kde končia rodinné domy, sa hranica stáča na východ a obchádza družstvo a k nemu prislúchajúce objekty s výbehom pre dobytok, ktorý bol vyčlenený navyše. Hranica pokračuje na severozápad k východiskovému bodu.
Zastavané územie v extraviláne obce – vnútorná hranica začína pri ceste ktorá vedie do obce Pstriná a jej okrajom pokračuje smerom na sever. Odkláňa sa od cesty na východ a pokračuje okrajom lesa. Ďalej sa hranica stáča na severovýchod, kde pokračuje k vodnému toku Chotčianka, a po jeho pravom brehu sa hranica vracia do východiskového bodu smerom na juhozápad.
Okres Medzilaborce
Čertižné – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severozápadu od štátnej hranice s Poľskom, smeruje západným smerom po okraji záhrad a lúk, lomí sa na juhovýchod po severovýchodnom okraji lúk a miestneho cintorína, obchádza zastavané plochy, lúky a záhrady, stáča sa na juh po okraji cesty vedúcej k poľnohospodárskemu dvoru, stáča sa na sever obchádzajúc zastavané plochy, lúky a záhrady, lomí sa na juh, stáča sa na juhovýchod po severovýchodnom okraji lúk, záhrad a zastavaných plôch obce, ponad prírodnú rezerváciu Čertižnianske lúky sa stáča na juhozápad pretínajúc cestu, stáča sa na juhozápad po ľavom brehu toku Laborca, pred zastavaným územím obce pretína meander na dvoch miestach a prechádza na ľavý breh toku Laborca, na krátkom úseku sa lomí na západ a pokračuje severozápadným smerom po okraji záhrad, lúk a zastavaných plôch, vnútorným oblúkom sa stáča na západ a lomí sa na východ po poľnej ceste obchádzajúc ornú pôdu, pokračuje po pravom brehu toku Laborec, severozápadným smerom sa tiahne po okraji záhrad, zastavaných plôch a po pravom brehu Laborca, hranica obchádza západnú a severozápadnú zastavanú časť obce. Na konci obce hranica pokračuje po na ľavom brehu Laborca a stáča sa k ceste k východiskovému bodu. K vymedzenému územiu patrí areál poľnohospodárskeho družstva (mimo toku Čertižnianky), vyčlenený na tri samostatné plochy.
Zastavané územie v extraviláne obce – vnútorná hranica vyčleňuje poľovné zariadenie – chatu pri ceste, ktorá vedie na štátnu hranicu s Poľskom na časti parcely č. 675.
Habura – vnútorná hranica sa začína pri ceste vedúcej zo severozápadu. Pokračuje okrajom cesty s severozápadnému okraju zastavanej časti obce a pokračuje okrajom záhrad po ľavom brehu vodného toku Laborec smerom na juhovýchod. Hranica pretína Laborec a pokračuje po jeho pravom brehu prevažne na juh. Hranica sa odkláňa od línie vodného toku na juhozápad a obchádza zastavané územie obce juhozápadným až južným smerom. Hranica sa stáča na západ k poľnej ceste a obchádza objekty poľnohospodárskeho družstva – zemiakareň. Hranica pokračuje na juhozápad a vyčleňuje plochy na rekreáciu a oddych a kde je existujúci vlek. Hranica pretína poľnú cestu a miestny potôčik a obchádza plochy oddychu smerom na juh, juhovýchod až severovýchod a približuje sa znova k zastavanej časti obce a pokračuje po línii vodného toku Laborec. V južnej časti zastavaného územia hranica vyčleňuje plochy určené pre IBV a vracia smerom na severozápad okrajom štátnej cesty ktorá vedie do obce. Hranica cestu pretína a pokračuje po východnom okraji zastavaného územia obce smerom na severozápad po poľných cestách, ktorými sa hranica približuje k areálu poľnohospodárskeho družstva Habura a obchádza ho smerom na sever po poľnej ceste až po parcelu č. 1129/1, pozdĺž ktorej sa stáča na západ späť k pevnej ceste, ktorá vedie na Chvastejov, a jej okrajom sa vracia na juhozápad k obci. Hranica pretína vodný tok Haburky a obchádza severovýchodnú zastavanú časť obce, kde vyčleňuje parcely na hospodársky rozvoj obce a vracia do východiskového bodu.
Krásny Brod – zastavané územie obce 1 – vnútorná hranica sa začína pri štátnej ceste vedúcej do Medzilaboriec. Hranica cestu pretína a pokračuje na juhozápad, kde pretína železnicu a stáča sa na juhozápad až na juhovýchod a pokračuje v línii železnice. Hranica obchádza hospodársky objekt a stáča sa na východ, potom na juh a odtiaľ na západ k vodnému toku Laborec po línii ľavostranného prítoku Laborca popri Ňagovčíku. Pokračuje po jeho brehovom poraste, odkiaľ sa stáča na severovýchod na krátkom úseku a pokračuje znova po línii železnice prevažne smerom na juh. Hranica pretína vodný tok Laborec a pokračuje po jeho pravom brehu, odkiaľ sa stáča a obchádza zastavanú časť 1 obce Krásny Brod smerom na juhozápad. Tu hranica obchádza rodinné záhrady a pokračuje ich okrajom ďalej po okraji poľa juhozápadným až západným smerom. Hranica pretína cestu, ktorá vedie na miestny cintorín a jej okrajom pokračuje na sever a stáča sa na západ kde obchádza miestny cintorín. Hranica pokračuje ďalej prevažne na západ, stáča sa na sever a potom znova na západ, pretína štátnu cestu – smer Stropkov a pokračuje okrajom pravostranného prítoku Laborca smerom na juh, prítok pretína a pokračuje okrajom rodinných záhrad a sadov na západ, juhozápad až juh pretína štátnu cestu, ktorá vedie do Roškoviec, pokračuje okrajom cesty na juhozápad, kde obchádza areál drevovýroby, kde sa stáča na juh a obchádza areál družstva, kde pokračuje k vodnému toku Laborec. Vodný tok hranica pretína, pokračuje po ľavom brehu Laborca na krátkom úseku a znova pretína vodný tok Laborec keď sa stáča na sever, kde pretína cestu miestneho významu, ktorá vedie do obce. Hranica pokračuje na severovýchod po pravom brehu vodného toku a zároveň okrajom hospodárskeho dvora, hranica pretína vodný tok a stáča sa na juhozápad, potom na juhovýchod popri ceste miestneho významu a v línii železnice pokračuje na sever. Hranica sa pri križovatke z hlavnej cesty na Medzilaborce do Krásneho Brodu stáča na juhovýchod a pokračuje po opačnej strane železnice ako v predošlom úseku. Hranica štátnu cestu do Medzilaboriec pretína a pokračuje v smere na Medzilaborce na severovýchod, kde pokračuje ďalej okrajom štátnej cesty, obchádza benzínovú stanicu a pokračuje okrajom lesa a znova okrajom štátnej cesty. Hranica sa od cesty odkláňa na východ a pokračuje okrajom lesa a hospodárskeho dvora, ktorý obchádza, až sa stáča na sever a severozápad ku štátnej ceste do obce Ňagov, ktorú pretína a v smere na severovýchod obchádza hospodársky dvor a pokračuje rozhraním polí a rodinných sadov a záhrad. Hranica pokračuje okrajom poľa a stáča sa na juhozápad a vracia sa do východiskového bodu.
Zastavané územie obce 2 – vnútorná hranica sa začína pri štátnej ceste do Medzilaboriec a jej okrajom pokračuje na juhozápad, pretína štátnu cestu, stáča sa na sever a popri železnici pokračuje znova na juhozápad. V mieste, kde sa končí kataster obce, sa hranica stáča na východ a pretína štátnu cestu, okrajom ktorej pokračuje na juh. Okrajom katastrálneho územia pokračuje hranica na východ, kde obchádza areál drevovýroby a skládku komunálneho odpadu smerom na sever. Hranica obchádza Monastier a po ceste, ktorá k nemu vedie, pokračuje hranica ku štátnej ceste smerom na severozápad. Ďalej hranica pokračuje okrajom rodinných záhrad, obchádza parcelu č. 540, stáča sa k štátnej ceste a vracia sa do východiskového bodu.
zastavané územie obce 3 – vnútorná hranica vyčleňuje zastavanú časť pri štátnej ceste do Medzilaboriec. Hranica sa začína pre ceste a smeruje na juhovýchod, kde obchádza rodinné domy so záhradami, odkiaľ pokračuje po poli smerom na sever, kde obchádza vilu a k nej patriaci tenisový kurt. Okrajom parcely č. 530/6 a 530/2 sa hranica stáča ku štátnej ceste do Medzilaboriec a smerom na juh sa vracia do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne Z1 – vnútorná hranica vyčleňuje časť parcely č. 786/1, ktorá susedí so zastavaným územím obce 1.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – vnútorná hranica vyčleňuje parcelu č. 749/2 a časť parcely č. 749/1. Hranica vyčleňuje zastavanú časť neďaleko štátnej cesty do Ňagova a susedí so zastavaným územím obce 1.
Medzilaborce – vnútorná hranica sa začína pri štátnej ceste, ktorá pokračuje od Krásneho Brodu do Medzilaboriec. Hranica smeruje na juhozápad, pretína železnicu a vodný tok Laborec a po jeho pravom brehu pokračuje na severozápad po východnom okraji zastavaného územia. Tu hranica obchádza výrobný areál, ktorého okrajom pokračuje na juhovýchod, pretína vodný tok Laborec a po jeho ľavom brehu pokračuje na sever. Hranica pretína ľavostranný prítok Laborca – vodný tok Vydranku a popri vodnom toku Laborec z jednej strany a železnici z druhej strany pokračuje hranica stále na sever. Železnica sa odkláňa a hranica pokračuje po línii vodného toku Laborec smerom na sever. Znova vodný tok dvakrát pretína a stáča sa na severovýchod k ceste, ktorá vedie do miestnej časti Borov. Tu na krátkom úseku pokračuje južne okrajom cesty, obchádza drevovýrobu a znova pokračuje popri ceste smerom na juh. Hranica obchádza vilovú štvrť a pokračuje juhovýchodným smerom popri ceste. Hranica obchádza parcelu č. 1378 smerom na severovýchod a pokračuje okrajom záhradkárskej oblasti na juhovýchod, odkiaľ pokračuje na severovýchod po železnici. Na krátkom úseku pokračuje po pravom brehu Vydranky, približuje sa k štátnej ceste, ktorá vedie do miestnej časti Medzilaboriec do Vydrane, cestu pretína a pokračuje na východ a vracia sa na juhozápad po pravom brehu Vydranky. Hranica vodný tok, pretína a obchádza areál družstva smerom na juh až juhozápad. Hranica pokračuje po línii vodného toku Vydranka, od ktorého sa odkláňa, a obchádza zastavané územie mesta Medzilaborce po jeho juhovýchodnom okraji a vracia sa do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne Z1 – hranica vyčleňuje dva objekty – budovy, ktoré sú súčasťou priemyselnej zóny, ktorá sa nachádza v juhozápadnej časti mesta na parcelách č. 1478/2 a 1478/3.
Zastavané územie v extraviláne Z2 – parcela č. 1363/1.
Zastavané územie v extraviláne Z3 – parcela č. 1374/1 jej súčasti a parcela č. 1375.
Zastavané územie v extraviláne Z4 – vnútorná hranica vyčleňuje na časti parcely č. 1369/1 pri štátnej ceste do časti Medzilaboriec-Borov hospodársky dvor.
Zastavané územie v extraviláne Z5 – vnútorná hranica vyčleňuje starý židovský cintorín na časti parcely č. 1489/1 v severozápadnej časti extravilánu.
Zastavané územie v extraviláne Z6 – Danová 1 – vnútorná hranica vyčleňuje v severnej časti katastrálneho územia parcely, ktoré sú využívané na rekreáciu. Vnútorná hranica sa začína pri spevnenej ceste, ktorá pokračuje na sever ku štátnej hranici s Poľskom, obchádza parcelu č. 1455 po jej východnom okraji a pokračuje smerom na juh okrajom lesa k táboru, ktorý je súčasťou lyžiarskeho strediska. Zastavaná časť Z6 pokračuje ďalej v miestnej časti Medzilaboriec vo Vydrani a vnútorná hranica vyčleňuje z chráneného vtáčieho územia lyžiarsky vlek. Hranica pokračuje okrajom parcely č. 374/2, kde pokračuje smerom na juhovýchod okrajom lesa a stáča sa na západ, kde obchádza parcelu č. 377/1, a pokračuje okrajom smerom na severozápad, pokračuje po ceste. Hranica pokračuje na západ k spevnenej ceste, ktorá vedie na štátnu hranicu s Poľskom a stáča sa na sever, kde sa vracia do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne Z7 – Danová 2 – vnútorná hranica sa začína pri spevnenej ceste, ktorá pokračuje smerom na sever ku štátnej hranici s Poľskom. Hranica obchádza bývalú vodnú nádrž a pokračuje po lesnej ceste smerom na severozápad, odkiaľ sa stáča na východ až na juh okrajom parcely č. 1442/1, po lesnej ceste hranica pokračuje ďalej, obchádza chatu a znova pokračuje po lesnej ceste na východ. Hranica sa stáča na juh a potom na západ až juhozápad, obchádza veľkú rodinnú chatu a okrajom lesa pokračuje a končí sa vo východiskovom bode.
Vydraň – hranica sa začína pri štátnej ceste, ktorá vedie do obce, odkiaľ pokračuje smerom na severozápad, pretína železnicu a obchádza rodinné záhrady smerom na severovýchod až východ, pretína Hlboký potok, ktorý priteká z obce od obce Kalinov, a po jeho línii pokračuje na sever, kde o obchádza rodinné záhrady, obchádza výrobný areál a stáča sa na východ ku štátnej ceste, ktorej okrajom pokračuje až k odbočke na Danov, a znova okrajom cesty sa vracia späť k zastavanej časti Vydrane a pokračuje okrajom rodinných záhrad na juh. Hranica sa stáča a pokračuje na východ, obchádza miestny cintorín, rodinné záhrady a stáča sa na juh k ceste, ktorá vedie na Palotu, a pokračuje po jej okraji, odkiaľ odbočuje k železnici a tu okrajom železnice pokračuje na severozápad, približuje sa k vodnému toku Vydranka a po jej pravom brehu pokračuje na juhozápad. Od vodného toku sa odkláňa a vracia sa cez pole do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne Z1 – vonkajšia hranica sa začína za odbočkou smerom k chatovej oblasti na Danovej a tiahne sa popri pevnej ceste, kde obchádza pozemky určené na rozvoj rekreačných aktivít. Hranica okrajom lesa pokračuje na sever a pretína spevnenú cestu na mieste odbočky k lyžiarskemu vleku a odtiaľ sa stáča na juh a pokračuje znova okrajom lesa a vracia sa do východiskového bodu.
Zastavané územie v extraviláne Z2 – vnútorná hranica sa začína pri ceste na Palotu, pri odbočke k rómskej osade, odkiaľ pokračuje popri ceste na severovýchod, pretína cestu, ktorá vedie z osady, a pokračuje na juhozápad okrajom lesa do východiskového bodu.
Borov – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, východným smerom obchádza záhradu, lomí sa na juh po východnom okraji záhrad a lúk, stáča sa na východ po okraji záhrad, zastavaných plôch a cesty, na východnom okraji obce sa lomí na juh, ďalej sa lomí na západ, prechádzajúc po okraji lúky až k hlavnej ceste vedúcej do obce z juhu, po okraji tejto cesty smeruje na juh, ďalej sa lomí na západ, kde pretína cestu a tok Laborca, obchádza areál PD, pokračuje na sever po okraji záhrad, lúk a zastavaných plôch, na severnom okraji obce obchádza lúku, ktorej súčasťou je lyžiarsky vlek, späť sa vracia k hlavnej ceste vedúcej do obce zo severu.
Zastavané územie v extraviláne obce – severovýchodne od obce je z chráneného vtáčieho územia vyčlenená hospodárska budova.
Kalinov – hranica sa začína na lesnej ceste vedúcej do obce zo severu, stáča sa na juh po východnom okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, zastavaných a neplodných plôch, na južnom okraji obce sa stáča na západ a pretína cestu a tok Kalník, stáča sa na sever po západnom okraji lúk, ornej pôdy a záhrad, v hornej polovici obce obchádza plochu miestneho cintorína a na severnom okraji obce sa napája na lesnú cestu.
Olšinkov – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severozápadu, tiahne sa severovýchodným smerom po severozápadnom okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, lomí sa na juhovýchod po severovýchodnom okraji ornej pôdy a záhrad, na tomto úseku pretína lesnú cestu, ďalej sa lomí na juhozápad po juhovýchodnom okraji záhrad, lúk, zastavaných plôch, cintorína, na juhozápadnom okraji obce sa lomí na severozápad po okraji záhrady a lúky, taktiež tu pretína poľnú cestu, stáča sa na severovýchod po okraji lúk, záhrad, ornej pôdy a zastavaných plôch, napája sa na cestu vedúcu do obce.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – je tvorené areálom poľnohospodárskeho družstva, ktoré sa nachádza na ľavej strane cesty vedúcej do obce zo západu. Podľa katastra ide o parcely č. 327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 327/7, 327/8, 333, 332, 338/1, 329, 325, 327, 328.
