439/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

439
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2009,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kuvika kapcavého, sokola sťahovavého, orla skalného, bociana čierneho, včelára lesného, výra skalného, sovy dlhochvostej, kuvika vrabčieho, lelka lesného, žlny sivej, ďatla bielochrbého, ďatla čierneho, ďatla trojprstého, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, žltochvosta lesného, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka a jariabka hôrneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Brezno v katastrálnych územiach Heľpa, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Chyžné, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Huta, Muránska Zdychava a Revúčka, v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec a v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Rejdová a Čierna Lehota.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 25 796,46 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a)
odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, kuvika vrabčieho alebo žlny sivej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b)
vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, orla skalného a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c)
mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu od 1. mája do 30. júna.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Obvodnom úrade životného prostredia v Brezne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote a na Obvodnom úrade životného prostredia v Rožňave.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Dušan Čaplovič v. r.
Príloha k vyhláške č. 439/2009 Z. z.
Vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia
Hranica chráneného vtáčieho územia je vymedzená v katastrálnych mapách so stavom katastra nehnuteľností k 1. januáru 2005. Hranica bola z uvedených máp prenesená do základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 do mapových listov:
36 – 24 Pohronská Polhora
36 – 42 Hnúšťa
37 – 13 Muráň
Chránené vtáčie územie pozostáva z troch častí:
Časť Muránska planina
Zo sútoku potoka Župkov s Hronom na východnom okraji zastavaného územia obce Šumiac, časť Červená Skala, je hranica vedená západným smerom po ľavom brehu Hrona po sútok s potokom Trsteník, ďalej týmto potokom a svahom obchádza dobývací priestor lomu Červená Skala a dostáva sa späť k Hronu. Ľavým brehom Hrona pokračuje severozápadným a západným smerom, na cestnom moste prechádza na južný okraj štátnej cesty Červená Skala – Brezno, ktorým pokračuje k ďalšiemu mostu cez rieku Hron a opäť jej južným brehom pokračuje západným smerom. Obchádza pritom zastavané územia obcí Zlatno a Valkovňa až k južnému okraju zastavaného územia obce Pohorelá časť Pohorelská Maša. Odtiaľ pokračuje prevažne južným smerom po svahu vrchu Gindura (1 099 m) do sedla juhozápadne od Gindury, ďalej juhozápadným a južným smerom po hlavnom chrbte na kótu Strundžaník (902 m), odkiaľ bočnou suchou dolinou schádza západným smerom do doliny Rácov, ktorú sleduje južným smerom až po horáreň. Ďalej pokračuje po výraznom chrbte západným smerom na kótu Rácovo (1 089 m), odtiaľ južným a západným smerom po hlavnom chrbte na kótu 1 217 m a bočným chrbtom západným smerom do doliny Hronec. Tu sa hranica stáča na juh a pokračuje proti toku potoka Hronec po ľavostranný prítok Široká severne od horárne Klatná. Týmto prítokom a nevýrazným chrbtom západne od Širokej vystupuje západným smerom na bezmennú kótu na hlavnom chrbte južne od kóty Slatvinsko (1 213 m). Ďalej hranica sleduje hlavný chrbát cez kótu Malá Smrekovica (1 375 m) do sedla juhozápadne od tejto kóty a málo výraznou dolinou pokračuje severozápadným smerom po priesečník bezmenného potoka s lesnou cestou západne od kóty Malá Smrekovica. Týmto potokom prechádza severným smerom po jeho najbližší ľavostranný prítok, odkiaľ po chrbte pokračuje severozápadným smerom na kótu Veľká Smrekovica (1 322 m) a ďalej hranicami lesných porastov severozápadným, západným a juhozápadným smerom po sútok bezmenných potokov v Prostrednej doline. Lesnou cestou v Prostrednej doline hranica pokračuje južným a juhovýchodným smerom, stáča sa na západ, prechádza cez Prostredný grúň a v nasledujúcej doline sa lomí na juh na kótu Psica (1 397 m). Odtiaľ pokračuje južným a juhozápadným smerom po chrbte na kótu 1 214 m, kde sa stáča na