455/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

455
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júna 2008 bola v Sarajeve podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1520 z 24. júna 2009 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 12. augusta 2009.
Zmluva nadobudne platnosť 19. novembra 2009 v súlade s článkom 12 ods. 1.
K oznámeniu č. 455/2009 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Slovenská republika a Bosna a Hercegovina (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si rozšíriť a posilniť hospodársku spoluprácu pre vzájomný prospech obidvoch štátov,
želajúc si vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a
uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto zmluvou prispeje k rozvoju obchodných aktivít v tejto oblasti,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy:
1.
Pojem „investícia“ znamená akýkoľvek majetok alebo práva investované s cieľom získať hospodársky úžitok alebo na akýkoľvek iný podnikateľský účel investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva, prenájmy alebo záruky;
b)
podiely, akcie a dlhopisy a akékoľvek ďalšie formy účasti v spoločnosti alebo v akomkoľvek podniku a práva alebo záujmy z toho vyplývajúce;
c)
peňažné pohľadávky alebo nároky za akúkoľvek zmluvnú činnosť, ktorá má ekonomickú hodnotu;
d)
práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane práv týkajúcich sa autorského práva, patentov, obchodných značiek, obchodných mien, priemyselných dizajnov, technických postupov, obchodných tajomstiev a know-how a goodwill; a
e)
obchodné licencie, ktoré majú ekonomickú hodnotu podľa zákona alebo podľa zmluvy vrátane akejkoľvek licencie na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.
Žiadna zmena formy, v ktorej sa majetok investuje alebo opätovne investuje, nebude mať vplyv na jej hodnotenie ako investície za predpokladu, že takáto zmena je v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa investícia realizovala.
2.
Pojem „výnos“ znamená sumy plynúce z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisk, úrok, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné poplatky alebo iné poplatky.
3.
Pojem „investor“ znamená pre každú zmluvnú stranu nižšie uvedené subjekty, ktoré investujú na území druhej zmluvnej strany v súlade zo zákonmi druhej zmluvnej strany a ustanoveniami tejto zmluvy
a)
vo vzťahu k Slovenskej republike:
(i)
fyzické osoby, ktoré majú slovenské štátne občianstvo v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom;
(ii)
právnické osoby alebo iné subjekty, ktoré sú zaregistrované alebo zriadené v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom Slovenskej republiky a ktoré majú svoje registrované sídlo, ústrednú správu alebo hlavné miesto podnikania na území Slovenskej republiky. Ak však takáto právnická osoba má len svoje registrované sídlo na území Slovenskej republiky, jej činnosť musí mať reálne a trvalé prepojenie s hospodárstvom Slovenskej republiky;
b)
vo vzťahu k Bosne a Hercegovine:
(i)
fyzické osoby požívajúce postavenie občanov Bosny a Hercegoviny, podľa platného práva Bosny a Hercegoviny, ak majú trvalý pobyt alebo hlavné miesto podnikania na území Bosny a Hercegoviny;
(ii)
právnické osoby založené podľa platného práva Bosny a Hercegoviny, ktoré majú registrované sídlo, vedenie právnickej osoby alebo hlavné miesto podnikania právnickej osoby na území Bosny a Hercegoviny.
4.
Pojem „územie“ znamená
a)
vo vzťahu k Slovenskej republike:
teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;
b)
vo vzťahu k Bosne a Hercegovine:
teritoriálne územie Bosny a Hercegoviny, jej teritoriálne more, celé morské dno a podložie a vzdušný priestor nad nimi vrátane prímorských oblastí nachádzajúcich sa za územím teritoriálneho mora Bosny a Hercegoviny, ktoré sú alebo budú v budúcnosti ustanovené podľa právneho poriadku Bosny a Hercegoviny v súlade s medzinárodným právom ako územie, v ktorého rámci Bosna a Hercegovina môže vykonávať práva, pokiaľ ide o morské podložie a prírodné zdroje;
5.
Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely v medzinárodných transakciách a ktorá je všeobecne zameniteľná na hlavných medzinárodných burzách.
6.