Volica – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, pokračuje na juh, obchádzajúc zastavané plochy na konci obce a tiež k nim pričlenenú ornú pôdu, záhrady a lúky, pokračuje na juh po východnom okraji ornej pôdy, lúk a záhrad, v strede obce sa stáča k hlavnej ceste vedúcej cez obec, prechádza popri nej, obchádza zastavanú plochu a záhradu a cintorín, južným smerom sa tiahne po východnom okraji lúk a záhrad, na južnom konci obce hranica obchádza samotu a tiahne sa popri hlavnej ceste vedúcej do obce z juhu, lomí sa na západ, pričom pretína cestu a obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, stáča sa na sever po západnom okraji zastavaných a neplodných plôch, záhrad, ornej pôdy, na krátkom úseku prechádza po obecnej ceste, na úrovni futbalového ihriska sa lomí na východ smerom k hlavnej ceste, severným smerom prechádza popri ceste, obchádza zastavanú plochu, ornú pôdu a záhradu a napája sa na hlavnú cestu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – nachádza sa na konci obce na pravej strane hlavnej cesty v smere na Čabiny. Je tvorené areálom drevárskej výroby a plôch ornej pôdy a lúky. Podľa katastra sú to parcely č. 669/6, 669/7, 682/2, 682/3, 669/8.
Zastavaná územie v extraviláne obce Z2 – nachádza sa na konci obce na ľavej strane hlavnej cesty v smere na Čabiny. Tvoria ho lúčne porasty parcely č. 663/2 a plocha futbalového ihriska na parcele č. 664 v blízkosti ľavého brehu toku Laborca.
Zastavané územie v extraviláne obce Z3 – plochu tvorí zastavaná plocha a orná pôda oproti železničnej zastávke Volica v tesnej blízkosti železničnej trate. Podľa katastra je to parcela č. 659/2 – zastavaná plocha a parcela č. 660 vedená v katastri ako orná pôda.
Zastavané územie v extraviláne obce Z3 – plochu tvoria dve parcely č. 663 a 684 vedené ako orná pôda. Zo severu je plocha ohraničená poľnou cestou, z juhu cintorínom a z východu poľnou cestou.
Zbudská Belá – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, smeruje na juh, lomí sa na východ po okraji zastavaných plôch, lúk a záhrad, stáča sa na juh po východnom okraji lúk, záhrad a ornej pôdy, obchádza plochu miestneho cintorína, pokračuje na juh po poľnej ceste, obchádzajúc areál poľnohospodárskeho družstva, stáča sa na sever po pravom brehu toku Belianka, pretína tento tok, lomí sa na juh a stáča sa na západ, severným smerom prechádza po západnom okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, na severnom okraji obce sa stáča k obecnej ceste a obchádza zastavané plochy a záhrady a napája sa na hlavnú cestu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – je tvorené plochou lúky nad areálom poľnohospodárskeho družstva. Podľa katastra ide o parcelu č. 693/1.
Radvaň nad Laborcom – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, juhozápadným smerom obchádza areál hospodárskeho dvora, pokračuje juhovýchodným smerom po okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, na južnom konci obce obchádza záhrady a pretína hlavnú cestu vedúcu do obce z juhu, obchádza záhrady, ornú pôdu, zastavané plochy, pretína tok Belianky, pokračuje po okraji záhrad a zastavaných plôch, lomí sa na západ popri obecnej ceste, obchádza zastavanú plochu, cez most pretína tok Laborca, stáča sa na juh po pravom brehu toku Laborec, obchádza záhrady, ornú pôdu a zastavané plochy, lomí sa na juh popri železničnej trati, obchádza budovu a záhradu, lomí sa na západ, prechádzajúc popri bezmennom toku, obchádza dva areály hospodárskych dvorov, stáča sa na západ popri ceste vedúcej do obce zo západu, lomí sa na sever popri železničnej trati, na severnom konci obce obchádza zastavané plochy, záhrady a lúky, lomí sa na juh popri železničnej trati, pretína cestu a obchádza lúky, záhrady, ornú pôdu a zastavané plochy po ich východnom okraji, lomí sa na východ, kde pretína tok Laborca, obchádza ornú pôdu, lúky a zastavanú plochu, pretína hlavnú cestu vedúcu do obce zo severu, východným smerom obchádza zastavané plochy a záhrady, napája sa na hlavnú cestu vedúcu do obce zo severovýchodu.
Brestov nad Laborcom – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, východným smerom obchádza zastavanú plochu a ovocný sad, lomí sa na juh po východnom okraji záhrad a ovocných sadov, po južnom okraji záhrady a cintorína sa vracia k hlavnej ceste, východným smerom obchádza zastavané plochy a záhradu, lomí sa na juh po východnom okraji záhrad, ovocných sadov, na južnom konci obce obchádza zastavané plochy, prechádza popri hlavnej ceste a obchádza zastavané plochy a záhrady, pretína hlavnú cestu, lomí sa na sever po okraji hlavnej cesty, obchádza záhrady, pokračuje na sever po okraji hlavnej cesty, v hornej polovici obce obchádza záhrady, ovocné sady, lúky, ornú pôdu a zastavané plochy, na konci obce sa napája na hlavnú cestu vedúcu do obce zo severu.
Čabiny – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, tiahne sa južným smerom popri hlavnej ceste, východným smerom pretína cestu a obchádza plochu miestneho cintorína, vracia sa k hlavnej ceste a lomí sa na severovýchod po okraji záhrad, ornej pôdy, lúk a zastavaných plôch, pokračuje popri obecnej ceste a obchádza parcelu s hospodárskymi budovami (na severovýchodnom konci obce je do zastavaného územia obce zahrnutý aj areál poľnohospodárskeho družstva), pokračuje juhozápadným smerom po okraji cesty a obchádza zastavané plochy a záhrady, pretína tok Olšavy, obchádza zastavané plochy, záhrady a lúky, ďalej sa tiahne po ľavom brehu Olšavy, obchádza lúky, záhrady a ornú pôdu, lomí sa na juh po okraji záhrad a zastavaných plôch, na južnom konci obce pretína hlavnú cestu vedúcu do obce z juhu, lomí sa na sever popri ceste a znova sa lomí po okraji zastavanej plochy, záhrady a ornej pôdy, stáča sa na sever po poľnej ceste, pri toku Olšava sa lomí k ľavému brehu toku Laborec a smeruje južným smerom, pretína tok Laborca, obchádza záhrady a lúky, pretína železničnú trať, stáča sa na sever, obchádza futbalové ihrisko, smeruje severným smerom v blízkosti železničnej trate, ďalej obchádza zastavané plochy, záhrady, ornú pôdu a lúky, stáča sa na západ, severným smerom pretína lesnú cestu a bezmenný tok, lomí sa na východ po okraji lúk, záhrad a zastavaných plôch, pretína cestu a lomí sa na sever po okraji cesty, obchádza areál hospodárskeho dvora, smeruje južným smerom popri železničnej trati a obecnej ceste, cez most pretína tok Laborca, lomí sa na sever po vedľajšej ceste, stáča sa k hlavnej ceste vedúcej do obce zo severu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – plocha sa nachádza na severovýchodnom konci obce za pravým brehom toku Olšava, neďaleko areálu poľnohospodárskeho družstva. Tvorí ju parcela č. 981 a parcela č. 982 vedená ako zastavaná plocha.
Valentovce – hranica sa začína na lesnej ceste vedúcej do obce z východu, tiahne sa po okraji lesa, záhrad, lúk, ornej pôdy a zastavaných plôch juhozápadným smerom, na juhozápadnom okraji obce pretína cestu vedúcu do obce z juhozápadu a lomí sa na sever po okraji záhrad, lúk, ornej pôdy a zastavaných plôch, na tomto úseku pretína aj bezmenný tok, na konci obce sa stáča na juh po okraji lúky a pretína tok Belianka a napája sa na lesnú cestu vedúcu do obce z východu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie sa nachádza pri hlavnej ceste vedúcej do obce z juhozápadu v lokalite zvanej Vyšná Roveň. Na ploche sa nachádza hospodárska budova a priľahlé plochy.
Výrava – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severozápadu, obchádza ornú pôdu, pretína tok Suchej Výravy, smeruje juhovýchodným smerom po okraji lúk, ornej pôdy a neplodných plôch, na krátkom úseku sa tiahne po konkáve Suchej Výravy, lomí sa na východ po okraji zastavanej plochy a ornej pôdy, lomí sa na juh po poľnej ceste, severovýchodným smerom sa tiahne po okraji ornej pôdy, lomí sa na juhovýchod po okraji poľnej cesty, stáča sa na severovýchod po okraji hlavnej cesty, pretína hlavnú cestu a južným smerom prechádza po okraji ornej pôdy, pretína tok Malej Výravy, južným smerom prechádza po okraji lúk a ornej pôdy ponad areál poľnohospodárskeho družstva, stáča sa k hlavnej ceste, obchádza zastavané plochy, záhrady a ornú pôdu, pretína cestu a tiahne sa po okraji lúky a neplodnej plochy, pretína tok Výravy, pokračuje po okraji ornej pôdy a neplodnej plochy, lomí sa na severozápad po okraji lúk, záhrad, ornej pôdy, na tomto úseku zároveň pretína dva bezmenné toky, na severozápadnom okraji obce sa po brehu bezmenného toku lomí k hlavnej ceste.
Svetlice – hranica sa začína na lesnej ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, východným smerom pretína tok Svetlica a obchádza záhrady, lomí sa na juh po okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, neplodných plôch a zastavaných plôch, ponad cintorín sa stáča na juhovýchod po severovýchodnom okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, neplodnej a zastavanej plochy, prechádza popri ceste, pretína cestu vedúcu do obce z juhovýchodu a tok Svetlička, obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, stáča sa na západ po okraji neplodnej plochy, ornej pôdy, záhrady a po ľavom brehu toku Svetlička, západným smerom sa ďalej tiahne po južnom okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, zastavaných a neplodných plôch, na konci obce sa lomí na sever a pretína cestu vedúcu do obce zo západu, východným smerom sa tiahne popri ceste, pretína tok Svetličky a vnútorným oblúkom sa stáča na sever po okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, neplodných a zastavaných plôch, na dvoch úsekoch prechádza po pravom brehu toku Svetlica, na severnom konci obce prechádza k ceste, na ktorú sa napája.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – ide o ohradenú plochu areálu bačovne, ktorá sa nachádza na severnom okraji obce Svetlice. Podľa katastra ju tvoria parcely č. 485, 486, 487, 488.
Zbojné – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, južným smerom obchádza východný okraj záhrad, lomí sa na východ, pretínajúc vodný tok Výrava po okraji záhrad, lomí sa na juh po východnom okraji záhrad, na južnom konci obce sa hranica lomí na západ, kde prechádza po južnom okraji záhrad, po obecnej ceste smeruje na západ, lomí sa na juh, obchádza záhradu a neplodné plochy, pretína tok Výrava a hlavnú cestu vedúcu do obce z juhu, lomí sa na sever po okraji záhrad, lomí sa na západ po južnom okraji záhrad a ornej pôdy, lomí sa na sever po západnom okraji záhrad a stáča sa na západ po južnom okraji záhrad, severným smerom pretína bezmenný tok, poľnú cestu a obchádza záhrady, lomí sa na východ po poľnej ceste, obchádza cintorín a pokračuje severným smerom po západnom okraji záhrad, na severnom konci obce sa lomí na východ a napája sa na hlavnú cestu vedúcu do obce zo severu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – plocha sa nachádza na severnom konci obce na pravom brehu toku Výrava. Podľa katastra ju tvorí parcela č. 899 vedená ako trvalý trávny porast.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – plocha sa nachádza na lokalite Pod Bystrým a podľa katastra ju tvorí časť parcely č. 865/1, ktorá je vedená ako trvalý trávny porast.
Zastavané územie v extraviláne obce Z3 – plochu tvorí budova horárne, prístupová cesta k horárni, lúka a ovocný sad. Nachádza sa nad lokalitou Z2. Podľa katastra ju tvoria parcely č. 883 – trvalý trávny porast, č. 884 – záhrady, č. 882 – cesta.
Zastavané územie v extraviláne obce Z4 – predstavuje ohradenú plochu pod vodnou nádržou Zbojné na ktorej sa nachádza ruina budovy. Plochu tvoria podľa katastra parcely č. 895/1 a 895/2 vedené ako zastavané plochy a parcely č. 894 a 896 vedené ako záhrady.
Zastavané územie v extraviláne obce Z4 – územie je tvorené plochou vodnej nádrže Zbojné, ktorej súčasťou je priehradný múr, zemný val a samotná plocha vodnej nádrže. Väčšia časť nádrže sa nachádza v katastri obce Zbojné, časť v katastri obce Svetlice.
Palota – hranica sa začína na poľnej ceste vedúcej do obce zo severu, pretína bezmenný tok, lomí sa na juh po východnom okraji lúčnych porastov, záhrad a zastavaných plôch, pretína bezmenný tok a lesnú cestu, obchádza lúku a lomí sa na juhozápad po okraji lúk, záhrad, ornej pôdy, pokračuje po ľavom brehu Palotského potoka, tiahne sa popri ceste vedúcej na cintorín, obchádza cintorín, ďalej sa tiahne juhozápadným smerom po juhovýchodnom okraji lúk, obchádza areál poľnohospodárskeho dvora, lomí sa na severozápad po pravom brehu Vydranky. Pretína hlavnú cestu vedúcu do obce zo západu, vnútorným oblúkom sa stáča na severovýchod popri hlavnej ceste, pretína cestu a obchádza záhrady a lúky, pokračuje popri ceste vedúcej k hraničnému priechodu, pretína túto cestu a tiahne sa severovýchodným smerom po okraji lúk, záhrad, na krátkom úseku sa tiahne popri obecnej ceste, na severnom okraji obce sa napája na poľnú cestu vedúcu do obce zo severu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie bezprostredne nadväzuje na zastavané územie obce zo západnej strany. Tvoria ho parcely popri hlavnej ceste vedúcej do obce zo západu. Podľa katastra je tvorené parcelami č. 552 – cesta, č. 491 – orná pôda, č. 498 a 500 – trvalý trávny porast, časť parcely č. 497 – trvalý trávny porast, č. 487/1, č. 488, 489 – trvalý trávny porast, časť parcely č. 546 – vodný tok Vydranka, č. 487/2 – trvalý trávny porast, č. 485/2 – trvalý trávny porast.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – územie tvorí plocha pri lesnej ceste nad obcou Palota. Súčasťou plochy je hospodárska budova a trvalý trávny porast čiastočne porastený stromami, ktorý je vymedzený pravým brehom toku Vydranky a ľavým okrajom lesnej cesty. Tvoria ju parcely č. 462 – zastavané plochy a č. 463 – trvalý trávny porast.
Zastavané územie v extraviláne obce Z3 – plocha sa nachádza na západnej hranici Národnej prírodnej rezervácie Palotská jedlina, nachádzajú sa tu rekreačné chaty, čiastočne je porastená lesom. Podľa katastra ju tvoria parcely: 361 – les, časť parcely č. 365 – les, časť parcely č. 363, ktorá slúži ako cesta a vedená je ako les, č. 366 – zastavaná plocha.
Ňagov – hranica sa začína na mieste, kde sa pretína Ňagovský potok s poľnou cestou na severovýchodnom okraji obce, tiahne sa na juh po východnom okraji záhrad, zastavaných plôch a lúk, obchádza areál miestneho cintorína, stáča sa na juhozápad po okraji poľnej cesty, ďalej sa tiahne po ľavom brehu Ňagovského potoka, pokračuje na juhozápad po okraji záhrad, lomí sa na juhovýchod po okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, stáča sa na juhozápad po okraji ornej pôdy a lúk, zároveň pretína cestu vedúcu do obce z juhovýchodu, lomí sa na severozápad a prechádza po pravom brehu bezmenného potoka, prechádza na jeho druhú stranu, tým istým smerom sa tiahne po okraji záhrad a lúk, na severozápadnom konci obce sa lomí po okraji záhrady, lomí sa juhovýchodným smerom a prechádza po brehu Ňagovského potoka, pretína ho a pokračuje po okraji hlavnej cesty, lomí sa na severovýchod po okraji zastavaných plôch a záhrad, pokračuje po pravom brehu Ňagovského potoka, ďalej sa tiahne tým istým smerom po okraji poľnej cesty, ktorá kopíruje okraj lúk, záhrad, ornej pôdy a ciest, zároveň sa stáča na sever, na severnom konci obce sa lomí na východ po severnom okraji záhrad a napája sa na poľnú cestu vedúcu do obce zo severovýchodu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie sa nachádza pod lokalitou Lán a tvorí ho plocha futbalového ihriska (parcela č. 2056/2), juhovýchodný okraj parcely č. 2057 a časť parcely č. 2815/1 – poľná cesta.
Čabalovce – hranica sa začína na lesnej ceste vedúcej do obce zo severu, južným smerom sa tiahne po pravom brehu Čabalovského potoka, lomí sa na juhovýchod, pretínajúc spomínaný potok, a po okraji lúky, cintorína a zastavaných plôch pokračuje popri hlavnej ceste na juhovýchod k miestnej časti Sterkovce, obchádza budovu pošty a pokračuje po okraji záhrad, pretína bezmenný tok a lomí sa na juhovýchod po okraji lúky, lomí sa na juhozápad po okraji ornej pôdy, pretína hlavnú cestu a obchádza hospodársky dvor, juhovýchodným smerom sa tiahne po okraji záhrad a lúk, pri ľavom brehu bezmenného potoka sa nachádza samostatná parcela č. 418 zahrnutá taktiež do zastavaného územia obce, na juhozápadnom okraji Sterkoviec sa lomí na západ, pretínajúc bezmenný tok a dva poľné cesty, obchádza zastavané plochy a záhrady a lomí sa na severovýchod po severozápadnom okraji záhrad, lúk a zastavaných plôch, obchádza cintorín a severovýchodným smerom sa tiahne popri hlavnej ceste smerom k miestnej časti Čabalovce, vnútorným oblúkom sa stáča na juh po východnom okraji záhrad a lúk, na južnom konci obce obchádza hospodársky dvor a stáča sa na sever po západnom okraji lúk a záhrad, pretína hlavnú cestu a severným smerom prechádza po západnom okraji lúk a záhrad, lomí sa na východ po severnom okraji záhrad a lúk a napája sa na lesnú cestu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie sa nachádza nad hlavnou cestou medzi miestnymi časťami Čabalovce a Šterkovce, tvoria ho lúky, záhrady a orná pôda. Ide o parcely č. 721/20, 721/22, 721/24, 720/5, 721/26, 721/28, 721/1, 721/17, 721/18, 721/19, 721/21, 721/23, 721/15, 721/25, 721/27, 721/29, 721/30, 721/32, 721/33, 721/12, 722, 723, 851/1, 584/2, 583/3.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – územie tvorí plocha hospodárskeho dvora, ktorý sa nachádza pod lokalitou Sčob na juhovýchodnom okraji obce pri hlavnej ceste. Do ohradenej plochý sú zahrnuté zastavané plochy, trvalý trávny porast a bezmenný tok. Ide o parcely č. 755/1, 755/2, 755/3 a 837/2.