juhovýchod a po hranici lesných porastov schádza na potok Pod Koniarky, ktorým pokračuje južným smerom až po jeho ústie a ďalej juhovýchodným smerom 140 m východne od kóty Kopačno (1 024 m), ďalej dolinkou až po potok Rohozná. Potokom a lesnou cestou prechádza juhozápadným smerom na okraj lesa severne od chatovej osady Kopačno a ním do doliny Kučelašská východne od uvedenej osady. Potokom v tejto doline pokračuje južným smerom na železničnú trať Brezno – Tisovec, ktorú sleduje juhovýchodným smerom na štátnu cestu Brezno – Tisovec. Po jej severnom okraji ide do doliny potoka Furmanec až po hranicu zastavaného územia mesta Tisovec. Krajom lesa a lesnou cestou vedie popri toku Rimava po premostenie lesnej cesty s potokom Rimava. Ďalej hranica CHVÚ vystupuje severovýchodným smerom po chrbte a okrajom lesa na najjužnejšiu bezmennú kótu Kozieho chrbta, odtiaľ sa juhovýchodným smerom nevýraznou dolinkou, hranicami lesných porastov a okrajom lesa dostáva k potoku Slávča. Týmto potokom ide juhozápadným smerom po jeho sútok s bezmenným ľavostranným prítokom, ktorým pokračuje východným smerom na okraj lesa v závere jeho doliny. Tu sa hranica stáča a okrajom lesa smeruje na juh do sedla severne od kóty Čremošná (749 m), odkiaľ pokračuje juhovýchodným smerom hranicou porastov na okraj lesa východne od kóty Čremošná. Okrajom lesa pokračuje až po štátnu cestu II. triedy Tisovec – Muráň juhozápadne od sedla Dielik. Severným okrajom tejto cesty pokračuje hranica až na okraj lesa na hranici zastavaného územia obce Muráň. Okrajom lesa je vedená severovýchodným smerom do ústia Hrdzavej doliny, potom východným smerom až po Dolinský potok a ním južným smerom na hranicu zastavaného územia obce Muráň, ktoré obchádza zo severnej strany až k štátnej ceste Muráň – Červená Skala. Jej okrajom prechádza popri obci Muránska Huta a cez sedlo Javorinka (946 m) až do východiskového bodu na sútoku potoka Župkov s Hronom. Súčasťou takto ohraničeného územia nie sú štátne cesty Tisovec – Brezno a Brezno – Telgárt a areál žrebčína na Veľkej lúke.
Časť Tisovský kras
Opis hranice začína na južnom okraji štátnej cesty Brezno – Tisovec pri sútoku potoka Furmanec a jeho pravostranného prítoku Pohorelá. Hranica vedie juhozápadne dolinou potoka Pohorelá a proti spádnici do sedla s kótou 831 m na hranici katastrálnych území Tisovec a Klenovec. Hranicou katastrov pokračuje južným a juhovýchodným smerom cez kótu Tepličné (878 m) a cez kótu 872 m. Od katastrálnej hranice sa odchyľuje 200 m severozápadne od kóty 837 m, prechádza touto kótou, hrebeňom a cez sedlo na kótu Poľana (882 m). Pokračuje dolinou Hlboký jarok severovýchodným smerom, hranicou lesa obchádza lesné porasty až na cestu. Ďalej lokalitou Podhrad pretína pasienky a okrajom lesa prechádza približne 700 m južne od kóty Hradová (887 m) k západnej hranici zastavaného územia mesta Tisovec. Obchádza severovýchodným smerom zastavané územie Tisovca, pretína potok Furmanec a južným okrajom štátnej cesty Brezno – Tisovec sa vracia západným a severozápadným smerom do východiskového bodu.
Časť Stolica
Z kóty 1 182 m na križovatke lesných ciest približne 100 m severne od chaty Janka vedie hranica lesnou cestou smerom na východ po bod vzdialený 370 m južne od kóty 1 345 m. Pokračuje smerom na juh na lesnú cestu, kde je hranica vzdialená 40 m severozápadne od potoka Zdychavka. Lesnou cestou pokračuje smerom na západ a severozápad asi 300 m, potom dolinkou na juh až po potok Zdychavka. Pokračuje v smere toku po jeho ľavom brehu až po sútok s ľavostranným prítokom Predná Krivá. Hranica pokračuje proti smeru prúdu tohto prítoku asi 300 m, kde sa lomí smerom na juh, pretína dolinovú lesnú cestu, o 200 m južnejšie svahovú lesnú cestu a pokračuje na juh až po ďalšiu lesnú cestu. Po tejto ceste prechádza hranica smerom na západ, juhozápad, ďalej po ceste približne po vrstevnici 1 125 m n. m. na juh, prechádza 450 m západne od kóty Kyndisko (1 289 m), pokračuje smerom na juh stále po lesnej ceste, od ktorej sa odpája vo vzdialenosti približne 900 m západne od kóty Veľká Chyžňanská (1 397 m). Odtiaľ smeruje na juhovýchod asi 250 m po ďalšiu lesnú cestu, ňou prechádza smerom na juhozápad asi 100 m až po hrebeň. Hrebeňom vychádza východným smerom na chodník, ktorým je vedená na juhojuhovýchod do doliny pod Falťanovým sedlom. Dolinou schádza približne 320 m juhozápadným smerom na lesnú odvoznú cestu a ňou je vedená približne