447/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.11.2009 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

447
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 29. októbra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa tretia a štvrtá veta nahrádza vetou „Odberatelia pripojení do distribučnej sústavy realizujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike samostatne na základe oznámenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.“.
2.
V § 1 odsek 10 znie:
„(10)
Frekvenčný vypínací plán je vykonávaný automaticky technickými prostriedkami na obmedzenie spotreby elektriny umiestnenými v zariadeniach prevádzkovateľov distribučných sústav a odberateľov pripojených do prenosovej sústavy. Prevádzkovatelia distribučných sústav a odberatelia pripojení do prenosovej sústavy technické prostriedky na obmedzenie spotreby elektriny nainštalujú, nastavia a prevádzkujú. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určí a kontroluje ich umiestnenie, nastavenie a funkčnosť.“.
3.
V § 3 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
obmedzujúcich odberových stupňov pre odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým ročným množstvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nad 633 MWh alebo nad 60 000 m3,
b)
obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým ročným množstvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nad 633 MWh alebo nad 60 000 m3,“.
4.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Dodávateľ plynu určí konkrétne obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky, ak je na odberné miesto odberateľa súčasne s ročnou zmluvou na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo so strednodobou zmluvou na viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov uzatvorená aj krátkodobá zmluva na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Dodávateľ plynu určí konkrétne obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky, ak je na odberné miesto odberateľa uzatvorená krátkodobá zmluva na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich mesiacov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu viacej ako 633 MWh alebo 60 000 m3. Prevádzkovateľ distribučnej siete určí konkrétne obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky, ak je na odberné miesto odberateľa uzatvorená krátkodobá zmluva na obdobie najviac 11 po sebe nasledujúcich mesiacov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu viacej ako 633 MWh alebo 60 000 m3 a odberateľ plynu má uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu.“.
5.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Obmedzujúce odberové stupne
(1)
Obmedzenie odberu plynu podľa obmedzujúcich odberových stupňov uplatňuje plynárenský dispečing pre odberné miesta odberateľa, u ktorého viac ako 50 % ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia (ďalej len „odberateľ nezávislý od vonkajšej teploty ovzdušia“).
(2)
Základným odberovým stupňom je odberový stupeň 3, podľa ktorého sa odber plynu uskutočňuje bez obmedzenia. Základný odberový stupeň 3 uplatňujúci sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení je určený denným množstvom plynu odberateľa v m3.
(3)
Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa a znižujú zmluvne dohodnuté denné množstvo plynu.
(4)
Pri obmedzujúcom odberovom stupni
a)
5 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3 znižujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa,
b)
4 a 6 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3 znižujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa, ale nad hodnotu bezpečnostného minima. Pri odberovom stupni 4 odberateľ, ktorému je stanovený tento odberový stupeň, prechádza na náhradné palivo najneskôr do 8 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa. Pri odberovom stupni 6 odberateľ, ktorému je stanovený tento odberový stupeň, prechádza na náhradné palivo najneskôr do 24 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa,
c)
7 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3 znižujú odber plynu pod hodnotu odberového stupňa 5, ale nad hodnotu bezpečnostného minima,
d)
8 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 633 MWh alebo nad 60 000 m3 znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima bezodkladne od vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, ak je možné odber plynu znížiť bez poškodenia výrobného zariadenia odberateľa. Ak nie je možné bezodkladne znížiť odber plynu na hodnotu bezpečnostného minima bez poškodenia výrobného zariadenia, odberateľ plynu navrhne časový harmonogram potrebný na zníženie odberu, tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými podkladmi. Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na odbernom mieste odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Bezpečnostné minimum je stanovené pre jednotlivé odberné miesto odberateľa v absolútnej hodnote v merných jednotkách zemného plynu v m3, alebo výnimočne na základe dohody odberateľa plynu s dodávateľom plynu v percentách zo základného odberového stupňa,
e)
9 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 633 MWh alebo nad 60 000 m3 znižujú odber plynu na nulu. Ak nie je možné bezodkladne ukončiť odber plynu bez poškodenia výrobného zariadenia, odberateľ plynu navrhne časový harmonogram potrebný na ukončenie odberu, tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými podkladmi.
Odberateľ znižuje odber plynu na odberných miestach na úroveň bezpečnostného minima, ak zabezpečuje:
1.
bezpečnosť štátu,
2.
