458/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

458
OPATRENIE
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 6. novembra 2009,
ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 14 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
V období od 15. novembra 2009 do 31. decembra 2009 sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na tieto účely:
a)
obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
b)
výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne (ďalej len „zariadenie sociálnych služieb“), alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
c)
kúpa bytu,
d)
obnova bytovej budovy,
e)
výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
f)
obnova zariadenia sociálnych služieb,
g)
zateplenie bytovej budovy.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2009.
Igor Štefanov v. r.