po vrstevnici prevažne južným smerom až do doliny 820 m západne od kóty Kohút (1 409 m). Z tohto miesta smeruje na západ paralelne s potokom na hranicu lesa a ďalej hranicou katastrálnych území Muránska Zdychava a Revúčka na odvoznú lesnú cestu. Odtiaľ vystupuje juhovýchodným smerom na hrebeň 300 m východne od kóty Nad Šmídovou (851 m) a zostupuje juhozápadným smerom späť na lesnú cestu pri Pstružnom potoku. Hranica ide popri potoku smerom na východ asi 100 m, potom odbočuje na juh, po 340 m prechádza hrebeňom smerom na juhovýchod a ďalej týmto smerom lesnou cestou približne po vrstevnici asi 900 m južne od kóty Malý Kohút (1 182 m). Prechádza cez Želiarku, ďalej severovýchodným smerom na Panskú horu, potom odbočuje na juhovýchod a pretína tri lesné cesty až po sútok dvoch bezmenných tokov v Kozej doline. Ďalej hranica pokračuje na východ a juh ku chate Danka. Od chaty pokračuje smerom na sever a severovýchod hrebeňom po zvážnici, ktorou z juhovýchodu obchádza kótu Dlhý diel (1 122 m) vo vzdialenosti asi 150 m. Ďalej pokračuje severne, prechádza cez Úslň a potom v doline potoka Lazárka pokračuje na východ a severovýchod stále popri jeho brehu až po sútok s Kohútskym potokom. Ide proti prúdu Kohútskeho potoka asi 130 m a potom sa prudko stáča na sever až na svahovú lesnú cestu v lokalite Ždiar. Prechádza okrajom cesty východným smerom klesajúc až po vrstevnicu 855 m n. m. na hrebeni Miklošíková. Odtiaľ ide zvážnicou severným smerom približne 380 m, kde sa lomí a pokračuje juhovýchodným smerom po hrebeni až po vrstevnicu 830 m n. m. v lokalite Nad studňou, odtiaľ odbočuje na severovýchod a približne po spádnici schádza do doliny Lehotského potoka. Pokračuje týmto smerom hrebeňom až na lesný sklad asi 1 km juhozápadne od kóty Príslop (1 161 m). Od skladu je hranica vedená zvážnicou do sedla Olochová jama. Odtiaľ ide severoseverozápadným smerom po lesnej ceste a ňou približne po vrstevnici obchádza Brdiarovu dolinu a Javorovú dolinu až na lesný sklad pri lúke Stodôlka, kde odbočuje severozápadne na kótu Gedenič, Pálenisko (1 098 m). Potom pokračuje západojuhozápadne cca 160 m po hrebeni, lomí sa severne a prechádza po spádnici do doliny Mlynná. V doline prechádza pozdĺž potoka (proti prúdu) juhozápadným smerom asi 240 m po lesnej ceste, ktorou sa otáča na severovýchod, obchádza kótu Nad Chajnalovom (1 023 m) vo vzdialenosti asi 75 m. Ďalej pokračuje približne po vrstevnici lesnou cestou na západ, severozápad, sever a opäť na západ až na lesný sklad asi 550 m severoseverozápadne od kóty Nad Judovom (1 260 m). Tu sa stáča na severovýchod a sever, prechádzajúc hrebeňom Predslanská a na severozápad do Slanskej doliny, kde ide asi 100 m v smere toku Slanej. Tu sa lomí smerom na západ, vedie potokom asi 600 m, potom sa lomí na severozápad a pokračuje týmto smerom kolmo na vrstevnice a zo severovýchodu obchádza kótu Balková (1 368 m) vo vzdialenosti 320 m. Severne od tejto kóty sa lomí na juhozápad a okrajom lesa prechádza na hranicu katastrálnych území Rejdová a Telgárt. Ňou pokračuje asi 140 m severozápadným smerom, potom sa lomí a takmer po vrstevnici prechádza juhozápadným smerom na odvoznú lesnú cestu. Cestou pokračuje juhozápadným a južným smerom popod Kyprov. Z lesnej cesty vybočuje kolmo smerom ku kóte Martina (1 280 m) a obchádza ju západne vo vzdialenosti asi 60 m. Odtiaľ hranica pokračuje na juhozápad k východiskovému bodu nad chatou Janka.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Okres Brezno
Katastrálne územie Heľpa:
2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199.
Katastrálne územie Pohorelá:
3046, 3102, 3103 časť, 3104, 3105 časť, 3106 časť, 3107 časť, 3108/1 časť, 3109 časť, 3146 časť, 3147, 3148, 3149, 3150.
Katastrálne územie Pohronská Polhora:
1908, 1909, 1910, 1912/1 časť, 1965 časť, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1989/1, 1989/2, 1989/3, 1989/4, 1989/5, 1990, 1991, 1992, 1993/1 časť, 1993/2, 1993/3, 1993/4, 1993/5, 1994/1, 1994/2, 1994/3, 1995, 1996, 1997, 1998/1, 1998/2, 1999/1, 1999/2, 1999/3, 1999/4, 1999/5, 1999/6, 2000/1, 2000/2, 2001/1, 2001/2, 2002/1, 2002/2, 2003, 2004, 2005, 2006/1, 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2006/5, 2006/6, 2006/7, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078/1, 2078/2, 2081/2, 2308 časť, 2309 časť, 2311/1 časť, 2312, 2315/0/2, 2316 časť, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328.