činnosť ústavných orgánov,
3.
výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov,
4.
spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze,
5.
prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat,
6.
výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných výrobkov a surovín vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky,1a)
7.
výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti,
8.
nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení,
9.
výrobu elektriny,
10.
prevádzku podzemných zásobníkov plynu alebo prepravnej siete,
11.
spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov,
12.
prevádzku vodární alebo čistiarní odpadových vôd,
13.
prevádzku asanačného zariadenia,
14.
prevádzku krematória.
Ak využíva odberateľ plyn aj na iné účely ako v bodoch 1 až 14, znižuje túto časť odberu plynu na nulu. Ak nemôže túto časť odberu plynu bezodkladne ukončiť bez poškodenia výrobného zariadenia, navrhne časový harmonogram potrebný na ukončenie odberu, harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými podkladmi.
(5)
Obmedzujúce odberové stupne 4 a 6 môžu byť vyhlásené a môžu nadobudnúť účinnosť súčasne so základným odberovým stupňom alebo s obmedzujúcimi odberovými stupňami 5 a 7.
(6)
Vyhlásenie obmedzujúcich odberových stupňov pri hroziacom nedostatku plynu alebo obmedzení dodávok plynu uskutočňuje plynárenský dispečing z vlastného podnetu alebo na požiadanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(7)
Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu okrem odberateľov uvedených v odseku 8 písm. a) až j) a odberateľov, ktorí preukázateľne odoberajú plyn na prevádzku podzemných zásobníkov plynu alebo prepravnej siete. Zastavenie výroby sa nevzťahuje aj na odberateľov, ktorí plyn používajú na stabilizáciu výroby z obnoviteľných zdrojov energie, pričom nesmie byť prekročená stanovená hodnota bezpečnostného minima. Horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s dodávateľom plynu.
(8)
Pre odberné miesta odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia, ktorý preukázateľne odoberá plyn na
a)
výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov,
b)
spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze,
c)
zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat,
d)
výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti,
e)
zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení,
f)
výrobu elektriny,
g)
prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd,
h)
spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov,
i)
prevádzku asanačného zariadenia,
j)
prevádzku krematória,
je bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste využívaného na takto vymedzené účely najviac do 90 % základného odberového stupňa podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s dodávateľom plynu. Výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na účel uvedený v písmenách a) až j) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel. Pre odberateľov, ktorí preukázateľne odoberajú plyn na prevádzku podzemných zásobníkov plynu alebo prepravnej siete, je bezpečnostné minimum na časť odberu plynu využívaného na takto vymedzené účely 100 % základného odberového stupňa podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s dodávateľom plynu.
(9)
Odberateľ plynu odsúhlasí hodnotu bezpečnostného minima, obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky s dodávateľom plynu pre odberné miesta odberateľa pri uzavretí zmluvy o dodávke plynu. Ak má oprávnený odberateľ uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu, dohodne výslednú hodnotu bezpečnostného minima, obmedzujúce odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky s prevádzkovateľom distribučnej siete pri uzavretí zmluvy o distribúcii plynu.
(10)
Spôsob podrobného stanovenia základného odberového stupňa a obmedzujúcich odberových stupňov, základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek je uvedený v prílohe č. 6.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Príloha č. 1 časť 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353/1, 31. 12. 2008).“.
6.
Nadpis § 5 znie:
„Obmedzovacie vykurovacie krivky“.
7.
V § 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Obmedzenie odberu plynu vykurovacími krivkami je uplatňované pre odberateľov, u ktorých 50 % a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia (ďalej len „odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia“).
(2)
Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje odber plynu do najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva.“.
8.
V § 5 ods. 4 písm. a) a b) prvom bode sa za slovo „plynu“ vkladajú slová „na odbernom mieste“.
9.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Odberateľ plynu, ktorý využíva časť odberu plynu na vykurovanie zdravotníckeho zariadenia alebo na vykurovanie bytov, dohodne s dodávateľom plynu v zmluve o dodávke plynu časť odberu plynu vyjadrenú v percentách z celkového odberu využívaného na tento účel a obmedzujúce vykurovacie krivky ako vážený priemer predpokladaného množstva odberu využívaného na tento účel. Odberateľ, ktorý časť odberu plynu využíva pre technologické potreby výrobných zariadení, pri vyhlásení obmedzujúceho odberového stupňa 8 alebo 9 nie je oprávnený zabezpečovať výrobu okrem odberateľov uvedených v § 4 ods. 8 písm. a) až j).“.
