448/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
ZÁKON
z 27. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa suma „13 115 868 712 eur“ nahrádza sumou „10 971 203 980 eur“.
2.
V § 1 ods. 2 sa suma „1 009 422 000 eur“ nahrádza sumou „3 154 086 732 eur“.
3.
V § 4 sa suma „4 707 626 402,44 eura“ nahrádza sumou „8 920 347 082 eur“.
4.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V roku 2009 môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytnúť štátnu záruku za úver, ktorý poskytne Európska investičná banka na účely financovania výstavby diaľnice D1, pričom jej objem nepresiahne 800 000 000 eur.“.
5.
V prílohe č. 1 sa suma „13 115 868 712“ nahrádza sumou „10 971 203 980“, suma „9 885 676 000“ sa nahrádza sumou „7 870 610 000“, suma „2 784 866 000“ sa nahrádza sumou „2 269 094 000“, suma „122 895 000“ sa nahrádza sumou „38 918 000“, suma „109 718 000“ sa nahrádza sumou „34 572 000“, suma „13 177 000“ sa nahrádza sumou „4 346 000“, suma „2 454 941 000“ sa nahrádza sumou „2 077 527 000“, suma „207 030 000“ sa nahrádza sumou „152 649 000“, suma „7 031 938 000“ sa nahrádza sumou „5 544 686 000“, suma „4 959 899 000“ sa nahrádza sumou „3 715 414 000“, suma „2 071 933 000“ sa nahrádza sumou „1 829 166 000“, suma „38 638 000“ sa nahrádza sumou „28 117 000“, suma „894 194 705“ sa nahrádza sumou „676 187 773“, suma „2 335 998 007“ sa nahrádza sumou „2 424 406 207“, suma „453 302 596“ sa nahrádza sumou „541 710 796“ a suma „-1 009 422 000“ sa nahrádza sumou „-3 154 086 732“.
6.
V prílohe č. 2 sa suma „68 943 771“ nahrádza sumou „2 555 932“, suma „27 219 015“ sa nahrádza sumou „17 219 015“, suma „82 984 808“ sa nahrádza sumou „66 984 808“, suma „73 765 188“ sa nahrádza sumou „130 736 288“, suma „44 828 389“ sa nahrádza sumou „28 228 389“ a suma „410 887 762“ sa nahrádza sumou „358 871 023“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.