Katastrálne územie Polomka:
3484, 3485, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511/1, 3511/2, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536/1, 3536/2, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599/1, 3599/2, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655/1, 3655/2, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3773, 3774, 3775, 3777, 3778, 3779, 3880, 3881, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3900, 3901, 3902, 3903, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949 časť, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 4161, 4162, 4163/1, 4163/2, 4163/3, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168 časť, 4169 časť, 4171, 4172 časť.
Katastrálne územie Šumiac:
2066, 2077, 2200, 4284/1, 4316/0/1, 4316/0/2, 4363/3, 4363/4, 4374/2/1, 4374/2/2, 4381/1/1, 4381/1/2, 4381/2, 4381/3, 4381/4, 4381/5, 4381/6, 4397/4/1, 4397/4/2, 4397/5/1, 4397/5/2, 4397/6/1, 4397/6/2, 4397/7/1, 4397/7/2, 4420/2, 4420/3, 4440/1/1, 4440/1/3, 4440/2, 4440/4, 4440/5, 4448/0/1, 4448/0/2, 4472/10, 4472/8/1, 4472/8/2, 4472/8/3, 4472/8/4, 4472/8/5, 4472/8/6, 4472/9, 4493/0/1, 4493/0/2, 4534/1, 4534/2, 4539/3, 4540/2/1, 4540/2/2, 4540/2/3, 4540/3/1, 4540/3/2, 4540/3/3, 4542/2, 4657/0/1, 4657/0/2, 4657/0/3, 4657/0/4, 4704/1/1, 4704/1/2, 4704/3, 4704/5, 4705, 4706/1, 4706/2, 4707/1, 4707/2, 4708/1, 4708/2, 4709, 4710/1, 4710/2, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716/1, 4716/2, 4716/3, 4718, 4719/1, 4719/2, 4719/3, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728/1, 4728/2, 4728/3, 4729, 4730, 4731, 4732/1, 4732/2, 4733/1, 4733/2, 4734, 4735, 4736, 4749/1, 4749/2, 4749/3, 4751/3, 4776, 4803/1, 4803/2, 4804, 4812/1, 5535/2, 5536, 5537, 5538, 5542, 5579/1, 5579/2, 5580/1, 5580/2, 5580/3, 5580/4, 5585/2, 5587, 5603/1 časť.
Katastrálne územie Telgárt:
4110 časť, 4111 časť, 4137/2.
Katastrálne územie Vaľkovňa:
2293, 2294/2, 2294/3, 2500/1, 2514, 2521, 4040, 4052, 4053/1, 4216 časť, 4217/1/1, 4217/1/2, 4217/2, 4218, 4219, 4220/1/1, 4220/1/2, 4220/1/3, 4220/2, 4221/1, 4221/2, 4222, 4223, 4224/1, 4224/2, 4225 časť, 4226/3, 4227, 4252/1, 4253/1, 4253/2, 4253/3, 4253/4, 4254/3, 4259, 4701/0/1, 4701/0/2, 4702, 4703/0/1, 4703/0/2, 5532 časť, 5582, 5583, 5584/1, 5585/1, 5590/2 časť.
Katastrálne územie Závadka nad Hronom:
1296 časť, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428/1, 1428/2, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488 časť, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493 časť, 1494, 1495, 1496, 1497 časť, 1498 časť, 1499 časť, 1501.
Okres Revúca
Katastrálne územie Chyžné:
501 časť, 502 časť, 503, 507, 511 časť, 512 časť, 513 časť.
Katastrálne územie Mokrá Lúka:
696/1 časť.