10.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Havarijný odberový stupeň
Havarijným odberovým stupňom je stupeň 10, pri ktorom je nulový odber plynu. Pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.“.
11.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Štandardy bezpečnosti dodávok plynu
Štandardom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v prípadoch
a)
prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu minimálne počas 10 týždňov v rozsahu 30 % z celkového súčtu denného objemu dodávky plynu na základe všetkých zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu,
b)
spotreby plynu v piatich po sebe nasledujúcich dňoch, počas ktorých sú namerané extrémne nízke vonkajšie teploty, keď priemerná denná teplota na vymedzenom území klesne pod mínus 12 oC,
c)
potreby pokrytia spotreby plynu na vymedzenom území vyvolanej vývojom nízkych vonkajších teplôt v období najchladnejšieho obdobia, ktoré sa vyskytlo za posledných 20 rokov predchádzajúcich danému roku v období od 1. novembra do 31. marca,
d)
prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu v období od 1. novembra do 31. marca najmenej počas 30 po sebe nasledujúcich dní v rozsahu priemerného denného objemu predpokladanej dodávky plynu príslušného mesiaca na základe celkového súčtu zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu.“.
12.
Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6d, ktoré znejú:
㤠6a
Poskytnutie údajov vzťahujúcich sa na jednotlivé odberové stupne a vykurovacie krivky
(1)
Dodávateľ plynu poskytuje informácie vzťahujúce sa na odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky pre riešenie stavu núdze prevádzkovateľovi distribučnej siete, na ktorého sieť sú odberatelia príslušného dodávateľa plynu pripojení, každoročne do 30. novembra v rozsahu definovanom v odsekoch 2, 3 a 4. Ak v priebehu roka dôjde k podstatnej zmene údajov, aktualizované údaje poskytuje dodávateľ plynu prvý týždeň nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa tieto údaje zmenili. Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje informácie vzťahujúce sa na odberové stupne a obmedzujúce vykurovacie krivky pre riešenie stavu núdze prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, každoročne do 10. decembra v rozsahu definovanom v odsekoch 2, 3 a 4. Ak v priebehu roka dôjde k podstatnej zmene údajov, aktualizované údaje poskytuje prevádzkovateľ distribučnej siete prvý týždeň nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa tieto údaje zmenili.
(2)
Dodávateľ plynu pre riešenie stavu núdze poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete o odberných miestach odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia so zmluvným množstvom odberu plynu od 633 MWh alebo 60 000 m3 do odberu 4 220 MWh alebo 400 000 m3 informáciu o dennom maximálnom množstve plynu v m3, o hodnote denného odberu plynu v m3 pri odberovom stupni 3 uplatňujúcom sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, o hodnote jednotlivých odberov plynu v m3 pri obmedzujúcich odberových stupňoch 8 a 9 a informáciu o časovom sklze v hodinách pri nariadenom prechode z odberu v odberovom stupni 3 uplatnenom počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení na odber pri vyhlásenom obmedzujúcom odberovom stupni 8 alebo 9.
(3)
Dodávateľ plynu pre riešenie stavu núdze poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete o odberných miestach odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia so zmluvným množstvom odberu plynu nad 4 220 MWh informáciu o dennom maximálnom množstve plynu v m3, o hodnote denného odberu plynu v m3 pri odberovom stupni 3 uplatňujúcom sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, o hodnote jednotlivých odberov plynu v m3 pri uplatňovaní obmedzujúcich odberových stupňov 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a informáciu o časovom sklze v hodinách pri nariadenom prechode z odberu v odberovom stupni 3 uplatnenom počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení na odber pri vyhlásenom obmedzujúcom odberovom stupni 8 alebo 9.
(4)
Dodávateľ plynu poskytuje pre riešenie stavu núdze pre prevádzkovateľa distribučnej siete o odberných miestach odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia informáciu o dennom maximálnom množstve odberu plynu v m3, vykurovaciu tabuľku odberu v m3 s hodnotami odberu pre prvú vykurovaciu krivku a Qletné v m3 a vykurovaciu tabuľku odberu s hodnotami odberu pre druhú vykurovaciu krivku a tretiu vykurovaciu krivku.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje pre riešenie stavu núdze údaje o odberateľoch pripojených k jeho sieti tomu prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, v rovnakom rozsahu ako dodávateľ plynu v odsekoch 2, 3 a 4.