Krivá Oľka – hranica sa začína na poľnej ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, vracia sa severovýchodným smerom po okraji obecnej cesty, pretína bezmenný tok, stáča sa na juhozápad po okraji lesa, záhrad, zastavaných plôch, na juhozápadnom konci obce sa lomí na severozápad po okraji záhrad a zastavaných plôch, zároveň pretína hlavnú cestu vedúcu do obce z juhozápadu a bezmenný tok, lomí sa na severovýchod po okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, zastavaných plôch, na severovýchodnom konci obce sa lomí a napája sa na cestu. Do zastavaného územia obce je zahrnutý aj miestny cintorín ako samostatne ohraničená plocha. Nachádza sa nad juhozápadným koncom obce. Ďalšia samostatne ohraničená plocha zahrnutá do zastavaného územia obce sa nachádza pred vjazdom do obce na ľavej strane hlavnej cesty. Do plochy sú zahrnuté parcely č. 118 – zastavaná plocha, 119 – záhrady.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – plochu tvoria parcely, ktoré sa nachádzajú na severozápadnom okraji zastavaného územia obce. Ide o parcely vedené v katastri ako orná pôda, lúky, zastavané plochy a záhrady.
Rokytovce – hranica sa začína na hlavnej ceste vedúcej do obce zo severozápadu, východným smerom obchádza zastavané plochy, lúky a záhrady, obchádza areál hospodárskeho dvora a stáča sa na juh po východnom okraji záhrad, lúk, zastavaných plôch, na južnom konci obce pretína cestu vedúcu do obce z juhu a tok Rakytovec, lomí sa na sever po západnom okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, na konci obce sa stáča k hlavnej ceste, na ktorú sa napája.
Sukov – hranica sa začína na hlavnej ceste vedúcej do obce zo severu, tiahne sa popri tejto ceste, južným smerom obchádza záhrady, zastavané a neplodné plochy, pretína Sukovský potok, tiahne sa ďalej na juh po pravom brehu Sukovského potoka, na južnom konci obce sa lomí k hlavnej ceste a stáča sa na sever po okraji hlavnej cesty vedúcej do obce z juhu, pretína hlavnú cestu, obchádza areál cintorína a pokračuje na sever po západnom okraji záhrad a lúk, pretína poľnú cestu, prechádza popri poľnej ceste, na severnom konci obce sa stáča na východ, prechádza po pravom brehu Sukovského potoka a napája sa na hlavnú cestu.
Na južnom konci obce je súčasťou zastavaného územia obce aj samostatne ohraničené územie na ľavej strane hlavnej cesty v smere do obce, ktorého súčasťou sú zastavané plochy, záhrady, lúky a les.
Roškovce – hranica sa začína na lesnej ceste vedúcej do obce zo severu, južným smerom sa tiahne popri ceste, lomí sa na východ po severnom okraji záhrad a zastavaných plôch, na východnom konci obce sa lomí na juh, pretínajúc hlavnú cestu vedúcu do obce z východu, ďalej sa tiahne po ľavom brehu Sukovského potoka, pretína ho, obchádza lúku a vnútorným oblúkom sa stáča na juh po južnom okraji lúk a záhrad, pokračuje po konkávnom brehu Sukovského potoka, obchádza plochu miestneho cintorína, pretína dva poľné cesty a lomí sa na severozápad po okraji záhrad, pred točňou v smere od obce pretína poľnú cestu, obchádza záhrady, na krátkom úseku prechádza popri točni už spomínanej poľnej cesty, severovýchodným smerom obchádza záhrady, lomí sa na juhovýchod po severnom okraji záhrad, obchádza ornú pôdu, prechádza popri poľnej ceste, obchádza neplodnú, zastavanú plochu a záhradu a napája sa na lesnú cestu vedúcu do obce zo severu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie tvorí areál hospodárskeho dvora pred obcou Roškovce, ktorý sa nachádza na ľavej strane cesty vedúcej do obce z východu. Plocha areálu je vymedzená hlavnou cestou a ľavým brehom Sukovského potoka. Podľa katastra súčasťou areálu hospodárskeho dvora sú parcely č. 566, 410/3, 410/6, 410/2, 410/4, 410/5, 406, 410/1, 407, 408, 409.
Bystrá – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severozápadu, severovýchodným smerom sa tiahne po okraji záhrady, lomí sa na juhovýchod po severovýchodnom okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, na juhovýchodnom konci obce obchádza areál hospodárskeho dvora, obchádza záhrady a ornú pôdu, pretína poľnú cestu vedúcu do obce z juhovýchodu, lomí sa a juhozápadným smerom sa tiahne popri poľnej ceste, obchádza záhrady, pretína cestu, juhozápadným smerom pokračuje ďalej po juhozápadnom okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, stáča sa po okraji lúk a záhrad, pokračuje popri hlavnej ceste vedúcej do obce zo severozápadu, na ktorú sa napája.
Okres Humenné
Vyšná Jablonka – hranica sa začína na lesnej ceste vedúcej do obce zo severu, tiahne sa na juh po toku Rieka, stáča sa k ceste, popri ktorej sa tiahne na juh, lomí sa na východ, južným smerom sa tiahne po západnej hranici lesa, po hrebienku sa stáča na východ a obchádza areál bačovne, lomí sa na juh po východnom okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, na južnom konci obce obchádza hospodárske budovy a západným smerom pretína cestu a tok Rieka, stáča sa na sever po západnom okraji lúk, záhrad, ornej pôdy, obchádza cerkev a cintorín, pretína poľnú cestu a bezmenný tok, stáča sa k ceste vedúcej stredom obce, obchádza lúky, záhrady a ornú pôdu po ich západnom okraji, na severnom konci obce sa stáča k lesnej ceste, na ktorú sa napája.
Nižná Jablonka – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, tiahne sa po ceste, pretína cestu a tiahne sa na východ, lomí sa na juh po východnom okraji záhrad, lomí sa na východ po severnom okraji záhrad, stáča sa na juh po okraji záhrady, pretína hlavnú cestu vedúcu do obce z východu a tok Udava, pokračuje po prístupovej ceste k rómskym obydliam, ktoré obchádza, ďalej sa tiahne po lesnej ceste, lomí sa na západ po južnom okraji lesom porasteným TTP, stáča sa na sever po východnom okraji lesa, lomí sa na severovýchod po ľavom brehu toku Udava, pretína tok Udava a tiahne sa po jeho pravom brehu po južnom okraji neplodnej plochy, prechádza k hlavnej ceste, ktorá vedie do obce z juhozápadu, lomí sa na sever po okraji ornej pôdy, vnútorným oblúkom sa stáča na sever po okraji záhrad, obchádza cintorín a cerkev, pretína poľnú cestu, lomí sa na východ po severnom okraji záhrad, pretína poľnú cestu a lomí sa na severovýchod po okraji záhrad, pretína tok Rieky, pokračuje tým istým smerom po jej ľavom brehu a napája sa na hlavnú cestu.
Humenský Rokytov m. č. – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, obchádza záhradu a južným smerom sa tiahne po východnom okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, pretína lesnú cestu a tok Olšava, obchádza spoločný areál drevárskej výroby a PD, pretína hlavnú obecnú cestu a severným smerom sa tiahne po ľavom brehu toku Výrava, ktorý hraničí so západným okrajom záhrad, lúk a ornej pôdy, na severnom konci sa napája na poľnú cestu vedúcu do obce zo severu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie sa nachádza na severnom konci miestnej časti Humenský Rokytov, plocha je vymedzená ľavým brehom toku Výrava a ľavou stranou poľnej cesty v smere od obce. Ide o parcelu č. 435.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – územie sa nachádza na severnom konci miestnej časti Humenský Rokytov, plochu tvoria poľnohospodárske políčka a časť lesného porastu. Plocha je vymedzená západným okrajom parciel č. 420 a č. 433.
Zastavané územie v extraviláne obce Z3 – územie sa nachádza na križovatke poľnej cesty, ktorá vychádza zo severného konca miestnej časti Humenský Rokytov neďaleko plôch Z1 a Z2. Plocha je z troch strán vymedzená poľnými cestami a plotom miestneho cintorína. Plochu predstavuje južný okraj parcely č. 384/1 a parcela č. 434.
Zastavané územie v extraviláne obce Z4 – plocha sa nachádza na ľavej strane začiatku lesnej cesty na východnom okraji zastavaného územia obce. Plochu tvorí juhovýchodný okraj parcely č. 445 a parcela č. 444.
Zastavané územie v extraviláne obce Z5 – územie sa rozprestiera na severnom okraji katastra obce na rozhraní katastrov Zbojné a Rokytov. Tvorí ho areál hospodárskeho dvora, prístupová cesta a samostatná parcela mimo areálu. Ide o parcely č. 374/2, 371, 372, 373/11, 373/2, 373/10, 373/12, 373/13, 373/3, 373/9, 373/1, 373/8, 373/7, 373/6, 373/5, 373/4.
Zastavané územie v extraviláne obce Z6 – územie sa nachádza na západnom okraji spoločného areálu poľnohospodárskeho družstva a drevárskej výroby. Je tvorené neplodnou plochou – parcela č. 451, plochou futbalového ihriska – parcela č. 449, prevádzkovou budovou – parcela č. 450.
Zbudský Rokytov m. č. – hranica sa začína na severnom konci miestnej časti Zbudský Rokytov, východným smerom sa tiahne po pravom brehu bezmenného potoka, lomí sa na juh po východnom okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, zastavaných a neplodných plôch a zároveň prechádza po pravom brehu toku Výrava, na južnom konci obce obchádza areál hospodárskeho dvora, pretína cestu a pokračuje na sever po západnom okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, na severnom konci obce obchádza cintorín, ornú pôdu a lúky a napája sa na hlavnú cestu vedúcu do obce zo severu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – plocha sa nachádza v extraviláne obce v lokalite zvanej Dlžianska hora. Plochu tvorí lesná lúčka, na ktorej sa nachádza chata. Podľa katastra sú to parcely č. 398 – les a 399 – zastavaná plocha.
Papín – hranica sa začína na hlavnej ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, obchádza parcelu 881, južným smerom sa tiahne po okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, na južnom konci obce sa stáča na západ, pretína hlavnú cestu vedúcu do obce z juhu, tok Udavy, obchádza areál hospodárskeho dvora a ďalej pokračuje severným smerom po východnom okraji lesa, obchádza plochu cintorína a priľahlé územie horárne, severným smerom pokračuje po okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, lomí sa po východnom okraji ornej pôdy, stáča sa k hlavnej ceste, pretínajúc tok Udavy.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie sa nachádza pri hlavnej ceste medzi obcami Papín a Nižná Jablonka. Súčasťou tejto plochy sú parcely č. 860 a 861.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – plocha sa nachádza v juhovýchodnej časti extravilánu obce Papín. Tvorí ju plocha smetiska komunálneho odpadu.
Nechvaľova Polianka – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce z východu, pretína túto cestu a Topoľový potok, prechádza po ľavom brehu Topoľového potoka, juhozápadným smerom sa stáča vnútorným oblúkom na juh po východnom okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, na južnom konci obce sa lomí na západ, pretína hlavnú cestu vedúcu do obce z juhu a Topoľový potok, lomí sa na sever po západnom okraji záhrad, lúk, ornej pôdy a zastavaných plôch, vonkajším oblúkom sa stáča na severovýchod, obchádza plochu miestneho cintorína a ďalej pokračuje tým istým smerom po okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, na konci obce sa lomí na juh a napája sa na poľnú cestu vedúcu do obce z východu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – plocha sa nachádza na ľavej strane poľnej cesty v smere do lesa, vymedzená plocha je ohraničená okrajom lesa a lesnej cesty, súčasťou plochy je hospodárska budova.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – nachádza sa na južnom okraji zastavaného územia obce, súčasťou plochy je senník a priľahlé plochy.
Hrabovec nad Laborcom – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce z východu, pretína cestu a tiahne sa na západ, pretínajúc železničnú trať, obchádza záhrady, lúky, zastavané plochy, obchádza miestny cintorín a vnútorným oblúkom sa stáča na západ po okraji záhrad a lúk a po pravom brehu bezmenného potoka, pretína potok a lomí sa na sever po okraji lúky, ktorú obchádza, pokračuje východným smerom, po severnom okraji záhrad, lúk, zastavaných plôch a futbalového ihriska, pretína železničnú trať a stáča sa k pravému brehu toku Laborec, pokračuje južným smerom po východnom okraji záhrad a zastavaných plôch, ktoré hraničia s brehovým porastom Laborca, napája sa na hlavnú cestu vedúcu do obce z východu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie sa nachádza na južnom okraji intravilánu obce. Plochu územia vymedzuje železničná trať a tok Laborca. Podľa katastra ide o parcely č.: 367/3, 411 a 367/1. Plochu tvorí lúka a prístupová cesta.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – územie sa nachádza na južnom okraji intravilánu obce. Plocha územia je vymedzená južným výčnelkom zastavaného územia obce a železničnou traťou. Podľa katastra ide o parcely č.: 375/4, 375/19, 375/5, 375/6, 375/7, 375/8, 375/1, 375/2, 375/9, 375/13, 375/15, 375/3. Parcely tvoria prevažne úzke pruhy poľnohospodársky obrábanej pôdy.
Zastavané územie v extraviláne obce Z3 – územie sa nachádza na južnom okraji intravilánu obce. Plochu územia vymedzuje južný výčnelok zastavaného územia obce a južný okraj miestneho cintorína. Podľa katastra ide o parcely č.: 376/1, 376/4, 376/6, 376/5, 376/3 a 376/8.
Zastavané územie v extraviláne obce Z4 – horáreň Stanislavec. Územie sa nachádza na severovýchodnom okraji katastra obce Hrabovec nad Laborcom, neďaleko železničnej trate, pri bezmennom potoku. Podľa katastra ide o parcelu č. 394.
Zbudské Dlhé – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, prechádza popri ceste, obchádza plochu cintorína a priľahlé záhrady kostola, pretína poľnú cestu a bezmenný tok, na krátkom úseku sa tiahne na západ, lomí sa na juh po východnom okraji lúk a záhrad, pretína bezmenný tok, stáča sa na západ po južnom okraji lúk, pretína hlavnú cestu vedúcu do obce z juhu, pokračuje po okraji záhrady a ornej pôdy, vnútorným oblúkom sa lomí na západ po ľavom brehu toku Laborec, obchádza hospodársky dvor, lomí sa na sever po západnom okraji záhrad a ornej pôdy, lomí sa a po poľnej ceste prechádza k hlavnej ceste, obchádza zastavané plochy a záhrady na severnom konci obce.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – na pravej strane hlavnej cesty smerom k obci Brestov nad Laborcom sa nachádza rómska osada, ktorá je súčasťou extravilánu katastrálneho územia obce Zbudské Dlhé. Územie tvoria zastavané a neplodné plochy a prístupové cesty.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – územie sa nachádza na južnom okraji katastrálneho územia obce Zbudské Dlhé, na mieste, kde hraničí s katastrálnym územím obce Jabloň. Plocha uvedenej lokality známej pod názvom Gošániho mlyn sa nachádza medzi východným okrajom lesa a západným okrajom zákruty železničnej trate. Plochu tvoria parcely č.: 270/1, 270/2, 270/3, 271/1, 271/2, 272/1 a 272/2.
Jabloň – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, severovýchodným smerom sa vracia späť a týmto smerom sa tiahne po okraji hlavnej cesty, obchádza zastavanú plochu a ornú pôdu, lomí sa a juhozápadným smerom sa tiahne po okraji záhrad, lúk, ornej pôdy, vonkajším oblúkom obchádza záhrady, lúky a zastavané plochy, na juhozápadnom konci obce obchádza miestny cintorín, po okraji parciel ornej pôdy sa lomí k ľavému brehu toku Výrava, severovýchodným smerom prechádza po brehovom poraste tohto toku a stáča sa k hlavnej ceste.
Zastavané územie obce 1 – územie sa nachádza na ľavej strane hlavnej cesty v smere k obci Rokytov, oproti mostu cez tok Výrava. Plocha zastavaného územia je vymedzená okrajom hlavnej cesty, lesom a koncami zastavaného územia.
Zastavané územie obce 2 – m. č. Čingy – územie sa nachádza na križovatke hlavných ciest smerom na Medzilaborce a smerom na Rokytov. Tvoria ho parcely zastavaných plôch, ornej pôdy a záhrad.
Zastavané územie obce 3 – územie sa nachádza na ľavej strane hlavnej cesty smerom k obci Rokytov medzi zastavaným územím intravilánu obce 1 a 2 medzi dvoma zákrutami. Tvoria ho parcely zastavaných plôch, ornej pôdy a záhrad.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – územie sa nachádza na severovýchodnom konci zastavaného územia obce, na ľavej strane hlavnej cesty v smere k obci Slovenské Krivé. Tvoria ho parcely zastavaných plôch, jeho súčasťou je aj spomínaná cesta.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – územie tvorí areál bývalého hospodárskeho dvora, ktorý sa nachádza na ľavej strane hlavnej cesty v smere k obci Slovenské Krivé.