Pojem „verejný záujem“ znamená účel ustanovený v národnej legislatíve každej zo zmluvných strán.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície investorov druhej zmluvnej strany a takéto investície umožní v súlade so svojím právnym poriadkom.
2.
Investície investorov každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a úplnú ochranu a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany. Ani jedna zmluvná strana nebude na území svojho štátu akýmkoľvek spôsobom, neodôvodnenými alebo diskriminačnými opatreniami poškodzovať nadobudnutie, rozširovanie, prevádzku, riadenie, udržiavanie, používanie, využívanie alebo iné nakladanie s investíciami investorov druhej zmluvnej strany.
Článok 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, ktoré v žiadnom prípade nie je menej priaznivé ako zaobchádzanie, ktoré za podobných okolností poskytuje investíciám a výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Žiadna zo zmluvných strán nevystaví investorov druhej zmluvnej strany na svojom území, čo sa týka rozširovania, riadenia, udržiavania, používania, využívania alebo nakladania s ich investíciami, takému zaobchádzaniu, ktoré je menej priaznivé ako zaobchádzanie, ktoré za podobných okolností poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
3.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany alebo ich investíciám, alebo ich výnosom výhody akéhokoľvek zaobchádzania, prednosti alebo výsady vyplývajúce
a)
zo súčasného alebo z budúceho členstva zmluvnej strany v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, na spoločnom trhu alebo v rámci zóny voľného obchodu, alebo v rámci regionálneho hospodárskeho zoskupenia alebo podobného medzinárodného dohovoru; alebo
b)
z akéhokoľvek záväzku, ktorý je záväzný pre túto zmluvnú stranu na základe jej členstva vo vyššie spomínanej colnej, hospodárskej alebo menovej únii alebo členstva v spoločnom trhu; alebo
c)
z akejkoľvek medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo akéhokoľvek medzinárodného dohovoru na obojstrannom princípe týkajúceho sa daňovej problematiky.
Článok 4
Náhrada škody
1.
Investorom jednej zo zmluvných strán, ktorých investície utrpia straty vrátane škôd v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, vzbury, povstania, verejných nepokojov alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne táto druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, kompenzáciu alebo iné formy vyrovnania, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytne táto druhá zmluvná strana svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli straty alebo škody na území štátu druhej zmluvnej strany v dôsledku
– konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany; alebo
– zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo ktoré nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,
poskytne reštitúcia alebo primeraná náhrada škody, ktorá bude nie menej priaznivá, než aká sa poskytuje za rovnakých okolností investorovi štátu druhej zmluvnej strany alebo investorovi akéhokoľvek iného štátu.
Článok 5
Vyvlastnenie
1.
Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu a s poskytnutím bezodkladnej, primeranej a účinnej náhrady. Vyvlastnenie sa vykoná na nediskriminačnom základe v súlade so zákonom.
Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií (určenej na základe poslednej dostupnej súvahy alebo na základe priemernej trhovej hodnoty toho istého druhu investície) bezprostredne pred vyvlastnením alebo predtým, než sa vyvlastnenie stalo verejne známym, podľa toho, čo nastane skôr, bude zahŕňať úrok počítaný podľa aplikovateľnej obchodnej sadzby odo dňa vyvlastnenia až po deň uskutočnenia platby a bude okamžite realizovateľná. Započítanie sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene.
2.
Zmluvné strany si poskytnú pri vyvlastnení a náhrade zaobchádzanie nie menej priaznivé, aké poskytujú svojim investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu.
3.
Investori jednej zmluvnej strany, ktorých investície boli postihnuté vyvlastnením, budú mať právo na urýchlené preskúmanie svojho prípadu súdnym alebo iným nezávislým orgánom druhej zmluvnej strany a na ohodnotenie svojich investícií v súlade s princípmi ustanovenými v tomto článku.
4.
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na prípady, keď zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená podľa jej právnych predpisov a v ktorej investori druhej zmluvnej strany vlastnia podiely, obligácie alebo iné formy majetkovej účasti.
Článok 6
Prevody
1.
Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany, po splnení ich finančných záväzkov, voľný prevod platieb vrátane istiny a výnosov súvisiacich s ich investíciami. Takéto prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne
a)
počiatočný kapitál,
b)
čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné príjmy nadobudnuté z investícií,
c)
výnosy plynúce z predaja investícií alebo úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií,
d)
platby vzťahujúce sa na vyrovnanie sporov podľa tejto zmluvy,
e)
sumy na splácanie pôžičiek vzťahujúcich sa na investície,
f)
príjmy občanov alebo rezidentov druhej zmluvnej strany za prácu vykonanú na základe povolenia na zamestnanie v súvislosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany,
g)
dodatočné sumy potrebné na udržiavanie alebo rozvoj existujúcich investícií, a
h)
náhrady podľa článkov 4 a 5.
2.
Všetky prevody podľa tejto zmluvy sa uskutočnia bez zbytočného meškania a vo voľne zameniteľnej mene, pri bežnom trhovom kurze platnom v deň prevodu.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť takýmto prevodom zaobchádzanie nie menej priaznivé, ako sa poskytuje investíciám realizovaným investormi akéhokoľvek tretieho štátu.
4.
Ak, za výnimočných okolností, kapitálové prevody z tretích krajín alebo do nich spôsobia alebo môžu spôsobiť vážnu nerovnováhu platobnej bilancie jednej zo zmluvných strán, každá zo zmluvných strán môže dočasne požiadať o bezpečnostné opatrenia na prevody za predpokladu, že tieto opatrenia budú nevyhnutné a budú uložené na spravodlivom, nediskriminačnom princípe a v dobrej viere a doba, počas ktorej budú tieto opatrenia platiť, nepresiahne šesť mesiacov.
Článok 7
Postúpenie práv
1.
Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastnému investorovi z dôvodov záruky alebo dohody o poistení nekomerčných rizík v súvislosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana, napriek právam uvedeným v článku 9 tejto zmluvy, uzná
a)
postúpenie každého práva alebo nároku investorov štátu prvej zmluvnej strany alebo ňou určenej agentúry bez ohľadu na to, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona alebo na základe právneho úkonu v tomto štáte; a
b)
skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a nároky týchto investorov.
2.
Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.
Článok 8
Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor medzi jednou zo zmluvných strán a investorom druhej zmluvnej strany sa bude riešiť dohodou.
2.
Opravné prostriedky podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán, na ktorej území sa investícia uskutočňuje, budú k dispozícii investorom druhej zmluvnej strany na základe doložky najvyšších výhod.
3.
Ak sa takýto spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa vznesenia žiadosti o vyriešenie sporu jednou zo zmluvných strán v spore, investor tejto zmluvnej strany môže požiadať o riešenie sporu
a)
príslušný súd zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnila investícia alebo
b)
Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ICSID) vytvorené Washingtonským dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov z 18. marca 1965 alebo
c)
medzinárodný rozhodcovský súd zriadený ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
Každá zmluvná strana vyjadrí svoj súhlas s predložením sporu na medzinárodný rozhodcovský súd uvedený v písmenách b) a c).
4.
Žiadna zo zmluvných strán, ktoré sú v spore, nemôže vzniesť námietku, a to v akomkoľvek stave rozhodcovského konania alebo vykonania rozhodcovského rozhodnutia na základe toho, že investor, ktorý je protistranou v spore, prijal odškodnenie pokrývajúce celkovú hodnotu straty alebo jej časť z dôvodu poistenia investície.
5.
Rozhodcovský súd vydá svoje rozhodnutie na základe vnútroštátneho práva zmluvnej strany, ktorá je v spore, pričom rozhodujúce je územie, na ktorom bola investícia realizovaná, vrátane pravidiel pri rozpore právnych poriadkov, ustanovení platnej zmluvy, podmienky čiastkových zmlúv, ktoré môžu byť zahrnuté, pokiaľ ide o investície, ako aj o princípy medzinárodného práva.
6.
Rozhodcovské rozhodnutie je konečné a záväzné pre obe strany sporu. Každá zo zmluvných strán zabezpečí uznanie a vykonanie rozhodcovského rozhodnutia v súlade s príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.