Katastrálne územie Muráň:
1029/2, 1036, 1053/1, 1060, 1063, 1100/1, 1100/2, 1101, 1102, 1104, 1122, 1153, 1159, 1246, 1252, 1260, 1261, 1278, 1284/1, 1298, 1302, 1313/3, 1454, 1455/1, 1455/4, 1460/1, 1463/2, 1465/1, 1465/2, 1471, 1472, 1482, 1485, 1490, 1491/1, 1498, 1507, 1544/3 časť, 1544/4, 1560/1, 1560/2, 1560/3, 1560/4, 1588/1, 1596/1, 1681, 1682/1, 1944/1, 1979, 1985/1, 1985/2, 2020/1/1, 2020/1/2, 2020/2, 2020/3, 2360/1, 2380/1, 2380/2, 2450/2, 2502/2, 2505, 2506, 2508, 2509, 2510/1, 2510/2, 2511/1, 2511/2, 2512, 2513, 2514, 2515, 2517, 2518, 2519, 2521, 2522, 2523/1, 2523/2, 2524/0/1, 2524/0/2, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533/0/1, 2533/0/2, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538/1, 2538/2, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546/1, 2546/10, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 2546/5, 2546/6, 2546/7, 2546/8, 2546/9, 2547, 2548/1, 2548/2, 2549/1, 2549/2, 2549/3, 2550, 2551, 2552, 2553, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561/1/1, 2561/1/2, 2561/2/1, 2561/2/2, 2561/3/1, 2561/3/2, 2561/3/3, 2561/3/4, 2561/4, 2561/5, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569/0/1, 2569/0/2, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574/1, 2574/2, 2575, 2576, 2577, 2578/0/1, 2578/0/2, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583/0/1, 2583/0/2, 2584/1, 2584/2/1, 2584/2/2, 2584/3/1, 2584/3/2, 2584/4, 2585, 2586/1, 2586/2/1, 2586/2/2, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604/1, 2604/2, 2604/3, 2605, 2606, 2607/1, 2608, 2609, 2610, 2611/1, 2611/2, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616/1, 2616/2, 2616/3, 2616/4, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623/1, 2623/2, 2623/3, 2623/4, 2623/5, 2626, 2627, 2628/1, 2628/3, 2628/4/1, 2628/4/2, 2628/5, 2628/6, 2628/7, 2628/8, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635/1, 2635/2, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643/1, 2643/2, 2644/1/1, 2644/1/2, 2644/1/3, 2644/1/4, 2644/11, 2644/12, 2644/13, 2644/14, 2644/15, 2644/16, 2644/17, 2644/2, 2644/20, 2644/21, 2644/22, 2644/23, 2644/3, 2644/4, 2644/5, 2644/6, 2644/7, 2644/8, 2645/1, 2645/2, 2646, 2647, 2648/1, 2648/2, 2648/3, 2648/4, 2648/5, 2648/6, 2648/7, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2660/1, 2660/3, 2660/5, 2660/6, 2660/7, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667/1, 2667/2, 2667/3, 2668, 2669, 2670/1, 2670/3, 2670/4, 2670/5, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678/1, 2680, 2688/2, 2688/4, 2689/1, 2689/4, 2689/6, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696/1, 2696/2, 2696/3, 2696/4 časť, 2696/5, 2697, 2698/1, 2698/2, 2699, 2700, 2701/1/1, 2701/1/2, 2701/3, 2729/1, 2729/2, 2729/3, 2730, 2731, 2732, 2738, 2739, 2740, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757/0/1, 2757/0/2, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762/1/1, 2762/1/2, 2762/2, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768/1, 2768/2, 2768/3, 2768/4, 2768/5, 2768/6, 2768/7, 2769, 2770, 2771, 2773, 2774/1, 2774/2, 2774/3, 2776/1/2, 2776/3 časť, 2778, 2779, 2780, 2782, 2783, 2784, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 953, 955, 956, 973, 974.
Katastrálne územie Muránska Huta:
774, 776, 777/1, 777/2, 778, 779, 783, 784, 785, 786, 787, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809/0/1, 809/0/2, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826/1, 826/2, 827/1, 827/2, 828.
Katastrálne územie Muránska Zdychava:
980/1 časť, 980/10, 988, 989, 990, 991.
Katastrálne územie Revúčka:
1798, 1800/1/1 časť.
Okres Rimavská Sobota
Katastrálne územie Tisovec:
3317 časť, 3320, 3437/2, 3438, 3439/1, 3439/2, 3440/1, 3440/2, 3441, 3444, 3445/1/1, 3445/1/2, 3445/2, 3445/3, 3445/4, 3445/5, 3446, 3447/0/1, 3447/0/2, 3448/1, 3448/2, 3448/3, 3448/4, 3448/5, 3448/6, 3448/7, 3448/8, 3449, 3450, 3458/1, 3458/2, 3458/3, 3673/2, 3713/3, 5797/2, 5816, 5825, 5830, 5831/1, 5831/2, 5832, 5849, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987/0/1, 5987/0/2, 5988/0/1, 5988/0/2, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995/12, 5996, 5997, 5998, 5999/1/1, 5999/1/2, 5999/10, 5999/11, 5999/12, 5999/13, 5999/2, 5999/8, 5999/9, 6000/1/1, 6000/1/2, 6000/4, 6000/5, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005/0/1, 6005/0/2, 6006/1/1, 6006/1/2, 6006/2, 6008, 6010, 6013, 6014, 6016, 6017/1, 6017/3, 6017/4, 6017/5, 6017/6, 6017/7, 6017/8, 6017/9, 6021, 6022, 6023/1/1, 6023/1/2, 6023/2, 6025, 6026, 6029, 6032, 6033 časť, 6034, 6035, 6036, 6037, 6044, 6046, 6047, 6101, 6103, 6113/0/1, 6113/0/2, 6114, 6119, 6124/1, 6124/2, 6126, 6127, 6137, 6153, 6156, 6158, 6159/1, 6159/2, 6160, 6161, 6162, 6163, 6165 časť, 6168, 6174 časť, 6180, 6182, 6185 časť, 6186/0/1, 6186/0/2, 6188, 6190/0/1, 6190/0/2, 6191, 6192, 6193, 6194/0/1, 6194/0/2, 6195, 6197/0/1, 6197/0/2, 6201, 6202, 6204, 6205, 6213, 6215, 6217, 6220, 6221/1, 6221/2, 6225, 6228, 6229, 6232, 6234, 6235, 6237, 6241, 6242, 6245, 6246, 6247, 6248, 6250, 6253, 6254, 6259, 6260, 6262, 6264, 6265, 6267, 6268, 6269, 6271, 6275, 6276, 6281/0/1, 6281/0/2, 6282/0/1, 6282/0/2, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6295/1, 6296, 6297 časť, 6299/1/1 časť, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320/1/1, 6320/1/2, 6320/1/3, 6320/2, 6320/3, 6320/4, 6320/5, 6320/6, 6321, 6322, 6323/0/1, 6323/0/2, 6324, 6332, 6336, 6337, 6338/1, 6338/2, 6339/1, 6339/2, 6339/3, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347/1, 6347/2, 6348, 6354, 6356/1, 6356/2, 6362/0/1, 6362/0/2, 6365, 6366, 6368, 6370/1, 6370/2, 6370/3, 6370/4, 6370/5, 6370/6, 6370/7/1, 6370/7/2, 6371, 6372, 6373/1, 6373/2, 6374, 6376/2, 6376/3, 6377, 6379, 6382/1, 6382/2, 6382/3, 6382/4, 6384/1/1, 6384/2, 6384/3, 6384/4, 6386/2, 6392, 6401, 6405/2, 6408/1, 6408/2, 6409, 6412, 6414/1, 6414/4, 6414/6, 6415, 6417/2, 6420, 6424, 6425, 6426, 6428, 6430, 6432/1, 6432/2, 6433, 6437, 6439/1, 6439/2, 6444, 6445, 6451, 6455, 6456, 6461, 6463/2, 6469, 6476, 6477, 6478, 6479, 6483, 6488, 6500, 6501, 6502/1, 6502/2, 6502/3, 6502/4, 6504, 6510, 6512, 6520, 6521/1, 6521/2, 6521/3, 6521/4, 6526, 6527, 6533, 6535, 6541, 6543, 6548, 6553, 6562, 6564/1, 6564/2, 6564/3, 6569, 6570, 6571, 6573, 6574, 6575/1, 6575/2, 6579, 6582, 6587, 6590/1, 6590/2, 6590/3, 6593, 6597/1, 6597/2, 6599/1, 6599/2, 6600/1, 6600/2, 6601, 6602, 6604, 6605, 6606/1, 6610, 6612, 6615/1, 6615/2, 6621, 6629, 6632, 6638/1, 6642, 6646, 6653, 6658, 6662, 6664, 6673, 6680, 6682, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697/1, 6697/2, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6707, 6712/1, 6717, 6725, 6728, 6731, 6737, 6739, 6740, 6742, 6743, 6759, 6760, 6761, 6765, 6781, 6790, 6798, 6802, 6804, 6811, 6812, 6819/1, 6819/2, 6820, 6822, 6823, 6824, 6827, 6828, 6834, 6840, 6841, 6843, 6844/1, 6853, 6862, 6863, 6864, 6865, 6873, 6874, 6875, 6877/0/1, 6877/0/2, 6879/0/1, 6879/0/2, 6880/1, 6880/2, 6881/0/1, 6881/0/2, 6885, 6900, 6901, 6906, 6908, 6913, 6919/1, 6919/2, 6927, 6947, 6949, 6950, 6951, 6956, 6957, 6960, 6966/1, 6966/2, 6979, 6983, 6985, 6986, 6989/1, 6989/2, 6993/0/1, 6993/0/2, 6994/0/1, 6994/0/2, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002/1, 7002/2, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007/1, 7007/2, 7007/3, 7007/4, 7008/1/1, 7008/1/2, 7008/10, 7008/11, 7008/12, 7008/2, 7008/3, 7008/4, 7008/5, 7008/6, 7008/7, 7008/8, 7008/9, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013/1, 