Zastavané územie v extraviláne obce Z3 – územie sa nachádza na ľavom brehu toku Výrava na lokalite Poriečie. Podľa katastra ho tvoria parcely č. 624 – zastavaná plocha a 625 – neplodná plocha.
Zastavané územie v extraviláne obce Z4 – územie tvorí areál drevárskej výroby a priľahlé parcely s trvalými trávnymi porastmi, nachádza sa na pravej strane hlavnej cesty smerom k obci Rokytov. Tvoria ho parcely s trvalými trávnymi porastmi a neplodných plôch.
Zastavané územie v extraviláne obce Z5 – územie sa nachádza na pravej strane hlavnej cesty smerom k obci Rokytov neďaleko zastavaného územia v extraviláne obce Z4. Súčasťou územia je plocha futbalového ihriska a priľahlé trvalé trávne porasty tiahnuce sa medzi hlavnou cestou a pravým brehom toku Výravy.
Zastavané územie v extraviláne obce Z6 – územie sa nachádza na lokalite Pod Dúbravou na ľavej strane hlavnej cesty smerom k obci Rokytov oproti územiu Z4. Tvoria ho parcely č.: 697/6 – les, 688/2 – orná pôda, 688/3 – neplodná plocha, 688/5 – neplodná plocha.
Zastavané územie v extraviláne obce Z7 – územie sa nachádza nad územím Z7 v borovicovom lese, taktiež na lokalite Pod Dúbravou. Tvoria ho parcely č.: 697/2 – orná pôda, 697/3 – orná pôda, 697/5 – orná pôda, 697/4 – zastavaná plocha.
Zastavané územie v extraviláne obce Z8 – územie sa nachádza medzi zastavaným územím v intraviláne obce 1 a 3 medzi lesom a hlavnou cestou, rozprestiera sa na parcele č. 682, ktorá je vedená v katastri ako orná pôda.
Slovenské Krivé – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo západu, prechádza popri ceste a východným smerom obchádza záhrady, lúky, ornú pôdu a neplodnú plochu, lomí sa na juhovýchod po okraji zastavanej plochy, ornej pôdy a záhrad, na juhovýchodnom konci obce obchádza plochu miestneho cintorína, pretína poľnú cestu vedúcu do obce z východu, pretína poľnú cestu a bezmenný tok, obchádza záhradu a lomí sa na západ po južnom okraji záhrad, lúk a zastavaných plôch, pretína bezmenný tok a severozápadným smerom sa tiahne po jeho pravom brehu, ktorý hraničí s okrajom záhrad a lúk, stáča sa k hlavnej ceste vedúcej do obce zo západu, na ktorú sa napája.
Koškovce – m. č. pred železničnou traťou – hranica sa začína na hlavnej ceste vedúcej východným okrajom zastavaného územia obce, pokračuje po bočnej obecnej ceste vedúcej popred obecný úrad, pretína hlavnú cestu a obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, znovu pretína hlavnú cestu, pokračuje západným smerom po južnom okraji ornej pôdy, lomí sa na sever po západnom okraji záhrad, lúk, zastavaných a neplodných plôch a ornej pôdy, na viacerých miestach pretína obecné cesty, po okraji lúky sa lomí na juhovýchod po obecnej ceste, obchádza zastavané plochy a napája sa na hlavnú cestu.
Koškovce – m. č. za železničnou traťou – hranica sa začína na východnom okraji lesa, východným smerom prechádza po severnom okraji záhrad a zastavaných plôch, lomí sa na juh, prechádzajúc po obecnej ceste, pred kostolom pretína cestu a pokračuje južným smerom po východnom okraji lúk a ornej pôdy, lomí sa na západ po južnom okraji ornej pôdy a lúk, lomí sa na sever po východnom okraji lesa (lokalita Na výslní), ktorý hraničí so západným okrajom záhrad, lúk a neplodných plôch.
Zastavané územie obce 1 – územie tvoria parcely medzi obidvoma miestnymi časťami, do územia patrí železničná trať, priľahlé parcely, lúka za traťou, budova železničnej stanice, na severnom konci miestny cintorín a orná pôda i neplodné plochy.
Zastavané územie obce 2 – územie sa nachádza na východnom okraji zastavaného územia obce, ide o plochu hlavnej cesty a priľahlých pozdĺžnych parciel.
Zastavané územie obce 3 – územie sa nachádza na západnom okraji zastavaného územia obce v lokalite Na výslní.
Zastavané územie v extraviláne obce Hankovce Z1 – predstavuje areál detského tábora v doline Krosna a blízke parcely. Ide o parcely č.: 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 684, 682, 681, 680, 683 – zastavané plochy, 693 – neplodná plocha.
Zastavané územie v extraviláne obce Hankovce Z2 – tvorí areál drevárskej výroby, ktorý sa nachádza na ľavej strane hlavnej cesty medzi obcami Hankovce a Dedačov pred ostrou zákrutou. Tvoria ho parcely č.: 586/2 – neplodná plocha, 586/3 – neplodná plocha, 587 – zastavaná plocha, 586/1 neplodná plocha.
Dedačov – hranica sa začína na hlavnej ceste vedúcej do obce zo západu, severným smerom sa tiahne po okraji ornej pôdy, lomí sa na východ po južnom okraji lesných pozemkov (Pod pečiarami), lomí sa na sever, znova sa lomí na východ po okraji lesa, po hranici parcely sa juhovýchodným smerom stáča k obci, pretína bezmenný tok a lomí sa na sever po západnom okraji lúk a záhrad, lomí sa na východ po severnom okraji lúk, ornej pôdy a zastavaných plôch, lomí sa na juh po východnom okraji lúk, ornej pôdy, záhrad, pretína lesnú cestu vedúcu do obce zo severovýchodu a bezmenný tok a pokračuje po ľavom brehu toku, obchádza miestny cintorín, pretína poľnú cestu, západným smerom pokračuje po južnom okraji lúk, záhrad, zastavaných a neplodných plôch, ornej pôdy, na krátkom úseku prechádza po ľavom brehu bezmenného potoka, na západnom konci obce sa stáča a pokračuje popri bezmennom toku, pretína ho a napája sa na hlavnú cestu vedúcu do obce zo západu.
Zastavané územie v extraviláne obce 1 – územie sa nachádza na juhozápadnom okraji zastavaného územia obce pri bezmennom toku. Súčasťou plochy sú parcely č. 275 – trvalý trávny porast, 273 – zastavaná plocha, 274 – zastavaná plocha nachádzajúca sa na pravej strane bezmenného potoka.
Maškovce – hranica sa začína na lesnej ceste vedúcej do obce zo severu, pretína vodný tok Hrušovka, severným smerom obchádza južný okraj trvalého trávneho porastu, lomí sa na juh po západnom okraji lesa (lokalita Dubník), pokračuje južným smerom po východnom okraji lúk, záhrad, neplodnej plochy, lesa, cintorína, obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, severným smerom sa vracia po brehu Hrušovky, pretína lesnú cestu a oblúkom sa stáča na sever po západnom okraji neplodnej plochy, záhrad, lúk, pretína pravostranný prítok Hrušovky, na severnom konci obce sa lomí k obecnej ceste, na ktorú sa napája.
Zubné – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, južným smerom prechádza po ceste vedúcej ponad záhrady, lúky a cintorín, stáča sa na východ po severnom okraji záhrad, ktorý zároveň tvorí južný okraj lesa, pretína cestu vedúcu do obce z východu, východným smerom obchádza trvalý trávny porast, pretína tok Nechvalka a západným smerom sa tiahne po jeho ľavom brehu, ďalej sa stáča oblúkom na juhozápad, obchádza futbalové ihrisko, pretína vodný tok Udava a pokračuje juhozápadným smerom po juhovýchodnom okraji záhrad a ornej pôdy, lomí sa na severovýchod po okraji ornej pôdy, pretína hlavnú cestu vedúcu do obce z juhozápadu, pokračuje popri hlavnej ceste, lomí sa na severozápad po trvalom trávnom poraste, znovu sa lomí na severovýchod po poľnej ceste toho istého trvalého trávneho porastu, po spevnenej ceste zachádza do zastavaného územia obce, vracia sa a pokračuje po poľnej ceste na sever, obchádza ornú pôdu a stáča sa na východ po severnom okraji ornej pôdy a záhrad, lomí sa na juh po okraji záhrad a ornej pôdy, južným smerom pokračuje po obecnej ceste, cez lávku pretína vodný tok Udava, lomí sa na sever po západnom okraji záhrad a ornej pôdy, lomí sa na východ po severnom okraji ornej pôdy a napája sa na hlavnú cestu vedúcu do obce zo severu.
Zastavané územie v extraviláne obce 1 – územie sa nachádza na južnom okraji zastavaného územia obce a predstavuje plochu areálu drevárskej výroby, ktorá sa tiahne popri ľavom brehu toku Udava. Ide o parcely, ktoré sú evidované ako lúky a zastavané plochy.
Zastavané územie v extraviláne obce 2 – územie sa rozprestiera na južnom výbežku katastrálneho územia obce Zubné v lokalite nazývanej Noviny. Rozprestiera sa medzi hlavnou cestou vedúcou medzi obcami Adidovce a Zubné a pravým brehom toku Udava. Naprieč týmto územím preteká vodný kanál a je tu umiestnená ochranná hrádza. Plochu tvoria parcely č.: 486 – trvalý trávny porast a 494 – orná pôda.
Adidovce – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, juhovýchodným smerom prechádza po okraji poľnej cesty, obchádza areál hospodárskeho dvora, stáča sa k juhovýchodnému okraju futbalového ihriska, ďalej sa stáča juhovýchodným smerom po okraji záhrady a ovocného sadu, pokračuje po poľnej ceste tým istým smerom, na juhovýchodnom konci obce sa lomí k hlavnej ceste vedúcej do obce z juhovýchodu, severovýchodným smerom prechádza popri tejto ceste a pretína ju, obchádza zastavané plochy a záhrady, severovýchodným smerom pokračuje po okraji neplodnej plochy, severozápadným smerom prechádza po okraji záhrad, ornej pôdy, zastavaných a neplodných plôch, obchádza plochu cintorína, vracia sa po obecnej ceste, lomí sa na severovýchod po okraji záhrad, lúk a ornej pôdy, po okraji lúky a zastavanej plochy sa lomí k hlavnej ceste vedúcej do obce zo severovýchodu.
Vyšný Hrušov – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, juhovýchodným smerom prechádza po okraji zastavanej plochy a záhrady, obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, pretína poľnú cestu vedúcu k toku Udavy, juhovýchodným smerom prechádza po okraji ornej pôdy, záhrad, zastavaných plôch, na juhozápadnom konci obce pretína tok Hrušovky a lomí sa na sever, pretína hlavnú cestu vedúcu do obce z juhozápadu, severným smerom prechádza po západnom okraji záhrad a ornej pôdy, ktoré hraničia s ľavou stranou brehového porastu toku Hrušovka, stáča sa na západ po okraji zastavaných plôch, lúk a záhrad, lomí sa na sever, v smere do zastavaného územia obce prechádza popri ceste vedúcej do obce zo západu, pretína ju, vracia sa späť na západ, stáča sa na severovýchod po okraji lúk, ornej pôdy, záhrad a zastavaných plôch, pokračuje tým istým smerom po vodnom kanáli, na severovýchodnom konci obce sa lomí a po poľnej ceste sa napája na hlavnú cestu vedúcu do obce zo severovýchodu.
Zastavané územie v extraviláne obce 1 – územie sa nachádza pred juhozápadným koncom obce Vyšný Hrušov v lokalite Dolina. Ide o plochu obecného cintorína, ktorá sa rozprestiera na parcele č. 499.
Rovné – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, východným smerom prechádza po okraji ornej pôdy a záhrad, pokračuje po poľnej ceste, obchádza záhrady a zastavané plochy, juhovýchodným smerom obchádza dve parcely vedené v katastri ako neplodné plochy, západným smerom pretína bezmenný tok a prechádza po južnom okraji záhrad, ornej pôdy, obchádza cintorín, západným smerom pokračuje po poľnej ceste, obchádza parcelu s trvalým trávnym porastom a časť areálu hospodárskeho dvora v lokalite Vyše jarku, pretína hlavnú obecnú cestu, východným smerom obchádza lúky, záhrady a ornú pôdu, napája sa na poľnú cestu vedúcu do obce zo severu.
Zastavané územie obce 1 – územie tvorí plocha futbalového ihriska, priľahlé pozemky, príjazdová cesta k ihrisku (ide o parcely vedené ako orná pôda) a časť cesty druhej triedy medzi križovatkou smerom na obec Rovné a obcou Vyšný Hrušov – parcela č. 2351 a plocha parcely č. 193/3 – neplodná plocha.
Zastavané územie obce 2 – územie tvorí príjazdová cesta k vyhorenej chate, ktorá je súčasťou územia v lokalite Palčova. Ide o parcely č.: 186/5 a 186/6.
Zastavané územie v extraviláne obce Udavské – územie sa nachádza na hranici katastrov Udavské a Rovné a tvorí ho zvyšná plocha areálu hospodárskeho dvora v obci Rovné, ktorá je súčasťou celého areálu.
Zastavané územie v extraviláne obce Kamenica nad Cirochou 1 – územie je tvorené plochou areálu bývalej ošipárne, ktorá sa nachádza v lokalite Pod Lipovou. Tvoria ju parcely zastavaných plôch a trvalých trávnych porastov a ornej pôdy.
Zastavané územie v extraviláne obce Kamenica nad Cirochou 2 – tvorí samostatnú plochu a nachádza sa pod lokalitou Pavlov, je súčasťou ošipárne „Pod lipovou“. Ide o parcely zastavaných plôch a trvalých trávnych porastov.
Zastavané územie obce Dlhé nad Cirochou – územie sa nachádza na pravej strane cesty v smere k rekreačnému zariadeniu Trist neďaleko súvisle zastavaného územia obce. Ide o parcely zastavaných plôch, ornej pôdy a záhrad.
Zastavané územie v extraviláne obce Dlhé nad Cirochou 1 – plocha sa nachádza na severnom okraji zastavaného územia obce na pravej strane toku Cirocha. Tvoria ju parcely prevažne ornej pôdy.
Zastavané územie v extraviláne obce Dlhé nad Cirochou 2 – ide o plochu riedkolesa, ktorá sa rozprestiera nad ľavostrannou zákrutou poľnej cesty vedúcej z obce severozápadným smerom.
Zastavané územie v extraviláne obce Dlhé nad Cirochou 1 – súčasťou územia je rekreačné zariadenie Trist s chatou Vihorlat a priľahlé parcely lúk, vodných plôch a lesa, ktoré sa tiahnu po pravej strane dolinovej cesty v smere k rekreačnému zariadeniu.
Okres Snina
Hostovice – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo západu, obchádza políčka a záhrady východným smerom, stáča sa na juh od konca políčok a záhrad západným smerom a na východ od políčok a záhrad južným smerom, na konci obce sa stáča na západ, kde prechádza na krátkom úseku po ceste, stáča sa na západ od políčok a záhrad severným smerom a na juh od políčok a záhrad západným smerom, na západnom konci sa stáča na sever a napája sa na cestu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – areál hospodárskeho dvora, ktorý sa nachádza na pravej strane cesty vedúcej do obce Hostovice na ľavom brehu bezmenného potoka. Súčasťou areálu sú aj trvalé trávne porasty na jeho juhovýchodnom okraji.
Zastavané územie v extraviláne obce Z2 – zastavaná plocha na pravom brehu toku Udava. Jej súčasťou je prístupová cesta k samote a záhrady okolo nej.
Zastavané územie v extraviláne obce Z3 – tvorí areál hospodárskeho dvora s hospodárskymi budovami v obci Osadné, ktorého 2/3 časť sa nachádza na severnom okraji katastrálneho územia obce Hostovice.
Osadné – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, pokračuje smerom na východ, kde pretína tok Udavy, stáča sa na juhozápad po juhovýchodnom okraji políčok a záhrad, na juhozápadnom konci obce sa stáča na západ, kde pretína cestu vedúcu do obce z juhu, ďalej sa stáča na severovýchod po severozápadnom okraji políčok a záhrad, na severnom konci prechádza po ceste, ktorá sa napája na už spomínanú cestu na severnom konci obce.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – tvorí areál hospodárskeho dvora, ktorého plocha je vymedzená južným okrajom zastavaného územia obce Osadné, južnou hranicou katastrálneho územia obce Osadné, vodným tokom Udava a cestou vedúcou do obce Osadné z juhu.
Parihuzovce – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severovýchodu, obchádza políčka a záhrady juhozápadným smerom po ich juhovýchodnom okraji, na južnom okraji obce prechádza po ceste, západným a východným smerom obchádza areál poľnospodárskeho družstva, stáča sa na sever po západnom okraji políčok a cesty vedúcej do obce, smeruje severným smerom po okraji políčok a dvoch poľných ciest, oblúkom obchádza polia, severovýchodným smerom prechádza po severozápadnom okraji políčok a záhrad. Na krátkom úseku sa vnútorná a vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia prekrývajú.
Čukalovce – hranica sa začína na križovatke ciest vedúcich do obce zo severovýchodu, prechádza po juhovýchodnom okraji políčok a záhrad juhozápadným smerom, oblúkom obchádza areál miestneho cintorína, pokračuje tým istým smerom, dvojitým oblúkom prechádza južným smerom po okraji cesty vedúcej do obce, obchádza políčka na južnom okraji obce, tu sa zároveň stáča na sever a prechádza po západnom okraji políčok a cesty, pokračuje na sever, kde oblúkom obchádza samotu, pokračuje na sever po západnom okraji políčok a záhrad, stáča sa na východ, potom na severovýchod a západ, kde prechádza po ceste, oblúkom obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, prechádza východným smerom po hranici políčok a záhrad, stáča sa na severovýchod po severozápadnom okraji políčok a záhrad, na severnom okraji obce sa napája na križovatku ciest.
