451/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
výnos z 30. septembra 2009 č. 17816/2009 – OL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2010.
Obsahom materiálu je nová tabuľka indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2010 na účely prerozdelenia poistného, ktorý sa určuje podľa pohlavia poistencov a podľa toho, či štát je alebo nie je platiteľom poistného za poistenca.
Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2009.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 49/2009 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.