440/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

440
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
na zbrane a strelivo, ktoré nie sú vo výzbroji Policajného zboru, pri služobnej činnosti príslušníkov Policajného zboru.“.
2.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za
a)
úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu podľa druhej časti prvej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti podľa druhej časti druhej hlavy Trestného zákona okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 až 198 Trestného zákona, trestného činu súlože medzi príbuznými podľa § 203 Trestného zákona, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný podľa druhej časti šiestej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti republike podľa druhej časti siedmej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci podľa druhej časti ôsmej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti brannosti podľa druhej časti desiatej hlavy prvého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách podľa druhej časti desiatej hlavy tretieho dielu Trestného zákona, trestný čin proti obrane vlasti podľa druhej časti desiatej hlavy štvrtého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin vojenský podľa druhej časti jedenástej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu podľa druhej časti dvanástej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin vojnový podľa druhej časti dvanástej hlavy druhého dielu Trestného zákona, trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, trestný čin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 Trestného zákona, trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona alebo trestný čin týrania zvierat podľa § 378 Trestného zákona, alebo
b)
iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou podľa Trestného zákona,19) spáchaný násilím,19a) hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo spáchaný s použitím nátlaku.19b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19, 19a a 19b znejú:
„19)
§ 122 ods. 3 Trestného zákona.
19a)
§ 122 ods. 7 Trestného zákona.
19b)
§ 122 ods. 8 Trestného zákona.“.
3.
V § 19 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,“.
4.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
5.
V § 19 ods. 2 písm. e) tretí bod znie:
„3.
proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím,“.
6.
V § 19 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
7.
V § 39 ods.1 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
8.
V § 39 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
9.
V § 59 sa vypúšťajú písmená b) a c). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a) a za slovom „(§ 39)“ sa čiarka nahrádza bodkou.
10.
V § 61 ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak tak neurobí do 30 dní od nadobudnutia vlastníctva zbrane alebo streliva dedením alebo bude jeho žiadosť zamietnutá, je povinná postupovať podľa § 59 písm. b) alebo c)“.
11.
Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72b
Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010
(1)
Trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, alebo strelivo podľa tohto zákona, ak v lehote od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010 túto zbraň alebo strelivo dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie.
(2)
Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol podľa odborného vyjadrenia útvaru ministerstva špecializovaného na znaleckú činnosť40) spáchaný trestný čin; žiadosť možno podať do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, ktoré zašle policajný útvar. Policajný útvar zaeviduje zbraň, ak sú splnené podmienky podľa § 37; predloženie potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia zbrane sa nepožaduje. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada alebo neprevedie vlastníctvo zbrane na inú osobu podľa odseku 4 v ustanovenej lehote, zbraň sa stáva vlastníctvom štátu, ktoré spravuje ministerstvo.
(3)
Ten, kto odovzdal strelivo podľa odseku 1, ho môže nadobudnúť do vlastníctva, ak sú splnené podmienky podľa § 12. Strelivo posúdi a zaradí do príslušnej kategórie svojím odborným vyjadrením útvar ministerstva špecializovaný na znaleckú činnosť.40)
(4)
Ten, kto odovzdal zbraň alebo strelivo, môže do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia policajného útvaru, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, previesť vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 12 a 37.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.