Pčoliné – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severu, východným smerom pretína tok Pčolinky a prechádza po severnej hranici políčok, stáča sa na juh po východnej hranici políčok a záhrad, pokračuje východným smerom po severnom okraji areálu kostola a po severnej strane cesty, stáča sa na juh po východnej hranici políčok a záhrad, na južnom okraji obce obchádza areál poľnohospodárskeho družstva a stáča sa na západ, kde pretína cestu a tok Pčolinky, stáča sa na sever po západnej hranici políčok a záhrad a toku Pčolinky, ďalej sa stáča na severozápad po juhozápadnom okraji políčok a záhrad, pokračuje na sever a juhovýchod po severnej hranici políčok, stáča sa na sever po západnom okraji políčok, ďalej sa napája na cestu zo severu.
Zastavané územie v extraviláne obce Z1 – plocha bývalej obaľovačky sa nachádza na pravej strane hlavnej cesty druhej triedy smerom k obci Pčolinné z juhu.
Pichne – hranica sa začína na ceste vedúcej do obce zo severozápadu, pokračuje východným smerom severne od políčok a záhrad, stáča sa na juh po poľnej ceste východne od políčok, stáča sa na juhovýchod po poľnej ceste a na juh po východnom okraji políčok a záhrad, na konci dediny prechádza po ceste vedúcej do obce z juhu, stáča sa na sever po pravom brehu toku Pichnianka, obchádza areál poľnohospodárskeho družstva, ďalej pokračuje na sever po západnom okraji políčok.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Okres Humenné
Katastrálne územie Adidovce:
287, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 291/3, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 300/1, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325/0/1, 325/0/2, 326/1, 326/2, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355, 356, 357, 358, 359 časť, 359 časť, 359 časť, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385/1, 385/2, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404/1, 404/2, 406, 407, 408, 409/1, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 442, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/6, 443/7, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 461, 463, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 486, 489, 491, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 508, 509
Katastrálne územie Dedačov:
193, 194, 196, 197/1, 197/2, 198, 199/1, 199/3, 200, 201, 202/1, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228/1 časť, 230, 231, 232, 233, 235/2, 236/1, 236/2, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275 časť, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286/1, 286/2, 287, 288
Katastrálne územie Hankovce:
569/3, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 614, 615, 617, 618, 619, 640/1, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656 časť, 657, 658, 659, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 672 časť, 673, 674/2, 675, 676, 677, 678, 679, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701/1, 701/2, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710/2, 714/1, 714/2, 718, 719, 720, 722/2
Katastrálne územie Hrabovec nad Laborcom:
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367/1 časť, 367/4, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375/3, 376/1, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 391/1, 391/2, 391/3, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 406, 407/1, 407/2, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428
Katastrálne územie Hrubov:
460, 461, 462, 463, 464, 465, 470, 471/1, 471/2, 471/3, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 475/3, 476/1, 476/2, 477, 478, 479/1, 479/2, 480/2, 481/2, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491/1, 491/2, 492, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 494/3, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 514, 516, 553, 554, 555, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 581/1, 581/2, 583/2
Katastrálne územie Humenský Rokytov:
374/1, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384/1 časť, 384/2, 385/1, 385/2, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396/0/1, 396/0/2, 397/0/1, 397/0/2, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411/0/1, 411/0/2, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425/1, 425/2, 426, 427, 428, 429, 430/1, 430/2, 431, 432/0/1, 432/0/2, 432/0/3, 433 časť, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 časť, 446, 447, 448, 452/1, 452/2, 453, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482/1, 482/2, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513/1, 513/2, 513/3, 514, 515, 516, 517/1, 517/2, 518, 519, 520, 521, 523/1, 523/2, 523/3, 524, 525, 526, 527/1, 527/2, 528/1, 528/2, 529, 530, 531, 532, 533/1, 533/2, 534, 535, 536, 537, 538, 542, 543/1, 543/2, 544/0/1, 544/0/2, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559, 560, 561, 565
Katastrálne územie Jabloň:
191, 596, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662/1, 662/2, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 687, 688/1, 688/4, 689, 690, 691, 693/1, 697/1, 698, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720/1, 720/2, 720/3, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 733/1, 733/2, 735, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 766
Katastrálne územie Kamenica nad Cirochou:
1461/1, 1461/2, 1461/3, 1500, 1593, 1594, 1640/1, 1640/5, 1640/6, 1640/7, 1733/1, 1733/2, 1735/1, 1735/2, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1736/4, 1736/5, 1736/6, 1736/8, 1736/9, 1737, 1741, 1742, 1743, 1758/3, 1790, 1791/1/1, 1791/1/2, 1794/1, 1794/33, 1795, 1797/1, 1797/2, 1800/1, 1800/2, 1800/3, 1800/4, 1804/1, 1804/2, 1805, 1806/2, 1806/3, 1806/4, 1807, 1810/1, 1810/2, 1810/3, 1810/4, 1892/1, 1892/2, 1892/3, 1950/1, 1950/2, 1950/3, 1950/4, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2000/4, 2060/1, 2060/3, 2160/1, 2160/2, 2160/3, 2160/4, 2281/1, 2281/3/1, 2281/3/2, 2281/3/3, 2281/4, 2281/5, 2281/6, 2281/7, 2281/8, 2281/9, 2281/10, 2340/1/1, 2340/1/2, 2340/2, 2438/3, 2438/4, 2438/6, 2438/12, 2438/13, 2438/14/1, 2438/14/2, 2438/14/3, 2438/14/4, 2438/15, 2438/18, 2438/19/1, 2438/19/2, 2438/19/3, 2438/20, 2438/100, 2510/1, 2510/2, 2613/1, 2613/2, 3026/1, 3026/2, 3026/3, 3027/1, 3028/1, 3028/2, 3041, 3042, 3043/1, 3043/3, 3043/4, 3044/1, 3044/2
Katastrálne územie Koškovce:
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 553/3, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560/1, 560/2, 561, 562, 563/1, 563/2, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 572/3, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 597, 598, 599, 600, 601, 602/1, 602/2, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613/1, 613/2, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624/1, 624/2, 625, 626, 627/1, 627/2, 628, 629/1, 629/2, 630, 631, 632, 633, 634, 636, 637/1, 637/2, 637/3, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646/2, 647, 648, 649, 651/2, 652/1, 652/2, 652/3, 655, 656, 657, 658/1, 658/2, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674/1, 674/2, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 692, 694, 695, 698, 699, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718/1, 718/3, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740/1, 740/2, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751/1, 751/2, 752, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766/3, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 776, 777/1, 777/2, 777/3, 777/4, 777/5, 778, 779/6 časť, 780/1, 780/2, 780/3, 781, 782, 786, 788, 789, 790
Katastrálne územie Ľubiša:
791, 792
Katastrálne územie Maškovce:
117, 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 155/3 časť, 155/4 časť, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 168/2, 169, 170, 171/1, 172, 173/1, 173/2, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/2, 178, 179, 180, 181, 182
Katastrálne územie Modra nad Cirochou:
940, 948/1
Katastrálne územie Nechválova Polianka:
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 594, 595/1, 595/2, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622/1, 622/2, 623, 624, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637/1, 637/2, 638/1, 638/2, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 664, 665/1, 665/2, 666, 667, 668, 669/1, 669/2, 669/3, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 703
Katastrálne územie Nižná Jablonka:
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 331, 332/1, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 393/3, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 437, 438, 439, 440, 441, 442/1, 442/2, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 453/3, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488/1, 488/2, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516/1, 516/2, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 534, 535, 536/1, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 1121, 1122
Katastrálne územie Pakostov:
532, 533, 537, 538, 539, 540, 541
Katastrálne územie Papín:
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868/1, 868/2, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875/1, 875/2, 875/3, 876, 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892/1, 892/2, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926/1, 926/2, 926/3, 926/4, 927, 928/1, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935/0/1 časť, 935/0/2, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950/1, 950/2, 951/1, 958/1, 958/2, 958/3, 958/4, 958/5, 958/6, 959, 960/1, 960/2, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984/1, 984/2, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991/1, 991/2, 992, 993, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1035/1, 1035/2, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1046/1, 1047 časť, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1061/1 časť, 1061/2, 1061/3, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068/1, 1068/2, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074/1/1, 1074/1/2, 1074/2, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 1082, 1083, 1084, 1085/1, 1085/2, 1085/3, 1086, 1087, 1088/1, 1088/2, 1089/1, 1089/2, 1090, 1095/1, 1095/3, 1096, 1097/1, 1097/2, 1097/3, 1097/4, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1111/1, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117, 1118, 1119, 1120
Katastrálne územie Rovné:
156/9, 156/20, 156/52, 156/53, 156/54, 156/67, 156/95, 156/96, 157/3/1, 157/3/2, 158/1, 158/7, 158/13, 158/21, 158/31, 158/47, 159/1, 159/2, 161/1, 161/2, 163, 164/1, 164/2, 164/6, 164/7, 164/8/1, 164/8/2, 164/9, 164/10, 165/6, 165/8, 165/14, 165/19, 165/25, 165/32, 165/33, 165/46, 165/56, 166, 167/2, 167/5, 167/8, 167/23, 167/24, 167/26, 168, 169/1, 169/16, 169/19, 169/20, 170/20, 170/21, 172/2, 184/20, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187, 192, 193/1, 193/4, 193/5, 193/9, 194/1, 194/4, 194/10, 272, 330, 374, 399, 403, 431, 432, 456/1, 456/3, 459, 510/1, 510/2, 543/1, 543/3, 543/4, 610, 611, 612, 631/1, 631/2, 668/1, 668/2, 697, 712/1, 712/2, 733/1, 733/2, 733/3, 733/4, 733/5, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4, 826/5, 885/0/1, 885/0/2, 887/3, 889/1, 889/2, 889/3, 923, 1005, 1018/1, 1042/1, 1066, 1071/1, 1071/2, 1075/1, 1097, 1169, 1174/1, 1174/2, 1176/1, 1179/1, 1185, 1202, 1258/1, 1258/2, 1271, 1303, 1339, 1349, 1350/3, 1383/0/1, 1383/0/2, 1411/2, 1411/3, 1412/1, 1437/1/1, 1437/1/2, 1437/2, 1438, 1448, 1465, 1468/1, 1468/2, 1489, 1556, 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1600/1, 1600/2, 1655, 1667/1, 1667/2, 1676, 1715, 1743/0/1, 1743/0/2, 1749, 1774, 1786/1, 1786/2, 1807/3, 1808/3, 1811, 1814/4, 1815/1, 1815/2, 1820, 1860/1, 1860/2, 1865, 1890/1/1, 1890/1/2, 1890/2, 1903/1, 1903/2, 1912, 1996/0/1, 1996/0/2, 2051/1, 2082/1, 2082/2, 2117/1, 2117/2, 2118/1, 2118/2, 2119/1, 2119/2, 2146/1, 2146/2, 2175/1, 2175/2, 2175/3, 2242, 2270/1, 2270/2, 2296, 2308/1, 2308/2, 2345/1, 2345/2, 2347, 2350/1, 2350/2, 2352 časť, 2354 časť, 2355, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363/1, 2363/3, 2363/5, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368
Katastrálne územie Slovenské Krivé:
294/1, 295, 296, 297/1, 297/2, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 časť, 306, 307/1, 307/2, 308 časť, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317/1, 317/2, 317/3, 318, 319/1, 319/2, 320, 321/1, 321/2, 322, 323, 324, 325/0/1, 325/0/2, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 337, 338
Katastrálne územie Udavské:
1207, 1208, 1218, 1219/1, 1219/2, 1220, 1238, 1245/2, 1249/2, 1255, 1264, 1286, 1308, 1470/1, 1470/2, 1495, 1504, 1509, 1512/4, 1514/3, 1516/1, 1517, 1519/1, 1519/2, 1542, 1562, 1566, 1571, 1587, 1588, 1590, 1591, 1595, 1603/1, 1616/2, 1621/2, 1624, 1637/1, 1637/2, 1640/2, 1649, 1665, 1678, 1699, 1700, 1720/1, 1731, 1732/1, 1732/2, 1733/1, 1733/2, 1733/3, 1733/4, 1765/1, 1765/2, 1795/1, 1795/2, 1819/1, 1819/2, 1819/3, 1819/4, 1893, 1916, 1985, 1994, 2007, 2052, 2062, 2068, 2070, 2077, 2083, 2125/1, 2125/2, 2125/3, 2125/4, 2125/5, 2125/6, 2137, 2174/1, 2174/3, 2174/5, 2215, 2246, 2248/2, 2249, 2269, 2279, 2291, 2314/1, 2314/2, 2399, 2405/0/1, 2405/0/2, 2428/0/1, 2428/0/2, 2445, 2541/2, 2546, 2557, 2578, 2594, 2599, 2603, 2604, 2605, 2606/1, 2606/2, 2607/1, 2607/2, 2608/1, 2608/2, 2608/3, 2621, 2656/1, 2656/2, 2659, 2670, 2683, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2719/0/1, 2719/0/2, 2771, 2779, 2788, 2790, 2795/2, 2806, 2808, 2815, 2836, 2838, 2839, 2846, 2849, 2850, 2851, 2852/1, 2852/2, 2853/1, 2853/2/1, 2853/2/2, 2853/3, 2854, 2855, 2867, 2897, 2912, 2924, 2925, 2931/1, 2931/6, 2996/3, 2997, 3000, 3003, 3005/1, 3005/2, 3005/3, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3017, 3032, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3042, 3043, 3044/1, 3044/2, 3044/3, 3044/4, 3045/1, 3045/7, 3045/8, 3045/9, 3045/10, 3050, 3051, 3055, 3058, 3059, 3060
Katastrálne územie Vyšná Jablonka:
234, 776, 777/1, 777/2, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809/1, 809/2, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825/1, 825/2, 826, 827, 828, 829, 830, 831/1, 831/2, 832, 833, 834/1, 834/2, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848/1, 848/2, 849, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863/1, 863/2, 863/3, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884/1, 884/2, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898/1, 898/2, 898/3, 898/4, 898/5, 898/6, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905/1, 905/2, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923/1, 923/2, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933 časť, 934, 935, 936, 937, 940, 941, 942, 943
Katastrálne územie Vyšné Ladičkovce:
315, 316, 317, 318/1, 318/2, 319, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 335/3, 335/4, 336/1, 336/2, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350/1, 351, 356, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 444, 445 časť, 446 časť, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 471, 472, 473, 474
Katastrálne územie Vyšný Hrušov:
496, 497, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532/1, 532/2, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563/0/1, 563/0/2, 564, 565 časť, 566/1, 566/2, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581/1, 582, 583, 584, 585/1, 585/2, 585/3, 586, 587, 588, 589, 590, 591/0/1, 591/0/2, 592/1/1, 592/1/2, 592/2, 592/3, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599/1, 599/2, 600, 601, 602, 603/1, 603/2, 603/3, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
Katastrálne územie Zbudské Dlhé:
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 278/1, 278/2, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 282/3, 283, 284/1, 284/2, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 298/3, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313/1, 313/2, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 319/1, 319/2, 320/1, 321/1, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357/1, 357/2, 358, 359, 360, 361/1, 361/2, 361/3, 362, 363, 364, 365, 366, 367/1, 367/3, 367/4, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 370, 371/1, 371/2, 372, 373, 374, 375, 376, 377
Katastrálne územie Zbudský Rokytov:
373, 374, 375/1, 375/2, 375/3, 376, 377/1, 378, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/4, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3/1, 386/3/2, 386/3/3, 386/3/4, 387, 388/1, 388/2, 389, 390/1, 390/2, 391, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 396/12, 397, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 404, 405/1, 405/2, 405/3/1, 405/3/2, 405/4, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1, 422/2, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429/1, 429/2, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451/1, 451/5, 451/6, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460
Katastrálne územie Zubné:
431, 432/1, 432/2, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 441/1, 441/2, 441/7, 442, 443, 444, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 446/7, 446/8, 446/9, 447, 448, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459/1, 459/2, 460, 461/1, 461/2, 461/3, 462, 463/1/1, 463/1/2, 463/2, 464, 465/0/1, 465/0/2, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481/2, 481/16, 482/1, 482/2, 482/3, 483, 484, 485, 486 časť, 487, 489/1, 489/2, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503/1, 503/2, 503/3/1, 503/3/2, 503/3/3, 503/3/4, 504, 505/1/1 časť, 505/1/2 časť, 505/2, 505/3/1, 505/3/2, 505/5, 505/7, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522/1, 522/2, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534/1, 534/2, 535, 536/0/1, 536/0/2, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546/1, 546/2, 547, 548/1, 548/2, 548/3/1, 548/3/2, 549/1 časť, 549/2, 550, 551, 552/1, 552/2, 552/3/1, 552/3/2, 552/3/3, 552/3/4, 553/1, 553/2, 553/3, 553/4, 553/5/1, 553/5/2, 554, 555, 556/1, 556/2, 556/3/1, 556/3/2, 556/3/3, 556/3/4, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 571, 572
Okres Medzilaborce
Katastrálne územie Borov:
15/1, 15/2, 15/3, 345/1, 345/2, 345/3, 346, 347, 348/1, 348/2, 348/3, 349/1, 349/2, 350, 351, 352, 353, 354, 355/0/1, 355/0/2, 356, 357, 358/0/1, 358/0/2, 359/1 časť, 359/1 časť, 359/2, 359/3, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379/1, 379/5, 379/7, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392/1, 392/4, 392/5, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/3, 396/1, 396/2, 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 397/5, 397/6, 397/7, 397/8, 397/9, 397/10, 397/11, 397/12, 398, 399, 401, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 403/3, 404, 405, 406, 407, 408/1, 408/2, 409, 410, 411, 412, 415/1, 416 časť, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448/1, 448/2, 448/3, 449, 450, 451/1, 451/2, 452/1, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 455, 456, 457/1, 457/2, 458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463
Katastrálne územie Brestov nad Laborcom:
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
Katastrálne územie Čabalovce:
30, 434, 478, 582, 583/1, 583/2, 584/1, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591/1, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598/1, 599, 600/1, 600/2, 600/3, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 626, 627, 628, 629, 630, 631/1/1, 631/1/2, 631/2, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642/1, 643, 644, 645/1, 645/2, 645/3, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654/1, 654/2, 654/3, 655, 656, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661/1, 661/2, 662, 663/1, 663/2, 663/3, 664/1, 664/2, 665, 666, 667/1, 667/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 682/1, 682/2, 682/3, 683, 684, 685, 686, 687, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6, 688/7, 689/1, 689/2, 690/1, 690/2, 691, 692/1, 692/2, 692/3, 693/1, 693/2, 693/3, 694, 695/1, 695/2, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703/1, 703/2, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/2, 712, 713, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 715, 716, 717, 718/1, 718/2, 719, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 720/6, 720/7, 721/31, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753/1, 753/2, 753/3, 754/1, 754/2, 754/3, 755/2, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762/1, 762/2, 762/3, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771/1, 771/2, 771/3, 771/4, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794/1, 794/2, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 816, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 časť, 827 časť, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834/1, 834/2, 835, 836, 837/1, 838, 839 časť, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850/1, 850/2, 850/3, 850/4, 850/5, 852, 855/1, 855/2, 855/3, 856/1, 856/2
Katastrálne územie Čabiny:
113/3, 113/4, 113/5, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860/1, 887, 891, 892, 894/1, 894/2, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910/1, 910/2, 911/1, 912, 913, 915, 916, 917, 918, 919, 920/0/1, 920/0/2, 921, 922, 923, 924, 925, 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945/1, 945/2, 946/1, 946/2, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958/1, 958/2, 959, 960, 961, 962/0/1, 962/0/2, 962/0/3, 963, 964, 965/0/1, 965/0/2, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975/1, 975/2, 976, 977, 978, 979, 980, 981/2, 983, 984, 985, 986, 987, 1003/1/1, 1003/1/2, 1003/1/3, 1003/1/4, 1003/2, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/2, 1012/0/1, 1012/0/2, 1013, 1018, 1019, 1020, 1021/1, 1022, 1023, 1024, 1025/1/1, 1025/1/2, 1025/2, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045/1, 1045/2, 1045/6, 1046, 1047, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1052, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074/1, 1074/2, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088/1, 1088/2, 1089, 1090, 1095, 1096, 1097, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172
Katastrálne územie Čertižné:
487, 540, 650 časť, 651/1, 652, 653, 654, 655, 656/1, 656/2/1, 656/2/2, 657, 658, 659, 660, 661/1, 661/2, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675/1 časť, 676, 677/1, 677/2, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688/1, 688/2, 688/3, 689/1, 689/2, 689/3, 690, 691, 692, 693/1, 693/2, 694, 695, 696, 701/11, 706/1, 706/2, 707, 714, 715/1, 715/2, 715/3, 716, 717, 718/1, 718/2, 719/1, 719/2, 719/3, 720, 721, 722, 723/1, 723/2, 723/5, 724, 725/1, 726/1, 727/1, 728, 729, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741/1, 741/2, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806/1, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842/1, 842/2, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857/1 časť, 857/1 časť, 859/1 časť, 860, 867/1, 868/1, 869/1 časť, 869/1 časť, 869/2, 872, 873, 874/1, 874/2, 875, 876, 877, 878/1, 879/3, 880/1, 881, 883, 884, 886, 887/1, 888, 889, 890 časť, 890 časť, 891, 892, 893, 894, 895, 896/1, 897 časť, 897 časť, 898/1 časť, 898/1 časť, 898/2, 898/4, 899 časť, 899 časť, 900/1 časť, 900/1 časť, 901/1, 902, 903, 904, 905
Katastrálne územie Habura:
525/1, 728/1, 728/7, 728/8, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 746, 747, 748, 750, 756, 757/0/1, 757/0/2, 758, 759/1, 759/2, 760, 761, 762, 763/2, 763/3, 763/4, 766/1, 766/2, 767, 768, 769, 774/1, 774/2, 774/3, 774/4, 774/5, 775/1, 775/2, 776, 777, 778 časť, 779, 780 časť, 781 časť, 783/1, 783/2, 784/1 časť, 784/2, 785, 786, 787, 788, 789, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 804, 805, 806, 807/1, 807/2, 807/3, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 824/1, 824/2/1, 824/2/2, 825, 826, 827/0/1, 827/0/2, 828, 829, 830/1, 830/2, 830/3, 831, 832, 833/1, 833/2, 833/3, 833/4, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 845, 846, 849, 850, 851, 852/1, 852/2, 853, 854, 855, 856/1/1, 856/1/2, 856/2, 856/3, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 858/1/1, 858/1/2, 858/2, 858/3, 859/1/1, 859/1/2, 859/2, 859/3, 859/4, 859/5, 860/0/2, 860/1, 860/2, 860/3, 861/0/1, 861/0/2, 862, 863, 864/1, 864/2, 865, 867, 868, 869 časť, 870, 871, 872, 873, 874, 875/0/1, 875/0/2, 876, 877/0/1, 877/0/2, 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, 879/1, 879/2, 879/3, 879/4, 880, 881, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 883, 884, 885/1/1, 885/1/2, 885/2, 885/3, 886/1/1, 886/1/2, 886/2, 886/3, 887/0/1, 887/0/2, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, 891, 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 893/1, 893/2, 893/3, 893/4, 894, 895/1, 895/2, 895/3, 896, 897/1/1, 897/1/2, 897/2, 897/3, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909/1, 909/2, 909/3, 910/1, 910/2, 910/3, 911/1, 911/2, 911/3, 912/1, 912/2, 912/3, 912/4, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919/1, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 919/6, 920, 921, 922/1, 922/2, 922/3, 923/1, 923/2, 923/3, 924, 925, 926/0/1, 926/0/2, 927, 928, 929, 930/0/1, 930/0/2, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937/1, 937/2, 937/3, 938, 939, 940, 941/1, 941/2, 942/0/1, 942/0/2, 943, 944, 945, 946/1, 946/2, 947/1, 947/2, 947/3, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958/1, 958/2, 959, 960, 961, 962/1, 962/2, 963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968/0/1, 968/0/2, 969/0/1, 969/0/2, 970/0/1, 970/0/2, 971, 972, 973/1, 973/2, 974, 975, 976, 977, 978, 979/0/1, 979/0/2, 980/0/1, 980/0/2, 981/0/1, 981/0/2, 982/0/1, 982/0/2, 983/0/1, 983/0/2, 984/0/1, 984/0/2, 984/3, 985/0/1, 985/0/2, 985/2, 986/0/1, 986/0/2, 987/1/1, 987/1/2, 987/2, 987/3, 988/0/1, 988/0/2, 989/1, 989/2, 990/0/1, 990/0/2, 991, 992, 993/0/1, 993/0/2, 994, 995/1, 995/5, 995/6, 996/1/1, 996/1/2, 996/2, 996/3, 996/4, 996/5, 997, 998/1/1, 998/1/2, 998/2, 998/3, 999, 1000, 1001/0/1, 1001/0/2, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/0/1, 1006/0/2, 1007/0/1, 1007/0/2, 1008/0/1, 1008/0/2, 1009, 1010, 1011/0/1, 1011/0/2, 1012/0/1, 1012/0/2, 1013, 1014/0/1, 1014/0/2, 1015/1/1, 1015/1/2, 1015/2, 1015/3, 1015/4, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022/1/1, 1022/1/2, 1022/2, 1022/3, 1022/4, 1023/0/1, 1023/0/2, 1024, 1025/1/1, 1025/1/2, 1025/2, 1025/3, 1025/4, 1025/5, 1025/6, 1025/7, 1026, 1027/0/1, 1027/0/2, 1028/1/1, 1028/1/2, 1028/2, 1029/0/1, 1029/0/2, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1035/0/1, 1035/0/2, 1036, 1037, 1038/0/1, 1038/0/2, 1039, 1040 časť, 1040 časť, 1041/0/1, 1041/0/2, 1045, 1060, 1073, 1076, 1078, 1089, 1091, 1097/1/1, 1097/1/2, 1097/2, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 časť, 1102 časť, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116/0/1, 1116/0/2 časť, 1116/0/2 časť, 1117, 1118/1, 1118/2, 1119, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2/1, 1122/2/2, 1122/2/3, 1122/2/4, 1122/2/5, 1122/2/6 časť, 1122/2/6 časť, 1123, 1124/1, 1124/2, 1125, 1126, 1127/1, 1127/2, 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1129/2, 1130, 1131/1/1, 1131/1/2, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1131/5, 1131/6, 1132/1, 1132/2, 1132/3/1, 1132/4, 1132/5, 1132/6, 1132/7 časť, 1132/7 časť, 1132/8, 1132/9, 1132/10, 1132/11, 1132/12, 1132/13, 1132/14, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143/0/1, 1143/0/2, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4/1, 1150/4/2, 1151/0/1, 1151/0/2, 1152, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1153/4, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162/0/1, 1162/0/2 časť, 1162/0/2 časť, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175/0/1, 1175/0/2, 1175/0/3, 1176, 1177/0/1, 1177/0/2, 1178/0/1, 1178/0/2, 1179/0/1, 1179/0/2, 1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/4, 1180/5, 1180/6, 1180/7, 1181, 1181/1, 1181/2, 1181/3, 1182, 1183, 1184 časť, 1185 časť, 1186 časť, 1187, 1188, 1189/0/1, 1189/0/2, 1190, 1191, 1192/1/1, 1192/1/2, 1192/2, 1192/3/1, 1192/3/2, 1193 časť, 1196, 1197, 1198, 1199/0/1, 1199/0/2, 1200/1, 1200/2, 1200/3, 1200/4/1, 1200/4/2, 1200/5, 1200/6, 1201/0/1, 1201/0/2, 1202, 1203/0/1, 1203/0/2 časť, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1205, 1206, 1207, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1213/4, 1214/1, 1214/2, 1214/3, 1214/4, 1214/5, 1215, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1217, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1219, 1220/1, 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230/1, 1230/2, 1230/3, 1230/4, 1231, 1232, 1233 časť, 1234/1 časť, 1234/2, 1234/3, 1234/4, 1234/5, 1234/6, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241 časť, 1241 časť, 1242, 1243, 1244, 1245/1 časť, 1245/1 časť, 1245/2, 1245/3, 1245/4, 1246/1, 1246/2, 1247/1 časť, 1247/1 časť, 1247/2, 1247/3, 1247/4, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1257, 1258, 1259, 1260
Katastrálne územie Kalinov:
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431/1, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/1, 439, 440, 441/6, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459/0/1, 459/0/2, 460/0/1, 460/0/2, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484/1, 484/2, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499/1, 499/2, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 časť, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535
Katastrálne územie Krásny Brod:
519, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 529/1, 529/2, 530/4, 530/7, 531/1, 534/1, 536, 537/1, 537/2, 539, 542, 545, 546/1, 547, 548/1, 548/2, 549, 550, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 552, 553/1, 553/2, 553/3, 553/4, 555/4, 556, 558, 561, 562/1, 562/2, 563, 564/5, 564/7, 571/1, 571/2, 571/3, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 575, 576, 578/1, 578/3, 578/4, 579, 580, 582/1, 582/2, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590/0/1, 590/0/2, 591/0/1, 591/0/2, 596, 597, 600/1, 600/2, 600/3, 601, 602, 603/1, 603/2, 604, 605, 606/1, 606/2, 606/3, 607, 608, 609, 610, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 637/1, 637/3, 637/4, 638/1, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 651, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 671, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 692/2, 693, 695, 696, 697, 698, 700/1, 700/2, 703, 705, 706/1, 706/2, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 713, 714, 715/1, 715/2, 716/1, 716/2, 716/3, 718/4, 718/8, 721, 722, 725, 726, 730, 731/0/1, 731/0/2, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741/1, 742, 743, 744, 745, 746/1, 747, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 761, 766, 769, 779, 780, 781/1, 784, 785, 786/1, 786/5, 786/6, 786/7, 786/8/1, 786/8/2, 786/8/3, 786/9, 786/10, 791, 794, 795, 796, 797, 798, 800/1, 800/2, 800/3, 802/1, 805/1/1, 805/1/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 808, 809, 811, 812, 813, 814, 815/1, 815/2, 816/1, 817, 818, 819, 821/1, 821/2, 821/3, 822, 823/1, 823/2, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834/3, 836, 837, 844/1 časť, 845/1, 845/2, 845/3
Katastrálne územie Krivá Oľka:
107, 108, 109, 113, 114/2, 116/2, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/0/1, 155/0/2, 156/0/1, 156/0/2, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Katastrálne územie Medzilaborce:
1301/1, 1330/1, 1330/2, 1330/3, 1330/4, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343/1, 1344, 1347, 1348, 1349, 1350/2, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1357/1, 1357/2, 1357/3, 1357/5, 1359/0/1, 1359/0/2, 1361, 1362, 1364, 1365, 1368, 1369/1 časť, 1370, 1371, 1372, 1373, 1379/1 časť, 1380, 1381/3, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389/1, 1389/3, 1389/4, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1438/1, 1438/2 časť, 1439 časť, 1442/1, 1443/1, 1443/2, 1444, 1445, 1446 časť, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454/1, 1454/2, 1467, 1471/1, 1471/2, 1471/4, 1473, 1474/1, 1474/3 časť, 1475/1, 1476, 1477, 1478/1, 1479, 1480, 1481, 1482/1, 1482/2, 1483, 1484, 1485/1, 1485/2, 1485/3, 1486/1, 1486/2, 1487, 1488, 1489/1 časť, 1489/2, 1489/3, 1489/4, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494/1, 1494/2, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1537, 1538, 1539, 1540
Katastrálne územie Ňagov:
287/1, 331, 464, 492/1, 492/2, 747/1, 747/6, 844, 1022/1, 1022/2, 1027, 1133, 1152, 1168, 1308, 1338, 1339, 1340, 1350, 1455, 1456, 1495, 1615, 1747, 1754, 1755, 1768, 1919, 2045, 2056/1, 2057 časť, 2175/1, 2309, 2342, 2490/1 časť, 2527, 2650/1, 2653, 2657/1, 2657/2, 2697, 2698, 2703, 2751, 2752/1, 2752/2, 2768, 2782/1, 2782/2, 2782/3, 2782/4, 2782/5, 2782/6, 2782/7, 2782/8, 2782/9, 2784/1, 2784/2, 2784/3, 2784/4, 2784/5, 2784/6, 2784/7, 2784/8, 2784/9, 2794/2, 2796, 2797, 2798/1, 2798/2, 2800, 2801, 2802/1, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807 časť, 2807 časť, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813/1 časť, 2813/1 časť, 2814, 2815/2, 2816, 2818/1, 2818/2, 2818/4, 2819/1, 2819/2, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2827/1, 2828, 2829, 2831, 2832/1, 2833, 2835, 2836, 2837
Katastrálne územie Nižná Oľka:
454, 622, 623, 624, 625, 626/1, 626/2, 646, 647, 650, 655/2, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828/1, 828/2, 829, 830, 831, 832, 833/1, 833/2, 833/7, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841/1, 841/2, 842, 843, 844, 845/1, 845/2, 846, 847/0/1, 847/0/2, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863/1, 863/2, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 910, 911/1, 911/2, 912, 913, 914, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 918/2, 921
Katastrálne územie Nižná Radvaň:
778, 779, 780, 781, 782, 783, 784/1, 784/3, 784/4, 784/5, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1, 805/2, 806, 807, 808, 809, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828/1, 829, 830, 831/1, 831/4, 832/1, 832/2, 833/1, 833/2, 834/1, 834/2, 834/3, 835, 836/1, 836/2, 837/1, 837/2, 838, 839/1, 840, 841, 842, 843, 844, 845/1, 845/2, 846/1, 846/2, 847, 848/1, 848/2, 849/1, 849/2, 850, 851, 852, 853/1, 853/2, 854, 855/1, 855/2, 856, 857, 858, 859, 860/1, 860/2, 861, 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873/1, 873/2, 873/3, 874
Katastrálne územie Oľšinkov:
322/1, 322/2, 323, 324, 337/1, 337/2, 338/2, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346/1, 346/2, 347, 348, 349/1, 349/2 časť, 349/3, 349/4, 349/5, 350, 351/1, 351/2, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 370, 371/1, 371/2, 372, 373, 374, 375/1, 375/2, 376, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 381, 382/1, 382/2, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Katastrálne územie Palota:
347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 349/1, 349/2, 349/5, 349/6, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358/1, 359, 360, 362, 363 časť, 365 časť, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 367/5, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381/1, 381/2, 383/0/1, 383/0/2, 384, 385, 386, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/2, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 406, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426/1, 426/2, 426/3, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 429/3, 430/1, 430/2, 430/3, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 432/2, 432/3, 433, 434, 435, 436, 437/1, 437/2, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/6, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 447/1, 447/2, 448, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460/1, 460/2, 460/3, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484/1, 484/2, 484/3, 485/1, 485/3, 486, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 492, 493/1, 493/2, 493/3, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 493/8, 493/9, 494, 495/1, 495/2, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4 časť, 497/5, 499, 501/1, 501/2, 502/1, 502/2, 503, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 505/1, 505/2, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 510/5, 510/6, 510/7, 510/8, 510/9, 510/10, 511, 512/3, 512/4, 512/5, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 514, 515, 516, 517/1, 517/2, 518, 519/1, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 519/6, 519/7, 519/8, 519/9, 519/10, 519/11, 520, 521/1, 521/2, 521/5, 521/6, 521/7, 521/8, 521/9, 521/10, 521/11, 521/12, 521/13, 522, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 527/5, 527/6, 527/7, 527/8, 528/1, 528/2, 529, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539/1, 539/2, 540, 541, 542/1, 542/2, 542/3, 543, 544, 545/1, 545/5, 545/6, 545/7, 545/8, 545/9, 545/10, 545/11, 546 časť, 547, 548/1, 548/2, 548/3, 548/4, 548/5, 548/6, 551/15, 551/16, 552 časť, 553 časť, 553 časť, 554 časť, 554 časť, 555/1 časť, 555/1 časť, 556, 557, 558/1, 559, 560, 561, 562/1, 562/2, 562/3, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571/1, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583/1, 583/2, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 588, 589/1, 589/2, 590, 591, 592, 593, 595, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 605/1, 605/2, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 665, 666, 667, 668, 669, 671/1, 671/2, 672, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 673/5, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685/1, 685/2, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693/1, 693/2, 694, 695, 696, 698, 700/1, 700/2, 700/3, 701/1, 701/2, 701/3