7013/2, 7014, 7015, 7017/1, 7017/2, 7018/1, 7018/2, 7018/3, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7027, 7028, 7029/1, 7030/1, 7031, 7035/2, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7047/1/1, 7047/1/2, 7047/1/3, 7047/1/4, 7047/1/5, 7047/2/1, 7047/2/2, 7047/3, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056/1, 7056/2, 7057, 7058, 7059/0/1, 7059/0/2, 7060, 7061, 7065/2/1, 7065/2/2, 7065/3/1, 7065/3/2, 7065/4, 7065/5, 7065/6, 7065/7, 7065/8, 7065/9, 7088 časť, 7090/1, 7091/1, 7091/2, 7091/3 časť, 7092/2, 7309, 7311/0/1, 7311/0/2, 7311/0/3, 7311/0/4, 7311/0/5, 7312/0/1, 7312/0/2, 7312/0/3, 7312/0/4, 7312/0/5, 7314, 7317, 7319, 7320, 7327, 7330, 7331, 7334, 7335, 7337, 7341, 7347, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7361, 7362, 7367, 7368, 7371, 7391, 7398, 7406, 7409/1, 7409/2, 7410/1 časť, 7410/2, 7410/3 časť, 7410/4, 7410/5, 7416/0/1, 7416/0/2, 7417/0/1, 7417/0/2, 7425, 7428/1, 7428/10, 7428/11, 7428/2, 7428/3, 7428/4, 7428/5, 7428/6, 7428/7, 7428/8, 7428/9, 7461, 7462, 7463, 7464, 7480, 7486, 7493, 7494, 7495, 7496, 7500, 7502/1, 7502/2, 7503, 7509/1, 7509/2, 7510, 7511, 7524/1, 7524/2, 7532, 7535, 7537, 7540, 7541, 7543/1, 7543/2, 7547, 7548, 7555, 7558, 7562/1 časť, 7572/1 časť, 7572/12, 7572/13, 7573/1, 7573/2, 7574/1, 7574/2, 7575/1, 7575/2, 7576/1, 7576/2, 7576/3, 7576/4, 7576/5, 7577, 7578, 7579/1, 7579/3, 7581, 7584/1, 7584/2, 7584/3, 7589/1, 7589/2, 7592/1, 7592/2, 7592/3, 7593, 7595, 7596/1, 7596/2, 7596/3, 7597, 7599/1, 7599/2, 7599/3, 7602/1, 7602/2, 7603/1, 7603/2, 7605/1, 7605/2, 7605/3, 7605/4, 7607, 7609/1, 7609/2, 7610/1, 7610/2, 7610/3, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621/1, 7621/2, 7622, 7626, 7630, 7643, 7644, 7648/0/1, 7648/0/2, 7650, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656/1, 7656/2, 7656/3, 7656/4, 7658/1, 7658/2, 7658/3, 7658/4, 7658/5, 7658/6, 7659, 7660/1, 7660/2, 7663, 7678, 7680/1, 7680/2, 7680/3, 7680/4, 7680/5, 7680/6, 7680/7, 7681/2, 7692, 7698, 7700, 7703, 7712, 7716, 7722, 7723, 7724, 7726, 7732, 7733, 7734, 7741, 7742, 7743, 7744, 7748/1, 7748/2, 7749, 7750, 7751/2, 7752, 7755, 7760, 7761, 7773/3, 7773/4, 7774, 7781, 7782/2, 7783, 7784/1, 7784/2, 7785/1/1, 7785/1/2, 7786/1, 7786/2, 7786/3, 7786/4, 7789, 7790/1, 7790/2, 7795, 7796, 7797, 7800, 7802, 7805, 7806, 7809, 7815, 7821, 7822, 7823, 7824, 7828/0/1, 7828/0/2, 7829, 7833, 7835, 7836, 7837, 7838, 7841/1/1, 7841/1/2, 7841/2, 7842, 7846, 7847, 7849, 7852, 7853, 7854, 7857, 7862, 7863, 7868, 7876, 7877, 7878, 7883, 7884, 7886, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7897, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7906, 7907, 7908, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7924, 7926, 7927, 7929, 7931, 7933, 7934, 7936, 7937/1, 7937/2, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7949, 7952, 7955, 7956, 7957, 7958/1, 7958/2, 7961, 7963, 7964, 7968, 7970, 7972, 7973, 7975, 7976, 7982, 7984, 7987, 7990/1, 7990/2, 7991/1, 7991/2, 7992/1, 7992/2, 8000/1, 8000/2, 8001/1, 8001/2, 8002/1, 8002/2, 8002/3, 8002/4, 8002/5, 8002/6, 8002/7, 8002/8, 8003/1, 8003/2, 8004, 8005/1, 8005/2, 8005/3, 8005/4, 8006/1, 8006/2, 8006/3, 8009/1, 8009/10, 8009/11, 8009/13, 8009/2, 8009/3, 8009/4, 8009/5/1, 8009/5/2, 8009/6, 8009/7, 8009/8, 8009/9, 8010, 8011/1, 8011/2, 8011/3, 8011/4, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8018, 8019/1, 8019/2, 8019/3, 8019/4, 8021, 8022, 8023/1, 8023/2, 8026, 8027, 8028, 8029, 8031, 8032, 8033, 8035, 8039, 8042, 8043, 8045, 8051, 8052, 8056/1, 8056/2, 8056/3, 8056/4, 8056/5, 8056/6, 8056/7, 8057/1, 8057/2, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085/1, 8085/2, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094/0/1, 