Predpis bol zrušený predpisom 180/2014 Z. z.

443/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 22. októbra 2009,
ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 54 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) a Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Z výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „výdavky spojené s voľbami“) sa zo štátneho rozpočtu uhrádzajú výdavky na
a)
tlač hlasovacích lístkov, zoznamov voličov, metodických materiálov a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív,
b)
obálky a archívne obaly,
c)
jednotné programové spracovanie čerpania finančných prostriedkov na voľby do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „voľby“),
d)
ochranu verejného poriadku v deň konania volieb a ochranu pri prevoze zápisníc o výsledkoch volieb príslušníkmi Policajného zboru,
e)
vybavenie volebných miestností štátnou zástavou, štátnou vlajkou, štátnym znakom Slovenskej republiky, volebnými schránkami a prenosnými volebnými schránkami,
f)
vybavenie osobitných priestorov určených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,
g)
zabezpečenie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov na výpočtovú techniku, komunikačnú techniku a reprografickú techniku používanú pri zabezpečovaní volieb,
h)
nevyhnutné opravy a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,
i)
elektronické komunikačné služby,
j)
materiálne zabezpečenie volebných komisií a odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,
k)
cestovné náhrady1) členov a zapisovateľov volebných komisií, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie a pomocných pracovných síl volebných komisií,
l)
stravovanie1) a občerstvenie2) členov a zapisovateľov volebných komisií, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie a pomocných pracovných síl volebných komisií,
m)
prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
n)
odmeny, náhrady za pohotovosť alebo príplatky k platu zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie, zapisovateľov volebných komisií samosprávnych krajov a obvodných volebných komisií, odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií,3) odmeny, náhrady za pohotovosť, príplatky k platu alebo mzde členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie, členov volebných komisií samosprávnych krajov, obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií, členov odborných (sumarizačných) útvarov Ústrednej volebnej komisie, volebných komisií samosprávnych krajov, obvodných volebných komisií a pomocných pracovných síl volebných komisií, náhrady mzdy zamestnávateľom členov Ústrednej volebnej komisie, volebných komisií samosprávnych krajov, obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií a úhrady samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré vykonávali funkciu člena Ústrednej volebnej komisie, volebných komisií samosprávnych krajov, obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií,3) vrátane úhrady poistného podľa osobitných predpisov,4)
o)
školenia konané v súvislosti s voľbami,
p)
technickú podporu súvisiacu so zabezpečením chodu informačných technológií štatistického úradu,
q)
nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné úpravy volebných miestností,
r)
doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb,
s)
služby na zabezpečenie prípravy, spracovania a monitorovania výsledkov volieb,
t)
poplatky spojené s prenosom dát,
u)
odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za práce vykonávané na zabezpečenie volieb a spracovanie výsledkov volieb,
v)
úhradu nákladov spojených s vyhlásením výsledkov volieb a s prezentáciou volieb vrátane prezentácie výsledkov volieb v medzinárodných orgánoch,
x)
úhradu nákladov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s voľbami.
§ 2
(1)
Výdavky spojené s voľbami podľa § 1 sa uhrádzajú z príslušnej kapitoly
a)
ministerstva vnútra
1.
priamo,
2.
prostredníctvom samosprávneho kraja,
3.
prostredníctvom obce, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice prostredníctvom mestskej časti (ďalej len „obec“),
b)
štatistického úradu.
(2)
Ministerstvo vnútra uhrádza priamo výdavky na
a)
tlač hlasovacích lístkov, metodických materiálov a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív,
b)
obálky a archívne obaly,
c)
jednotné programové spracovanie čerpania finančných prostriedkov na voľby,
d)
ochranu verejného poriadku v deň konania volieb a ochranu pri prevoze zápisníc o výsledkoch volieb príslušníkmi Policajného zboru,
e)
vybavenie volebných miestností volebnými schránkami a prenosnými volebnými schránkami,
f)
vybavenie osobitných priestorov určených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,
g)
zabezpečenie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov na výpočtovú techniku, komunikačnú techniku a reprografickú techniku používanú pri zabezpečovaní volieb,
h)
nevyhnutné opravy a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,
i)
elektronické komunikačné služby,
j)
materiálne zabezpečenie Ústrednej volebnej komisie, odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie,
k)
cestovné náhrady1) členov a zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie a členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie,
l)
stravovanie1) a občerstvenie2) členov a zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie,
m)
prevádzku motorových vozidiel vyčlenených na potreby Ústrednej volebnej komisie, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
n)
odmeny, náhrady za pohotovosť, príplatky k platu alebo mzde zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie, náhrady mzdy zamestnávateľom členov Ústrednej volebnej komisie a úhrady samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré vykonávali funkciu člena Ústrednej volebnej komisie,3) vrátane úhrady poistného podľa osobitných predpisov,4)
o)
školenia konané v súvislosti s voľbami,
p)
poštovné v súvislosti s voľbami,
q)
odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za práce vykonávané na zabezpečenie volieb,
r)
úhradu nákladov spojených s vyhlásením výsledkov volieb a s prezentáciou volieb vrátane prezentácie výsledkov volieb v medzinárodných orgánoch,
s)
úhradu nákladov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s voľbami.