§ 6b
Informácie o dodávkach a zásobách plynu a informácie na zabezpečenie bezpečnosti dodávok plynu na vymedzenom území
(1)
Prevádzkovateľ zásobníka po vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pri stave núdze do odvolania stavu núdze ministerstvu poskytuje denné informácie o
a)
skutočnom stave zásob jednotlivých zákazníkov, ktorí majú s prevádzkovateľom zásobníka uzatvorenú zmluvu o skladovaní plynu,
b)
najväčšom vtlačnom a ťažobnom výkone jednotlivých zákazníkov, ktorí majú s prevádzkovateľom zásobníka uzatvorenú zmluvu o skladovaní plynu,
c)
skutočnej ťažbe plynu zo zásobníka pre jednotlivých zákazníkov, ktorí majú s prevádzkovateľom zásobníka uzatvorenú zmluvu o skladovaní plynu.
(2)
Plynárenský dispečing po vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pri stave núdze do odvolania stavu núdze poskytuje ministerstvu denné informácie o
a)
dodržiavaní obmedzujúcich opatrení a zmluvne stanovenej hodnoty individuálneho odberu na úrovni bezpečnostného minima dohodnutého v zmluve o dodávke plynu alebo zmluve o distribúcii plynu konkrétnymi odberateľmi so zmluvne dohodnutým ročným odberom nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3,
b)
celkovom dennom objeme distribuovaného plynu v distribučnej sieti pre odberateľov so zmluvne dohodnutým ročným množstvom odberu plynu nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m3,
c)
plnení opatrení dohodnutých s ministerstvom na riešenie stavu núdze na vymedzenom území.
§ 6c
(1)
Plynárenský dispečing vyhodnocuje denne úroveň dostupných zdrojov plynu a očakávanú spotrebu plynu na vymedzenom území.
(2)
Plyn na účely zabezpečenia štandardov bezpečnosti dodávok pre domácnosti, ktorý bol použitý na dodávku plynu pre domácnosti, vysporiada s prevádzkovateľom distribučnej siete príslušný dodávateľ plynu v takom objeme, v akom bol tento plyn dodaný odberateľom v domácnosti v období od vyhlásenia stavu núdze do odvolania stavu núdze. Podmienky vysporiadania plynu dohodne dodávateľ plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete podľa kapacitných možností používaných nástrojov na zabezpečenie štandardov bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnosti.
§ 6d
Pri vyhlásení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve odberateľ plynu nie je oprávnený prekročiť hodnotu odberu stanovenú pre jednotlivé obmedzujúce odberové stupne alebo obmedzujúce vykurovacie krivky.“.
13.
V prílohe č. 1 štvrtom bode sa slová „z dohodnutej najväčšej rezervovanej kapacity“ nahrádzajú slovami „z hodnoty rezervovaného výkonu“.
14.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá znie:
„Príloha č. 6 k vyhláške č. 459/2008 Z. z.
SPÔSOB PODROBNÉHO URČENIA ZÁKLADNÉHO ODBEROVÉHO STUPŇA A OBMEDZUJÚCICH ODBEROVÝCH STUPŇOV, ZÁKLADNEJ VYKUROVACEJ KRIVKY A OBMEDZUJÚCICH VYKUROVACÍCH KRIVIEK
I. Spôsob podrobného určenia základného odberového stupňa a obmedzujúcich odberových stupňov pre odberateľa nezávislého od vonkajšej teplotyovzdušia
Odberateľ so zmluvným množstvom odberu nad 4 220 MWh alebo 400 000 m3
Stanovenie základného odberového stupňa
Denné množstvo plynu odberateľa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení so zmluvným množstvom odberu plynu nad 4 220 MWh sa stanoví ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v kWh vydeleného počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou; pre mesiace s rovnakou najvyššou váhou sa zoberie do úvahy mesiac s najmenším počtom dní.
Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky v mł. Na účely prepočtu sa používa hodnota spaľovacieho tepla objemového vo výške 10,55 kWh/m3.
Ak má oprávnený odberateľ uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu, dohodne výslednú hodnotu odberového stupňa 3 uplatňujúceho sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení s prevádzkovateľom distribučnej siete pri uzavretí zmluvy o distribúcii plynu.
Denné množstvo plynu odberateľa so zmluvným množstvom odberu plynu nad 4 220 MWh je limitované hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľadohodnutou s odberateľom v zmluve o dodávke plynu.
Údaj o mesačnej váhe v percentách je stanovený v zmluve o dodávke plynu a predstavuje percentuálne podiely odberu plynu zo zmluvného množstva, ktoré pripadá na jednotlivé kalendárne mesiace.