8094/0/2, 8095/1/1, 8095/1/2, 8095/10, 8095/11, 8095/2, 8095/3, 8095/4, 8095/5, 8095/6, 8095/7, 8095/8, 8095/9, 8097, 8098, 8099/1, 8099/2, 8099/3, 8099/4, 8099/5, 8099/6, 8099/7, 8099/8, 8099/9, 8101, 8104, 8106, 8107, 8108, 8114/2, 8116, 8117, 8122, 8125, 8127, 8129/1, 8129/2, 8129/3, 8130, 8131/1, 8131/2, 8131/3, 8131/4, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140/2, 8141/1, 8141/2, 8142, 8144, 8145, 8146, 8148/1, 8148/2, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154/0/1, 8154/0/2, 8155, 8156, 8157, 8158/1, 8158/10, 8158/11, 8158/12, 8158/13, 8158/14, 8158/3, 8158/4, 8158/5, 8158/6, 8158/7, 8158/8, 8159, 8160/1, 8160/2, 8160/3, 8161/1, 8161/2, 8161/3, 8163, 8164, 8165/1, 8165/2, 8166/1, 8166/2, 8166/3, 8166/4, 8167, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173 časť, 8174, 8260 časť, 8261/0/1 časť, 8268, 8273/1 časť, 8273/2, 8275/1 časť, 8276/1/1 časť, 8276/1/2, 8276/11, 8276/12, 8276/2, 8276/3, 8276/4, 8276/5, 8276/6, 8276/7, 8276/8, 8276/9, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282/1/1, 8282/1/2, 8282/1/3, 8282/2, 8282/3, 8282/4, 8282/5, 8282/6, 8282/7, 8282/8, 8283/1/1, 8283/1/2, 8283/1/4, 8283/2, 8283/3, 8283/4, 8283/5, 8283/6, 8284/1, 8284/2, 8284/3, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305/8, 8306/1, 8307, 8308/1, 8308/2, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336/1/1, 8336/1/2, 8336/2, 8337/0/1, 8337/0/2, 8337/0/3, 8337/0/4, 8338 časť, 8349, 8350 časť, 8361, 8369/1 časť, 8369/3, 8369/5, 8369/6, 8371, 8372, 8373, 8376, 8377, 8378, 8379, 8381/1, 8381/2, 8382, 8383/1, 8383/2, 8383/3, 8384, 8385, 8389, 8390/1, 8390/2, 8390/3, 8394/0/1, 8395/0/1, 8395/0/2, 8395/0/3, 8395/0/4.
Okres Rožňava
Katastrálne územie Čierna Lehota:
4074/1 časť, 4074/2, 4076/1, 4076/2, 4077, 4078/1, 4078/2, 4085, 4088/1, 4088/2, 4088/3, 4089/1, 4089/2, 5023/18 časť, 5817/1 časť, 5817/2, 5817/3, 5818, 5819/1, 5819/2, 5820, 5825 časť, 5826/1 časť, 5826/10, 5826/11, 5826/12, 5826/13, 5826/14, 5826/15, 5826/16, 5826/17, 5826/18, 5826/2, 5826/3, 5826/4, 5826/5, 5826/6, 5826/7, 5826/8, 5826/9, 5828, 5829, 5830, 5831, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5843, 5844, 5850, 5863, 5870/1, 5870/2, 5907, 5923, 5958/1, 5958/2, 5958/3, 5992/1, 5992/2, 5999, 6000/1, 6000/2, 6000/3, 6000/4, 6029, 6036, 6042, 6050, 6060/1, 6060/2, 6061, 6089, 6091, 6139/1, 6139/2, 6156, 6186, 6204, 6206, 6232/1, 6232/2, 6232/3, 6232/4, 6297, 6302/1, 6302/2, 6308, 6309, 6311, 6314, 6315, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326/1, 6326/2, 6326/3, 6327/1, 6327/2, 6327/3, 6327/4, 6327/5, 6327/6, 6327/7, 6328, 6329, 6330, 6331/1, 6331/2, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340/1, 6340/2, 6340/3, 6340/4, 6340/5, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348/1, 6348/2, 6348/3, 6349, 6350, 6351, 6353, 6355/1, 6355/2, 6356, 6357, 6358, 6360, 6361, 6362, 6363, 6365, 6366, 6367/1 časť, 6367/2, 6367/3, 6367/4, 6367/5, 6369, 6377/2 časť, 6387, 6447, 6448, 6462/2 časť, 6462/4, 6462/5, 6463, 6464, 6465, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6491/1 časť, 6491/2, 6496, 6497, 6498, 6499/1, 6499/2, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507/1 časť, 6508/1 časť, 6515, 6516, 6520, 6543/5, 6543/6.
Katastrálne územie Rejdová:
1323 časť, 1332, 1334, 1335, 1339, 1340, 1341, 1342 časť, 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1344/1, 1344/2, 1344/3, 1344/4, 1345, 1346, 1347/1, 1347/2, 1348, 1350, 1351, 1352, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1354, 1356, 1357, 1371, 1413 časť, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440/1 časť, 1440/2, 1441, 1540, 1541 časť, 1542 časť, 1543/1, 1543/2, 1543/3, 1544, 1545, 1546.