(3)
Ministerstvo vnútra uhrádza prostredníctvom samosprávneho kraja výdavky na
a)
prevádzku, nájomné a nevyhnutné opravy technických zariadení potrebných na zabezpečenie prípravy a vykonanie volieb,
b)
elektronické komunikačné služby pre potreby volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,
c)
materiálne zabezpečenie volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,
d)
cestovné náhrady1) členov, zapisovateľa a pomocných pracovných síl volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,
e)
stravovanie1) a občerstvenie2) členov, zapisovateľov a pomocných pracovných síl volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,
f)
prevádzku motorových vozidiel vyčlenených na potreby volebnej komisie samosprávneho kraja, obvodných volebných komisií a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
g)
odmeny, náhrady za pohotovosť alebo príplatky k platu alebo ku mzde zapisovateľov a pomocných pracovných síl volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií, náhrady mzdy zamestnávateľom členov volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií a úhrady samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré vykonávali funkciu členov volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,3) vrátane úhrady poistného podľa osobitných predpisov,4)
h)
odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za práce vykonané na zabezpečenie volieb,
i)
školenia konané v súvislosti s voľbami,
j)
poštovné v súvislosti s voľbami.
(4)
Ministerstvo vnútra uhrádza prostredníctvom obce výdavky na
a)
elektronické komunikačné služby pre potreby okrskových volebných komisií,
b)
materiálne zabezpečenie okrskových volebných komisií,
c)
vybavenie volebných miestností štátnou zástavou, štátnou vlajkou a štátnym znakom Slovenskej republiky,
d)
cestovné náhrady1) členov, zapisovateľov a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií,
e)
stravovanie1) a občerstvenie2) členov, zapisovateľov a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií,
f)
prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
g)
odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií,3) odmeny, náhrady za pohotovosť alebo príplatky k platu alebo ku mzde pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií, náhrady mzdy zamestnávateľom členov okrskových volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré vykonávali funkciu člena okrskových volebných komisií,3) vrátane úhrady poistného podľa osobitných predpisov,4)
h)
školenia konané v súvislosti s voľbami,
i)
poštovné v súvislosti s voľbami,
j)
nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné úpravy volebných miestností,
k)
odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za práce vykonané na zabezpečenie volieb,
l)
tlač a doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb,
m)
tlač zoznamov voličov.
(5)
Štatistický úrad uhrádza výdavky na
a)
zabezpečenie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov na výpočtovú techniku, komunikačnú techniku a reprografickú techniku používanú na spracovanie výsledkov volieb,
b)
nevyhnutné opravy a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,
c)
materiálne zabezpečenie odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,
d)
cestovné náhrady1) členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,
e)
stravovanie1) a občerstvenie2) členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,
f)
prevádzku motorových vozidiel a prepravné,
g)
odmeny členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií vrátane úhrady poistného podľa osobitných predpisov,4)
h)
školenia odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,
i)
technickú podporu súvisiacu so zabezpečením chodu informačných technológií štatistického úradu,
j)
služby na zabezpečenie spracovania výsledkov volieb,
k)
odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za práce vykonávané na spracovanie výsledkov volieb,
l)
elektronické komunikačné služby.
(6)
Na úhradu výdavkov spojených s voľbami podľa odsekov 3 až 5 možno samosprávnemu kraju a obci poskytnúť preddavky.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 466/2001 Z. z., ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Robert Kaliňák v. r.
1)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
2)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 (oznámenie č. 670/2004 Z. z.) v znení výnosu z 28. marca 2006 č. MF/009246/2006-421 (oznámenie č. 178/2006 Z. z.).
3)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 467/2001 Z. z. o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
4)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.