Katastrálne územie Repejov:
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527/1, 527/2, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545 časť, 546, 547/1 časť, 547/2, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 časť, 573 časť, 574 časť, 575 časť, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 594, 595, 596, 597 časť, 598, 600, 601, 602/1, 602/2, 603, 606, 610
Katastrálne územie Rokytovce:
341, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 355, 357, 358/1, 358/2/1, 358/2/2, 358/3, 359, 360, 361, 366, 367, 368, 369, 371, 375/2, 379, 385, 389, 391/1, 391/2/1, 391/2/2, 392/1, 392/2, 394, 395, 398, 399, 400, 401, 402, 408, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418/1, 418/2/1, 418/2/2, 418/2/3, 418/2/4, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 440/1, 440/2/1, 440/2/2, 440/2/3, 440/3, 441, 442, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 444/5, 444/6, 445, 446, 447, 448, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 459, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 497, 499, 500, 501, 503, 506, 507, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 550, 554, 555, 564, 565, 567/1, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 590, 591, 592/1, 592/2/1, 592/2/2, 592/2/3, 592/3, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 630, 631, 632
Katastrálne územie Roškovce:
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430/1, 430/2, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442/1, 442/2, 443/1 časť, 443/1 časť, 443/2, 444, 445/1, 445/2, 446, 447/1, 447/2, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 časť, 456 časť, 457, 458/1 časť, 458/1 časť, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486/1, 486/2, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497/1, 497/2, 498 časť, 498 časť, 499, 500/1, 500/2, 501 časť, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Katastrálne územie Sukov:
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 332/0/1, 332/0/2, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379/1, 379/2, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398/0/1, 398/0/2, 400 časť, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429/1, 429/2, 430, 431, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 436, 437, 438/0/1, 438/0/2, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/1, 468/2, 469, 470, 480, 481, 482 časť, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 515, 516, 517, 600
Katastrálne územie Svetlice:
489, 490, 491, 492/1, 492/2, 761/2, 771/2, 773/2, 783/2, 784, 785, 786, 787, 788/1, 788/2, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798/1, 798/2, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806/1, 806/2, 806/3, 806/4, 806/5, 806/6, 807, 808, 809, 810, 811/1, 811/2, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842 časť, 842 časť, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881/1, 881/2, 881/3, 882/1, 882/2, 882/3, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897/1, 897/2, 897/3, 897/4, 897/5, 897/6, 898, 899, 900, 901, 902/1, 902/2, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 925, 926/1, 926/2, 926/3, 927, 928, 929, 930, 931/1, 931/2, 931/3, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946/1, 946/2, 947, 948, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2, 950/3, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979/1, 979/2, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990/1, 990/2, 990/3, 991, 992, 993, 994, 995, 996/1, 996/2, 996/3, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015/1, 1015/2, 1016, 1017/1 časť, 1017/1 časť, 1017/2, 1018/1 časť, 1018/1 časť, 1018/2, 1019, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1021, 1022, 1023, 1024/1, 1024/2, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1039, 1040, 1041
Katastrálne územie Valentovce:
223, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/1, 255/2, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Katastrálne územie Volica:
643/1, 643/2, 643/3, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651/1, 651/2, 652/1, 652/3, 654/1, 654/2, 655/1, 655/2, 656, 657/1, 657/2, 658, 659/1, 661/1, 661/2, 662, 663/1, 665/1, 665/2, 666, 667/1, 667/2, 668, 669/1, 669/2, 669/3/1, 669/3/2, 669/3/3, 669/3/4, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682/1, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 687, 688/1, 688/2, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 696/3, 696/4, 697/1, 697/2, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710/1, 710/2, 711, 712, 713, 714, 715, 716/1, 716/2, 717, 718
Katastrálne územie Vydraň:
374/1, 375, 376, 379, 382, 383/4, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417/1, 417/7, 418/1, 418/2, 418/3, 419/1, 419/2, 420, 421/1, 421/2, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434/0/2, 434/0/3, 442, 443, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 446, 447/1, 447/2, 449/1, 449/2, 450/1, 450/3, 450/4, 450/10, 450/11, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/2, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471/1, 471/2, 471/3, 472/1, 472/2, 473, 474/1, 474/2, 474/3, 480, 491, 493, 500/2, 504/1, 507/1, 507/2, 508/1, 508/2, 509, 510, 513/1, 513/4, 514, 515/1, 515/3, 517, 518, 519, 520/1, 520/2, 522, 523/1, 523/2, 523/3, 524, 525, 526, 527, 530/1, 530/2, 530/3, 531, 532, 533/1, 533/2, 534, 535, 536, 537/0/1, 537/0/2, 537/0/3, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563/0/1, 563/0/2, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585/1, 585/2, 585/3, 586, 587, 588, 589
Katastrálne územie Výrava:
183, 184/0/1, 184/0/2, 185, 203, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 599, 602, 603, 604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 606, 607, 608, 609, 610/1, 610/2, 611, 612, 613, 614, 617, 618, 619/1, 619/2, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631/1, 631/2, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638/1, 638/2, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650/1, 650/2, 651, 652, 653, 654, 655, 656/1, 656/2, 656/3, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668/1, 668/2, 669, 670/1, 670/2, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690/1, 690/2, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708/1, 708/2, 709/1, 709/2, 710, 711, 712, 713, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 716/1, 716/2, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728 časť, 728 časť, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741/1, 741/2, 742, 744, 749
Katastrálne územie Zbojné:
824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 836/3, 837/1, 837/2, 838, 839, 840/1, 840/2, 842, 843, 844, 845/1, 845/2, 846, 847, 848, 849, 850/1, 850/4, 850/5, 850/6, 850/7, 850/8, 850/9, 851, 852, 853, 854, 855, 856/0/1, 856/0/2, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865/1 časť, 865/2, 865/3, 865/4, 866, 867, 868, 869/0/1, 869/0/2, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 893/1, 893/2, 897/1, 897/2, 897/3, 898, 900, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920/1, 920/2, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957/1, 957/2, 958, 959/1, 959/2, 960/1 časť, 960/2, 960/3, 960/4
Katastrálne územie Zbudská Belá:
80, 81, 105/1, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 329/1, 329/2, 340/2, 340/3, 340/4, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 474/7, 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 575/8, 617, 675, 685/1, 685/2, 685/3, 685/4, 685/5, 685/6, 693/2, 693/3, 716, 733/1, 733/2, 751, 756, 757, 761/1, 761/2, 761/3, 762, 791/2, 791/5, 792/1, 793/1, 793/2, 793/3, 855/1, 855/2, 855/3, 855/4, 856/2, 856/18, 856/19, 856/44, 856/45, 856/46, 857/36, 857/55, 857/56, 857/57, 858, 859/1, 859/2, 859/3, 859/4, 860/1, 860/7, 860/8, 860/25, 860/26, 860/27, 860/28, 860/29, 860/38, 860/39, 860/50, 860/51, 860/52, 860/53, 860/54, 860/57, 860/59, 860/60, 860/67, 860/68, 860/69, 860/70, 860/77, 860/79, 860/95, 860/96, 860/97, 860/115, 860/116, 860/117, 860/122, 861, 871, 888, 889, 940, 947/1, 947/2, 948, 959, 974/1, 974/3, 974/4, 974/20, 994/2, 994/6, 995, 997, 1002, 1018, 1019, 1020, 1031, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1040/4, 1060/3, 1060/4, 1060/5, 1063, 1097, 1098/4, 1098/5, 1132, 1138, 1157/1, 1157/2, 1157/3, 1206, 1215, 1221, 1224, 1228, 1229, 1238, 1242, 1244, 1254/2, 1254/3, 1272, 1282/1, 1282/2, 1284, 1286, 1296, 1297, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1307, 1308, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1315/5, 1318/1, 1318/2, 1318/3, 1318/4, 1326, 1344, 1362/1, 1362/2, 1362/3, 1362/4, 1362/5, 1362/6, 1369, 1370, 1371/1, 1371/2, 1372/1, 1372/2, 1373, 1380, 1389, 1390, 1391/1, 1391/2, 1391/3, 1391/4, 1391/5, 1391/6, 1410, 1411/1, 1411/2, 1411/3, 1411/4, 1411/5, 1411/6, 1411/7, 1411/8, 1469/1, 1469/6, 1471, 1472/1, 1472/2, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 1475/4, 1475/5, 1475/6, 1475/7, 1475/8, 1475/9, 1483/4, 1487/18 časť, 1487/19, 1487/33, 1487/38, 1487/40, 1487/57, 1487/63, 1487/64, 1490/16, 1490/28, 1490/33, 1490/174, 1490/193, 1490/214, 1490/229, 1492/20, 1492/51, 1492/77, 1495/3, 1495/5, 1495/7, 1495/8, 1495/9, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1560/1, 1560/2, 2276, 2308, 2310, 2312, 2318, 2321, 2323, 2333, 2335, 2336/1, 2338, 2339, 2340, 2342, 2343, 2344/1, 2347/1, 2347/2, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2349/1, 2349/2, 2350, 2351/1, 2354, 2365/1, 2365/2, 2366, 2368, 2369, 2370/1, 2371, 2372/1, 2372/2, 2372/3, 2372/4, 2372/5, 2372/6, 2372/7, 2373/2, 2374, 2377/1, 2378, 2380/1, 2380/2, 2380/3, 2380/4, 2380/5, 2380/6, 2380/7, 2380/8, 2380/9, 2380/10, 2380/11, 2380/12, 2380/13, 2380/14, 2382/1, 2382/2, 2383/1, 2383/2, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2401, 2402
Okres Snina
Katastrálne územie Belá nad Cirochou:
3337, 3338/0/1, 3338/0/2, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3360, 3361, 3362
Katastrálne územie Čukalovce:
460/1, 460/3, 461/1, 462/1, 462/2, 462/3, 463/1, 463/2, 464, 465, 469, 470/1, 470/2, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 523, 524, 525/1, 525/3, 526/1, 526/2, 527, 528, 529/1, 529/3, 529/4, 529/5, 530, 531, 534, 535, 536/1, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548/1, 548/2, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 576/1 časť, 577, 579, 580, 581, 582, 583/1, 583/2, 583/3, 583/4, 584, 585, 586, 587
Katastrálne územie Dlhé nad Cirochou:
1833, 1835, 1836, 1978/1, 1978/2, 1978/3, 1978/4, 1978/5, 1979/1, 1979/2, 1979/3, 1979/4, 1979/5, 1979/6, 1979/7, 1979/8, 1979/9, 1979/10, 1979/11, 1989 časť, 1991, 1992, 1993, 1994/1, 1994/2, 1995/1, 1995/2, 1995/3, 1996, 1997/1, 1997/2, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002/1, 2002/2, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014/1, 2014/2, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064/1, 2064/4, 2064/5, 2064/6, 2064/8, 2064/9, 2064/10, 2064/11, 2064/12, 2064/13, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071/1, 2076, 2077, 2078, 2080, 2081, 2082/3 časť, 2084/1, 2084/2 časť, 2084/4, 2084/5, 2087/1 časť, 2087/2, 2087/5, 2087/6, 2088, 2100/5, 2100/6, 2101, 2102/1, 2102/2, 2103, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2122
Katastrálne územie Hostovice:
735, 736, 737/1, 737/2, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751/0/1, 751/0/2, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759/0/1, 759/0/2, 759/0/3, 759/0/4, 760, 764, 765/1, 765/2, 766, 767, 768, 769/1, 769/2, 770, 771, 778, 779, 780/0/1, 780/0/2, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 793, 794/1, 794/2, 794/3, 795, 796, 797, 798, 799, 800/1, 800/2, 801/1, 801/2, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 827/1, 827/2, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850/0/1, 850/0/2, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863/1, 863/2, 863/3, 864, 865/1, 865/2, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884/1, 884/2, 885, 886, 887, 889, 890/1, 890/2, 891, 892, 893/1, 893/2, 894, 895, 896, 897/1, 897/2, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 912, 913/0/1, 913/0/2, 914/1, 914/2, 915, 916, 917/1, 917/2, 917/3, 919, 920, 922/0/1, 922/0/2, 922/0/3, 922/0/4, 922/0/5, 922/0/6, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
Katastrálne územie Osadné:
498, 632 časť, 632 časť, 633, 634, 635, 636, 637/0/1, 637/0/2, 637/0/3, 637/0/4, 644, 645/1, 645/2, 646, 647, 648/1, 648/2, 649, 650, 651, 652, 653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661/1, 661/2, 662/1, 662/2, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678/1, 678/2, 679/1, 679/2, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687/1, 687/2, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725/1, 725/2, 726, 727, 728/1, 728/2, 728/3, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 754, 761, 762, 763, 764, 765, 767/1, 767/2, 767/3, 768, 769, 770, 771, 772/1, 772/2, 773, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778, 779, 780/0/1, 780/0/2, 780/0/3, 780/0/4, 789, 790, 791, 792, 793, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 795/3, 796/1, 796/2, 797/1, 798/1, 798/2, 799/1 časť, 799/2 časť, 799/3, 800, 801, 802, 803, 804/1, 804/2
Katastrálne územie Parihuzovce:
191, 192/1, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 198/3, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222/1, 222/2 časť, 222/3, 222/4, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228, 229, 230 časť, 233/1 časť, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/1 časť, 241 časť, 242 časť, 243/1, 243/2, 247 časť, 248, 249 časť, 250, 251, 254, 256, 262, 263, 264 časť, 265/1, 265/2, 266, 267 časť, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
Katastrálne územie Pčoliné:
895/2, 896, 897/1, 897/2, 897/3, 897/4, 897/5, 897/6, 897/7, 898, 899, 900, 901/1, 901/2, 902, 903, 904/1, 904/2, 904/3, 905, 906, 907, 908/1, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 908/6, 908/7, 908/8, 909, 910, 911, 912/1, 912/2, 912/3, 913, 914, 915/1, 915/2, 916, 917, 918, 919, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928/1, 928/2, 928/3, 929, 930, 931/1, 931/2, 932, 934, 935/1, 935/2, 936, 938/1, 938/2, 939/0/1, 939/0/2, 940/1, 940/2, 941, 942/1, 942/2, 943, 944/1, 944/2, 945/1, 945/2, 945/3, 946, 947, 948, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 968 časť, 970, 971, 972, 973, 974, 975/1, 975/2, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982/1, 982/2, 983, 984, 985, 986, 987/1, 987/11, 987/13, 988/1, 988/2, 989, 990, 991/1, 991/2, 992, 995, 996, 997/1, 997/2, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 časť, 1007, 1008, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020/1, 1020/2, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023/1, 1023/2, 1024, 1025/1, 1025/2, 1026/1, 1026/2, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/7
Katastrálne územie Pichne:
683/1, 685/1, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 688, 689/1, 689/2, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698/1, 698/2, 698/3, 699, 700, 701/1, 701/2, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712/1, 712/2, 712/3, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727/0/1, 727/0/2, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 736/5, 737/1, 738/1 časť, 739/1, 739/2, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751/2, 751/3, 751/4 časť, 751/5, 754, 757/1, 757/2, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 766, 767, 768/1, 769/1, 769/2, 769/3, 772/1, 772/2, 773, 774/1 časť, 779 časť, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5, 786/6, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793/1, 793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 793/6, 793/7, 793/8, 793/9, 794, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806/1, 806/2, 806/3, 806/4, 807/0/1, 807/0/2, 808, 809/1, 809/2, 810, 811, 812/1, 812/2, 812/3, 813/1, 813/2, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820/1, 820/2, 821, 822/1, 822/2, 823, 824, 825/1, 825/2, 826/1, 826/2, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852/1, 852/2, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878/1, 878/3, 879, 881, 882, 883
Katastrálne územie Snina:
6061/1, 6061/22, 6061/23, 6074, 6075, 6077, 6094/1 časť, 6094/2, 6094/30, 6123, 6125, 6126/1, 6126/4, 6126/5, 6126/6, 6126/7, 6126/8, 6126/9, 6165, 6167/1, 6167/2, 6167/3, 6169, 6170, 6172, 6173/1, 6173/2, 6173/3, 6173/4, 6173/5, 6173/6, 6173/7, 6174/1, 6174/2, 6174/3 časť, 6174/4, 6174/5, 6174/6, 6174/7, 6175/1, 6175/2, 6179/1, 6179/2, 6179/3, 6233 časť, 6412
Okres Stropkov
Katastrálne územie Bukovce:
107, 108/1, 108/3, 108/6, 108/7, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360/0/1, 361, 362, 363, 428, 429, 430, 431, 432, 433 časť, 434, 435, 436, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455/1, 455/2, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473/1, 473/2/1, 473/2/2, 473/3, 474, 475/1, 475/2, 476, 477/0/1, 477/0/2, 478 časť, 479/2, 480/1, 481/0/1, 481/0/2, 481/0/3, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496/0/1, 496/0/2, 497, 498, 499, 500, 501, 508, 509 časť, 510/1 časť
Katastrálne územie Bystrá:
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 209, 210/1/1, 210/1/2, 210/2, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 232/1, 232/2, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
Katastrálne územie Driečna:
406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436/1, 436/2, 437, 438, 439/1, 440/1, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481/1, 481/2, 482, 483, 484 časť, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 časť, 528 časť, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538/1, 538/2, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 554/1, 554/2, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 570/1, 570/2, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583/1, 583/2, 583/3 časť, 583/3 časť
Katastrálne územie Gribov:
245/2, 246/1, 246/2, 246/3, 247, 248, 249, 250, 251, 252/1, 253, 254, 255, 256, 257/1/1 časť, 257/1/2, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 276, 277, 278, 285, 287 časť, 288, 289, 291 časť, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 313/1, 313/3 časť, 313/7, 317, 318, 319/1, 319/2, 319/3, 319/4, 319/5, 320, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333/1, 333/2, 334/1, 334/2, 335, 336, 337, 339, 340, 341/1 časť, 341/2, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360/1 časť
Katastrálne územie Havaj:
323, 324, 325/2, 326, 345/2, 346, 347/1, 347/2, 352/2, 352/3, 383, 384, 385, 386, 396, 397, 398, 399, 400, 455, 459, 460, 461/1 časť, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473/1, 473/2, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 483, 484, 485/1, 487, 488, 489, 490, 491, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513/1, 513/2, 518, 519, 520, 521, 522/1, 522/2, 523, 524, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 časť
Katastrálne územie Kožuchovce:
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 časť, 171, 172, 173/1, 173/2, 174 časť, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190/1, 190/2, 191, 193, 194, 195, 196/1 časť, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 časť, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Katastrálne územie Makovce:
325 časť, 326 časť, 327, 328 časť, 329 časť, 330 časť, 332 časť, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 354/2 časť, 355 časť
Katastrálne územie Malá Poľana:
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406/1, 406/2, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413/1, 413/2, 414, 416, 417/1, 417/2, 418, 419/1, 419/2, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 453/1, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464/2, 465, 467, 471, 472, 473, 475/1, 475/2, 476, 477, 478, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494/0/1, 494/0/2, 495, 496, 497, 498, 500/1, 500/2, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515/1, 515/2, 515/3, 516/1, 516/2, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576/1, 576/2, 577, 578, 579, 580/1, 580/2, 581, 582, 583, 584/1, 584/2, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638
Katastrálne územie Miková:
249, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791/1, 791/2, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799/1, 799/2, 800/1, 800/2, 801, 802, 803, 804, 805, 806/1, 806/2, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 841, 842, 844/1, 844/3, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859/1, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868/1, 868/2, 869, 870, 871, 872/1, 872/2, 873/0/1, 873/0/2, 874/1, 874/2, 875, 876, 878, 879/1, 879/2, 880/1, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905/1, 905/2, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919/1, 919/2, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972 časť, 972 časť, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982/1, 982/2, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993/1, 993/2, 994, 995/1, 995/3
Katastrálne územie Oľšavka:
311/1, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 339/2, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 365, 366, 367, 368, 369, 416, 417
Katastrálne územie Staškovce:
535/1, 535/2, 535/3, 538, 539, 540/1, 540/2, 540/3, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549/0/1, 549/0/2, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 559, 560/1, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574/1, 574/2, 575, 576, 577, 578, 579, 580/1, 580/2, 580/3, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 594, 595, 598, 599/1, 599/2, 600/1, 600/2 časť, 600/3, 601, 609, 610, 611/1, 611/2, 612/1, 612/2, 612/3, 615, 616, 617/1, 617/2, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/2, 625/3, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 638/1, 638/2, 638/3, 639, 640, 641, 642, 643/1, 644, 645
Katastrálne územie Suchá:
5, 6, 11, 12, 282, 283, 284, 285, 286, 287/1/1, 287/1/2, 287/2, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 292/1, 292/2, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336, 337/1, 337/2, 337/3, 337/5, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355, 356, 357, 358, 359, 360/1, 360/2, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Katastrálne územie Vladiča:
125, 280/1, 280/2, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301/1, 301/2, 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306, 307, 308/0/1, 308/0/2, 309, 310, 311, 312/0/1, 312/0/2, 313, 314/0/1, 314/0/2, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357/0/1, 357/0/2, 358, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 363, 364/1, 364/2, 364/3, 364/4, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 373, 374, 375, 376, 377
Okres Svidník
Katastrálne územie Bodružal:
96/2, 97/1, 97/15, 100/2, 112/1, 112/32, 112/33, 113/1, 119/2, 119/3, 123/12, 124/1/1, 124/1/2, 124/4, 124/6, 124/9, 129/1, 129/2, 136/1, 136/20, 136/43, 138/1, 138/2, 139, 147/1, 147/4, 150/7, 155/1, 158/2, 178/1, 178/2/1, 178/2/2, 188, 204/2, 205/1, 213, 214, 215/1, 217, 218, 243/1, 245/1, 245/2, 247/3, 250, 251, 254/1, 254/2, 255, 261/1, 263, 264, 266, 267, 278/1, 278/2, 280, 282/1, 288, 294, 301, 307, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/14, 316/1/1, 316/1/2, 316/2, 318/1, 324/1, 331/1, 331/4, 331/8, 335/7, 337/1, 340/2, 340/3, 340/4, 342/1, 342/7, 342/8, 343/1, 343/12, 343/13, 343/15, 346/1, 346/2, 346/3, 352/2, 355, 356/7, 367, 368/1, 374/1, 378/1, 378/2, 383/11, 385/1, 389/1, 390/2, 400/1, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/7, 416/8, 416/9, 416/10, 416/11, 416/12, 416/13, 416/14, 416/15, 416/16, 416/17, 416/18, 416/22, 416/23, 416/31, 416/32, 416/33, 442, 446, 448/1, 448/10, 464/1, 464/2, 464/3, 466, 467/1, 468/2, 476, 479, 483, 494, 498/2, 498/3, 499, 500, 501, 504, 505, 506, 507, 508/3 časť, 509, 511, 512, 513 časť, 514, 515, 516/3 časť, 517, 519, 520, 521, 522, 523
Katastrálne územie Dlhoňa:
135, 136/0/1, 136/0/2, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
Katastrálne územie Dobroslava:
154, 174/20, 174/21, 174/22, 174/23, 174/24, 174/25, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7/1, 192/7/2, 192/8, 192/9/1, 192/9/2, 192/10, 192/11, 192/12, 192/13, 192/14, 192/16, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/21, 192/22, 192/23, 197, 200/1, 200/2/1, 200/2/2, 200/3, 237/1, 237/2/1, 237/2/2, 237/3, 260/1/1, 260/1/2, 260/2, 353/1, 353/2, 353/3, 354/1, 354/2, 357, 358, 359, 361, 364, 365, 366, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 369, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 377/3, 380, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/0/1, 419/0/2, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
Katastrálne územie Havranec:
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108/1, 108/2, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Katastrálne územie Hunkovce:
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372/1, 372/2, 373, 374, 375/1, 375/2/1, 375/2/2, 375/5, 375/6, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 388, 389/1, 389/2, 390/1, 390/2, 390/3, 391, 392/1, 392/2, 393, 394/1, 394/2, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399, 400/1, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409/1, 410, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 412/7, 412/8, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 428/3, 429/1, 429/2, 429/3, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 451/3, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
Katastrálne územie Kapišová:
129, 131, 134, 345, 346/1, 346/2, 347, 348, 349, 350, 351, 352/1, 353/1, 353/3, 354/1, 354/2, 355, 356, 359, 360, 361/1, 361/2, 362, 405, 415, 416, 417, 423, 426
Katastrálne územie Kečkovce:
563, 564, 565, 611/3, 612, 634/1, 634/4, 638/1, 638/2, 640/1, 720/26, 720/27, 720/28, 746/1, 775, 780, 792, 915/1, 916, 949/1/1, 949/1/2, 949/2, 949/3, 949/4, 953/1/1, 953/1/2, 953/1/3, 956, 962, 963/1, 963/2, 963/3, 963/4, 987, 990
Katastrálne územie Korejovce:
156/2, 174, 175, 176, 177/5, 179, 183, 184/28, 184/46, 186, 187, 188/1, 188/24, 188/25, 189/0/1, 189/0/2, 190, 191, 193, 194, 195/1/1, 195/1/2, 195/2, 195/11, 197, 198, 199, 207/4, 207/5, 209/2, 228/1, 228/5, 236, 240, 241, 254, 269, 270, 276/1, 276/5, 285, 291, 310/2, 329/2, 333, 335/1, 340, 348/1, 356, 357, 360/8, 360/15, 360/17, 361, 362, 363, 364, 399 časť, 419/2, 446 časť, 512/7, 515/1, 517/1/1, 517/1/2, 517/1/3, 517/2, 517/3, 517/4, 517/5, 521, 523, 524, 525/2, 528, 529, 530/2 časť, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 547, 548, 549/1, 550, 551, 552, 553
Katastrálne územie Krajná Bystrá:
286, 287, 353, 354, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 358/5, 359/1, 359/2, 359/3, 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 363/2, 365/1, 365/2, 365/3, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 375/10, 375/11, 375/12, 375/13, 375/14, 376, 377, 378, 379, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 381, 382, 383, 384/1 časť, 384/2, 385, 386, 389/1, 390/1 časť, 390/2, 391, 392, 393, 394/1, 394/2, 394/3, 395, 396/1, 396/2, 397/2, 397/3, 399/1, 399/2, 400/1, 400/2, 400/3, 401, 402/1, 402/2, 402/3, 404, 405/1, 405/2, 406, 407, 408/1, 408/2, 409, 410, 411, 412, 413, 415/2, 416, 417 časť, 418, 419, 420, 421 časť, 422, 423[/parcely]
Katastrálne územie Krajná Poľana:
44, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 113/1, 113/3, 113/4, 163/1, 163/2, 163/3, 297, 299/1, 299/2, 304, 305, 328, 351, 360, 370/1 časť, 370/2, 372, 378, 386, 387, 427, 474, 491, 493, 578/1 časť, 578/4, 578/5, 578/6, 578/7, 619, 681, 707, 708/1, 708/2, 709, 757, 758, 759, 760/2, 763, 764, 765, 847, 848/1, 848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 848/6, 848/7, 848/8, 850, 851, 873, 920, 921, 928
Katastrálne územie Krajná Porúbka:
123, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 128/3, 129, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 135, 136, 141/1 časť, 141/2, 142, 143, 144, 145 časť, 146, 147 časť, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 160 časť, 161, 162, 163, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Katastrálne územie Krajné Čierno:
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180/0/1, 180/0/2, 181/1, 181/2, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193, 194, 195/1/1, 195/1/2, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 238
Katastrálne územie Kružlová:
490/1, 490/2, 491, 492/1, 492/2, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503/1/1, 503/1/2, 503/1/3, 503/2, 504, 505, 506, 507, 519, 520, 521/1, 521/2, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 547, 548, 549, 550, 553
Katastrálne územie Ladomirová:
1243, 1244, 1246/61, 1246/66, 1246/185 časť, 1247/1, 1248, 1249/1, 1249/6, 1250, 1251/1, 1251/2/1, 1251/2/2, 1251/3, 1251/4, 1251/5, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259, 1260, 1261, 1262/1/1, 1262/1/2, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1262/5, 1266, 1267/5, 1275/1, 1275/2, 1275/3, 1275/4, 1275/58, 1275/59, 1284/0/1, 1284/0/2, 1286/55, 1287/79, 1287/81, 1287/153, 1287/154, 1287/155, 1289, 1290, 1292/1, 1293, 1294, 1295, 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1299/1/1, 1299/1/2, 1299/2, 1299/155, 1299/166, 1300, 1301, 1302, 1303, 1306/1, 1306/2, 1307, 1309/1, 1310/18, 1317, 1320/1, 1320/2, 1321/1, 1330, 1332/1, 1332/2, 1333, 1334, 1335, 1336/1, 1337/4, 1339/1, 1339/2, 1347/1, 1347/3, 1347/4, 1349, 1350/2, 1351, 1371, 1372/1, 1377
Katastrálne územie Medvedie:
87, 88, 89/1, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 112/2, 112/3, 112/4, 115, 116, 117, 118 časť, 118 časť, 119, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/2, 123, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 130, 131/1, 131/2, 132/2, 132/3, 132/4, 139, 140, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149/1, 149/2, 149/3, 150, 151, 153, 154, 155/1, 155/2, 155/3, 156/1, 156/2, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169/1, 169/2, 170, 171 časť, 172, 173, 174 časť, 175/1, 175/2, 176, 177, 178
Katastrálne územie Miroľa:
126, 135, 143, 146/1, 157/1, 158/5, 158/6, 158/7, 159, 161/1, 162/1, 173, 185/1, 185/2, 187, 197/1, 221, 232/24, 233, 235/1, 264/1, 264/2, 293, 327, 331/2, 352, 397, 398, 442/1, 467, 471/1, 472/1, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 479/1, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 481/1, 481/2, 481/3, 484/1, 484/2, 484/3, 491/1, 491/2, 492/1, 492/66, 521/1, 521/2, 529/1, 583, 584/1, 584/2, 584/3, 612/2, 620/1, 620/2, 620/3, 620/4, 620/5, 674, 675, 731, 733/20, 734/1, 734/2, 762/1, 762/2, 769, 800, 808, 821/1, 832, 837, 838, 840, 841, 842, 843, 848/1/1, 848/1/2, 848/2, 848/3, 848/4, 849/0/1, 849/0/2, 854, 863/0/1, 863/0/2, 864, 868, 871, 872, 873, 876, 895/0/1, 895/0/2, 897, 898, 901, 942, 947/1, 947/2, 947/3, 981/1, 983/1, 984/1, 985, 986, 991, 994, 999, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028
Katastrálne územie Nižná Pisaná:
206/2, 207, 209, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 237/1, 238, 240/1, 240/2, 240/3, 243, 277, 283, 288/1, 288/2, 288/3, 288/4, 288/5, 288/6, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 307/1, 326/1, 326/2, 342/2, 360/1/1, 360/1/2, 360/2, 365/1, 365/2, 387, 390, 391, 393, 408, 412/1, 412/2, 412/3, 419, 420/1, 420/2, 422/1, 422/2, 422/3, 423, 440/1, 440/2, 446, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 464, 473, 491, 492, 504/1/1, 504/1/2, 504/2, 514, 515, 516, 521, 522/1, 522/2, 523, 527/2, 530, 531, 535/10, 535/34, 535/35, 535/70, 535/71, 535/100, 535/103, 535/122, 535/132, 535/137, 535/142, 535/146/1, 535/146/2, 535/175, 535/179, 535/192, 542/1, 542/2, 542/3, 551/2, 560/1, 598/1, 598/2, 598/4, 598/5, 602, 606, 609, 611/26, 611/32, 611/37, 611/38, 611/41, 611/52, 616, 617/1, 617/2, 625/3, 625/5, 625/16, 635, 660/0/1, 660/0/2, 672, 676, 685/38, 693/12, 693/13, 693/14, 695, 696, 700/1, 707, 708/1, 708/2, 708/3, 708/7, 708/11, 708/12, 711/3, 711/14/1, 711/14/2, 713/8, 714, 715, 717/11, 717/19, 717/20, 732, 733, 734, 738, 739, 740, 741, 743, 745, 746, 747, 748/1, 748/2, 748/3, 748/5, 749, 750, 751, 752/1, 752/2, 752/3, 752/4, 753, 755, 756, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778/1, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788
Katastrálne územie Nižný Komárnik:
307, 308, 309, 310/1, 310/3, 311, 312, 313, 314/1, 316, 317, 318, 320/1, 320/2, 321, 322, 323, 324, 325, 326/1, 329, 330, 331, 332, 333/1, 334/1, 334/2, 335/1, 335/3, 335/4, 335/5, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345/1, 346, 347, 348, 349, 350/1, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362/0/1 časť, 362/0/1 časť, 362/0/2, 363, 364, 365 časť, 365 časť, 366, 367, 368 časť, 368 časť, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 časť, 382 časť, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406/1, 406/2, 407, 408, 409, 410, 411, 412/1, 412/2, 413, 414, 415/1, 415/2, 415/3, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 428/0/1, 428/0/2, 429, 430, 431, 432, 433/1, 433/2, 433/3, 434, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 440/1, 440/2, 441, 442, 443, 444, 445, 446/1, 446/2, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457/1, 457/2, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466/1, 466/2, 466/3, 467, 468, 469, 470/0/1, 470/0/2, 471 časť, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/2, 479/3, 480
Katastrálne územie Príkra:
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155 časť, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 časť, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 časť, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199/0/1 časť, 199/0/1 časť, 199/0/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 časť, 206 časť, 207 časť, 207 časť, 208, 209
Katastrálne územie Pstriná:
284, 285, 286/1, 286/2, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294/1, 294/2, 295, 296/0/1, 296/0/2, 297, 298, 299, 300, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347/1, 347/2, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Katastrálne územie Roztoky:
625 časť, 661
Katastrálne územie Svidnička:
190/1, 190/2, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493/1, 493/2, 493/3, 493/4, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
Katastrálne územie Šarbov:
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/2, 102, 103/1, 103/2, 103/3, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 časť, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
Katastrálne územie Šemetkovce:
279/2, 291, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301/0/1, 301/0/2, 302/0/2, 306, 307, 344 časť, 353, 354, 355, 356, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Katastrálne územie Vápeník:
147/1, 147/2, 148, 149, 150 časť, 150 časť, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155, 157, 158 časť, 158 časť, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 180/1, 180/2, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
Katastrálne územie Vyšná Pisaná:
100, 101, 120, 158, 165, 166, 167/1, 167/2 časť, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 175, 176/1, 176/2, 176/3/1, 176/3/2, 176/3/3, 176/3/4, 176/3/5, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 časť, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
Katastrálne územie Vyšný Komárnik:
133, 134, 135 časť, 136, 137, 138, 139, 140, 142 časť, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 157, 158, 159/1 časť, 159/2, 160 časť, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 178/1/1, 178/2, 178/3, 178/4, 178/5/1, 178/5/2, 178/6, 178/7, 196/1, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 196/10, 196/11, 196/12, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 časť, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214/1, 214/2, 215, 216, 217/1, 217/2, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 229, 230/1, 230/2, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244/1, 245/1, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 256, 257