Predpis bol zrušený predpisom 408/2010 Z. z.

441/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. októbra 2009,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Suma minimálnej mzdy sa ustanovuje na
a)
307,70 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
1,768 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
(2)
Ak sa suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2011 nedohodne podľa § 7 ods. 2 alebo ods. 4 zákona, suma mesačnej minimálnej mzdy určená na rok 2011 podľa § 8 ods. 2 zákona sa zvýši o 4 % zo sumy mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej na rok 2009.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.