Stanovenie obmedzujúcich odberových stupňov
Obmedzujúci odberový stupeň 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. d).
Denná hodnota odberu v m3 pri obmedzujúcom odberovom stupni 5 je stanovená tak, že rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočíta jedna tretina.
Denná hodnota odberu v m3 pri obmedzujúcom odberovom stupni 7 je stanovená tak, že rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny.
Tento spôsob stanovenia dennej hodnoty odberu pri odberovom stupni 5 a 7 sa neuplatňuje v prípade, ak by takto stanovené denné hodnoty odberu znamenali pre odberateľa zastavenie výroby. Denné hodnoty odberu pri odberovom stupni 5 a 7 v takomto prípade dohodne dodávateľ plynu s odberateľom plynu na základe preukázateľných technologických potrieb.
Denné hodnoty odberov v mł pri obmedzujúcom odberovom stupni 5 a 7 sa stanovia zo základného odberového stupňa, ktorý je uplatňovaný počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve.
Obmedzujúci odberový stupeň 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v mł stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. e).
Obmedzujúci odberový stupeň 4 a 6 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. b).
Odberateľ so zmluvným množstvom odberu od 633 MWh alebo 60 000 m3 do 4 220 MWh alebo 400 000 m3
Stanovenie základného odberového stupňa
Denné množstvo plynu odberateľa so zmluvným množstvom odberu od 633 MWh do 4 220 MWh sa stanoví ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v kWh vydeleného počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou.
Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky m3. Na účely prepočtu sa použije hodnota spaľovacieho tepla objemového vo výške 10,55 kWh/m3.
Denné množstvo plynu odberateľa so zmluvným množstvom odberu od 633 MWh do 4 220 MWh je limitované hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa dohodnutou s odberateľom v zmluve o dodávke plynu.
Údaj o mesačnej váhe v percentách je uvedený v zmluve o dodávke plynu; predstavuje percentuálne podiely odberu plynu zo zmluvného množstva pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace.
Stanovenie obmedzujúcich odberových stupňov
Obmedzujúci odberový stupeň 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. d).
Obmedzujúci odberový stupeň 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m3 stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. e).
II. Spôsob podrobného určenia základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia
Rozdelenie odberateľov
1. skupina – zdravotnícke zariadenia a tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení
2. skupina – tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov, objektov škôl a objektov, v ktorých sa nachádza technika nevyhnutná na záchranu majetku, zdravia a života ľudí
3. skupina – ostatní odberatelia
Stanovenie priemernej dennej teploty
Priemerná denná teplota ovzdušia slúžiaca pre potreby zistenia hodnoty prislúchajúceho odberu z vykurovacej tabuľky sa vypočíta podľa vzorca:
Vzorec 01
kde: Tp – priemerná teplota ovzdušia
T7 – teplota ovzdušia meraná o 7.00 hod.
T14 – teplota ovzdušia meraná o 14.00 hod.
T21 – teplota ovzdušia meraná o 21.00 hod.
Stanovenie základnej vykurovacej krivky
Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, ktorá predstavuje denné hodnoty odberov v m3 na odbernom mieste odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia; tie sa uvádzajú vo vykurovacej tabuľke odberateľa plynu.
Základná vykurovacia krivka je limitovaná hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa dohodnutou s odberateľom v zmluve o dodávke plynu.
Dodávateľ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberateľom plynu vykurovaciu tabuľku pre základnú vykurovaciu krivku.
Stanovenie obmedzujúcich vykurovacích kriviek
Denné hodnoty odberov v m3 pre druhú a tretiu vykurovaciu krivku sa stanovia percentuálnym znížením odberu na odberných miestach odberateľa voči základnej vykurovacej krivke podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b) a § 5 ods. 5.
Dodávateľ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberateľom plynu vykurovaciu tabuľku pre odberné miesta odberateľa vzťahujúce sa na druhú a tretiu vykurovaciu krivku.
Qletné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.
Vykurovacia tabuľka odberateľa plynu zahŕňa hodnoty odberov podľa odberných miest odberateľa pre základnú vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí –25 až +16 oC pre odberateľov zaradených do 1. skupiny, hodnoty odberov pre základnú vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí –25 až +13 oC pre odberateľov zaradených do 2. a 3. skupiny v členení po 1 oC a Qletné, prislúchajúce k teplotám nad +17 oC pre odberateľov zaradených do 1. skupiny a teplotám nad +14 oC pre odberateľov zaradených do 2. a 3. skupiny.

“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ľubomír Jahnátek v. r.