453/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

453
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júla 2008 bol v Bratislave podpísaný Dodatkový protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o zmenách Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky s dodatkovým protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 1521 z 24. júna 2009.
Prezident Slovenskej republiky dodatkový protokol ratifikoval 12. augusta 2009.
Dodatkový protokol nadobudne platnosť 18. novembra 2009 v súlade s článkom 4.
K oznámeniu č. 453/2009 Z. z.
DODATKOVÝ PROTOKOL
MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY O ZMENÁCH DOHODY MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY O PODPORE A VZÁJOMNEJ OCHRANE INVESTÍCIÍ
Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
so zreteľom na Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií, uzavretej v Záhrebe 12. februára 1996 (ďalej len „dohoda“),
dohodli sa takto:
Článok 1
Článok 3 odsek 3 sa nahrádza novým čl. 3 ods. 3 a znie:
„3.
Ustanovenia tejto dohody o národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod sa nebudú vzťahovať na výhody poskytnuté zmluvnou stranou v súlade s jej povinnosťami:
a)
z existujúceho alebo budúceho dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia;
b)
vyplývajúcimi z členstva v colnej, hospodárskej alebo menovej únie, na spoločnom trhu alebo v zóne voľného obchodu.“.
Článok 2
Článok 3 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:
„4.
Zmluvné strany uznávajú, že záväzky zmluvnej strany vyplývajúce z členstva v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, na spoločnom trhu alebo v zóne voľného obchodu zahŕňajú záväzky vyplývajúce z medzinárodnej dohody alebo recipročných dojednaní takejto colnej, hospodárskej alebo menovej únie, spoločného trhu alebo zóny voľného trhu.“.
Článok 3
Článok 6 dohody sa dopĺňa novými odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„3.
Bez ohľadu na odseky 1 a 2 tohto článku uvedené vyššie ktorákoľvek zo zmluvných strán môže prijať alebo udržiavať opatrenia týkajúce sa cezhraničných kapitálových transakcií:
a)
v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných ťažkostí alebo ich hrozby alebo
b)
v prípade, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobí alebo môže spôsobiť vážne ťažkosti pri riadení makroekonomiky, predovšetkým v oblasti menovej a devízovej politiky.
4.
Opatrenia podľa odseku 3 tohto článku:
a)
neprevýšia opatrenia potrebné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;
b)
budú dočasné a budú odstránené hneď, ako to dovolia podmienky, a
c)
budú neodkladne oznámené druhej zmluvnej strane.“.
Článok 4
Tento dodatkový protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.
Tento protokol podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť deväťdesiatym (90) dňom výmeny nót o tomto schválení.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dodatkový protokol.
Dané v Bratislave 1. júla 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade akejkoľvek rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Ľubomír Jahnátek v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Tomislav Car v. r.