456/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

456
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. októbra 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 26a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 333/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza slovami „ich kontaktné údaje a údaj“.
2.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Opisná časť správy o činnosti obecnej polície obsahuje
a)
zoznam príslušníkov obecnej polície s uvedením ich mena, priezviska, titulu, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, dátumu a miesta vykonania skúšky o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície a evidenčného čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,
b)
počet príslušníkov obecnej polície, ktorí v hodnotenom období nastúpili na odbornú prípravu príslušníka obecnej polície,
c)
prevažujúce predmety sťažností na príslušníkov obecnej polície,
d)
plnenie úloh obecnej polície pri mimoriadnych udalostiach,
e)
plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
f)
plnenie úloh obecnej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
g)
plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí,
h)
stručný opis spolupráce obecnej polície s inými orgánmi,
i)
názov a stručný opis uskutočneného preventívneho projektu alebo iných uskutočnených preventívnych aktivít,
j)
počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh obecnej polície,
k)
počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície,
l)
druh a stručný opis výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície, ktoré určila obec všeobecne záväzným nariadením,
m)
druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície,
n)
využívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,1)
o)
počet a stručný opis používaných monitorovacích kamerových systémov, počet kamier a iné informácie súvisiace s ich využívaním,
p)
stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície, celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda v súvislosti s narušením objektu,
q)
počet služobných psov používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície a zabezpečenie ich výcviku,
r)
zoznam všeobecne záväzných nariadení obce upravujúcich činnosť obecnej polície,
s)
zoznam všeobecne záväzných nariadení obce, ktorých dodržiavanie kontroluje obecná polícia,
t)
iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V prílohe č. 2 časti V položkách 7 a 8 sa slová „(Sk)“ nahrádzajú slovami „(eur)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.
Robert Kaliňák v. r.