7.
Počas rozhodcovského konania alebo výkonu rozhodnutia zmluvná strana nemôže vyhlasovať ako obhajobu, námietku, protitvrdenie, zdôraznenie alebo z nejakého iného dôvodu, že investor v spore prijal odškodnenie alebo inú kompenzáciu za celkovú spôsobenú škodu alebo jej časť na základe poistnej zmluvy alebo zmluvy o záruke proti politickým rizikám.
Článok 9
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Zmluvné strany súhlasia, že na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany budú spolu okamžite rokovať, aby vyriešili akékoľvek spory v spojitosti s touto zmluvou alebo aby prebrali každú záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy. Zmluvné strany tiež súhlasia, že budú bezodkladne rokovať vždy, keď sa niektorá zo zmluvných strán domnieva, že sú potrebné kroky na zabezpečenie kompatibility medzi touto zmluvou a zmluvami zakladajúcimi európske spoločenstvá s cieľom zabezpečiť kompatibilitu.
2.
Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich mesiacov, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.
3.
Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom: do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o riešenie sporu každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia súdu potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude so súhlasom zmluvných strán vymenovaný za predsedu súdu (ďalej „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa, keď boli vymenovaní ostatní dvaja členovia.
4.
Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie. Ak predseda Medzinárodného súdneho dvora je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak z akéhokoľvek iného dôvodu nemôže uskutočniť vymenovanie zástupcov, predloží jeho vymenovanie podpredsedovi. Ak aj podpredseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak nemôže uskutočniť vymenovanie z akéhokoľvek iného dôvodu, o vykonanie vymenovania sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zo zmluvných strán.
5.
Rozhodcovský súd prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. Rozhodnutie rozhodcovského súdu je záväzné. Každá zmluvná strana uhradí náklady na svojho člena súdu a svojich zástupcov pri prerokúvaní; úhrada nákladov na predsedu, ako aj všetkých ostatných nákladov sa rozdelí rovným dielom medzi zmluvné strany.
Článok 10
Uplatnenie iných pravidiel a osobitných záväzkov
1.
Ak sa určitý vzťah riadi touto zmluvou a súčasne aj inou medzinárodnou zmluvou, ktorej stranami sú obe zmluvné strany, nič v tejto zmluve nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor, vlastniaci investície na území druhej zmluvnej strany, uplatňoval tie ustanovenia, ktoré sú v jeho prípade priaznivejšie.
2.
Ak jedna zo zmluvných strán v súlade so svojím právnym poriadkom alebo inými špecifickými predpismi alebo zmluvami poskytne investíciám a investorom druhej zmluvnej strany priaznivejšie zaobchádzanie, ako poskytuje táto zmluva, bude sa aplikovať toto priaznivejšie zaobchádzanie.
Článok 11
Uplatňovanie zmluvy
Táto zmluva sa bude vzťahovať na investície uskutočnené pred nadobudnutím jej platnosti pre príslušné zmluvné strany v súlade s právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnili, ako aj pre investície uskutočnené po nadobudnutí jej platnosti. Táto zmluva platí pre investície existujúce v čase nadobudnutia platnosti, ako aj pre investície uskutočnené alebo nadobudnuté potom. Jednako táto zmluva sa nebude vzťahovať na spory, ktoré nastali pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
Článok 12
Nadobudnutie platnosti, dĺžka platnosti a ukončenie
1.
Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 90. dňom po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán, že boli splnené právne podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
2.
Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať s dvanásťmesačnou výpovednou lehotou.
3.
Pre investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto zmluvy ustanovenia článkov 1 až 11 zostanú účinné počas obdobia desiatich rokov od dátumu skončenia platnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Na dôkaz toho, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
Dané v Sarajeve 2. júna 2008 v slovenskom jazyku, v úradných jazykoch Bosny a Hercegoviny a v anglickom jazyku, pričom všetky texty sú úplne autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:

Robert Fico v. r.

Za Bosnu a Hercegovinu:

Nikola Špiria v. r.